Relații Internaționale - Republica Turcia

LEGE nr. 551 din 14 octombrie 2002
pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Turcia în domeniul securitatii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 29 octombrie 2002
Data intrarii in vigoare : 29 octombrie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratifica Acordul dintre România si Republica Turcia în domeniul securitatii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 3 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Bucuresti, 14 octombrie 2002.
Nr. 551.

ACORD
între România si Republica Turcia în domeniul securitatii sociale

România si Republica Turcia, denumite în continuare parti contractante,în scopul cooperarii în domeniul securitatii sociale,au convenit asupra urmatoarelor dispozitii:

PARTEA I
Dispozitii generale

ART. 1
Definitii
1. În scopul aplicarii prezentului acord:
a) - termenul tara reprezinta Turcia, pentru Republica Turcia;
- termenul teritoriu reprezinta, pentru România, teritoriul de stat - întreg teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritoriala si spatiul aerian de deasupra teritoriului si marii teritoriale asupra carora România îsi exercita suveranitatea, precum si zona contigua, platoul continental si zona economica exclusiva asupra carora România îsi exercita, în conformitate cu legislatia sa si potrivit normelor si principiilor dreptului international, drepturi suverane si jurisdictie;
b) termenul legislatie desemneaza legile si celelalte acte normative în vigoare pe teritoriul fiecarei parti contractante si care privesc domeniile de securitate sociala prevazute la art. 2;
c) expresia autoritate competenta desemneaza:
- pentru România: ministrul muncii si protectiei sociale si ceilalti ministri responsabili;
- pentru Republica Turcia: ministrul muncii si securitatii sociale si ceilalti ministri responsabili;
d) termenul institutie desemneaza organismul sau autoritatea responsabila cu aplicarea întregii legislatii sau a unei parti din aceasta, care reglementeaza domeniile prevazute la art. 2, pe teritoriul fiecarei parti contractante;
e) expresia institutie competenta desemneaza institutia sau institutiile pe cheltuiala carora sunt furnizate prestatiile, în conformitate cu legislatia aplicabila;
f) expresia persoana asigurata desemneaza persoana care este sau a fost supusa legislatiei care reglementeaza domeniile prevazute la art. 2;
g) expresia perioada de asigurare desemneaza perioadele de contributie si perioadele recunoscute ca atare, în conformitate cu legislatia care reglementeaza domeniile prevazute la art. 2;
h) termenii pensie, alocatie si prestatie desemneaza toate pensiile, alocatiile si prestatiile prevazute de legislatia care reglementeaza domeniile mentionate la art. 2;
i) termenul domiciliu desemneaza locul de sedere obisnuit;
j) termenul resedinta desemneaza locul de sedere temporara;
k) expresia membri de familie desemneaza persoanele definite sau recunoscute ca atare de legislatia pe care o aplica institutia competenta;
l) termenul urmas desemneaza persoana definita sau recunoscuta ca atare de legislatia în conformitate cu care se acorda prestatiile.
2. Ceilalti termeni si expresii ale caror definitii nu se regasesc în prezentul acord vor avea semnificatia atribuita de legislatia pe care o aplica fiecare dintre partile contractante.

ART. 2
Camp material de aplicare
1. Prezentul acord se va aplica:
A. pentru Republica Turcia:
I. prestatiilor acordate în caz de invaliditate, batranete, urmasi, accidente de munca si boli profesionale, boala si maternitate, reglementate prin Legea asigurarilor sociale cu privire la lucratorii angajati cu contract de munca si Legea asigurarilor sociale pentru lucratorii din agricultura;
II. prestatiilor acordate în caz de invaliditate, batranete si urmasi, reglementate prin Legea Fondului de pensii al Republicii Turcia cu privire la drepturile functionarilor publici;
III. prestatiilor acordate în caz de invaliditate, batranete si urmasi, reglementate prin Legea institutiei de asigurari sociale pentru comercianti, meseriasi, artizani si alti lucratori independenti si Legea asigurarilor sociale pentru persoanele care lucreaza pe cont propriu în agricultura;
IV. prestatiilor acordate în caz de invaliditate, batranete, urmasi, accidente de munca si boli profesionale, boala si maternitate, reglementate prin legislatia referitoare la fondurile de pensii în conformitate cu articolul temporar nr. 20 al <LLNK 11964 506 10 701 0 39>Legii de asigurari sociale nr. 506/1964;
B. pentru România, domeniilor reglementate de legislatia în vigoare privind asigurarile sociale si asigurarile sociale de sanatate, dupa cum urmeaza:
I. indemnizatiile pentru incapacitate de munca determinata de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii, de boli profesionale si accidente de munca;
II. prestatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca;
III. indemnizatiile de maternitate;
IV. indemnizatiile pentru cresterea copilului si îngrijirea copilului bolnav;
V. pensiile pentru limita de varsta;
VI. pensiile de invaliditate;
VII. pensiile de urmas;
VIII. ajutorul de deces;
IX. prestatii în natura, reglementate prin <LLNK 11997 145 10 201 0 51>Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997.
2. Prezentul acord se va aplica tuturor dispozitiilor legale care elimina, înlocuiesc, modifica sau completeaza legislatia referitoare la domeniile prevazute la alin. 1, cu conditia ca prevederile alin. 3 sa fie pastrate.
3. Prezentul acord nu intra sub incidenta legislatiei care instituie o noua componenta a sistemului de securitate sociala, decât daca se va încheia un nou acord.

ART. 3
Camp personal de aplicare
Daca nu este prevazut altfel, dispozitiile prezentului acord se vor aplica tuturor persoanelor care au facut sau fac obiectul legislatiei uneia sau ambelor parti contractante, precum si urmasilor si membrilor de familie, în masura în care drepturile acestora decurg de la aceste persoane.

ART. 4
Egalitate de tratament
Daca prezentul acord nu prevede altfel, persoanele care au domiciliul pe teritoriul unei parti contractante vor avea aceleasi drepturi si obligatii prevazute de legislatia unei parti contractante, în aceleasi conditii ca si propriii cetateni.

ART. 5
Exportul prestatiilor
Daca prezentul acord nu prevede altfel, prestatiile acordate conform legislatiei unei parti contractante persoanelor mentionate la art. 3 vor continua sa fie platite chiar daca domiciliaza pe teritoriul celeilalte parti contractante sau pe teritoriul unei tari terte.

ART. 6
Evitarea suprapunerii de prestatii
1. Prezentul acord nu poate sa confere dreptul de a beneficia de doua sau mai multe prestatii care sa acopere acelasi risc, acordate pe baza aceleiasi perioade de asigurare.
2. Prevederile alin. 1 nu se aplica prestatiilor de invaliditate, de batranete, de deces sau de boala profesionala care se platesc de catre institutiile competente ale celor doua parti contractante, în conformitate cu dispozitiile art. 22 si ale art. 27 lit. b).

PARTEA a II-a
Legislatie aplicabila

ART. 7
Reguli generale
Daca prezentul acord nu prevede altfel:
a) persoana care desfasoara o activitate remunerata pe teritoriul unei parti contractante este supusa numai legislatiei acestei parti, chiar daca are domiciliul pe teritoriul celeilalte parti sau daca angajatorul are domiciliul ori sediul pe teritoriul celeilalte parti contractante;
b) lucratorii independenti care îsi desfasoara activitatea pe teritoriul unei parti contractante sunt supusi legislatiei acestei parti, chiar daca au domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante;
c) functionarii publici si personalul asimilat acestora sunt supusi legislatiei partii contractante în a carei administratie sunt angajati.

ART. 8
Lucratorii detasati
1. Persoana angajata pe teritoriul unei parti contractante, detasata de angajatorul sau pentru a desfasura o anumita activitate pe teritoriul celeilalte parti contractante, va continua sa fie supusa legislatiei primei parti contractante pentru o perioada care sa nu depaseasca 24 de luni, cu conditia ca aceasta sa îsi mentina statutul de angajat la acelasi angajator. Aceasta perioada poate fi prelungita pana la 60 de luni, inclusiv perioada mentionata mai sus, cu aprobarea prealabila a autoritatilor competente ale ambelor parti contractante.
2. Lucratorul independent care îsi desfasoara activitatea pe teritoriul unei parti contractante si îsi muta temporar locul de desfasurare a activitatii pe teritoriul celeilalte parti contractante va continua sa fie supus legislatiei primei parti pentru o perioada care sa nu depaseasca 24 de luni. Aceasta perioada poate fi prelungita pana la 60 de luni, inclusiv perioada mentionata mai sus, cu aprobarea prealabila a autoritatilor competente ale ambelor parti contractante.

ART. 9
Personalul întreprinderilor de transport international
1. Persoana angajata într-o întreprindere de transport international care îsi are sediul pe teritoriul unei parti contractante si care efectueaza, pe cont propriu sau în contul unor terti, transporturi internationale de pasageri sau de marfuri pe caile ferate, rutiere, aeriene sau pe apa este supusa legislatiei acestei parti contractante. Totusi:
a) persoana angajata de o filiala sau o reprezentanta permanenta a întreprinderii mentionate este supusa legislatiei partii contractante pe teritoriul careia este situata aceasta filiala sau reprezentanta permanenta;
b) persoana care desfasoara o activitate remunerata, în principal, pe teritoriul partii contractante unde aceasta îsi are domiciliul este supusa legislatiei acestei parti contractante, chiar daca întreprinderea care o angajeaza nu are pe acest teritoriu nici sediul si nici o filiala sau reprezentanta permanenta.

ART. 10
Echipajul navelor
1. Persoana angajata la bordul unui vas care navigheaza sub pavilionul unei parti contractante va fi supusa legislatiei acelei parti contractante.
2. Persoana care îsi desfasoara în mod normal activitatea într-un port sau în apele teritoriale ale uneia dintre Partile contractante si care nu este membru al echipajului poate fi implicata în actiuni de încarcare, descarcare si reparatii la vasul care navigheaza sub pavilionul celeilalte parti contractante sau sa supervizeze astfel de activitati, dar ramâne în continuare supusa legislatiei primei parti contractante.
3. Persoana care desfasoara o activitate la bordul unui vas care navigheaza sub pavilionul unei parti contractante si care este remunerata pentru aceasta activitate de o întreprindere având sediul principal sau de o persoana fizica având domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante va fi supusa legislatiei ultimei parti contractante daca îsi are domiciliul pe acel teritoriu.

ART. 11
Misiuni diplomatice si consulare
Pentru membrii misiunilor diplomatice si consulare, membrii personalului administrativ si tehnic al acestora, precum si pentru personalul de serviciu se vor aplica prevederile Conventiei de la Viena cu privire la relatiile diplomatice din 18 aprilie 1961 si ale Conventiei de la Viena cu privire la relatiile consulare din 24 aprilie 1963.

ART. 12
Exceptii de la dispozitiile art. 7-11
Autoritatile competente ale celor doua parti contractante pot conveni exceptii de la dispozitiile art. 7-11 ale prezentului acord în interesul unei persoane sau al unei categorii de persoane, cu conditia ca persoana sau persoanele respective sa fie supuse legislatiei uneia sau celeilalte parti contractante.

PARTEA a III-a
Dispozitii speciale

SECTIUNEA 1
Prestatii de boala si de maternitate

ART. 13
Totalizarea perioadelor de asigurare
1. Daca legislatia unei parti contractante conditioneaza dreptul la prestatii de realizarea unor perioade de asigurare, institutia competenta a acestei parti va lua în considerare, daca este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante, în masura în care ele nu se suprapun, ca si cum ar fi perioade realizate conform legislatiei primei parti contractante.
2. În ceea ce priveste prestatiile în caz de boala si de maternitate, totalizarea prevazuta la alin. 1 se realizeaza numai daca persoana în cauza desfasoara o activitate remunerata pe teritoriul partii contractante unde a fost introdusa cererea.

ART. 14
Activitate sau resedinta pe teritoriul celeilalte parti contractante
1. Persoana asigurata care a fost detasata de angajatorul sau pe teritoriul celeilalte parti contractante pentru a desfasura temporar un proiect special si membrii de familie care au resedinta cu aceasta, a caror stare necesita tratament medical, vor primi prestatii în caz de boala sau de maternitate pe cheltuiala institutiei competente situate pe teritoriul partii contractante unde angajatorul îsi are înregistrat sediul.
2. Persoana angajata în conformitate cu legislatia unei parti contractante si membrii de familie ai acesteia, care îsi au resedinta pe teritoriul acestei parti contractante, a caror stare necesita tratament medical de urgenta în cursul unei sederi temporare pe teritoriul celeilalte parti contractante, vor primi prestatii în caz de boala sau maternitate pe cheltuiala institutiei competente situate pe teritoriul partii contractante unde persoana în cauza este asigurata.
3. Persoana angajata conform legislatiei unei parti contractante si membrii de familie ai acesteia, care îsi schimba resedinta pe teritoriul celeilalte parti contractante în timp ce primesc prestatii în caz de boala sau de maternitate, acordate de institutia competenta a unei parti contractante, vor continua sa primeasca aceste prestatii. Persoana respectiva va trebui sa obtina autorizatia institutiei competente înainte de schimbarea resedintei. Solicitarea autorizarii poate sa fie refuzata pe baza unui raport medical prezentat acelei institutii, în care se precizeaza ca starea de sanatate a persoanei în cauza nu permite transportul în tara de origine. Cu toate acestea, autorizatia poate fi acordata si ulterior daca din motive neprevazute nu a fost obtinuta anterior.
4. Acordarea prestatiilor, durata acestora, precum si membrii de familie eligibili la acordarea prestatiilor vor fi stabiliti în conformitate cu legislatia partii contractante pe al carei teritoriu persoana este asigurata, iar prestatiile si modul de acordare a acestora vor fi determinate în conformitate cu legislatia partii contractante pe teritoriul careia beneficiarul îsi are resedinta.

ART. 15
Prestatii pentru membrii de familie ai persoanei asigurate
1. Membrii de familie ai unei persoane care are dreptul la prestatii în natura în conformitate cu legislatia unei parti contractante unde aceasta este asigurata vor primi prestatii în caz de boala si de maternitate în masura în care ei nu au dreptul la aceste prestatii în conformitate cu legislatia partii contractante pe al carei teritoriu îsi au domiciliul.
2. Membrii de familie mentionati la alin. 1, care îsi schimba resedinta pe teritoriul unde este situata institutia competenta, vor primi prestatii în conformitate cu prevederile legislatiei acelei parti contractante.
3. Costul prestatiilor va fi suportat de institutia competenta situata pe teritoriul partii contractante unde persoana în cauza este asigurata.
4. Acordarea dreptului la prestatii, durata de acordare a acestora si membrii de familie eligibili pentru prestatii vor fi stabiliti în conformitate cu legislatia partii contractante pe al carei teritoriu persoana în cauza este asigurata, iar prestatiile si modul lor de acordare vor fi determinate în conformitate cu legislatia partii contractante pe teritoriul careia beneficiarul îsi are domiciliul.

ART. 16
Prestatii pentru pensionari si membrii lor de familie
1. Pensionarii care primesc pensie conform legislatiei ambelor parti contractante, precum si membrii lor de familie vor primi prestatii în conformitate cu legislatia partii contractante pe al carei teritoriu îsi au domiciliul, ca si cum ar primi pensie în conformitate numai cu legislatia acelei parti contractante. Costul prestatiilor va fi suportat de institutiile competente ale ambelor parti contractante, proportional cu perioadele de asigurare realizate în conformitate cu legislatia fiecarei parti contractante.
2. Titularul de pensie acordata în baza legislatiei unei parti contractante, precum si membrii lui de familie vor avea dreptul la prestatii conform legislatiei acestei parti contractante, chiar daca au domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante, costul prestatiilor fiind suportat de institutia competenta.
3. Persoanele carora li s-au acordat pensii în conformitate cu legislatia ambelor parti contractante sau cu legislatia unei singure parti, precum si membrii lor de familie care îsi au resedinta pe teritoriul celeilalte parti contractante vor primi prestatii atunci când starea lor de sanatate necesita tratament medical de urgenta. Costurile prestatiilor, în primul caz, vor fi suportate de institutiile competente ale partilor contractante, proportional cu perioadele de asigurare realizate în conformitate cu legislatia fiecarei parti contractante, iar în cel de-al doilea caz, de catre institutia competenta.
4. Pentru aplicarea alin. 2 acordarea prestatiilor, durata acestora si membrii de familie eligibili pentru prestatiile acordate vor fi stabiliti conform legislatiei partii contractante pe teritoriul careia se afla institutia care acorda pensiile, prestatiile si modul de acordare fiind determinate în conformitate cu legislatia partii contractante pe teritoriul careia pensionarul îsi are domiciliul.

ART. 17
Proteze, materiale sanitare si alte prestatii în natura
Protezele, materialele sanitare si alte prestatii substantiale în natura, prezentate în lista anexata Aranjamentului administrativ, vor fi acordate pe baza autorizarii de catre institutia competenta la care persoana în cauza este asigurata, cu exceptia cazurilor de urgenta.

ART. 18
Prestatii în bani în caz de incapacitate de munca
Prestatiile în bani pentru incapacitate de munca vor fi acordate de institutia competenta în conformitate cu prevederile legislatiei pe care o aplica.

ART. 19
Rambursare
1. Institutia competenta va rambursa costul real aferent prestatiilor acordate pentru fiecare caz, în conformitate cu prevederile art. 14, 15, 16, 17, 26 si 28, catre institutia care furnizeaza prestatiile, cu exceptia cheltuielilor administrative.
2. Costul real aferent prestatiilor, solicitat pentru rambursare institutiei competente, va fi calculat de catre institutia care furnizeaza prestatiile, la nivelul preturilor folosite pentru propriile persoane asigurate.
3. Autoritatile competente ale celor doua parti contractante pot conveni fie alte aranjamente pentru rambursarea cheltuielilor, fie compensarea cheltuielilor între institutii.

ART. 20
Institutii ale locului de resedinta si de domiciliu
Institutiile care vor acorda prestatiile prevazute la art. 14, 15, 16, 17, 26 si 28 vor fi desemnate de catre autoritatile competente prin Aranjamentul administrativ.

SECTIUNEA a 2-a
Prestatii de invaliditate, batranete si urmas

ART. 21
Totalizarea perioadelor de asigurare
1. În cazul în care legislatia unei parti contractante conditioneaza dreptul la prestatii de realizarea unei perioade de asigurare, institutia care aplica aceasta legislatie va lua în considerare, daca este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislatiei corespunzatoare a celeilalte parti contractante, în masura în care ele nu se suprapun, ca si cum ar fi perioade realizate în conformitate cu legislatia primei parti contractante. În cazul în care o persoana nu îndeplineste conditiile pentru acordarea unei prestatii în conformitate cu prevederile acestui articol, partile vor tine seama de perioadele de asigurare realizate în conformitate cu legislatia unei tari terte, care a încheiat, la rândul ei, un acord de securitate sociala cu fiecare dintre partile contractante, în masura în care perioadele de asigurare nu se suprapun.
2. În cazul în care legislatia unei parti contractante conditioneaza acordarea anumitor prestatii de realizarea unei anumite perioade într-o profesie supusa unui regim special sau într-o profesie ori munca determinata, perioadele realizate în conformitate cu legislatia celeilalte parti contractante vor fi luate în considerare pentru stabilirea dreptului la aceste prestatii, în masura în care aceste perioade au fost realizate în baza unui regim corespondent sau, în lipsa acestuia, în aceeasi profesie ori, dupa caz, în aceeasi munca.
3. Daca legislatia unei parti contractante subordoneaza acordarea unei prestatii conditiei ca persoana în cauza sau, daca este vorba de o prestatie de urmas, persoana decedata sa fi fost supusa acestei legislatii în momentul producerii riscului, aceasta conditie este considerata îndeplinita daca persoana în cauza ori, dupa caz, persoana decedata era supusa în acel moment legislatiei celeilalte parti contractante sau daca persoana în cauza ori urmasul poate solicita acordarea de prestatii în conformitate cu legislatia celeilalte parti contractante.
4. Daca legislatia unei parti contractante prevede ca perioada în care persoana în cauza primeste o pensie poate fi luata în considerare pentru stabilirea dreptului la prestatie, institutia competenta a acestei parti contractante va tine cont, în acest scop, de perioada în care a primit o pensie conform legislatiei celeilalte parti contractante.
5. Daca legislatia unei parti contractante subordoneaza acordarea prestatiilor de invaliditate conditiei ca, în cursul unei perioade date, persoana în cauza sa fi beneficiat de prestatii de incapacitate de munca sau de invaliditate, este luata în considerare orice perioada în cursul careia persoana în cauza a beneficiat de astfel de prestatii conform legislatiei celeilalte parti contractante.
6. Pentru determinarea perioadelor de contributie în conformitate cu prevederile prezentului acord se va considera ca o luna este echivalentul a 30 de zile si un an este echivalentul a 360 de zile.

ART. 22
Acordarea prestatiilor (calcul pro rata temporis)
1. În cazul în care o persoana a fost supusa succesiv sau alternativ legislatiilor celor doua parti contractante, institutia fiecarei parti contractante stabileste, conform legislatiei pe care o aplica, daca aceasta persoana sau urmasii sai au dreptul la prestatii, tinând cont, daca este cazul, de prevederile art. 21.
2. În cazul în care persoana în cauza îndeplineste conditiile enuntate la alin. 1, conform legislatiei unei parti contractante, fara aplicarea prevederilor art. 21, institutia competenta a acestei parti contractante va calcula prestatiile numai în functie de perioadele realizate conform legislatiei pe care o aplica.
3. În cazul în care persoana în cauza îndeplineste conditiile potrivit legislatiei unei parti contractante numai în conformitate cu prevederile art. 21, institutia competenta a acestei parti contractante va calcula prestatiile dupa cum urmeaza:
a) institutia competenta va calcula nivelul teoretic al prestatiilor cuvenite ca si cum toate perioadele realizate în conformitate cu legislatia ambelor parti contractante au fost realizate numai în conformitate cu legislatia pe care o aplica acea institutie;
b) totusi, în cazul prestatiilor al caror cuantum nu depinde de durata perioadelor realizate, acest cuantum va fi considerat ca fiind nivelul teoretic la care se face referire în subparagraful precedent;
c) institutia competenta va calcula valoarea propriu-zisa a prestatiilor cuvenite persoanei în cauza pe baza nivelului teoretic calculat în conformitate cu prevederile lit. a) sau b), dupa cum este cazul, si proportional cu raportul dintre perioadele realizate înainte de aparitia riscului, în conformitate cu legislatia pe care o aplica, si totalul perioadelor realizate înainte de aparitia riscului, în conformitate cu legislatia ambelor parti contractante. Aceasta reprezinta suma platibila persoanei în cauza;
d) prestatiile suplimentare ale acestor pensii, prevazute în legislatia fiecarei parti contractante, vor fi calculate în conformitate cu prevederile lit. a), b) si c);
e) daca totalul perioadelor realizate în conformitate cu legislatia ambelor parti contractante înainte de aparitia riscului depasesc maximul perioadelor cerute de legislatia unei parti contractante pentru acordarea integrala a prestatiei, institutia acelei parti contractante va tine cont, în scopul aplicarii prevederilor lit. a), de perioada maxima în loc de perioadele totale realizate, fara a fi totusi obligata sa acorde o prestatie mai mare decât prestatia integrala prevazuta de legislatia pe care o aplica.
4. Daca cuantumul prestatiei se stabileste în functie de numarul membrilor de familie sau al urmasilor, institutia competenta va lua în considerare si membrii de familie sau urmasii care au domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante.
5. În cazul în care legislatia unei parti contractante prevede ca prestatiile vor fi calculate pe baza câstigurilor totale sau partiale salariale medii, corespunzatoare perioadelor de asigurare, institutia competenta a acelei parti contractante, în scopul determinarii câstigului salarial mediu care trebuie luat în considerare pentru calcularea prestatiilor cuvenite, va lua în considerare doar câstigurile salariale medii corespunzatoare perioadelor de asigurare realizate în conformitate cu legislatia pe care o aplica.

ART. 23
Perioada de asigurare mai mica de un an
1. Fara a lua în considerare prevederile art. 21, daca durata totala a perioadei de asigurare realizate conform legislatiei unei parti contractante este mai mica de un an si daca, tinând cont numai de aceasta durata, nici un drept nu este câstigat în baza acestei legislatii, institutia acelei parti contractante nu este obligata sa acorde prestatii pentru durata mentionata.
2. În acest caz institutiile competente ale celeilalte parti contractante vor lua în considerare perioadele de asigurare mentionate la alin. 1, ca si cum aceste perioade ar fi fost realizate conform legislatiei pe care o aplica.

SECTIUNEA a 3-a
Ajutorul de deces

ART. 24
Totalizarea perioadelor de asigurare si acordarea ajutoarelor de deces
1. În cazul în care legislatia unei parti contractante conditioneaza dreptul la prestatie de realizarea unei anumite perioade de asigurare, institutia competenta a acestei parti contractante va lua în considerare, daca este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante, în masura în care ele nu se suprapun, ca si cum ar fi perioade realizate în baza legislatiei primei parti contractante.
2. În cazul în care o persoana asigurata în conformitate cu legislatia unei parti contractante a decedat pe teritoriul celeilalte parti contractante, se va considera ca decesul a survenit pe teritoriul acelei parti contractante unde persoana în cauza este asigurata si unde îndeplineste conditiile pentru acordarea prestatiilor de deces.
3. În cazul în care dreptul la prestatie exista conform legislatiei celor doua parti contractante, în conformitate cu prezentul acord:
a) prestatia este datorata numai conform legislatiei partii contractante pe teritoriul careia a survenit decesul; sau
b) daca decesul nu a survenit pe teritoriul nici unei parti contractante, prestatia este datorata de catre institutia competenta la care persoana a fost asigurata ultima data înaintea decesului.

SECTIUNEA a 4-a
Prestatii în caz de accident de munca si boala profesionala

ART. 25
Expunerea la acelasi risc pe teritoriul celor doua parti contractante
1. În cazul în care o persoana contracteaza o boala profesionala dupa ce a efectuat pe teritoriul celor doua parti contractante o activitate care a condus la aparitia acestei boli, prestatiile la care are dreptul persoana sau urmasii sai vor fi acordate în conformitate cu legislatia acelei parti contractante, tinând cont, unde este cazul, de prevederile alin. 2-4.
2. În cazul în care, în conformitate cu legislatia unei parti contractante, eligibilitatea pentru acordarea prestatiilor în cazul bolilor profesionale este conditionata de diagnosticarea bolii pe teritoriul acelei parti contractante, aceasta conditie va fi considerata îndeplinita si în cazul în care boala a fost diagnosticata prima data pe teritoriul celeilalte parti contractante.
3. În cazul în care, în conformitate cu legislatia unei parti contractante, eligibilitatea pentru acordarea prestatiilor în cazul bolilor profesionale este conditionata de diagnosticarea bolii într-o anumita perioada, dupa terminarea ultimei activitati susceptibile a fi cauza aparitiei bolii, institutia competenta a acelei parti contractante va lua în considerare, dupa evaluarea datei la care a survenit boala pe teritoriul celeilalte parti contractante, orice activitate similara desfasurata pe teritoriul acelei parti contractante, ca si cum ar fi fost efectuata în baza legislatiei primei parti contractante.
4. În cazul în care, în baza legislatiei unei parti contractante, acordarea prestatiilor în caz de boli profesionale este conditionata explicit sau implicit de exercitarea într-o anumita perioada a unei activitati susceptibile a fi cauza aparitiei bolii, institutia competenta a acelei parti contractante va tine cont de perioadele în care o astfel de activitate a fost desfasurata pe teritoriul celeilalte parti contractante.

ART. 26
Domiciliul sau resedinta pe teritoriul celeilalte parti contractante
Persoanele care au suferit un accident de munca sau au contractat o boala profesionala când aveau domiciliul ori resedinta pe teritoriul celeilalte parti contractante vor fi considerate supuse legislatiei acelei parti pe teritoriul careia îsi au domiciliul sau resedinta si vor primi prestatii pe cheltuiala institutiei competente.

ART. 27
Acordarea unei prestatii în caz de agravare a unei boli profesionale
În cazul în care persoana, din cauza unei boli profesionale, a beneficiat sau beneficiaza de o prestatie din partea institutiei unei parti contractante si solicita, în cazul în care agravarea s-a produs pe teritoriul celeilalte parti contractante, prestatiile de la institutia acestei din urma parti, se aplica urmatoarele prevederi:
a) în cazul în care persoana nu a exercitat în baza legislatiei celei de-a doua parti contractante o activitate în masura sa provoace sau sa agraveze boala în cauza, institutia competenta a primei parti contractante este obligata sa suporte costul prestatiei, tinând cont de agravare, conform legislatiei pe care o aplica;
b) în cazul în care persoana a exercitat o astfel de activitate în baza legislatiei celei de-a doua parti contractante, institutia competenta a primei parti contractante este obligata sa suporte costul, fara a tine cont de agravare, conform prevederilor legislatiei pe care o aplica; institutia competenta a celei de-a doua parti contractante acorda persoanei în cauza un supliment al carui cuantum este egal cu diferenta dintre cuantumul prestatiei datorate dupa agravare si cuantumul prestatiei care ar fi fost datorata înainte de agravare, în conformitate cu prevederile legislatiei pe care o aplica.

ART. 28
Controale medicale
Controalele medicale pentru stabilirea gradului de invaliditate pentru persoanele care îsi au domiciliul sau resedinta pe teritoriul unei parti contractante vor fi efectuate de catre institutia locului de resedinta sau domiciliu, la cererea si pe cheltuiala institutiei competente.
În cazul în care controalele medicale sunt solicitate în scopul aplicarii legislatiei celor doua parti contractante, ele vor fi efectuate de institutia locului de resedinta sau domiciliu. Costul controalelor medicale va fi suportat de aceasta institutie.
Persoana în cauza îsi va pastra dreptul de a lucra pe teritoriul partii contractante unde si-a desfasurat ultima data activitatea profesionala, daca în urma controalelor medicale s-a constatat recuperarea capacitatii de munca.

PARTEA a IV-a
Dispozitii diverse

ART. 29
Aranjamente administrative si de cooperare
1. Autoritatile competente ale celor doua parti contractante vor stabili masurile administrative necesare pentru aplicarea prezentului acord.
2. Autoritatile competente ale celor doua parti contractante îsi vor comunica cat mai curând posibil toate informatiile privind masurile luate pentru aplicarea prezentului acord sau modificarile aduse legislatiei nationale, în masura în care aceste modificari afecteaza aplicarea prezentului acord.
3. Autoritatile competente ale celor doua parti contractante vor stabili organismele de legatura însarcinate cu aplicarea prezentului acord.
4. Pentru orice problema legata de aplicarea prezentului acord, autoritatile si institutiile competente ale celor doua parti contractante îsi vor acorda sprijin reciproc. Aceasta asistenta administrativa va fi gratuita.
5. Cu exceptia cazului în care o informatie este solicitata în conformitate cu legislatia unei parti contractante de catre acea parte contractanta celeilalte parti contractante, orice informatie despre o persoana va fi considerata confidentiala si nu poate fi utilizata decât în scopul aplicarii prezentului acord.

ART. 30
Utilizarea limbilor oficiale
1. În scopul aplicarii prezentului acord autoritatile si institutiile celor doua parti contractante pot comunica direct între ele în limbile lor oficiale.
2. Cererile sau documentele nu pot fi refuzate pe motiv ca sunt redactate în limba oficiala a celeilalte parti contractante.

ART. 31
Scutirea de taxe si de autentificare
1. Daca legislatia unei parti contractante dispune scutirea integrala sau partiala de orice taxe de timbru, taxe consulare sau administrative, aceasta scutire se va aplica si certificatelor sau altor documente similare eliberate de autoritatile celeilalte parti contractante, în baza prezentului acord.
2. Cele doua parti contractante îsi recunosc reciproc toate actele, documentele sau certificatele de orice fel, necesare pentru aplicarea prezentului acord, asa cum au fost eliberate de autoritatile emitente, fara a fi supuse autentificarii autoritatilor diplomatice sau consulare.

ART. 32
Introducerea unei cereri sau a unui recurs
Orice cerere sau recurs care, în scopul aplicarii legislatiei unei parti contractante, trebuie sa fie adresat într-un termen stabilit institutiei acelei parti contractante, va fi considerat ca fiind înaintat acelei institutii daca a fost introdus, în acelasi termen, pe lânga institutia corespunzatoare a celeilalte parti contractante.

ART. 33
Responsabilitatea unei parti terte
În cazul în care o persoana beneficiaza de prestatii conform legislatiei unei parti contractante pentru un risc aparut sau survenit pe teritoriul celeilalte parti contractante, dreptul institutiei responsabile cu acordarea prestatiilor fata de partea terta responsabila cu plata daunelor va fi stabilit dupa cum urmeaza:
a) institutia responsabila cu acordarea prestatiilor, în conformitate cu legislatia aplicabila, se substituie în drepturile pe care beneficiarul le detine fata de terti, iar cealalta parte contractanta va recunoaste o astfel de substituire;
b) în cazul în care institutia mentionata are un drept direct fata de partea terta, cealalta parte contractanta va recunoaste acest drept.

ART. 34
Recuperarea platilor excedentare
1. În cazul în care în timpul evaluarii sau revizuirii prestatiilor de invaliditate, batranete sau de urmas, în conformitate cu prevederile acestui acord, se constata ca institutia unei parti contractante a platit beneficiarului o suma în plus fata de cea la care era îndreptatit, aceasta poate solicita institutiei celeilalte parti contractante responsabile cu plata prestatiei în cauza sa deduca suma platita suplimentar din orice arierate datorate beneficiarului. Institutia ultimei parti contractante va transfera suma astfel dedusa institutiei creditoare.
2. Daca recuperarea nu poate fi facuta în acest fel, se vor aplica prevederile urmatoarelor alineate:
a) în cazul în care institutia unei parti contractante a platit beneficiarului o suma în plus fata de cea la care avea dreptul, institutia respectiva poate solicita, în conditiile si limitele legislatiei pe care o aplica, institutiei debitoare de prestatii a celeilalte parti contractante sa deduca suma platita în plus din platile care se fac catre beneficiar. Ultima institutie va deduce aceasta suma, în limitele permise de legislatia pe care o aplica, ca si cum aceste plati în plus ar fi fost efectuate de catre aceasta si va transfera suma astfel dedusa catre institutia creditoare;
b) în cazul în care institutia unei parti contractante a efectuat anticipat plata prestatiilor pentru o perioada în care beneficiarul a avut acest drept în conformitate cu legislatia acelei parti contractante, aceasta poate solicita institutiei celeilalte parti contractante sa deduca suma platita anticipat din platile datorate persoanei pentru aceeasi perioada. Ultima institutie va deduce suma si o va transfera institutiei creditoare.

ART. 35
Procedura de executare
1. Hotarârile cu titlu executoriu ale unei instante judecatoresti a unei parti contractante, precum si documentele executorii emise de catre o autoritate sau o institutie a unei parti contractante cu privire la contributiile de securitate sociala si la alte creante sunt recunoscute pe teritoriul celeilalte parti contractante.
2. Recunoasterea nu poate fi refuzata decât pe motiv de incompatibilitate cu ordinea publica a partii contractante pe teritoriul careia este ceruta recunoasterea hotarârii sau documentului.
3. Hotarârile si documentele executorii recunoscute conform alin. 1 sunt executate pe teritoriul celeilalte parti contractante. Procedura de executare este conforma cu legislatia partii contractante pe teritoriul careia se executa hotarârea. Documentul sau decizia va fi însotita de un certificat care va indica executarea acesteia.
4. Debitele privind contributiile datorate institutiei unei parti contractante au, în cadrul oricarei proceduri de faliment sau executare silita pe teritoriul celeilalte parti contractante, acelasi rang ca si creantele echivalente de pe teritoriul acestei parti contractante.

ART. 36
Moneda în care se efectueaza platile
1. Plata oricarei prestatii în conformitate cu prezentul acord poate fi efectuata în moneda partii contractante a carei institutie competenta efectueaza plata si orice astfel de plata va constitui o scutire deplina de obligatia de plata.
2. În cazul în care, în conformitate cu prezentul acord, institutia unei parti contractante este responsabila pentru efectuarea platilor reprezentând rambursari ale prestatiilor acordate de institutia celeilalte parti contractante, aceste plati vor fi efectuate în moneda celei de-a doua parti contractante. Prima institutie poate fi scutita de obligatia de a efectua plata în moneda respectiva în cazul în care partile contractante au convenit alte aranjamente.

ART. 37
Solutionarea diferendelor
1. Autoritatile competente ale celor doua parti contractante vor depune toate diligentele necesare pentru a solutiona de comun acord orice diferend referitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord.
2. În cazul în care un conflict nu poate fi solutionat asa cum prevede alineatul precedent, acesta va fi supus, la cererea autoritatii competente a unei parti contractante, unui tribunal de arbitraj constituit dupa cum urmeaza:
a) fiecare parte contractanta desemneaza un arbitru în termen de 6 luni de la data de primire a cererii de arbitrare. Cei doi arbitri desemneaza un al treilea arbitru, care nu trebuie sa fie cetatean al uneia dintre partile contractante, în termen de 2 luni de la data la care partea contractanta care si-a desemnat ultima arbitrul a comunicat celeilalte parti contractante aceasta desemnare;
b) în cazul în care una dintre partile contractante nu desemneaza arbitrul în termenul prevazut, cealalta parte contractanta poate cere presedintelui Curtii Internationale de Justitie sau, daca presedintele are cetatenia unei parti contractante, vicepresedintelui sau judecatorului care urmeaza în ierarhie si care nu are cetatenia unei parti contractante sa desemneze un arbitru. O procedura similara se poate adopta la cererea uneia sau a celeilalte parti contractante daca cei doi arbitri nu pot ajunge la un acord cu privire la desemnarea celui de-al treilea arbitru.
3. Decizia tribunalului de arbitraj, care este obligatorie pentru cele doua parti contractante, este luata cu majoritate de voturi. Tribunalul de arbitraj îsi stabileste un regulament intern, iar cheltuielile sale sunt suportate în mod egal de cele doua parti contractante.

PARTEA a V-a
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 38
Dispozitii tranzitorii
1. Prezentul acord nu deschide nici un drept pentru o perioada anterioara intrarii sale în vigoare.
2. Toate perioadele de asigurare realizate în baza legislatiei statului unei parti contractante înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord vor fi luate în considerare pentru stabilirea drepturilor deschise conform prevederilor acestui acord.
3. Sub rezerva alin. 1, drepturile vor fi conferite în baza prezentului acord, chiar daca se raporteaza la un risc aparut înainte de intrarea sa în vigoare.
4. Orice prestatie datorata doar în baza prezentului acord va fi stabilita la cererea persoanei în cauza, în conformitate cu prevederile prezentului acord, începând cu data intrarii sale în vigoare, cu exceptia cazului în care drepturile anterior stabilite au fost acordate sub forma de suma forfetara.
5. În cazul în care cererea la care se face referire la alin. 4 este înaintata în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, drepturile conferite în conformitate cu prevederile acestui acord vor fi obtinute începând cu acea data, iar acele prevederi ale legislatiei unei parti contractante cu privire la suspendarea sau limitarea drepturilor nu vor putea fi invocate impotriva persoanei în cauza. Daca cererea este înaintata dupa 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, prestatiile vor fi acordate începând cu data depunerii cererii.

ART. 39
Ratificarea si intrarea în vigoare
Acordul va intra în vigoare în prima zi a lunii ce urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la schimbul de instrumente prin care partile contractante îsi vor notifica reciproc, cat mai curând posibil, ratificarea acestuia.

ART. 40
Valabilitatea acordului
1. Prezentul acord are un termen de valabilitate de 10 ani. În cazul în care nu este denuntat, termenul de valabilitate a acordului se prelungeste cu noi perioade de 10 ani.
2. Fiecare parte contractanta poate sa îl denunte, cu începere din prima zi a urmatorului an calendaristic, printr-o nota adresata celeilalte parti contractante cu cel putin 3 luni înainte de sfârsitul anului calendaristic în curs.

ART. 41
Protejarea drepturilor câstigate sau în curs de dobândire, în conditiile prezentului acord
1. Daca una dintre partile contractante denunta prezentul acord, drepturile la prestatiile acordate potrivit prevederilor sale sunt mentinute.
2. Drepturile în curs de dobândire în conformitate cu perioadele realizate anterior datei la care se produce denuntarea nu pot fi sistate ca urmare a denuntarii, iar partile contractante se vor intalni cat mai curând posibil pentru a lua o decizie în acest sens. În cazul unui diferend aparut, se vor aplica prevederile art. 37. Mentinerea lor ulterioara va fi convenita pe calea unui acord sau, în lipsa unui astfel de acord, prin legislatia pe care o aplica institutia respectiva.

Semnat la Ankara la 6 iulie 1999, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana, turca si engleza, ambele texte fiind egal autentice. În cazul oricaror divergente de interpretare va prevala textul în limba engleza.

Pentru România,
Alexandru Athanasiu

Pentru Republica Turcia,
Yasar Okuyan

HOTARÂRE nr. 1.311 din 13 noiembrie 2003
privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Bucuresti la 30 mai 2003, pentru aplicarea Acordului dintre România si Republica Turcia în domeniul securitatii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 11 decembrie 2003
Data intrarii in vigoare : 11 decembrie 2003

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al <LLNK 11991 4 10 202 5 35>art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

ARTICOL UNIC
Se aproba Aranjamentul administrativ, semnat la Bucuresti la 30 mai 2003, pentru aplicarea Acordului dintre România si Republica Turcia în domeniul securitatii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, ratificat prin <LLNK 12002 551 10 201 0 18>Legea nr. 551/2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Elena Dumitru

Ministrul interimar al sanatatii,
Ionel Blanculescu

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.
Nr. 1.311.

 

ARANJAMENT ADMINISTRATIV
pentru aplicarea Acordului dintre România si Republica Turcia în domeniul securitatii sociale,semnat la Ankara la 6 iulie 1999

În conformitate cu prevederile art. 29 din Acordul dintre România si Republica Turcia în domeniul securitatii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, autoritatile competente ale partilor contractante convin prezentul aranjament administrativ.

TITLUL I
Prevederi generale

ART. 1
Definitii
1. În aplicarea prezentului aranjament administrativ, termenii si expresiile utilizate au urmatoarea semnificatie:
a) Acord desemneaza Acordul dintre România si Republica Turcia în domeniul securitatii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999;
b) Aranjament administrativ desemneaza prezentul aranjament administrativ;
c) organism de legatura desemneaza, pentru fiecare parte contractanta, organismul competent pentru coordonarea institutiilor implicate în aplicarea Acordului.
2. Termenii definiti în art. 1 din Acord au aceeasi semnificatie si în prezentul aranjament administrativ.

ART. 2
Organismele de legatura
Organismele de legatura desemnate pentru aplicarea prezentului aranjament administrativ sunt:
a) pentru România: Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS) si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS);
b) pentru Republica Turcia: Presedintia Institutiei de Asigurari Sociale (SSKB).

ART. 3
Institutiile responsabile cu aplicarea Acordului
Institutiile responsabile cu aplicarea Acordului sunt urmatoarele:
a) pentru România:
1. Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS);
2. Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS);
3. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS);
b) pentru Republica Turcia:
1. Presedintia Institutiei de Asigurari Sociale - Ankara, care aplica prevederile Legii privind asigurarile sociale pentru lucratorii cu contract de munca si ale Legii privind asigurarile sociale pentru lucratorii din agricultura;
2. Directia Generala a Fondului de Pensionare al Republicii Turcia, care aplica prevederile Legii privind Fondul de pensionare al Republicii Turcia pentru drepturile functionarilor publici si personalului asimilat acestora;
3. Directia Generala a Institutiei de Asigurari Sociale pentru Comercianti, Mestesugari si Alti Lucratori Independenti, care aplica prevederile Legii privind asigurarile sociale pentru comercianti, mestesugari si alti lucratori independenti si ale Legii privind asigurarile sociale pentru persoanele care lucreaza pe cont propriu în sectorul agriculturii.

ART. 4
Autoritatea competenta a unei parti contractante va notifica autoritatii competente a celeilalte parti contractante despre orice schimbare în desemnarea institutiilor responsabile cu aplicarea Acordului, a institutiilor responsabile cu efectuarea platilor sau a organismelor de legatura.

ART. 5
Organismele de legatura, prevazute la art. 2 din prezentul aranjament administrativ, convin stabilirea si, daca este necesar, modificarea formularelor pentru aplicarea prevederilor Acordului si ale Aranjamentului administrativ, în limbile româna si turca, si le supun aprobarii autoritatilor competente.

ART. 6
Evitarea suprapunerii de prestatii - aplicarea art. 6 paragraful 1 din Acord
Daca o persoana sau un membru al familiei sale are dreptul sa solicite prestatii în baza legislatiilor celor doua parti contractante, aceste prestatii vor fi acordate numai în baza legislatiei acelei parti contractante pe teritoriul careia persoana este asigurata.

ART. 7
Eliberarea formularelor privind legislatia aplicabila
1. Conform prevederilor art. 8 din Acord, institutia competenta a unei parti contractante va elibera un formular în care se va specifica faptul ca un angajat sau un lucrator independent ramâne supus legislatiei acestei parti contractante pentru perioada mentionata în formular.
2. Pentru prelungirea perioadei de detasare potrivit prevederilor art. 8 din Acord, autoritatea competenta va solicita, la cererea institutiei competente, aprobarea prealabila a autoritatii competente a celeilalte parti contractante. În urma primirii aprobarii, institutia competenta va înregistra în formular numarul si data aprobarii si va trimite celeilalte institutii competente doua exemplare ale acestuia.

TITLUL II
Aplicarea dispozitiilor speciale ale Acordului

ART. 8
Reguli de totalizare a perioadelor de asigurare
Totalizarea perioadelor de asigurare prevazute în Acord se efectueaza conform urmatoarelor reguli:
1. La perioadele de asigurare realizate în baza legislatiei unei parti contractante se adauga perioadele de asigurare realizate în baza legislatiei celeilalte parti contractante, daca este necesar. În cazul în care sunt acordate prestatii pentru limita de vârsta, de invaliditate sau de urmas, fiecare institutie competenta efectueaza separat aceasta totalizare, tinând cont de perioadele de asigurare realizate pe teritoriul celeilalte parti contractante.
În cazul acordarii prestatiilor în caz de boala si de maternitate, totalizarea se realizeaza numai daca persoana în cauza desfasoara o activitate remunerata pe teritoriul partii contractante unde a fost introdusa cererea.
2. În cazul în care o perioada de asigurare obligatorie realizata în baza legislatiei unei parti contractante coincide cu o perioada de asigurare asimilata, voluntara sau facultativa, potrivit legislatiei celeilalte parti contractante, va fi luata în considerare numai perioada realizata în baza asigurarii obligatorii.
3. În cazul în care pentru aplicarea art. 13 si 21 din Acord este necesara cunoasterea perioadelor de asigurare realizate pe teritoriul celeilalte parti contractante, institutia competenta va solicita un formular care sa contina confirmarea acestora.

ART. 9
Solicitarea unei prestatii
1. Pentru a primi o prestatie prevazuta în art. 2 din Acord, în conformitate cu legislatia unei parti contractante, alta decât cea pe teritoriul careia are domiciliul, solicitantul va depune cererea la institutia competenta sau la institutia locului de resedinta.
2. Cererea trebuie însotita de toate documentele prevazute în legislatia pe care institutia competenta o aplica.
3. Informatiile furnizate de solicitant trebuie sa fie justificate prin documente eliberate sau confirmate de institutia competenta.
4. Institutia careia i-a fost adresata cererea este obligata sa informeze, în termen de 30 de zile, institutia competenta a celeilalte parti contractante asupra continutului acestei cereri si sa trimita formularele necesare.
5. Aceste formulare vor tine locul documentelor justificative necesare acordarii prestatiilor.
6. Cererea va fi solutionata în termen de 90 de zile de la data înregistrarii acesteia la institutia competenta.

ART. 10
Modificarea prestatiilor
În cazul recalcularii, suspendarii sau încetarii acordarii prestatiilor, institutia competenta care a luat aceasta decizie o va comunica, în termen de 30 de zile, persoanei interesate, precum si institutiei competente a celeilalte parti contractante. Decizia trebuie sa precizeze caile si termenele de contestatie prevazute de legislatia pe care o aplica institutia competenta. Termenele de contestatie curg de la data primirii deciziei de catre persoana în cauza.

ART. 11
Redobândirea dreptului la prestatii
În cazul în care înceteaza cauzele care au condus la suspendarea sau încetarea acordarii prestatiilor si persoana redobândeste dreptul la acordarea prestatiilor în timp ce are domiciliul sau resedinta pe teritoriul celeilalte parti contractante, institutiile competente îsi vor comunica, printr-un formular, informatiile utile, în vederea reluarii acordarii prestatiilor respective.

ART. 12
Modul de plata a prestatiilor
1. Institutia competenta a unei parti contractante plateste prestatiile cuvenite direct titularului, chiar daca acesta are domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante sau pe teritoriul unui stat tert.
2. Plata prestatiilor, în conformitate cu prevederile Acordului, se va efectua în moneda partii contractante a carei institutie competenta efectueaza plata.
3. În cazul în care titularul are domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante sau pe teritoriul unui stat tert, el va trebui ca, în momentul solicitarii platii, sa aduca la cunostinta institutiei competente informatii referitoare la locul de domiciliu, banca si numarul contului în care vor trebui achitate drepturile.
4. Institutia competenta a fiecarei parti contractante va stabili procedura de export al prestatiilor cuvenite.
5. Cheltuielile ocazionate de exportul prestatiilor vor fi suportate integral de catre titularul prestatiei.
6. În cazul în care plata se efectueaza pe teritoriul celeilalte parti contractante sau pe teritoriul unui stat tert, pensionarul sau titularul care beneficiaza de drepturi banesti de pe urma acestuia va transmite institutiei competente, la fiecare 12 luni, un document, eliberat de autoritatile abilitate ale statului locului de domiciliu, care sa ateste ca acesta este în viata.

TITLUL III
Dispozitii speciale
1. Prestatii de boala si maternitate

ART. 13
Institutiile responsabile cu decontarea prestatiilor prevazute în art. 14, 15, 16, 17, 26 si 28 din Acord
Institutiile responsabile cu decontarea prestatiilor prevazute în art. 14, 15, 16, 17, 26 si 28 din Acord sunt:
- pentru România: Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS) si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS);
- pentru Republica Turcia: Presedintia Institutiei de Asigurari Sociale.

ART. 14
Dispozitii în aplicarea art. 14, 15 si 16 din Acord
1. Persoanele mentionate la art. 14 paragrafele 1, 2, 3 si la art. 16 paragraful 3 din Acord, pentru a beneficia de prestatii de boala si maternitate vor prezenta institutiei competente a locului de resedinta un formular care atesta ca sunt îndreptatite la aceste prestatii.
2. La solicitarea persoanei interesate, formularul prevazut la paragraful 1 va fi eliberat de institutia pe cheltuiala careia se acorda prestatia direct sau prin intermediul institutiei locului de resedinta.
3. Perioada prevazuta în formularul mentionat la paragraful 1 nu poate fi mai mare de un an.
4. Pentru fiecare solicitare de prestatii de boala si maternitate, persoana interesata va prezenta documentele necesare pentru acordarea prestatiilor conform legislatiei partii contractante pe teritoriul careia solicita acordarea prestatiei.
5. În cazul în care persoanelor mentionate la paragraful 1 li se acorda servicii medicale spitalicesti, institutia locului de resedinta transmite institutiei pe cheltuiala careia se acorda prestatia un formular în care vor fi specificate data internarii si data externarii.
6. Persoanele mentionate la art. 14 paragraful 2 si art. 16 paragraful 3 din Acord si care necesita tratament medical de urgenta pe teritoriul unei parti contractante sunt obligate sa prezinte un formular care sa ateste calitatea de asigurat pe teritoriul celeilalte parti contractante. Starea de urgenta va fi definita conform legislatiei partii contractante pe teritoriul careia persoana îsi are resedinta. În cazul în care persoana nu prezinta un astfel de formular, i se acorda tratament medical de urgenta si este obligata sa achite costul prestatiilor acordate.
7. Membrii de familie mentionati la art. 15 paragraful 1 din Acord vor primi prestatii de boala si maternitate pe baza unui formular eliberat de institutia competenta de pe teritoriul partii contractante unde persoana asigurata îsi desfasoara activitatea.
8. Pentru membrii de familie mentionati la art. 15 paragraful 2 din Acord nu este necesara eliberarea unui formular pentru a primi prestatia de boala si maternitate.
9. Pensionarii si membrii lor de familie mentionati la art. 16 paragraful 1 din Acord vor primi prestatii în caz de boala si maternitate conform legislatiei partii contractante pe al carei teritoriu îsi au domiciliul. Institutia competenta a partii contractante pe al carei teritoriu îsi are domiciliul titularul de pensie va trimite institutiei celeilalte parti contractante un formular în care se vor mentiona titularul dreptului de pensie si membrii de familie eligibili, precum si data de începere a acordarii prestatiilor de boala si maternitate.
10. Titularul pensiei acordate în baza legislatiei unei parti contractante, precum si membrii lui de familie vor avea dreptul la prestatii de boala si maternitate, conform legislatiei acestei parti contractante, chiar daca au domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante, pe baza unui formular emis de institutia pe cheltuiala careia se acorda prestatia si trimis institutiei partii contractante pe teritoriul careia acesta si-a stabilit domiciliul.
11. Pentru prestatiile de boala si maternitate acordate persoanelor mentionate la art. 15 paragraful 1 si la art. 16 paragrafele 1 si 2 din Acord, institutia competenta care stabileste dreptul la astfel de prestatii va trimite institutiei partii contractante pe al carei teritoriu se acorda prestatiile un formular cu privire la încetarea dreptului la aceste prestatii.

ART. 15
Acordarea de proteze, materiale sanitare si alte prestatii în natura
1. Protezele, materialele sanitare si alte prestatii substantiale în natura, prezentate în lista anexata la prezentul aranjament administrativ, vor fi acordate pe baza autorizarii de catre institutia competenta unde persoana în cauza este asigurata, cu exceptia cazurilor de urgenta.
2. Institutia partii contractante pe al carei teritoriu se acorda prestatiile va emite în acest sens un formular institutiei pe cheltuiala careia se acorda prestatiile.

ART. 16
Prestatii în bani în caz de incapacitate de munca
1. Pentru a beneficia de prestatii în bani conform prevederilor art. 18 din Acord, persoana interesata se adreseaza institutiei locului de resedinta, prezentând un certificat medical, eliberat potrivit legislatiei partii contractante pe teritoriul careia se afla resedinta, care sa ateste starea de boala sau maternitate.
2. Institutia locului de resedinta va comunica imediat institutiei competente a celeilalte parti contractante date privind starea de incapacitate temporara de munca si durata acesteia printr-un formular emis în baza certificatului medical.
3. Plata se va efectua direct asiguratului conform legislatiei aplicate de catre institutia competenta.

ART. 17
Decontarea cheltuielilor
1. Cheltuielile pentru prestatiile acordate persoanelor mentionate la art. 14, 15, 16, 17, 26 si 28 din Acord vor fi prezentate de fiecare organism de legatura al unei parti contractante celuilalt organism de legatura al celeilalte parti contractante, pentru urmatoarele perioade:
- perioada I: 1 ianuarie - 30 iunie;
- perioada II: 1 iulie - 31 decembrie.
2. Documentele privind decontarea cheltuielilor pentru fiecare dintre perioadele sus-mentionate vor fi trimise în termen de 6 luni de la expirarea perioadei.
3. Cererea de decontare a acestor cheltuieli va fi solutionata de organismul de legatura într-o perioada de 6 luni de la primire.
4. Decontarea cheltuielilor poate fi efectuata prin plata integrala a cheltuielilor de fiecare organism de legatura sau compensarea cheltuielilor între cele doua organisme de legatura.
5. Plata sumelor aferente prestatiilor se va efectua calculându-se echivalentul acestora în dolari S.U.A. la data cererii de decontare.
6. În cazul refuzului la plata al documentelor privind decontarea cheltuielilor, acesta va fi comunicat de catre parti pâna la expirarea termenului convenit pentru plata.
7. Nerealizarea demersurilor în perioadele susmentionate sau cererea depusa cu întârziere nu implica neefectuarea platii.

ART. 18
Determinarea gradului de invaliditate
Pentru a determina gradul de invaliditate, institutia competenta va lua în considerare documentele si rapoartele medicale, precum si toate informatiile de ordin administrativ obtinute de institutia celeilalte parti contractante. Gradul de invaliditate se va stabili de institutia competenta. Toate cheltuielile cu examinarea vor fi suportate de institutia competenta care solicita aceasta.
2. Prestatii de invaliditate, batrânete si urmas

ART. 19
Prestatii de invaliditate, batrânete si urmas
Pentru acordarea pensiilor de invaliditate, batrânete si urmas se vor aplica prevederile art. 8, 9, 10, 11 si 12 din prezentul aranjament administrativ.
3. Accidente de munca si boli profesionale

ART. 20
Declaratiile, anchetele si schimbul de informatii între institutii, referitoare la un accident de munca sau o boala profesionala
1. În cazul în care survine un accident de munca sau o boala profesionala este constatata medical pentru prima data pe teritoriul unei parti contractante, alta decât cea competenta, declaratia de accident de munca sau de boala profesionala trebuie întocmita conform dispozitiilor legislatiei pe care o aplica institutia competenta fara a aduce atingere dispozitiilor legale în vigoare pe teritoriul partii contractante în care a survenit accidentul de munca sau în care a fost constatata medical, pentru prima data, boala profesionala si care ramân aplicabile într-un astfel de caz.
2. Institutia partii contractante pe teritoriul careia a survenit accidentul de munca sau în care a fost constatata medical, pentru prima data, boala profesionala va transmite institutiei competente toate informatiile si documentele necesare.
3. La încheierea tratamentului medical se va transmite institutiei competente un raport referitor la starea sanatatii pacientului, însotit de certificatele medicale.

ART. 21
Determinarea gradului de invaliditate în cazul unui accident de munca sau al unei boli profesionale
1. În vederea determinarii gradului de invaliditate, a stabilirii dreptului la prestatii sau a determinarii cuantumului acestora în cazurile prevazute la art. 25, 26 si 27 din Acord, solicitantul va fi obligat sa furnizeze institutiei competente a partii contractante la a carei legislatie era supus la momentul în care a survenit accidentul de munca sau a fost constatata medical, pentru prima data, boala profesionala toate informatiile referitoare la accidentele de munca sau bolile profesionale pe care le-a suferit în timp ce era subiectul legislatiei celeilalte parti contractante, indiferent de gradul de invaliditate determinat anterior sau ulterior.
2. Institutia competenta va lua în considerare, conform prevederilor legislatiei pe care o aplica, pentru nasterea dreptului si stabilirea cuantumului prestatiilor, gradul de invaliditate determinat de aceste cazuri.
3. Institutia competenta se poate adresa oricarei institutii care a fost competenta pentru a obtine informatiile pe care le considera necesare.
4. Pentru determinarea gradului de invaliditate în cazul unui accident de munca sau al unei boli profesionale se aplica si dispozitiile art. 18 din prezentul aranjament administrativ.

ART. 22
Contestarea caracterului profesional al accidentului sau bolii
1. În cazul în care institutia competenta contesta caracterul profesional al accidentului sau bolii, în conformitate cu art. 26 si 27 din Acord, va informa imediat în aceasta privinta institutia locului de resedinta sau de domiciliu care acorda prestatiile în natura. Aceste prestatii vor fi, prin urmare, considerate ca decurgând din asigurarea în caz de boala si vor fi acordate în continuare cu acest titlu pe baza prezentarii certificatelor sau a atestatelor prevazute la art. 9 din prezentul aranjament administrativ.
2. În cazul în care se ajunge la o decizie definitiva prin care se contesta caracterul profesional al accidentului sau bolii, institutia competenta va informa imediat în aceasta privinta institutia locului de resedinta sau de domiciliu care acorda prestatiile în natura. Aceasta institutie va continua sa acorde aceste prestatii în natura pentru boala asiguratului care are acest drept, chiar daca nu este vorba despre un accident de munca sau o boala profesionala. În caz contrar, prestatiile în natura de care a beneficiat persoana în cauza cu titlu de asigurare de boala vor fi considerate prestatii pentru accident de munca sau de boala profesionala.

TITLUL IV
Prevederi diverse

ART. 23
1. Pentru analizarea si rezolvarea problemelor care pot aparea din aplicarea Aranjamentului administrativ si a Acordului, se va alcatui un comitet mixt româno-turc.
2. Acest comitet mixt, asistat de reprezentanti ai institutiilor competente, se va întruni periodic, prin rotatie, la Bucuresti si Ankara.

ART. 24
Ajutor administrativ reciproc cu privire la recuperarea prestatiilor necuvenite
1. Daca institutia unei parti contractante care a acordat prestatii intentioneaza sa initieze o actiune împotriva unei persoane care a primit sume necuvenite, institutia locului de domiciliu îi va acorda întregul sau sprijin celeilalte institutii.
2. Institutia locului de domiciliu poate retine suma platita în plus din platile pe care urmeaza sa le efectueze catre titularul respectiv. Aceasta institutie va transfera suma retinuta catre institutia creditoare.
3. În cazul în care o institutie a efectuat plati necuvenite prin intermediul institutiei celeilalte parti contractante si când recuperarea acestora a devenit imposibila, sumele în cauza ramân definitiv în sarcina primei institutii, cu exceptia cazului în care plata necuvenita este rezultatul unei fraude.

ART. 25
1. Organismele de legatura ale partilor contractante vor face schimb de informatii si date statistice referitoare la platile si prestatiile acordate titularilor în fiecare an calendaristic, în baza Acordului. Aceste date vor include numarul titularilor si cuantumul total al prestatiilor platite.
2. Institutiile responsabile prevazute la art. 3 din prezentul aranjament administrativ se vor sprijini reciproc în aplicarea tuturor masurilor administrative de interes comun.

ART. 26
Autoritatile competente îsi vor notifica reciproc, pe canale diplomatice, îndeplinirea cerintelor legale necesare pentru intrarea în vigoare a Aranjamentului administrativ. Data ultimei notificari va fi considerata data intrarii în vigoare a Aranjamentului administrativ.
Aranjamentul administrativ va ramâne în vigoare pe perioada de valabilitate a Acordului.

Prezentul aranjament administrativ a fost semnat la Bucuresti la 30 mai 2003, în doua exemplare originale, în limbile româna, turca si engleza, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferente de interpretare, va prevala textul în limba engleza.

Autoritatea competenta din România
Marian Sârbu,
ministrul muncii si solidaritatii sociale

Autoritatea competenta din Republica Turcia
Omer Zeytinoglu,
ambasadorul Republicii Turcia

Data ultimei modificari :V, 22 Apr 2016 11:20:20 +0300