Republica Albania

LEGE nr. 336 din 18 decembrie 2015

pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 23 decembrie 2015

Data intrării în vigoare: 26 decembrie 2015

 

Formă actualizată valabilă la data de: 12 decembrie 2016

Prezenta formă actualizată este valabilă de la 26 decembrie 2015 până la data selectată

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    ARTICOL UNIC

    Se ratifică Acordul dintre România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

                             VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

                             PREŞEDINTELE SENATULUI

                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 18 decembrie 2015.

    Nr. 336.

 

                                     ACORD

                     între România şi Republica Albania în

                          domeniul securităţii sociale

 

    România şi Republica Albania, denumite în continuare părţi contractante, dorind să reglementeze şi să dezvolte relaţiile dintre cele două state în domeniul securităţii sociale, au convenit asupra următoarelor dispoziţii:

    PARTEA I

    Dispoziţii generale

    ART. 1

    Definiţii

    1. În scopul aplicării prezentului acord, următorii termeni şi expresii desemnează:

    a) teritoriu:

    - pentru România: întreg teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială şi spaţiul aerian de deasupra acestora, asupra cărora România îşi exercită suveranitatea, precum şi zona contiguă, platoul continental şi zona economică exclusivă asupra cărora România îşi exercită, în conformitate cu legislaţia sa şi potrivit normelor şi principiilor dreptului internaţional, drepturi suverane şi jurisdicţie;

    - pentru Republica Albania: întreg teritoriul de stat al Republicii Albania inclusiv marea sa teritorială şi spaţiul aerian de deasupra acestora asupra cărora Republica Albania îşi exercită suveranitatea, precum şi zona contiguă, platoul continental şi zona economică exclusivă asupra cărora Republica Albania îşi exercită, în conformitate cu legislaţia sa şi potrivit normelor şi principiilor dreptului internaţional, drepturi suverane şi jurisdicţie;

    b) legislaţie: legile şi reglementările referitoare la domeniile securităţii sociale prevăzute la articolul 2;

    c) autoritate competentă: ministerele responsabile pentru domeniile prevăzute la articolul 2;

    d) instituţie: organismul sau autoritatea responsabilă cu aplicarea legislaţiei în domeniul securităţii sociale prevăzut la articolul 2;

    e) instituţie competentă: instituţia la care persoana a fost asigurată la momentul depunerii cererii pentru prestaţii sau instituţia de la care persoana este îndreptăţită la prestaţii ori ar fi îndreptăţită la prestaţii sau instituţia desemnată de către autoritatea competentă;

    f) organism de legătură: instituţiile desemnate de către autorităţile competente pentru realizarea legăturilor directe în scopul aplicării prezentului acord;

    g) prestaţii în natură: servicii de îngrijire medicală, medicamente şi dispozitive medicale, conform legislaţiei menţionate la articolul 2;

    h) prestaţii în bani: pensiile, alocaţiile, indemnizaţiile şi alte prestaţii în bani, precum şi toate completările, suplimentele, creşterile sau ajustările în conformitate cu legislaţia prevăzută la articolul 2;

    i) domiciliu: locul de şedere obişnuit;

    j) reşedinţă: locul de şedere temporar;

    k) perioada de asigurare: perioadele de contribuţie şi perioadele asimilate realizate în conformitate cu legislaţia fiecărei părţi contractante;

    l) persoana asigurată: persoana care este sau a fost supusă legislaţiei menţionate la articolul 2.

    2. Ceilalţi termeni şi expresii utilizate în prezentul acord au semnificaţiile prevăzute de legislaţia pe care o aplică fiecare dintre părţile contractante.

    ART. 2

    Domeniul material de aplicare

    1. Prezentul acord se aplică:

    a) pentru România, legislaţiei privind:

    1. indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau accidente în afara muncii;

    2. indemnizaţia de maternitate;

    3. pensiile de bătrâneţe, invaliditate şi urmaş;

    4. ajutorul de deces;

    5. prestaţii în natură şi în bani în caz de boală şi maternitate;

    6. prestaţii în natură şi în bani în caz de accidente de muncă şi boli profesionale;

    b) pentru Republica Albania, legislaţiei care reglementează:

    în ceea ce priveşte Schema Obligatorie de Asigurări Sociale:

     (i) prestaţii în bani, în caz de boală pentru salariaţi;

     (ii) prestaţii în bani, în caz de maternitate pentru salariaţi şi lucrători independenţi, precum şi pentru angajatori;

     (iii) prestaţii în bani, în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, pentru salariaţi;

     (iv) pensii de bătrâneţe, invaliditate şi urmaş pentru salariaţi şi lucrători independenţi, precum şi pentru angajatori;

    în ceea ce priveşte Schema Obligatorie de Asigurări de Sănătate:

     (i) prestaţii în natură din cadrul Schemei Obligatorii de Asigurări de Sănătate.

    2. Prezentul acord se va aplica, de asemenea, legislaţiei care codifică, înlocuieşte, modifică sau completează legislaţia menţionată la paragraful 1 al prezentului articol.

    3. Dacă autorităţile competente nu convin altfel, prezentul acord nu se aplică legislaţiei care instituie un nou domeniu de securitate socială.

    ART. 3

    Domeniul personal de aplicare

    Prezentul acord se va aplica tuturor persoanelor care sunt sau au fost supuse legislaţiei uneia sau ambelor părţi contractante, precum şi altor persoane, în măsura în care drepturile lor derivă de la acestea.

    ART. 4

    Egalitate de tratament

    Dacă prezentul acord nu prevede altfel, persoanele care sunt sau au fost supuse legislaţiei unei părţi contractante şi care au domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante vor avea aceleaşi drepturi şi obligaţii prevăzute de legislaţia acestei părţi contractante ca proprii cetăţeni ai acesteia.

    ART. 5

    Exportul prestaţiilor

    1. Dacă prezentul acord nu prevede altfel, orice dispoziţie a legislaţiei uneia dintre părţile contractante, care condiţionează recunoaşterea drepturilor şi plata prestaţiilor de domiciliul beneficiarului pe teritoriul său, nu se va aplica dacă persoana are domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante.

    2. Dispoziţiile paragrafului 1 nu se aplică prestaţiilor în bani pentru incapacitate temporară de muncă şi prestaţiilor speciale necontributive în bani.

    ART. 6

    Evitarea cumulului de prestaţii

    Prezentul acord nu poate să confere sau să menţină dreptul de a beneficia de două sau mai multe prestaţii care să acopere acelaşi risc, acordate pe baza aceleiaşi perioade de asigurare.

    Prevederile paragrafului 1 al prezentului articol nu se aplică prestaţiilor de invaliditate, de bătrâneţe, de urmaş sau prestaţiilor în cazul bolilor profesionale care se plătesc de către instituţiile competente ale celor două părţi contractante, în conformitate cu dispoziţiile articolului 19 şi ale articolului 24 litera b).

    PARTEA a II-a

    Legislaţie aplicabilă

    ART. 7

    Reguli generale

    Dacă prezentul acord nu prevede altfel,

    1. persoanele care sunt angajate pe teritoriul unei părţi contractante sunt supuse numai legislaţiei acestei părţi contractante, chiar dacă au domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante sau dacă angajatorul are domiciliul sau sediul pe teritoriul celeilalte părţi contractante;

    2. lucrătorii independenţi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unei părţi contractante sunt supuşi legislaţiei acestei părţi contractante, chiar dacă au domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante;

    3. funcţionarii publici şi personalul asimilat acestora sunt supuşi legislaţiei părţii contractante în a cărei administraţie sunt angajaţi.

    ART. 8

    Desfăşurarea de activităţi salariate şi/sau independente pe teritoriul ambelor părţi contractante

    1. Persoana care desfăşoară simultan activităţi ca salariat pe teritoriul ambelor părţi contractante va fi supusă doar legislaţiei părţii contractante pe al cărei teritoriu domiciliază, exceptând cazurile menţionate la articolul 9.

    2. Persoana care desfăşoară o activitate ca salariat pe teritoriul unei părţi contractante şi desfăşoară o activitate ca lucrător independent pe teritoriul celeilalte părţi contractante va fi supusă legislaţiei părţii contractante pe al cărei teritoriu îşi desfăşoară activitatea ca salariat.

    3. Persoana care desfăşoară simultan activităţi independente pe teritoriul ambelor părţi contractante va fi supusă doar legislaţiei părţii contractante pe al cărei teritoriu domiciliază.

    ART. 9

    Lucrătorii detaşaţi

    1. Persoana care este angajată pe teritoriul uneia dintre părţile contractante şi care este detaşată de către angajatorul său pe teritoriul celeilalte părţi contractante pentru a desfăşura o anumită activitate în numele acestui angajator va fi supusă în continuare legislaţiei primei părţi contractante pe durata desfăşurării acestei activităţi, cu condiţia ca durata anticipată a acestei activităţi să nu depăşească 12 luni.

    2. Persoana care este în mod obişnuit lucrător independent pe teritoriul unei părţi contractante şi care desfăşoară o activitate pe teritoriul celeilalte părţi contractante, rămâne supusă legislaţiei primei părţi contractante, cu condiţia ca durata anticipată a acestei activităţi să nu depăşească 12 luni.

    3. Dacă durata activităţii se prelungeşte mai mult de 12 luni, la cererea comună a angajatului şi a angajatorului sau a lucrătorului independent, legislaţia primei părţi contractante continuă să se aplice pentru o perioadă de cel mult 12 luni, cu acordul autorităţii competente sau a instituţiei desemnate a celeilalte părţi contractante. Acest acord trebuie solicitat înainte de expirarea perioadei iniţiale de 12 luni.

    ART. 10

    Personalul întreprinderilor de transport internaţional

    1. Persoana angajată într-o întreprindere de transport internaţional care îşi are sediul pe teritoriul uneia dintre părţile contractante şi care efectuează, în contul unor terţi sau pe cont propriu, servicii de transport internaţional de pasageri sau de mărfuri, pe căile ferate, rutiere, aeriene sau pe apele interioare, este supusă legislaţiei acestei părţi contractante. Totuşi:

     (i) persoana angajată de către o filială sau reprezentanţă permanentă a întreprinderii menţionate este supusă legislaţiei părţii contractante pe teritoriul căreia se găseşte această filială sau reprezentanţă permanentă;

     (ii) persoana care desfăşoară o activitate, în principal, pe teritoriul părţii contractante unde îşi are domiciliul, este supusă legislaţiei acestei părţi contractante, chiar dacă întreprinderea care o angajează nu are pe teritoriul acesteia nici sediul şi nicio filială sau reprezentanţă permanentă.

    ART. 11

    Echipajul navelor

    Persoana care desfăşoară o activitate la bordul unei nave sub pavilionul unei părţi contractante este supusă legislaţiei acestei părţi contractante.

    ART. 12

    Membrii misiunilor diplomatice şi posturilor consulare

    Membrii misiunilor diplomatice şi posturilor consulare, precum şi persoanele angajate în serviciul privat al unui membru al unor astfel de misiuni sau posturi vor fi supuşi prevederilor relevante ale Convenţiei de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la relaţiile diplomatice şi ale Convenţiei de la Viena din 24 aprilie 1963 cu privire la relaţiile consulare.

    ART. 13

    Excepţii de la dispoziţiile articolelor 7-12

    Autorităţile competente pot conveni excepţii de la prevederile articolelor 7-12 în interesul unei persoane sau categorii de persoane, cu condiţia ca persoana sau persoanele interesate să fie supuse legislaţiei uneia dintre părţile contractante.

    PARTEA a III-a

    Dispoziţii speciale referitoare la diferitele categorii de prestaţii

    SECŢIUNEA 1

    Prestaţii de boală şi de maternitate

    ART. 14

    Totalizarea perioadelor de asigurare

    1. Dacă legislaţia unei părţi contractante condiţionează dreptul la prestaţii de realizarea unor perioade de asigurare, instituţia competentă a acestei părţi contractante ia în considerare, în măsura în care este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei celeilalte părţi contractante, în măsura în care ele nu se suprapun, ca şi cum ar fi vorba de perioade de asigurare realizate conform legislaţiei primei părţi contractante.

    2. În ceea ce priveşte dreptul la prestaţii în bani în caz de boală şi de maternitate, totalizarea prevăzută la paragraful 1 al prezentului articol se realizează numai dacă persoana în cauză desfăşoară o activitate remunerată pe teritoriul părţii contractante unde a fost depusă cererea.

    ART. 15

    Prestaţii în cazul reşedinţei şi domiciliului pe teritoriul celeilalte părţi contractante

    1. Persoanele care îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia unei părţi contractante pentru a avea dreptul la prestaţii şi a căror stare necesită acordarea în regim de urgenţă de prestaţii în natură, pe durata reşedinţei sau domiciliului pe teritoriul celeilalte părţi contractante, primesc prestaţii în natură, pe cheltuiala instituţiei competente, conform dispoziţiilor legislaţiei pe care o aplică instituţia locului de reşedinţă sau domiciliu.

    2. Prestaţiile în bani sunt plătite de instituţia competentă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care o aplică.

    ART. 16

    Rambursare

    1. Instituţia competentă va rambursa costul real al prestaţiilor în natură acordate în numele ei, în conformitate cu prevederile articolului 15, de către instituţia de la locul de reşedinţă sau domiciliu, cu excepţia cheltuielilor administrative.

    2. Costul real aferent prestaţiilor solicitate pentru rambursare instituţiei competente va fi calculat de către instituţia care furnizează prestaţiile, la nivelul preţurilor/tarifelor folosite pentru propriile persoane asigurate.

    3. Autorităţile competente sau organismele de legătură ale celor două părţi contractante pot conveni fie alte aranjamente pentru rambursarea cheltuielilor, fie renunţarea la rambursarea cheltuielilor între instituţii.

 

    SECŢIUNEA 2

    Pensii de bătrâneţe, invaliditate şi de urmaş

    ART. 17

    Totalizarea perioadelor de asigurare

    1. Dacă legislaţia uneia dintre părţile contractante condiţionează dreptul la prestaţii de realizarea unei perioade de asigurare, instituţia care aplică această legislaţie ia în considerare, în măsura în care este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei celeilalte părţi contractante, în măsura în care ele nu se suprapun, ca şi cum ar fi perioade realizate în conformitate cu legislaţia primei părţi contractante.

    2. Dacă legislaţia uneia dintre părţile contractante condiţionează acordarea anumitor prestaţii de realizarea unei anumite perioade într-o profesie supusă unui regim special sau într-o profesie sau muncă determinată, sunt luate în considerare pentru stabilirea dreptului la aceste prestaţii doar perioadele realizate în baza unui regim similar sau, în lipsa acestuia, în aceeaşi profesie sau, după caz, în aceeaşi muncă, în conformitate cu legislaţia celeilalte părţi contractante.

    3. Dacă legislaţia unei părţi contractante stipulează că la stabilirea dreptului la prestaţie se recunoaşte perioada de plată a unei pensii, instituţia competentă a acestei părţi contractante va lua în considerare în acest scop orice perioadă pe durata căreia a fost plătită o pensie conform legislaţiei celeilalte părţi contractante.

    ART. 18

    Totalizarea perioadelor de asigurare realizate în baza legislaţiei unui stat terţ

    Dacă o persoană nu are dreptul la o prestaţie luând în considerare perioadele de asigurare realizate în baza legislaţiei ambelor părţi contractante, dreptul la acea prestaţie este stabilit prin totalizarea acestor perioade cu perioadele de asigurare realizate pe teritoriul unui stat terţ cu care ambele părţi contractante au un acord de securitate socială şi care reglementează totalizarea perioadelor de asigurare.

    ART. 19

    Acordarea şi calcularea prestaţiilor (calcul "pro rata temporis")

    1. Dacă o persoană a fost supusă, succesiv sau alternativ, legislaţiilor celor două părţi contractante, instituţia fiecărei părţi contractante stabileşte, conform legislaţiei pe care o aplică, dacă această persoană sau urmaşii săi au dreptul la prestaţii, ţinând cont, dacă este cazul, de prevederile articolului 17.

    2. Dacă persoana în cauză are dreptul la prestaţii conform legislaţiei unei părţi contractante fără aplicarea prevederilor articolului 17, instituţia competentă a acestei părţi contractante calculează prestaţiile numai în funcţie de perioadele realizate conform legislaţiei pe care o aplică.

    3. Dacă persoana în cauză are dreptul la prestaţii potrivit legislaţiei uneia dintre părţile contractante numai în conformitate cu prevederile articolului 17, instituţia competentă a acestei părţi contractante calculează prestaţiile după cum urmează:

    a) se calculează cuantumul teoretic al prestaţiilor cuvenite ca şi cum toate perioadele ar fi fost realizate conform legislaţiei aplicate de această instituţie;

    b) în cazul prestaţiilor al căror cuantum nu depinde de durata perioadelor realizate, acesta este considerat ca fiind cuantumul teoretic prevăzut la litera a);

    c) instituţia competentă calculează apoi cuantumul efectiv al prestaţiei cuvenite persoanei în cauză în funcţie de cuantumul teoretic calculat conform prevederilor literei a) sau, după caz, b) a prezentului paragraf şi proporţional cu raportul dintre durata perioadelor realizate înainte de producerea riscului, în conformitate cu legislaţia pe care o aplică şi durata totală a perioadelor realizate înainte de producerea riscului, în conformitate cu legislaţiile celor două părţi contractante;

    d) în cazul în care durata totală a perioadelor realizate conform legislaţiilor celor două părţi contractante înainte de producerea riscului este mai mare decât durata maximă prevăzută în legislaţia uneia dintre părţile contractante pentru obţinerea prestaţiei integrale, instituţia acestei părţi contractante, atunci când aplică prevederile literei a) a prezentului paragraf, ia în considerare această durată maximă în locul duratei totale a perioadelor menţionate, fără a fi obligată să acorde o prestaţie având un cuantum superior celui corespunzător prestaţiei integrale prevăzute de legislaţia pe care o aplică.

    4. În situaţia în care cuantumul prestaţiei se stabileşte în funcţie de numărul urmaşilor respectivei persoane, instituţia competentă ia în considerare şi urmaşii cu domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul celeilalte părţi contractante.

    ART. 20

    Perioade de asigurare mai mici de un an

    1. Fără a lua în considerare prevederile articolului 19, dacă durata totală a perioadelor de asigurare realizate conform legislaţiei unei părţi contractante este mai mică de un an şi dacă, ţinând cont numai de această durată, nu există niciun drept la prestaţii în baza acestei legislaţii, instituţia acestei părţi contractante nu este obligată să acorde prestaţii pentru durata menţionată.

    2. Perioadele de asigurare menţionate la paragraful 1 al prezentului articol sunt luate în considerare de instituţia celeilalte părţi contractante în conformitate cu prevederile articolului 19, ca şi cum aceste perioade ar fi fost realizate conform legislaţiei pe care o aplică, cu excepţia prevederilor articolului 19, paragraful 3, litera c).

 

    SECŢIUNEA 3

    Prestaţii în caz de accident de muncă şi de boală profesională

 

    ART. 21

    Prestaţii în natură

    1. Prestaţiile în natură în caz de accident de muncă şi de boală profesională pentru persoana asigurată care este îndreptăţită să le primească conform legislaţiei unei părţi contractante se vor acorda în numele şi pe cheltuiala instituţiei competente de către instituţia de la locul de reşedinţă sau domiciliu, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei pe care o aplică.

    2. Acordarea de proteze, dispozitive medicale şi alte prestaţii în natură de mare valoare este supusă aprobării prealabile a instituţiei competente, cu excepţia situaţiei în care acordarea prestaţiei nu poate fi amânată fără a pune în pericol viaţa sau sănătatea persoanei în cauză.

    3. Pentru rambursarea cheltuielilor efective ale prestaţiilor în natură menţionate la paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol se aplică dispoziţiile articolului 16 al prezentului acord.

    ART. 22

    Prestaţii în bani

    Prestaţiile în bani sunt plătite de către instituţia competentă, conform dispoziţiilor legislaţiei pe care o aplică.

    ART. 23

    Expunerea la acelaşi risc pe teritoriul ambelor părţi contractante

    1. În cazul în care o persoană asigurată, care a contractat o boală profesională, a desfăşurat, în temeiul legislaţiei ambelor părţi contractante, o activitate care este posibil să fi cauzat acea boală ocupaţională, prestaţiile pe care aceasta sau urmaşii acesteia le pot pretinde se acordă exclusiv în temeiul legislaţiei ultimei părţi contractante pe teritoriul căreia persoana şi-a desfăşurat activitatea susceptibilă de a fi cauzat boala profesională, chiar dacă sunt îndeplinite condiţiile legislaţiei din ambele părţi contractante, cu respectarea, după caz, a prevederilor paragrafelor 2-4 ale prezentului articol.

    2. În cazul în care legislaţia unei părţi contractante condiţionează dreptul la prestaţii de o primă diagnosticare a bolii respective pe teritoriul său, această condiţie se consideră îndeplinită dacă diagnosticarea s-a realizat pe teritoriul celeilalte părţi contractante.

    3. În cazul în care legislaţia unei părţi contractante condiţionează dreptul la prestaţii de diagnosticarea bolii într-un anumit termen de la încetarea activităţii profesionale susceptibile a fi cauza riscului, instituţia competentă ia în considerare, dacă este cazul, orice altă activitate care implică riscuri similare, desfăşurată în baza legislaţiei celeilalte părţi contractante.

    4. În cazul în care legislaţia unei părţi contractante condiţionează dreptul la prestaţii de exercitarea pe o perioadă de timp determinată a unei activităţi susceptibile a fi cauza bolii, pentru calculul prestaţiilor sunt luate în considerare şi perioadele în care s-a desfăşurat o astfel de activitate pe teritoriul celeilalte părţi contractante.

    ART. 24

    Acordarea prestaţiilor în caz de agravare a unei boli profesionale

    În situaţia în care boala profesională a unei persoane asigurate care a primit sau primeşte prestaţii în baza legislaţiei uneia dintre părţile contractante se agravează, se vor aplica următoarele prevederi:

    a) în cazul în care persoana vizată nu a desfăşurat, în conformitate cu legislaţia celeilalte părţi contractante, o activitate susceptibilă de a cauza sau agrava boala respectivă, instituţia competentă a primei părţi contractante suportă costul prestaţiei, luând în considerare agravarea, în conformitate cu legislaţia pe care o aplică;

    b) în cazul în care boala profesională s-a agravat ca urmare a desfăşurării, pe teritoriul celeilalte părţi contractante, a unei activităţi care implică existenţa unor riscuri similare, instituţia competentă a primei părţi contractante va suporta costul prestaţiilor, fără a ţine cont de agravare, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care o aplică. Instituţia competentă a celeilalte părţi contractante va acorda persoanei un supliment, al cărui cuantum este egal cu diferenţa dintre valoarea prestaţiilor datorate după agravare şi cea a prestaţiilor care ar fi fost datorate înainte de agravare, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei pe care o aplică, dacă boala respectivă s-ar fi produs sub incidenţa legislaţiei acelei părţi contractante.

    SECŢIUNEA 4

    Ajutorul de deces

    ART. 25

    Totalizarea perioadelor de asigurare şi acordarea ajutorului de deces

    1. În cazul în care legislaţia unei părţi contractante condiţionează dreptul la prestaţie de realizarea unor perioade de asigurare, instituţia competentă a acestei părţi contractante ia în considerare, dacă este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei celeilalte părţi contractante, în măsura în care ele nu se suprapun, ca şi cum ar fi vorba de perioade realizate în baza legislaţiei primei părţi contractante.

    2. În cazul în care dreptul la ajutorul de deces există conform legislaţiilor ambelor părţi contractante, ajutorul de deces este plătit numai conform legislaţiei părţii contractante pe teritoriul căreia a survenit decesul.

    3. În cazul în care decesul nu a survenit pe teritoriul niciunei părţi contractante, ajutorul de deces va fi plătit de către instituţia la care persoana a fost ultima dată asigurată înainte ca decesul să survină.

    PARTEA a IV-a

    Dispoziţii diverse

    ART. 26

    Măsuri administrative şi de cooperare

    1. Autorităţile competente ale ambelor părţi contractante vor stabili măsurile necesare pentru aplicarea prezentului acord prin intermediul Aranjamentului administrativ.

    2. Autorităţile competente ale ambelor părţi contractante vor stabili în Aranjamentul administrativ organismele de legătură în scopul facilitării aplicării prezentului acord.

    3. Autorităţile competente ale ambelor părţi contractante se vor informa reciproc, în cel mai scurt timp, referitor la orice măsură întreprinsă pentru aplicarea prezentului acord sau la orice modificări din legislaţia lor naţională, în măsura în care aceste modificări afectează aplicarea prezentului acord.

    4. Autorităţile competente şi instituţiile celor două părţi contractante îşi vor acorda asistenţă reciprocă cu privire la aplicarea prezentului acord. Această asistenţă va fi gratuită.

    5. Dacă o persoană care îşi are domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul unei părţi contractante solicită sau primeşte prestaţii în baza legislaţiei celeilalte părţi contractante şi dacă este necesară o expertiză medicală, instituţia locului de domiciliu sau reşedinţă a primei părţi contractante va realiza o astfel de expertiză la cererea şi pe cheltuiala instituţiei competente a celeilalte părţi contractante.

    ART. 27

    Utilizarea limbilor oficiale

    1. În scopul aplicării prezentului acord, autorităţile şi instituţiile părţilor contractante pot comunica direct între ele în limbile lor oficiale sau în limba engleză.

    2. Cererile sau documentele nu pot fi refuzate pe motiv că sunt redactate în limba oficială a celeilalte părţi contractante.

    ART. 28

    Scutirea de taxe şi de autentificare

    1. Dacă legislaţia unei părţi contractante prevede scutirea integrală sau parţială de taxe de timbru, taxe consulare sau administrative, această scutire se aplică şi certificatelor sau altor documente similare eliberate de autorităţile celeilalte părţi contractante, în scopul aplicării prezentului acord.

    2. Toate declaraţiile, documentele sau certificatele de orice fel necesare pentru aplicarea prezentului acord vor fi recunoscute reciproc de către cele două părţi contractante, aşa cum au fost eliberate de autorităţile respective, şi vor fi exceptate de la autentificarea de către autorităţile diplomatice sau consulare.

    ART. 29

    Introducerea unei cereri, notificări sau a unui recurs

    1. Cererile, notificările sau recursurile care, în conformitate cu legislaţia unei părţi contractante, trebuie introduse într-un termen stabilit la o autoritate sau instituţie a acestei părţi contractante, îndeplinesc această condiţie dacă sunt introduse, în acelaşi termen, la o autoritate sau instituţie similară a celeilalte părţi contractante. În acest caz, autoritatea sau instituţia care a primit cererile, notificările sau recursurile le transmite, fără întârziere, autorităţii sau instituţiei primei părţi contractante, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legătură ale părţilor contractante.

    2. Cererile, notificările sau recursurile în baza legislaţiei unei părţi contractante vor fi considerate cereri, notificări sau recursuri pentru prestaţii corespunzătoare în baza legislaţiei celeilalte părţi contractante.

    3. Data la care aceste cereri, notificări sau recursuri au fost introduse la o autoritate sau instituţie a celeilalte părţi contractante va fi considerată a fi data introducerii la autoritatea ori instituţia abilitată să accepte astfel de cereri, notificări sau recursuri.

    ART. 30

    Recuperarea plăţilor excedentare

    În cazul în care instituţia unei părţi contractante a plătit prestaţii unui beneficiar într-o sumă care o depăşeşte pe cea la care avea dreptul, această instituţie poate, în condiţiile prevăzute de legislaţia pe care o aplică, să ceară instituţiei celeilalte părţi contractante care trebuie să plătească prestaţii în bani acestui beneficiar să reţină suma plătită în plus din sumele pe care le plăteşte beneficiarului respectiv. Această din urmă instituţie efectuează reţinerea în condiţiile şi limitele în care o astfel de compensare este permisă de legislaţia pe care o aplică, ca şi cum ar fi sume plătite în plus de către ea însăşi, şi transferă cuantumul astfel reţinut instituţiei solicitante.

    ART. 31

    Procedura de executare

    1. Hotărârile cu titlu executoriu ale unei instanţe judecătoreşti a uneia dintre părţile contractante, precum şi documentele executorii emise de către o autoritate sau o instituţie a uneia dintre părţile contractante cu privire la contribuţiile de securitate socială şi alte cereri sunt recunoscute pe teritoriul celeilalte părţi contractante.

    2. Recunoaşterea poate fi refuzată doar pe motiv de incompatibilitate cu ordinea publică a părţii contractante pe teritoriul căreia este cerută recunoaşterea hotărârii sau documentului.

    3. Hotărârile şi documentele executorii recunoscute conform paragrafului 1 al prezentului articol sunt executate pe teritoriul celeilalte părţi contractante. Procedura de executare este în conformitate cu legislaţia de pe teritoriul unde are loc aceasta.

    4. Creanţele privind contribuţiile datorate instituţiei uneia dintre părţile contractante au, în cadrul oricărei proceduri de faliment sau executare silită pe teritoriul celeilalte părţi contractante, acelaşi rang ca şi creanţele echivalente de pe teritoriul acestei părţi contractante.

    ART. 32

    Moneda de plată

    1. Plata oricărei prestaţii în conformitate cu prezentul acord poate fi efectuată în moneda părţii contractante a cărei instituţie acordă prestaţiile.

    2. Dacă un beneficiar solicită plata prestaţiilor în altă monedă decât moneda oficială a părţii contractante a cărei instituţie competentă plăteşte prestaţiile, diferenţele de schimb valutar sunt suportate de către beneficiarul în cauză.

    3. Moneda şi modalităţile de plată pentru sumele reprezentând rambursările prestaţiilor între instituţii vor fi stabilite în Aranjamentul administrativ.

    ART. 33

    Soluţionarea diferendelor

    1. Eventualele diferende care pot să apară în ceea ce priveşte interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi soluţionate prin consultări între autorităţile competente ale celor două părţi contractante.

    2. În situaţia în care diferendele nu pot fi soluţionate în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol, acestea vor fi supuse soluţionării de către părţile contractante pe canale diplomatice.

    ART. 34

    Schimbul de date cu caracter personal

    1. Instituţiile ambelor părţi contractante sunt autorizate să efectueze schimb de date cu caracter personal în scopul aplicării prezentului acord, inclusiv informaţii privind venitul persoanelor de care instituţia uneia dintre părţile contractante are nevoie pentru aplicarea legislaţiei sale.

    2. În procesul comunicării acestor informaţii, instituţia unei părţi contractante respectă legile şi reglementările referitoare la protecţia datelor cu caracter personal ale acestei părţi contractante.

    3. Păstrarea, procesarea şi distribuirea datelor cu caracter personal de către instituţia părţii contractante căreia i-au fost comunicate aceste informaţii este guvernată de către legile şi reglementările privind protecţia datelor cu caracter personal ale acestei părţi contractante.

    4. Informaţiile menţionate în prezentul articol vor fi considerate confidenţiale şi vor fi utilizate exclusiv în scopul aplicării prezentului acord.

    PARTEA a V-a

    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 35

    Dispoziţii tranzitorii

    1. Prezentul acord nu deschide niciun drept pentru o perioadă anterioară intrării sale în vigoare.

    2. Toate perioadele de asigurare realizate în baza legislaţiei unei părţi contractante înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord sunt luate în considerare pentru stabilirea drepturilor deschise conform prevederilor acestui acord.

    3. Sub rezerva paragrafului 1 al prezentului articol, un drept ia naştere în baza prezentului acord, chiar dacă se raportează la un risc produs anterior intrării sale în vigoare.

    4. Orice prestaţie care a fost stabilită înainte de data intrării în vigoare a prezentului acord nu va fi recalculată.

    ART. 36

    Intrarea în vigoare

    1. Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la data ultimei notificări prin care părţile contractante se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării în vigoare a prezentului acord.

    2. La data intrării în vigoare a prezentului acord, Convenţia dintre Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Populare Albania privind colaborarea în domeniul problemelor sociale, semnată la Bucureşti la 3 mai 1961, îşi încetează valabilitatea.

    ART. 37

    Durata

    1. Prezentul acord se încheie pe o perioada nedeterminată.

    2. Fiecare parte contractantă poate să îi înceteze valabilitatea printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părţi contractante cu cel puţin şase luni înainte de sfârşitul anului calendaristic respectiv. Acordul îşi încetează valabilitatea începând cu prima zi a anului calendaristic următor.

    ART. 38

    Efectele asupra drepturilor câştigate sau în curs de dobândire

    1. În situaţia încetării valabilităţii prezentului acord, drepturile la prestaţiile câştigate potrivit prevederilor sale sunt menţinute.

    2. Drepturile la prestaţiile în curs de dobândire, în conformitate cu perioadele realizate anterior încetării valabilităţii Acordului sunt menţinute, iar cererile depuse înainte de încetarea valabilităţii Acordului vor fi soluţionate conform prevederilor prezentului acord.

 

    Semnat la Bucureşti, la 27 februarie 2015, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, albaneză şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul oricăror diferenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru  România                                                                                Pentru Republica Albania

Rovana Plumb,                                                                                   Zoti Erion Veliaj,     

Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale                                Ministrul Protecţiei Sociale

               şi Persoanelor Vârstnice                                                               şi Tineretului                                                                            

 

 

    Textul Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului între România și Republica Albania în domeniul securității sociale a fost convenit, dar, până în prezent, nu a fost semnat de autoritățile competente ale Părților Contractante.

Data ultimei modificari :J, 22 Dec 2016 13:30:30 +0200