Relații Internaționale - Republica Macedonia

LEGE nr. 326 din 22 noiembrie 2007
pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Macedonia în domeniul asigurarilor sociale, semnat la Bucuresti la 27 februarie 2006
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 30 noiembrie 2007
Data intrarii in vigoare : 3 decembrie 2007

Parlamentul României adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratifica Acordul dintre România si Republica Macedonia în domeniul asigurarilor sociale, semnat la Bucuresti la 27 februarie 2006.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 22 noiembrie 2007.
Nr. 326.

ACORD
între România si Republica Macedonia în domeniul asigurarilor sociale

România si Republica Macedonia, denumite în continuare parti contractante, dorind sa reglementeze si sa dezvolte relatiile dintre cele doua state în domeniul asigurarilor sociale,au convenit asupra urmatoarelor dispozitii:

PARTEA I
Dispozitii generale

ART. 1
Definitii
(1) În scopul aplicarii prezentului acord, urmatorii termeni si urmatoarele expresii desemneaza:
1. teritoriu:
- pentru România - întregul teritoriu de stat al României, inclusiv marea sa teritoriala si spatiul aerian de deasupra teritoriului si marii teritoriale asupra carora România îsi exercita suveranitatea, precum si zona contigua, platoul continental si zona economica exclusiva asupra carora România îsi exercita, în conformitate cu legislatia sa si potrivit normelor si principiilor dreptului international, drepturi suverane si jurisdictie.
- pentru Republica Macedonia - teritoriul Republicii Macedonia;
2. cetatean al unei parti contractante - o persoana care are cetatenia unei parti contractante;
3. legislatie - legile si celelalte acte normative ce reglementeaza domeniile prevazute la art. 2;
4. autoritate competenta - ministerele responsabile pentru domeniile prevazute la art. 2;
5. institutie - organismul sau autoritatea responsabila cu aplicarea legislatiei prevazute la art. 2;
6. institutie competenta - institutia pe cheltuiala careia sunt furnizate prestatiile;
7. persoana asigurata - persoana care este sau a fost supusa legislatiei prevazute la art. 2;
8. perioada de asigurare - perioadele de contributie si perioadele asimilate, realizate în conformitate cu legislatia fiecarei parti contractante;
9. prestatie - prestatiile în bani si prestatiile în natura;
10. prestatie în bani - pensiile, alocatiile, indemnizatiile, ajutoarele, precum si toate revalorizarile acestora, prevazute de legislatia ce reglementeaza domeniile mentionate la art. 2;
11. prestatii în natura - serviciile medicale si alte prestatii care nu sunt prestatii în bani, prevazute de legislatia ce reglementeaza domeniile mentionate la art. 2;
12. domiciliu - locul de sedere obisnuita;
13. resedinta - locul de sedere temporara;
14. membri de familie - persoanele definite ca atare de legislatia pe care o aplica institutia competenta;
15. organism de legatura - institutiile desemnate de autoritatile competente pentru realizarea legaturilor directe în scopul aplicarii prezentului acord.
(2) Ceilalti termeni si expresii utilizati/utilizate în prezentul acord au semnificatiile prevazute de legislatia fiecarei parti contractante.

ART. 2
Domeniul material de aplicare
(1) Prezentul acord se aplica:
- pentru România, legislatiei privind:
1. indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca;
2. indemnizatia de maternitate;
3. pensiile;
4. prestatiile în natura, în caz de boala si maternitate;
5. prestatiile în natura, în caz de accidente de munca si boli profesionale;
6. ajutorul de deces;
7. indemnizatia de somaj;
8. alocatia de stat pentru copii;
- pentru Republica Macedonia, legislatiei privind:
1. asigurarea de sanatate, protectia sanatatii, inclusiv asigurarea în caz de accidente de munca si boli profesionale;
2. asigurarea de pensii si invaliditate, inclusiv asigurarea în caz de accidente de munca si boli profesionale;
3. asigurarea în caz de somaj;
4. alocatiile pentru copii.
(2) Prezentul acord se va aplica, de asemenea, legislatiei care înlocuieste, codifica, modifica sau completeaza legislatia referitoare la prestatiile prevazute la alin. (1).
(3) Prezentul acord nu se aplica legislatiei care instituie un nou domeniu al sistemului de asigurari sociale, daca partile contractante nu convin altfel.

ART. 3
Domeniul personal de aplicare
Prezentul acord se va aplica:
1. tuturor persoanelor care sunt sau au fost supuse legislatiei uneia ori ambelor parti contractante;
2. persoanelor ale caror drepturi deriva, conform legislatiei aplicabile, de la persoanele prevazute la pct. 1.

ART. 4
Egalitatea de tratament
Daca prezentul acord nu prevede altfel, persoanele care sunt sau au fost supuse legislatiei unei parti contractante si care au domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante vor avea, în aplicarea legislatiei, aceleasi drepturi si obligatii ca si cetatenii acestei parti contractante.

ART. 5
Exportul prestatiilor
(1) Daca prezentul acord nu prevede altfel, orice dispozitie a legislatiei uneia dintre partile contractante, care conditioneaza plata prestatiilor de domeniul beneficiarului pe teritoriul sau, nu se va aplica daca persoana are domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica:
1. pentru România, prestatiilor de somaj, alocatiilor de stat pentru copii, indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca;
2. pentru Republica Macedonia, prestatiilor de somaj, indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, alocatiilor pentru copii, pensiei minime.

ART. 6
Evitarea cumulului de prestatii
(1) Prezentul acord nu poate sa confere sau sa mentina dreptul de a beneficia de doua ori mai multe prestatii care sa acopere acelasi risc, acordate pe baza aceleiasi perioade de asigurare.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica prestatiilor în caz de invaliditate, de batrânete, de deces sau de boala profesionala, care se platesc de catre institutiile competente ale celor doua parti contractante, în conformitate cu dispozitiile art. 24 si art. 29 pct. 2.

ART. 7
Recunoasterea unor fapte sau evenimente
Daca pe teritoriul unei parti contractante se produc fapte sau evenimente care au efecte juridice asupra prestatiilor, institutiile celeilalte parti contractante vor lua în considerare aceste fapte si evenimente ca si când ar fi avut loc pe teritoriul acestei parti contractante.

PARTEA a II-a
Legislatia aplicabila

ART. 8
Reguli generale
Daca prezentul acord nu prevede altfel:
1. persoanele care sunt angajate pe teritoriul unei parti contractante sunt supuse numai legislatiei acestei parti contractante, chiar daca au domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante sau daca angajatorul are domiciliul ori sediul pe teritoriul celeilalte parti contractante;
2. lucratorii independenti care îsi desfasoara activitatea pe teritoriul unei parti contractante sunt supusi legislatiei acestei parti contractante, chiar daca au domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante;
3. functionarii publici si personalul asimilat acestora sunt supusi legislatiei partii contractante în a carei administratie sunt angajati.

ART. 9
Lucratorii detasati
(1) Persoana care este angajata pe teritoriul unei parti contractante, care este detasata de catre angajatorul sau pe teritoriul celeilalte parti contractante pentru a exercita o anumita activitate, va fi supusa în continuare legislatiei primei parti contractante pe durata exercitarii acestei activitati, cu conditia ca durata previzibila a acestei activitati sa nu depaseasca 24 de luni.
(2) Lucratorul independent care îsi desfasoara activitatea în mod obisnuit pe teritoriul unei parti contractante si care efectueaza o activitate pe teritoriul celeilalte parti contractante ramâne supus legislatiei primei parti contractante, cu conditia ca durata previzibila a acestei activitati sa nu depaseasca 24 de luni.
(3) Daca durata activitatii se prelungeste mai mult de 24 de luni, la cererea comuna a angajatului si angajatorului sau a lucratorului independent, legislatia primei parti contractante continua sa se aplice pentru o perioada de cel mult 24 de luni, cu acordul autoritatilor competente ale celor doua parti contractante. Acest acord trebuie solicitat înainte de expirarea perioadei initiale de 24 de luni.

ART. 10
Personalul întreprinderilor de transport international
Persoana angajata într-o întreprindere de transport international care îsi are sediul pe teritoriul unei parti contractante si care efectueaza, pe cont propriu sau în contul unor terti, transporturi internationale de pasageri sau de marfuri, pe caile ferate, rutiere, aeriene sau pe apele interioare, este supusa legislatiei acestei parti contractante. Totusi:
1. persoana angajata de catre o filiala sau reprezentanta permanenta a întreprinderii mentionate este supusa legislatiei partii contractante pe teritoriul careia se gaseste aceasta filiala sau reprezentanta permanenta;
2. persoana care desfasoara o activitate, în principal pe teritoriul partii contractante unde îsi are domiciliul , este supusa legislatiei acestei parti contractante, chiar daca întreprinderea care o angajeaza nu are pe acest teritoriu nici sediul si nici o filiala sau reprezentanta permanenta.

ART. 11
Echipajul navelor
Persoana care desfasoara o activitate la bordul unei nave sub pavilionul unei parti contractante este supusa legislatiei partii contractante sub al carei pavilion se afla nava.

ART. 12
Misiuni diplomatice si posturi consulare
Pentru membrii misiunilor diplomatice si posturilor consulare si pentru personalul particular angajat exclusiv în serviciul acestora se vor aplica dispozitiile relevante ale Conventiei de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la relatiile diplomatice si ale Conventiei de la Viena din 24 aprilie 1963 cu privire la relatiile consulare.

ART. 13
Exceptii de la dispozitiile art. 8-12
Autoritatile competente ale celor doua parti contractante pot conveni exceptii de la dispozitiile art. 8-12, în interesul unei persoane sau al unei categorii de persoane, cu conditia ca persoana sau persoanele respective sa fie supusa/supuse legislatiei unei parti contractante.

PARTEA a III-a
Dispozitii speciale referitoare la diferitele categorii de prestatii

SECTIUNEA 1
Prestatii de boala si maternitate

ART. 14
Totalizarea perioadelor de asigurare
(1) Daca legislatia unei parti contractante conditioneaza dreptul la prestatii de realizarea unor perioade de asigurare, institutia competenta a acestei parti contractante ia în considerare, daca este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante, în masura în care acestea nu se suprapun, ca si cum ar fi perioade realizate conform legislatiei primei parti contractante.
(2) În ceea ce priveste prestatiile în bani în caz de boala si de maternitate, dispozitiile alin. (1) se vor aplica numai daca persoana în cauza desfasoara o activitate pe teritoriul partii contractante unde a fost introdusa cererea.

ART. 15
Prestatii în natura în cazul resedintei pe teritoriul celeilalte parti contractante
(1) Persoanele care îndeplinesc conditiile cerute de legislatia unei parti contractante pentru a avea dreptul la prestatii si a caror stare necesita acordarea de prestatii în caz de urgenta, atunci când au resedinta pe teritoriul celeilalte parti contractante, primesc prestatii în natura de la institutia locului de resedinta, conform dispozitiilor legislatiei pe care o aplica, pe cheltuiala institutiei competente.
(2) Acordarea de proteze, dispozitive medicale si alte prestatii importante în natura este supusa aprobarii prealabile a institutiei competente, cu exceptia situatiei în care acordarea prestatiei nu poate fi amânata fara a pune în pericol viata sau sanatatea persoanei în cauza.
(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplicate si în ceea ce priveste acordarea prestatiilor în natura membrilor de familie ai persoanei în cauza.

ART. 16
Prestatii în natura în cazul domiciliului pe teritoriul celeilalte parti contractante
(1) Persoanele care au domiciliul pe teritoriul unei parti contractante si care îndeplinesc conditiile pentru a avea dreptul la prestatii în baza legislatiei celeilalte parti contractante primesc, pe teritoriul partii contractante unde au domiciliul, prestatiile în natura acordate de catre institutia locului de domiciliu, în conformitate cu dispozitiile legislatiei pe care o aplica, pe cheltuiala institutiei competente.
(2) Acordarea de proteze, dispozitive medicale si alte prestatii importante în natura este supusa aprobarii prealabile a institutiei competente, cu exceptia situatiei în care acordarea prestatiei nu poate fi amânata fara a pune în pericol viata sau sanatatea persoanei în cauza.
(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplicabile si în ceea ce priveste acordarea prestatiilor în natura membrilor de familie ai persoanei în cauza, în masura în care acestia nu au dreptul la aceste prestatii în conformitate cu legislatia partii contractante pe teritoriul careia îsi au domiciliul.

ART. 17
Prestatii în natura pentru titularii unei pensii si membrii lor de familie
(1) Titularul unei pensii acordate în baza legislatiilor celor doua parti contractante va primi prestatii în natura în conformitate cu legislatia partii contractante pe teritoriul careia îsi are domiciliul, ca si cum ar fi fost titular al unei pensii numai în conformitate cu legislatia acestei parti contractante.
(2) Titularul unei pensii acordate în baza legislatiei unei parti contractante care are domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante va avea dreptul la prestatii în natura în masura în care ar fi avut dreptul la acestea daca ar fi avut domiciliul pe teritoriul primei parti contractante. Prestatiile în natura sunt acordate de institutia locului de domiciliu, în conformitate cu dispozitiile legislatiei pe care o aplica, ca si cum persoana respectiva ar fi avut dreptul la prestatiile mentionate în virtutea acestei legislatii, costul prestatiilor fiind suportat de institutia competenta a primei parti contractante.
(3) Dispozitiile art. 15 alin. (3) si ale art. 16 alin. (3) se vor aplica si membrilor de familie ai titularului pensiei.
(4) Membrii de familie ai titularului unei pensii care nu au domiciliul pe teritoriul partii contractante unde îsi are domiciliul titularului pensiei vor primi prestatii în natura pe cheltuiala institutiei locului de domiciliu, ca si cum titularul de pensie ar fi avut domiciliul pe teritoriul aceleiasi parti contractante, în masura în care acestia nu au dreptul la aceste prestatii în conformitate cu legislatia partii contractante pe teritoriul careia îsi au domiciliul.

ART. 18
Prestatii în bani în caz de resedinta sau domiciliu pe teritoriul celeilalte parti contractante
Prestatiile în bani în cazul resedintei sau domiciliului pe teritoriul celeilalte parti contractante sunt platite de institutia competenta, în conformitate cu dispozitiile legislatiei pe care aceasta o aplica.

ART. 19
Transportul persoanei care a primit prestatii în natura
(1) Daca, dupa acordarea prestatiilor în natura în caz de urgenta, persoana trebuie transportata în tara sa numai cu ambulanta, transportul persoanei care a primit prestatii în natura pâna la frontiera celeilalte parti contractante se efectueaza pe cheltuiala institutiei competente, de catre institutia partii contractante pe teritoriul careia persoana a primit prestatia în natura.
(2) În cazuri exceptionale, când transportul trebuie efectuat numai cu un mijloc de transport aerian, transportul se efectueaza pe cheltuiala institutiei competente, de catre partea contractanta pe teritoriul careia s-a acordat prestatia în natura.
(3) Dupa iesirea din situatia de urgenta a persoanei în cauza, institutia competenta va aproba continuarea acordarii prestatiilor în natura sau efectuarea transportului.
(4) Aceste dispozitii sunt aplicabile în mod corespunzator si membrilor de familie ai persoanei în cauza.

ART. 20

Institutii
Institutiile care vor acorda prestatiile prevazute la art. 15, 16 si 17 vor fi desemnate de catre autoritatile competente prin Aranjamentul administrativ.

ART. 21
Rambursare
(1) Institutia competenta va rambursa cheltuielile efective pentru prestatiile acordate, pentru fiecare caz în parte, în conformitate cu dispozitiile art. 15, 16, 17 si 19, catre institutia care furnizeaza prestatiile, cu exceptia cheltuielilor administrative.
(2) Cheltuielile efective ale prestatiilor vor fi calculate de catre institutia care furnizeaza prestatiile, la nivelul tarifelor folosite pentru propriile persoane asigurate.
(3) Organismele de legatura ale celor doua parti contractante pot conveni si alte modalitati de rambursare a cheltuielilor, inclusiv compensarea acestora între institutii sau plati în sume forfetare în locul platilor individuale.

SECTIUNEA a 2-a
Prestatii de invaliditate, de batrânete si de deces (pensii)

ART. 22
Stabilirea prestatiilor fara totalizarea perioadelor de asigurare
Daca o persoana îndeplineste conditiile pentru obtinerea unei prestatii conform legislatiei unei parti contractante, fara a tine cont de perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante, institutia competenta calculeaza prestatiile numai în functie de perioadele de asigurare realizate conform legislatiei pe care o aplica.

ART. 23
Totalizarea perioadelor de asigurare
(1) Daca legislatia unei parti contractante conditioneaza dreptul la prestatii de realizarea unei perioade de asigurare, institutia care aplica aceasta legislatie ia în considerare, daca este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante, în masura în care acestea nu se suprapun, ca si cum ar fi perioade realizate conform legislatiei primei parti contractante.
(2) Daca legislatia unei parti contractante conditioneaza acordarea anumitor prestatii de realizarea unei anumite perioade într-o profesie supusa unui regim special sau într-o profesie ori munca determinata, perioadele realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante nu sunt luate în considerare pentru stabilirea dreptului la aceste prestatii decât daca au fost realizate în baza unui regim corespondent sau, în lipsa acestuia, în aceeasi profesie ori, dupa caz, în aceeasi munca.
(3) Daca legislatia unei parti contractante prevede ca perioada în care persoana în cauza primeste o pensie poate fi luata în considerare pentru stabilirea dreptului la prestatie, institutia competenta a acestei parti contractante tine cont, în acest scop, de perioada în care a primit o pensie conform legislatiei celeilalte parti contractante.

ART. 24
Acordarea prestatiilor
(1) Daca o persoana a fost supusa succesiv sau alternativ legislatiilor celor doua parti contractante, institutia fiecarei parti contractante stabileste, conform legislatiei pe care o aplica, daca aceasta persoana are dreptul la prestatii, tinând cont, daca este cazul, de dispozitiile art. 23.
(2) În acest caz, institutia competenta calculeaza prestatiile dupa cum urmeaza:
1. se calculeaza cuantumul teoretic al prestatiilor datorate, ca si cum toate perioadele de asigurare ar fi fost realizate conform legislatiei pe care o aplica aceasta institutie;
2. se calculeaza apoi cuantumul efectiv al prestatiei datorate persoanei, în functie de cuantumul teoretic calculat conform pct. 1 si proportional cu raportul dintre totalul perioadelor realizate înainte de producerea riscului în conformitate cu legislatia pe care o aplica si totalul perioadelor realizate înainte de producerea riscului în conformitate cu legislatiile celor doua parti contractante.
(3) Atunci când cuantumul prestatiei se stabileste în functie de numarul beneficiarilor, institutia competenta ia în considerare si persoanele care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul celeilalte parti contractante.

ART. 25
Perioada de asigurare mai mica de un an
(1) Fara a lua în considerare dispozitiile art. 23, daca perioada totala de asigurare realizata conform legislatiei unei parti contractante este mai mica de un an si daca, tinând cont numai de aceasta perioada, niciun drept nu este obtinut în baza acestei legislatii, institutia competenta a acestei parti contractante nu este obligata sa acorde prestatii pentru perioada mentionata.
(2) Perioadele de asigurare mentionate la alin. (1) sunt luate în considerare de institutia celeilalte parti contractante în conformitate cu dispozitiile art. 24, ca si cum aceste perioade ar fi fost realizate conform legislatiei pe care o aplica.

SECTIUNEA a 3-a
Ajutor de deces

ART. 26
Totalizarea perioadelor de asigurare si acordarea ajutorului de deces
(1) În cazul în care legislatia unei parti contractante conditioneaza dreptul la prestatii de realizarea unei anumite perioade de asigurare, institutia competenta a acestei parti contractante ia în considerare, daca este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante, în masura în care acestea nu se suprapun, ca si cum ar fi perioade realizate în baza legislatiei primei parti contractante.
(2) Ajutorul de deces va fi acordat exclusiv conform legislatiei fiecarei parti contractante.
(3) În cazul în care dreptul la prestatie exista conform legislatiilor ambelor parti contractante:
1. prestatia va fi acordata exclusiv pe baza legislatiei partii contractante pe teritoriul careia a survenit decesul; sau
2. daca decesul nu a survenit pe teritoriul niciuneia dintre partile contractante, prestatia va fi acordata de catre institutia la care persoana a fost asigurata ultima data înaintea decesului.

SECTIUNEA a 4-a
Prestatii în caz de accident de munca si de boala profesionala

ART. 27
Expunerea la acelasi risc în cele doua parti contractante
(1) Prestatiile pentru invaliditate se vor acorda numai în conditiile legislatiei ultimei parti contractante pe teritoriul careia persoana în cauza a desfasurat activitatea susceptibila a fi cauza riscului, chiar daca sunt îndeplinite conditiile legislatiilor ambelor parti contractante, cu respectarea, dupa caz, a dispozitiilor alin. (2)-(4).
(2) În cazul în care legislatia unei parti contractante conditioneaza dreptul la prestatii de o prima diagnosticare a bolii respective pe teritoriul acestei parti contractante, aceasta conditie se considera îndeplinita daca diagnosticarea s-a realizat pe teritoriul celeilalte parti contractante.
(3) În cazul în care legislatia unei parti contractante conditioneaza, explicit sau implicit, dreptul la prestatii de diagnosticarea bolii într-un anumit termen de la încetarea activitatii profesionale susceptibile a fi cauza riscului, institutia competenta ia în considerare, daca este cazul, orice alta activitate care implica riscuri similare desfasurata în baza legislatiei celeilalte parti contractante.
(4) În situatia în care legislatia unei parti contractante conditioneaza, explicit sau implicit, dreptul la prestatii de exercitarea pe o perioada de timp determinata a unei activitati susceptibile a fi cauza unei boli, pentru calculul prestatiilor sunt luate în considerare si perioadele în care s-a desfasurat o astfel de activitate pe teritoriul celeilalte parti contractante.

ART. 28
Domiciliul sau resedinta pe teritoriul celeilalte parti contractante
(1) Prestatiile în bani sunt platite de institutia competenta, conform dispozitiei legislatiei pe care o aplica.
(2) Prestatiile în natura în caz de accident de munca sau boala profesionala sunt acordate de catre institutia locului de domiciliu sau resedinta, conform legislatiei pe care o aplica, pe cheltuiala institutiei competente.
(3) Acordarea de proteze, dispozitive medicale si alte prestatii importante în natura este supusa aprobarii prealabile a institutiei competente, cu exceptia situatiei în care acordarea prestatiei nu poate fi amânata fara a pune în pericol viata sau sanatatea persoanei în cauza.
(4) Pentru rambursarea cheltuielilor efective ale prestatiilor în natura acordate se aplica dispozitiile art. 21.

ART. 29
Acordarea unei prestatii în caz de agravare a unei boli profesionale
În cazul în care, din cauza unei boli profesionale, persoana a beneficiat sau beneficiaza de o prestatie din partea institutiei unei parti contractante si solicita, în caz de agravare, drepturile la prestatii de la institutia celeilalte parti contractante, se aplica urmatoarele prevederi:
1. în cazul în care persoana nu a exercitat în baza legislatiei celeilalte parti contractante o activitate în masura sa provoace sau sa agraveze boala în cauza, institutia competenta a primei parti contractante este obligata sa suporte prestatia, tinând cont de agravare, conform legislatiei pe care o aplica;
2. în cazul în care persoana a exercitat o astfel de activitate în baza legislatiei celeilalte parti contractante, institutia competenta a primei parti contractante este obligata sa suporte prestatia, fara a tine cont de agravare, conform dispozitiilor legislatiei pe care o aplica; institutia competenta a celei de-a doua parti contractante acorda persoanei în cauza un supliment al carui cuantum este egal cu diferenta dintre cuantumul prestatiei datorate dupa agravare si cuantumul prestatiei care ar fi fost datorata înainte de agravare, în conformitate cu prevederile legislatiei pe care o aplica.

SECTIUNEA a 5-a
Prestatii de somaj

ART. 30
Totalizarea perioadelor de asigurare
În cazul în care legislatia unei parti contractante conditioneaza dreptul la prestatii de realizarea unor perioade de asigurare, institutia competenta a acestei parti contractante va lua în considerare, daca este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante, în masura în care aceste perioade nu se suprapun.

ART. 31
Acordarea prestatiilor
(1) Prestatiile vor fi acordate de institutia competenta a partii contractante pe teritoriul careia persoana în cauza are domiciliul, tinându-se seama de dispozitiile art. 30, în conformitate cu legislatia pe care o aplica.
(2) În ceea ce priveste alin. (1), institutia din Republica Macedonia va aplica legislatia proprie în caz de asigurare de somaj.
(3) În cazul în care legislatia pe care o aplica institutia competenta din România prevede luarea în considerare a veniturilor realizate, la stabilirea cuantumului prestatiilor se iau în considerare numai veniturile realizate în baza activitatii desfasurate pe teritoriul României. În cazul în care nu exista asemenea venituri sau nu au fost realizate venituri la nivelul salariului minim, prestatia se va stabili pe baza salariului minim prevazut de legislatia româna.

SECTIUNEA a 6-a
Alocatii pentru copii

ART. 32
Totalizarea perioadelor de asigurare
În cazul în care legislatia unei parti contractante conditioneaza dreptul la prestatii de realizarea unor perioade de asigurare, institutia competenta ia în considerare, daca este necesar, perioadele de asigurare realizate în baza legislatiei unei parti contractante, în masura în care acestea nu se suprapun, ca si cum ar fi perioade realizate conform legislatiei primei parti contractante.

ART. 33
Acordarea alocatiilor pentru copii
Alocatiile pentru copii vor fi acordate conform legislatiei fiecarei parti contractante.

PARTEA a IV-a
Dispozitii diverse

ART. 34
Masuri administrative si de cooperare
(1) Autoritatile competente ale celor doua parti contractante vor stabili masurile administrative necesare pentru aplicarea prezentului acord.
(2) Autoritatile competente:
1. vor conveni Aranjamentul administrativ în scopul aplicarii prezentului acord;
2. vor desemna organismele de legatura în scopul realizarii legaturilor directe dintre institutiile partilor contractante;
3. se vor informa reciproc asupra modificarilor aduse legislatiilor partilor contractante, în masura în care aceste modificari afecteaza aplicarea prezentului acord.
(3) În aplicarea prezentului acord, autoritatile competente si institutiile competente ale partilor contractante îsi vor acorda sprijin reciproc, ca si cum ar aplica propria legislatie. Aceasta asistenta administrativa este gratuita.
(4) Daca o persoana care are domiciliul sau resedinta pe teritoriul unei parti contractante a introdus o cerere sau beneficiaza de prestatii conform legislatiei celeilalte parti contractante si daca este necesara o expertiza medicala, institutia locului de domiciliu sau de resedinta a primei parti contractante va efectua aceasta expertiza la cererea si pe cheltuiala institutiei competente a celei de-a doua parti contractante. În cazul în care expertiza medicala este necesara în aplicarea legislatiilor ambelor parti contractante, aceasta va fi efectuata de institutia locului de resedinta sau domiciliu, pe cheltuiala proprie.
(5) Orice date sau informatii privind o anumita persoana, care sunt comunicate conform prezentului acord, sunt considerate confidentiale si nu pot fi utilizate decât în scopul aplicarii prezentului acord.

ART. 35
Utilizarea limbilor oficiale
(1) În scopul aplicarii prezentului acord, autoritatile si institutiile celor doua parti contractante pot comunica direct între ele în limbile lor oficiale sau în limba engleza.
(2) Cererile sau documentele nu pot fi refuzate pe motiv ca sunt redactate în limba oficiala a celeilalte parti contractante.

ART. 36
Scutirea de taxe si de legalizare
(1) Daca legislatia unei parti contractante dispune scutirea integrala sau partiala de taxe de timbru, taxe consulare sau administrative pentru certificatele si alte documente prezentate conform legislatiei acestei parti contractante, aceasta scutire se aplica si certificatelor sau altor documente similare eliberate de autoritatile celeilalte parti contractante pentru aplicarea prezentului acord.
(2) Cele doua parti contractante îsi recunosc reciproc toate actele, documentele sau certificatele de orice fel, necesare pentru aplicarea prezentului acord, asa cum au fost eliberate de autoritatile emitente, fiind scutite de cerinta legalizarii.

ART. 37
Introducerea unei cereri
Cererile care, în conformitate cu legislatia unei parti contractante, trebuie introduse într-un termen stabilit la o autoritate, institutie sau instanta judecatoreasca a acestei parti contractante îndeplinesc aceasta conditie daca sunt introduse, în acelasi termen, la o autoritate, institutie sau instanta judecatoreasca corespondenta a celeilalte parti contractante. În acest caz, institutia care a primit cererea o transmite fara întârziere institutiei primei parti contractante fie direct, fie prin intermediul organismelor de legatura ale celor doua parti contractante.

ART. 38
Responsabilitatea unei parti terte
În cazul în care o persoana beneficiaza de prestatii conform legislatiei unei parti contractante pentru un accident cauzat sau survenit pe teritoriul celeilalte parti contractante, drepturile institutiei care furnizeaza prestatiile fata de terti se reglementeaza astfel:
1. în cazul în care institutia care furnizeaza prestatiile, în conformitate cu legislatia pe care o aplica, se subroga în drepturile pe care beneficiarul le detine fata de terti, cealalta parte contractanta recunoaste o astfel de subrogare;
2. în cazul în care institutia care furnizeaza prestatiile are un drept direct fata de terti, cealalta parte contractanta recunoaste acest drept.

ART. 39
Recuperarea platilor excedentare
În cazul în care institutia unei parti contractante a platit unui beneficiar de prestatii o suma care depaseste suma la care avea dreptul, aceasta institutie poate, în conditiile prevazute de legislatia pe care o aplica, sa ceara institutiei celeilalte parti contractante, debitoare de prestatii în favoarea acestui beneficiar, sa retina suma platita în plus din sumele datorate beneficiarului respectiv. Aceasta institutie efectueaza retinerea în conditiile si limitele în care o astfel de compensare este permisa de legislatia pe care o aplica, ca si cum ar fi sume platite în plus de catre ea însasi, si transfera cuantumul astfel dedus institutiei creditoare.

ART. 40
Procedura de executare
(1) Hotarârile cu titlu executoriu ale unei instante judecatoresti a unei parti contractante, precum si documentele executorii emise de catre o autoritate sau o institutie a unei parti contractante cu privire la contributiile de asigurari sociale si la alte creante sunt recunoscute pe teritoriul celeilalte parti contractante.
(2) Recunoasterea nu poate fi refuzata decât pe motiv de incompatibilitate cu ordinea publica a partii contractante pe teritoriul careia este ceruta recunoasterea hotarârii sau a documentului.
(3) Hotarârile si documentele executorii recunoscute conform alin. (1) sunt executate pe teritoriul celeilalte parti contractante. Procedura de executare este conforma cu legislatia partii contractante pe teritoriul careia se executa hotarârea. Hotarârile sau documentele vor fi însotite de o atestare care confirma caracterul lor executoriu (formula executorie).
(4) Creantele privind contributiile de asigurari sociale datorate institutiei unei parti contractante au, în cadrul oricarei proceduri de faliment sau executare silita pe teritoriul celeilalte parti contractante, acelasi rang ca si creantele echivalente de pe teritoriul acestei parti contractante.

ART. 41
Moneda de plata
(1) Plata oricarei prestatii acordate în conformitate cu prezentul acord poate fi efectuata în moneda partii contractante a carei institutie acorda prestatiile.
(2) Moneda si modalitatile de plata pentru sumele reprezentând rambursari ale prestatiilor acordate sunt convenite prin Aranjamentul administrativ.

ART. 42
Solutionarea diferendelor
(1) Eventualele diferende care pot sa apara în ceea ce priveste interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi solutionate prin consultari între autoritatile competente ale celor doua parti contractante.
(2) În cazul în care diferendele nu pot fi solutionate conform alin. (1), acestea vor fi solutionate, pe cale diplomatica, de catre partile contractante.

PARTEA a V-a
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 43
Dispozitii tranzitorii
(1) Prezentul acord nu deschide niciun drept pentru o perioada anterioara intrarii sale în vigoare.
(2) Toate perioadele de asigurare realizate în baza legislatiei unei parti contractante înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord sunt luate în considerare pentru stabilirea drepturilor deschise conform dispozitiilor prezentului acord.
(3) Sub rezerva alin. (1), un drept ia nastere în baza prezentului acord chiar daca se raporteaza la un risc produs anterior intrarii sale în vigoare.

ART. 44
Revizuirea drepturilor de pensie
(1) Drepturile de pensie obtinute anterior intrarii în vigoare a prezentului acord pot fi revizuite conform dispozitiilor prezentului acord.
(2) Daca cererea de revizuire este transmisa, prin intermediul organismelor de legatura, în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, drepturile stabilite în urma revizuirii vor fi acordate de la data intrarii în vigoare a prezentului acord.
(3) Daca cererea de revizuire a pensiei este depusa dupa expirarea termenului de 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentului acord, drepturile vor fi acordate de la data depunerii cererii.
(4) În cazul în care revizuirea drepturilor de pensie va avea ca efect reducerea cuantumului pensiei, diferenta dintre cuantumul pensiei obtinute anterior intrarii în vigoare a prezentului acord si cuantumul pensiei acordate în baza acestuia va fi suportata de institutia competenta care a platit pensia înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord.

ART. 45
Intrarea în vigoare
(1) Prezentul acord va fi supus ratificarii în fiecare parte contractanta.
(2) Partile contractante îsi notifica reciproc, pe cale diplomatica, îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.
(3) Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de doua luni de la data ultimei notificari prevazute la alin. (2).
(4) La intrarea în vigoare a prezentului acord, Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia pentru colaborarea în domeniul asistentei medicale a asiguratilor, semnat la Bucuresti la 20 martie 1976, îsi înceteaza valabilitatea între partile contractante.

ART. 46
Durata prezentului acord
(1) Prezentul acord se încheie pe o perioada nedeterminata.
(2) Fiecare parte contractanta poate sa îl denunte, pe cale diplomatica, printr-o notificare scrisa adresata celeilalte parti contractante, cu cel putin 6 luni înainte de terminarea anului calendaristic respectiv. În acest caz, prezentul acord îsi înceteaza valabilitatea începând cu prima zi a anului calendaristic urmator.

ART. 47
Efectele prezentului acord asupra drepturilor câstigate sau în curs de dobândire
(1) În cazul denuntarii prezentului acord, drepturile la prestatiile acordate potrivit dispozitiilor sale sunt mentinute.
(2) Drepturile la prestatiile în curs de dobândire, pentru perioade realizate anterior datei de încetare a valabilitatii prezentului acord, sunt mentinute, iar cererile depuse înainte de încetarea valabilitatii prezentului acord vor fi solutionate conform dispozitiilor acestuia.

Semnat la Bucuresti la 27 februarie 2006, în doua exemplare originale, fiecare în limbile româna, macedoneana si engleza, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferente de interpretare, va prevala textul în limba engleza.

Pentru România,
Gheorghe Barbu,
ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei

Pentru Republica Macedonia,
Stevco Jakimovski,
ministrul muncii si politicii sociale

Data ultimei modificari :V, 22 Apr 2016 11:19:55 +0300