Relații Internaționale - Israel

LEGE nr. 150 din 23 iulie 2012
pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011
EMITENT:     PARLAMENTUL 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 6 august 2012 
Data intrarii in vigoare : 9 august 2012
 
 
Forma actualizata valabila la data de : 7 aprilie 2015
Prezenta forma actualizata este valabila de la 9 august 2012 pana la data selectata
 
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
 
ARTICOL UNIC
Se ratifică Acordul dintre România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
 
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
 
PREŞEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA
 
Bucureşti, 23 iulie 2012.
Nr. 150.
 
 
Acord dintre România şi Statul Israel în domeniul
securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011.
 
 
România şi Statul Israel, denumite în continuare părţi contractante,
dorind să reglementeze relaţiile dintre cele două state în domeniul securităţii sociale,
au convenit după cum urmează:
 
PARTEA I
Dispoziţii generale
 
ART. 1
Definiţii
1. În scopul aplicării prezentului acord:
a) cetăţean al unei părţi contractante înseamnă o persoană care are cetăţenia unei părţi contractante;
b) legislaţie înseamnă legile, regulamentele şi alte acte normative care reglementează domeniile prevăzute la art. 2 din prezentul acord;
c) autoritate competentă înseamnă:
- pentru Israel: Ministerul Afacerilor şi Serviciilor Sociale,
- pentru România: ministerul responsabil pentru domeniile prevăzute la art. 2 din prezentul acord;
d) instituţie înseamnă organismul sau autoritatea responsabilă de aplicarea legislaţiei prevăzute la art. 2 din prezentul acord;
e) instituţie competentă înseamnă:
- pentru Israel: instituţia care este responsabilă pentru acordarea prestaţiilor în baza legislaţiei aplicabile;
- pentru România: (i) instituţia la care persoana respectivă este asigurată la data cererii prestaţiei; sau
(ii) instituţia de la care persoana respectivă are sau ar avea dreptul la prestaţii dacă aceasta ori un membru sau membrii săi de familie au reşedinţa în partea contractantă în care este situată instituţia;
(iii) instituţia desemnată de către autoritatea competentă a părţii contractante respective;
f) prestaţie înseamnă orice plată în bani sau altă prestaţie în baza legislaţiei definite la art. 2 din prezentul acord, inclusiv orice sumă suplimentară, majorare ori supliment care se poate plăti în plus pentru acea prestaţie în baza legislaţiei unei părţi contractante, dacă nu s-a prevăzut altfel în prezentul acord;
g) perioadă de asigurare înseamnă:
- pentru Israel, o perioadă de angajare sau activitate independentă ori de contribuţie sau de domiciliu, aşa cum este definită ori recunoscută ca perioadă de asigurare în legislaţia din Israel, în baza căreia această perioadă a fost ori este considerată ca fiind realizată, sau orice perioadă similară în măsura în care aceasta este recunoscută în legislaţia din Israel ca echivalentă cu o perioadă de asigurare
şi
- pentru România, perioadele de contribuţie şi perioadele echivalente realizate în baza legislaţiei din România;
h) domiciliul înseamnă domiciliul obişnuit, care este legal stabilit;
i) şedere înseamnă reşedinţa temporară;
j) membri de familie înseamnă persoanele definite sau recunoscute ca atare de legislaţia pe care o aplică instituţia competentă;
k) organism de legătură: instituţiile desemnate de autorităţile competente pentru realizarea comunicării în scopul aplicării prezentului acord;
l) activitate salariată înseamnă orice activitate sau situaţie echivalentă, tratată ca atare în scopul legislaţiei de securitate socială a părţii contractante în care există o astfel de activitate ori situaţie echivalentă;
m) activitate independentă înseamnă orice activitate sau situaţie echivalentă tratată ca atare în scopul legislaţiei de securitate socială a părţii contractante în care există o astfel de activitate ori situaţie echivalentă.
2. Alţi termeni şi expresii utilizate în prezentul acord au semnificaţia atribuită lor de legislaţia fiecărei părţi contractante.
ART. 2
Domeniul material de aplicare
1. Prezentul acord se aplică legislaţiei:
A. Pentru Israel: Legea naţională de asigurări (versiunea consolidată) 5755-1995 în măsura în care se aplică următoarelor ramuri de asigurare:
a) asigurarea pentru bătrâneţe şi urmaş;
b) asigurarea pentru invaliditate;
c) asigurarea pentru copii.
B. Pentru România, în domeniul:
a) pensiilor pentru limită de vârstă, invaliditate şi urmaş;
b) ajutoarelor pentru deces;
c) alocaţiilor pentru copii.
2. Dacă nu se menţionează altfel în paragraful 4 al prezentului articol, prezentul acord se aplică, de asemenea, legislaţiei care codifică, înlocuieşte, modifică sau completează legislaţia la care se face referire în paragraful 1 al prezentului articol.
3. În 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord, autorităţile competente îşi vor notifica reciproc legislaţia principală la care se face referire în paragraful 1 al prezentului articol. Înainte de sfârşitul lunii februarie a fiecărui an, autorităţile competente îşi notifică reciproc principalele modificări aduse legislaţiei în decursul anului calendaristic anterior.
4. Prezentul acord nu se aplică legislaţiei care extinde aplicarea legislaţiei menţionate în paragraful 1 al prezentului articol la noi grupuri de beneficiari, dacă nu se convine altfel de către autorităţile competente ale părţilor contractante.
5. Prezentul acord nu se aplică legislaţiei care introduce o nouă ramură sau o nouă schemă de securitate socială, dacă nu se convine altfel de către părţile contractante.
ART. 3
Domeniul personal de aplicare
Prezentul acord se aplică tuturor persoanelor care sunt sau au fost supuse legislaţiei menţionate în art. 2 din prezentul acord, precum şi membrilor de familie şi urmaşilor acestor persoane.
ART. 4
Egalitatea de tratament
Dacă prezentul acord nu prevede altfel, următoarele persoane, atunci când au domiciliul pe teritoriul unei părţi contractante, au aceleaşi drepturi şi obligaţii în baza legislaţiei acestei părţi contractante ca şi cetăţenii proprii:
a) cetăţenii celeilalte părţi contractante;
b) refugiaţii, conform Convenţiei din 28 iulie 1951 referitoare la statutul refugiaţilor şi Protocolului din 31 ianuarie 1967 la această convenţie;
c) apatrizii, conform Convenţiei din 28 septembrie 1954 referitoare la statutul apatrizilor;
d) membrii de familie şi urmaşii persoanelor menţionate la subparagrafele a)-c) cu privire la drepturile care derivă de la aceste persoane.
ART. 5
Exportul prestaţiilor
1. Dacă prezentul acord nu prevede altfel, pensiile şi celelalte prestaţii în bani nu se reduc, modifică, suspendă sau anulează ca urmare a faptului că persoana are domiciliul ori şederea pe teritoriul celeilalte părţi contractante.
2. Prevederile paragrafului 1 al prezentului articol nu se vor aplica prestaţiilor speciale necontributive în bani, acordate conform legislaţiei române.
ART. 6
Evitarea cumulului de prestaţii
1. Prezentul acord nu poate să confere sau să menţină dreptul la două ori mai multe prestaţii care să acopere acelaşi risc, acordate pe baza aceleiaşi perioade de asigurare.
2. Dispoziţiile paragrafului 1 al prezentului articol nu se aplică prestaţiilor în caz de invaliditate, limită de vârstă şi deces, care se plătesc de către instituţiile competente ale celor două părţi contractante, în conformitate cu dispoziţiile părţii a III-a capitolul I din prezentul acord.
 
PARTEA a II-a
Legislaţia aplicabilă
 
ART. 7
Reguli generale
Dacă prezentul acord nu prevede altfel:
1. Persoana care este angajată sau desfăşoară o activitate independentă pe teritoriul unei părţi contractante este supusă numai legislaţiei acestei părţi contractante, indiferent de partea contractantă pe teritoriul căreia îşi are domiciliul ori pe teritoriul căreia se găseşte sediul angajatorului.
2. Persoana angajată sau care desfăşoară o activitate independentă pe teritoriul ambelor părţi contractante este supusă legislaţiei părţii contractante pe teritoriul căreia îşi are domiciliul. Această persoană va fi considerată ca desfăşurându-şi toate activităţile sale profesionale pe teritoriul părţii contractante a cărei legislaţie i se aplică.
3. Prezentul acord nu aduce atingere dispoziţiilor Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice sau principiilor generale ale dreptului cutumiar internaţional referitoare la privilegii şi imunităţi consulare, cu privire la legislaţia menţionată la paragraful 1 al articolului 2 din prezentul acord.
4. Funcţionarii publici şi persoanele asimilate acestora sunt supuse legislaţiei părţii contractante în a cărei administraţie sunt angajaţi.
ART. 8
Dispoziţii speciale
1. Persoana care:
a) este angajată de către un angajator care are sediul social înregistrat pe teritoriul unei părţi contractante;
b) este supusă legislaţiei acestei părţi contractante şi
c) este trimisă să lucreze pe teritoriul celeilalte părţi contractante pentru acelaşi angajator pe o perioadă care nu depăşeşte 3 ani este supusă în continuare legislaţiei primei părţi contractante ca şi când are domiciliul şi lucrează în continuare pe teritoriul acestei părţi contractante.
Dacă durata activităţii depăşeşte 3 ani, legislaţia primei părţi contractante continuă să se aplice pentru încă 2 ani, cu consimţământul autorităţilor competente ale părţilor contractante sau al instituţiilor desemnate de acestea. Acest consimţământ trebuie solicitat înainte de terminarea perioadei iniţiale de 3 ani.
2. Personalul navigant al unei întreprinderi de transport sau al unei companii aeriene care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriile ambelor părţi contractante este supus legislaţiei părţii contractante pe al cărei teritoriu întreprinderea respectivă îşi are sediul social înregistrat.
3. Persoana angajată la bordul unei nave este supusă legislaţiei părţii contractante în care se află sediul social înregistrat al angajatorului.
ART. 9
Excepţii de la dispoziţiile art. 7 şi 8
Autorităţile competente ale părţilor contractante sau instituţiile desemnate de acestea pot conveni în scris excepţii de la dispoziţiile art. 7 şi 8, în interesul unei persoane ori al unei categorii de persoane.
ART. 10
Contribuţiile de asigurare
Contribuţiile de asigurare privind o persoană care intră în domeniul personal de aplicare a prezentului acord se plătesc în conformitate cu legislaţia părţii contractante căreia i se supune aceasta.
 
PARTEA a III-a
Dispoziţii speciale cu privire la diferite categorii de prestaţii
 
CAP. 1
Pensii de bătrâneţe, invaliditate şi urmaş
 
ART. 11
Dispoziţii pentru pensii
Dacă nu se prevede altfel în prezentul acord, instituţiile competente ale părţilor contractante aplică propria legislaţie în domeniu, la acordarea de pensii în baza prezentului acord.
ART. 12
Perioade de asigurare mai mici de 12 luni
1. Dacă durata totală a perioadelor de asigurare realizate în baza legislaţiei unei părţi contractante este mai mică de 12 luni şi dacă, numai în baza acestor perioade, nu există niciun drept la prestaţii conform acestei legislaţii, instituţia părţii contractante respective nu este obligată să acorde o prestaţie pentru aceste perioade.
2. În această situaţie, cealaltă parte contractantă calculează prestaţia luând în considerare perioadele de asigurare menţionate la paragraful 1 al prezentului articol ca şi când aceste perioade de asigurare ar fi fost realizate în baza legislaţiei acestei părţi contractante, numai pentru calculul cuantumului teoretic.
ART. 13
Totalizarea perioadelor de asigurare realizate în baza legislaţiei unui stat terţ
Dacă o persoană nu are dreptul la o prestaţie pe baza perioadelor de asigurare realizate în cadrul legislaţiei ambelor părţi contractante, dreptul la prestaţia menţionată este stabilit prin totalizarea acestor perioade cu perioadele de asigurare realizate pe teritoriul unui stat terţ cu care ambele părţi contractante au un acord în domeniul securităţii sociale care prevede totalizarea perioadelor de asigurare.
 
Aplicarea legislaţiei din Israel
ART. 14
Prestaţii de bătrâneţe şi de urmaş
1. Dacă un cetăţean al unei părţi contractante sau o persoană menţionată la art. 4 b)-d) din prezentul acord a fost asigurată în Israel, dar nu are suficiente perioade de asigurare israeliene pentru a avea dreptul la o pensie de bătrâneţe ori de urmaş, se iau în considerare perioadele de asigurare realizate în baza legislaţiei României, dacă acestea nu se suprapun cu perioadele de asigurare israeliene. Instituţia competentă israeliană ia în considerare numai perioadele de asigurare realizate în baza legislaţiei din România după 1 aprilie 1954.
2. Dacă persoana respectivă sau urmaşul acesteia are dreptul la prestaţie, atunci când sunt totalizate perioadele de asigurare realizate în baza legislaţiei ambelor părţi contractante, instituţia competentă israeliană determină prestaţia astfel:
a) prestaţia israeliană datorată unei persoane, care a realizat perioadele de asigurare necesare în conformitate cu legislaţia israeliană, este luată în considerare ca o sumă teoretică;
b) pe baza sumei teoretice de mai sus, instituţia competentă calculează prestaţia parţială datorată în conformitate cu raportul dintre durata perioadelor de asigurare israeliene pe care persoana le-a realizat în baza legislaţiei din Israel şi totalul perioadelor de asigurare realizate de această persoană în baza legislaţiei ambelor părţi contractante.
3. Dreptul la o pensie de bătrâneţe este condiţionat de domiciliul beneficiarului, în Israel sau în România, imediat înainte de a atinge vârsta legală de pensionare.
4. Dreptul la o pensie de urmaş este condiţionat de faptul ca beneficiarul şi defunctul să fi avut domiciliul în Israel sau în România în momentul decesului ori de faptul ca defunctul să fi primit pensie de bătrâneţe imediat înaintea decesului său.
5. Formarea profesională şi alocaţia de subzistenţă pentru văduve şi pentru orfani sunt datorate persoanelor menţionate la paragraful 1 al prezentului articol, numai dacă acestea îşi au domiciliul în Israel şi atât timp cât se află efectiv în Israel.
ART. 15
Prestaţii de invaliditate
1. Persoana care intră în domeniul personal de aplicare a prezentului acord are dreptul la o prestaţie de invaliditate dacă aceasta a fost asigurată ca persoană având domiciliul în Israel imediat anterior momentului în care a survenit invaliditatea.
2. Serviciile speciale pentru persoanele cu handicap, alocaţiile de subzistenţă pentru copiii cu handicap ai unei persoane asigurate, reabilitarea profesională pentru o persoană cu handicap, formarea profesională şi o alocaţie de subzistenţă pentru soţul/soţia acesteia se plătesc unei astfel de persoane din cele menţionate mai sus, cu condiţia ca aceasta să aibă domiciliul în Israel şi atât timp cât se află efectiv în Israel.
3. Persoana care intră în domeniul personal de aplicare a prezentului acord, având domiciliul în afara Israelului şi care are dreptul la o pensie de invaliditate din Israel continuă să primească pensia care i-a fost acordată, chiar dacă s-a produs o creştere a gradului invalidităţii sale ca rezultat al unei agravări a invalidităţii sau al adăugării unei noi cauze de invaliditate care s-a produs în străinătate.
 
Aplicarea legislaţiei din România
ART. 16
Prestaţii de limită de vârstă, invaliditate şi urmaş
1. Dacă o persoană îndeplineşte condiţiile necesare pentru obţinerea unei prestaţii conform legislaţiei din România fără a lua în considerare perioadele de asigurare, de muncă sau de domiciliu realizate în baza legislaţiei din Israel, instituţia competentă română calculează prestaţiile numai în funcţie de perioadele de asigurare realizate în baza legislaţiei române.
2. Dacă o persoană nu îndeplineşte condiţiile necesare pentru obţinerea unei prestaţii numai în baza perioadelor de asigurare realizate în baza legislaţiei române, instituţia competentă ia în considerare, în măsura în care este necesar, perioadele de asigurare, de muncă sau de domiciliu realizate în baza legislaţiei din Israel, atât timp cât acestea nu se suprapun, ca şi când ar fi fost perioade realizate în baza legislaţiei române.
3. Dacă legislaţia din România condiţionează acordarea anumitor prestaţii de realizarea unei anumite perioade într-o activitate supusă unui regim special sau într-o ocupaţie ori muncă specifice, perioadele realizate conform legislaţiei din Israel nu sunt luate în considerare pentru stabilirea dreptului la aceste prestaţii decât dacă au fost realizate în baza unui regim corespondent sau, în lipsa acestuia, în aceeaşi ocupaţie ori în aceeaşi muncă, după caz.
4. Dacă legislaţia din România prevede că perioada în care persoana respectivă primeşte o pensie poate fi recunoscută pentru stabilirea dreptului la prestaţie, instituţia competentă ia în considerare, în acest scop, perioada în care persoana a primit o pensie în baza legislaţiei din Israel.
5. Cuantumul prestaţiei se calculează după cum urmează:
a) se calculează cuantumul teoretic al prestaţiilor datorate, ca şi cum toate perioadele de asigurare, de muncă sau de domiciliu ar fi fost realizate în baza legislaţiei române;
b) se calculează apoi cuantumul efectiv al prestaţiei datorate persoanei, în funcţie de cuantumul teoretic calculat conform prevederilor subparagrafului a) şi proporţional cu raportul dintre totalul perioadelor realizate în conformitate cu legislaţia pe care o aplică şi totalul perioadelor realizate în conformitate cu legislaţiile celor două părţi contractante.
6. Dacă cuantumul prestaţiei se stabileşte în funcţie de numărul beneficiarilor, instituţia competentă ia în considerare şi persoanele care au domiciliul sau şederea pe teritoriul Israelului.
 
CAP. 2
Ajutoarele de deces
 
ART. 17
Ajutoarele de deces
1. Decesul unei persoane care este supusă legislaţiei unei părţi contractante, survenit pe teritoriul celeilalte părţi contractante, se consideră că a avut loc pe teritoriul primei părţi contractante.
2. Ajutorul de deces va fi exclusiv acordat în baza legislaţiei fiecărei părţi contractante.
 
CAP. 3
Prestaţii pentru copii
 
ART. 18
Prestaţii pentru copii
1. Prestaţiile pentru copii se plătesc în conformitate cu legislaţia părţii contractante pe teritoriul căreia domiciliază copilul.
2. Dacă prestaţia la care se face referire în paragraful 1 al prezentului articol, datorită aplicării prezentului acord sau a legislaţiei unei părţi contractante, nu ar fi plătită de nicio parte contractantă ori ar fi plătită de ambele părţi contractante, aceasta se plăteşte numai în baza legislaţiei părţii contractante unde copilul domiciliază de facto.
 
PARTEA a IV-a
Dispoziţii diverse
 
ART. 19
Aranjamentul administrativ şi schimbul de informaţii
Autorităţile competente:
a) vor conveni procedura de aplicare a prezentului acord prin intermediul unui aranjament administrativ;
b) se vor informa reciproc cu privire la măsurile luate pentru aplicarea prezentului acord;
c) se vor informa reciproc asupra modificărilor aduse legislaţiilor lor care pot afecta aplicarea prezentului acord;
d) vor desemna organismele de legătură în scopul facilitării şi accelerării aplicării prezentului acord prin intermediul aranjamentului administrativ.
ART. 20
Asistenţă administrativă
1. Instituţiile şi autorităţile competente ale părţilor contractante se vor sprijini reciproc pentru aplicarea prezentului acord, ca şi cum ar aplica propria legislaţie. Această asistenţă administrativă este gratuită, dacă autorităţile competente nu convin altfel cu privire la rambursarea anumitor costuri.
2. Instituţiile şi autorităţile competente ale părţilor contractante pot comunica direct între ele şi cu persoanele în cauză sau cu reprezentanţii lor.
ART. 21
Protecţia datelor
Datele aparţinând persoanelor, care, în cursul aplicării prezentului acord, sunt transmise de una dintre părţile contractante celeilalte părţi contractante, sunt confidenţiale şi vor fi utilizate exclusiv pentru determinarea dreptului la prestaţii în baza prezentului acord care sunt menţionate în cererea de informaţii sau în legătură cu acestea.
Schimbul de date dintre părţile contractante este supus legislaţiei fiecărei părţi contractante.
ART. 22
Scutirea de taxe, costuri şi autentificare
1. Dacă legislaţia unei părţi contractante prevede scutirea integrală sau parţială de taxe, taxe de timbru, taxe pentru proceduri judiciare ori taxe de înregistrare a oricărei cereri sau oricărui document în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei acestei părţi contractante, această scutire se aplică şi cererilor şi documentelor eliberate de autorităţile celeilalte părţi contractante pentru aplicarea prezentului acord.
2. Documentele şi certificatele care sunt prezentate în scopul aplicării prezentului acord sunt scutite de autentificarea de către autorităţile diplomatice sau consulare ori de la alte proceduri interne formale similare.
ART. 23
Prezentarea cererilor
1. Cererile, notificările şi apelurile prezentate instituţiei competente a unei părţi contractante sunt considerate ca fiind prezentate instituţiei competente a celeilalte părţi contractante la aceeaşi dată.
2. Cererea pentru o prestaţie datorată în baza legislaţiei unei părţi contractante este considerată a fi o cerere pentru prestaţia corespondentă datorată în baza legislaţiei celeilalte părţi contractante, cu condiţia ca cererea în cauză să fie trimisă instituţiei competente a celeilalte părţi contractante. Această prevedere nu se aplică totuşi, dacă solicitantul cere, în mod expres, amânarea acordării prestaţiilor de bătrâneţe în baza legislaţiei unei părţi contractante.
ART. 24
Cereri pentru recuperare
1. În cazul în care instituţia competentă a unei părţi contractante a plătit unui beneficiar o sumă care depăşeşte dreptul acelui beneficiar, instituţia competentă, în conformitate cu domeniul de aplicare şi condiţiile prevăzute de legislaţia pe care o aplică, va cere instituţiei competente a celeilalte părţi contractante să reţină o sumă echivalentă cu suma plătită în plus din sumele datorate beneficiarului de către această a doua instituţie competentă. O astfel de reţinere de către această instituţie competentă va fi efectuată în conformitate cu domeniul de aplicare şi condiţiile legislaţiei aplicabile, ca şi cum ar fi sume plătite în plus de către instituţia competentă însăşi. Instituţia competentă transferă suma astfel reţinută instituţiei competente care a solicitat-o.
2. Dacă instituţia unei părţi contractante a efectuat plăţi în avans pentru o perioadă în care beneficiarul a avut dreptul la prestaţii în baza legislaţiei celeilalte părţi contractante, această instituţie poate cere instituţiei competente a celeilalte părţi contractante să reţină o sumă echivalentă cu suma plătită în avans din prestaţiile datorate de această instituţie beneficiarului pentru aceeaşi perioadă. Reţinerea efectuată de această instituţie trebuie să fie în conformitate cu domeniul şi condiţiile legislaţiei aplicabile şi suma reţinută să fie transferată instituţiei care a solicitat-o.
ART. 25
Limbile utilizate în aplicare
Instituţiile şi autorităţile competente ale părţilor contractante pot utiliza pentru aplicarea prezentului acord limbile oficiale ale părţilor contractante sau limba engleză, aşa cum prevede aranjamentul administrativ menţionat la subparagraful a) al art. 19.
ART. 26
Moneda şi metoda de plată
1. Plata oricărei prestaţii acordate în conformitate cu prezentul acord poate fi efectuată în moneda părţii contractante a cărei instituţie competentă acordă prestaţiile.
2. Dacă sunt introduse dispoziţii de restricţionare a schimbului sau exportului de valute de către oricare parte contractantă, instituţiile competente ale ambelor părţi contractante iau imediat măsurile necesare pentru a asigura transferul sumelor datorate în baza prezentului acord.
3. Dacă beneficiarul de pe teritoriul unei părţi contractante primeşte prestaţii în baza legislaţiei celeilalte părţi contractante, acestea se plătesc direct beneficiarului.
ART. 27
Soluţionarea diferendelor
1. Diferendele care apar în interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi soluţionate, în măsura în care este posibil, de către autorităţile competente.
2. În cazul în care autorităţile competente nu pot soluţiona aceste diferende, conform paragrafului 1 al prezentului articol, părţile contractante vor depune toate eforturile să le soluţioneze prin negocieri pe cale diplomatică.
ART. 28
Expertiza medicală
1. Dacă o persoană care are domiciliul sau şederea pe teritoriului unei părţi contractante a depus o cerere ori primeşte prestaţii conform legislaţiei celeilalte părţi contractante şi dacă este necesară o expertiză medicală, instituţia competentă a primei părţi contractante în care aceasta îşi are domiciliul sau şederea va efectua această expertiză la cererea celeilalte părţi contractante.
2. Modalităţile de verificare medicală şi administrativă pentru beneficiarii prezentului acord sunt stabilite în cadrul aranjamentului administrativ la care se face referire în art. 19.
 
PARTEA a V-a
Dispoziţii tranzitorii şi finale
 
ART. 29
Dispoziţii tranzitorii
1. Prezentul acord nu deschide niciun drept de plată a prestaţiilor pentru o perioadă anterioară intrării în vigoare a prezentului acord.
2. Pentru stabilirea drepturilor la prestaţii în baza prezentului acord, orice perioadă de asigurare realizată înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord este luată în considerare.
3. Prezentul acord poate fi aplicat chiar şi riscurilor produse anterior intrării în vigoare a prezentului acord.
4. Prestaţiile acordate anterior intrării în vigoare a prezentului acord pot fi, la cererea beneficiarului, determinate în conformitate cu dispoziţiile prezentului acord. Această determinare nu va avea ca rezultat o reducere a cuantumului prestaţiei.
5. Prestaţiile care nu au fost acordate sau care au fost suspendate pe motiv de cetăţenie a persoanei în cauză ori al domiciliului pe teritoriul celeilalte părţi contractante sunt acordate sau reluate, la cererea persoanei respective, în conformitate cu prezentul acord, având efect de la data intrării în vigoare a prezentului acord, cu condiţia ca drepturile anterior determinate să nu fi dat dreptul la plata unei sume forfetare.
6. Dacă solicitarea la care se face referire în paragrafele 4 şi 5 ale prezentului articol este depusă în decurs de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, drepturile în baza prezentului acord sunt dobândite de la această dată. Dacă solicitarea la care se face referire în paragrafele 4 şi 5 ale prezentului articol este depusă după expirarea perioadei de 2 ani care urmează datei de intrare în vigoare a prezentului acord, drepturile care nu au fost pierdute sau stinse prin prescripţie sunt dobândite de la data la care solicitarea a fost prezentată, cu excepţia cazului în care se aplică dispoziţii mai favorabile ale legislaţiei oricărei părţi contractante.
ART. 30
Durata şi încetarea valabilităţii
1. Prezentul acord rămâne în vigoare pentru o perioadă nedeterminată.
2. Oricare din părţile contractante poate în orice moment să înceteze valabilitatea prezentului acord. Această încetare a valabilităţii intră în vigoare la 31 decembrie al anului care urmează datei notificării scrise adresate pe cale diplomatică celeilalte părţi contractante.
3. Dacă prezentul acord îşi încetează valabilitatea, orice drept la prestaţii dobândit în conformitate cu prevederile acestuia va fi menţinut.
ART. 31
Intrarea în vigoare
Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni care urmează lunii în care ultima notificare este trimisă de una dintre părţile contractante prin care informează cealaltă parte contractantă, în scris, pe cale diplomatică, că toate procedurile legale interne pentru intrarea în vigoare a prezentului acord au fost îndeplinite.
 
Semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011, care corespunde cu data de 24 Adar I 5771 din calendarul ebraic, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, ebraică şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.
 
Pentru România,
Teodor Baconschi,
ministrul afacerilor externe
 
Pentru Statul Israel,
Avigdor Lieberman,
viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe
 
                                      ----
 
HOTĂRÂRE nr. 854 din 6 noiembrie 2013
privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Bucureşti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011
EMITENT:     GUVERNUL 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 15 noiembrie 2013 
Data intrarii in vigoare : 15 noiembrie 2013
 
 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ARTICOL UNIC
Se aprobă Aranjamentul administrativ, semnat la Bucureşti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011, ratificat prin Legea nr. 150/2012.
 
 
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
                                ---------------
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
 
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
 
Bucureşti, 6 noiembrie 2013.
Nr. 854.
 
 
ARANJAMENT ADMINISTRATIV
pentru aplicarea Acordului dintre România şi
Statul Israel în domeniul securităţii sociale
 
În conformitate cu articolul 19 paragraful a) din Acordul dintre România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011, care corespunde cu data 24 Adar I 5771 din calendarul ebraic, denumit în continuare "Acord", autorităţile competente ale părţilor contractante au convenit după cum urmează:
 
PARTEA I
Prevederi generale
 
ART. 1
Termenii utilizaţi în prezentul aranjament administrativ vor avea acelaşi înţeles ca cel din Acord.
ART. 2
1. Organismele de legătură menţionate în articolul 1 paragraful k) şi articolul 19 paragraful d) din Acord vor fi:
a) pentru România:
- Casa Naţională de Pensii Publice pentru pensiile pentru limită de vârstă, invaliditate şi urmaş, precum şi pentru ajutoarele de deces;
- Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru alocaţiile pentru copii;
b) pentru Israel: Institutul Naţional de Asigurări, Ierusalim.
Adresele şi celelalte date de contact ale organismelor de legătură sunt prevăzute în anexa 1 la prezentul aranjament administrativ.
2. Organismele de legătură desemnate în paragraful 1 al prezentului articol vor stabili procedurile comune, formularele, certificatele şi alte comunicări necesare pentru implementarea Acordului şi a prezentului aranjament administrativ.
3. Organismele de legătură îşi pot comunica reciproc informaţii şi prin poşta electronică.
 
PARTEA a II-a
Prevederi referitoare la legislaţia aplicabilă
 
ART. 3
1. În cazul în care legislaţia unei părţi contractante este aplicabilă în conformitate cu oricare din prevederile articolelor 7-9 ale Acordului, instituţia competentă a acelei părţi contractante va elibera un certificat care atestă că persoana angajată sau lucrătorul independent rămâne supus acelei legislaţii. Acest certificat va constitui dovada că persoana angajată sau lucrătorul independent este exceptat de la contribuţiile de securitate socială ale celeilalte părţi contractante.
2. Certificatul la care se face referire în paragraful 1 al prezentului articol va fi eliberat:
a) în România: de către Casa Naţională de Pensii Publice;
b) în Israel: de către Institutul Naţional de Asigurări, Ierusalim.
3. Instituţiile indicate în paragraful 2 al prezentului articol îşi vor furniza reciproc o copie a certificatului.
 
PARTEA a III-a
Prevederi speciale privind diferitele categorii de prestaţii
 
ART. 4
Pensii pentru bătrâneţe, de urmaş şi de invaliditate
1. În cazul prestaţiilor prevăzute la litera B paragraful 1 al articolului 2 din Acord, prin "pensiile pentru limita de vârstă" se înţelege: pensiile pentru limită de vârstă, pensiile anticipate şi pensiile anticipate parţiale.
2. Instituţia competentă a unei părţi contractante care primeşte o cerere pentru prestaţii plătibile în baza legislaţiei celeilalte părţi contractante va menţiona pe aceasta data primirii cererii şi va trimite de îndată cererea fie direct, fie prin intermediul organismului de legătură al fiecărei părţi contractante.
3. Împreună cu formularul de cerere, instituţia competentă va transmite orice documentaţie, inclusiv orice documentaţie medicală disponibilă, care poate fi necesară instituţiei competente a celeilalte părţi contractante pentru a stabili dreptul solicitantului la o prestaţie.
4. Datele personale privind o persoană, conţinute în formularul de cerere, vor fi certificate în mod corespunzător de către instituţia competentă. Transmiterea formularului certificat în ceea ce priveşte datele personale va scuti instituţia competentă de transmiterea documentelor originale către cealaltă parte contractantă.
5. Fiecare instituţie competentă va transmite instituţiei competente a celeilalte părţi contractante un formular care atestă perioadele de asigurare realizate în baza propriei legislaţii.
6. Fiecare instituţie competentă va determina ulterior dacă o persoană poate beneficia de o prestaţie şi va notifica cealaltă instituţie, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legătură, cu privire la decizia sa referitoare la cerere.
7. Fiecare instituţie competentă va stabili drepturile solicitantului în baza prevederilor capitolului 1 partea a III-a din Acord şi va notifica persoana vizată cu privire la decizie, indicând modalităţile legale şi termenele-limită pentru apeluri, şi va transmite o copie a deciziei şi formularul convenit în acest scop instituţiei competente a celeilalte părţi contractante.
8. În momentul depunerii cererii, beneficiarul trebuie să informeze instituţia competentă în legătură cu locul de domiciliu, banca şi numărul de cont unde trebuie plătite prestaţiile.
9. Plata se face fără nicio deducere pentru costurile administrative. Cheltuielile implicate de transferul bancar sunt în sarcina beneficiarului.
10. În situaţia în care beneficiarul primeşte pensie de la instituţia competentă a uneia dintre părţile contractante şi are domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante, acesta trebuie să transmită instituţiei competente, la fiecare 12 luni, un certificat care atestă că persoana este în viaţă. Certificatul va fi transmis beneficiarului de către instituţia competentă, pentru a fi completat şi semnat în faţa unei autorităţi pe teritoriul celeilalte părţi contractante, care va certifica faptul că documentul a fost semnat personal de către beneficiar. Certificatul va fi returnat instituţiei competente în perioada solicitată.
11. În situaţia în care certificatul menţionat la paragraful 10 al prezentului articol nu este transmis, plata pensiei va fi suspendată până la primirea acestuia.
ART. 5
Ajutorul pentru deces
1. Pentru a primi un ajutor de deces în baza legislaţiei unei părţi contractante, beneficiarul al cărui domiciliu este pe teritoriul celeilalte părţi contractante poate depune cererea la instituţia competentă sau la instituţia de la locul de domiciliu cu condiţia ca cererea să fie trimisă instituţiei competente responsabile pentru plata prestaţiilor.
2. Documentele necesare conform legislaţiei aplicate de către instituţia competentă trebuie anexate cererii.
3. Informaţiile furnizate de către solicitant trebuie să fie susţinute prin documente oficiale originale, anexate cererii, şi/sau documente certificate de către instituţia de la locul de domiciliu.
 
PARTEA a IV-a
Asistenţă şi informaţii
 
ART. 6
1. Instituţia competentă a unei părţi contractante va furniza, la cerere, instituţiei competente a celeilalte părţi contractante informaţiile medicale şi documentele care sunt disponibile în ceea ce priveşte solicitantul sau beneficiarul, cu condiţia ca solicitantul să semneze o declaraţie de renunţare la confidenţialitatea medicală în cazul în care este necesar.
2. În cazul în care instituţia competentă a unei părţi contractante cere ca solicitantul sau beneficiarul care are domiciliul sau şederea pe teritoriul celeilalte părţi contractante să fie supus unui control medical suplimentar, un astfel de control va fi organizat de către instituţia competentă a celeilalte părţi contractante în conformitate cu regulile instituţiei care organizează controlul medical şi pe cheltuiala instituţiei care îl solicită.
3. Instituţia competentă a unei părţi contractante va rambursa sumele datorate ca urmare a aplicării prevederilor paragrafului 2 al prezentului articol, după primirea unei declaraţii detaliate a costurilor suportate.
ART. 7
Dacă Acordul sau prezentul aranjament administrativ nu prevede altfel, în cazul în care instituţia competentă a unei părţi contractante solicită asistenţă administrativă referitor la drepturile şi obligaţiile în baza Acordului ale unui solicitant sau ale unui beneficiar care are domiciliul sau şederea pe teritoriul celeilalte părţi contractante, o astfel de asistenţă va fi acordată fie prin intermediul organismelor de legătură, fie direct de către instituţia competentă a celeilalte părţi contractante pe al cărui teritoriu solicitantul sau beneficiarul îşi are domiciliul sau şederea. O astfel de asistenţă va fi gratuită.
 
PARTEA a V-a
Dispoziţii diverse
 
ART. 8
Dacă Acordul nu prevede altfel, prestaţiile în bani care sunt datorate beneficiarilor care îşi au domiciliul sau şederea pe teritoriul celeilalte părţi contractante vor fi plătite direct acestor beneficiari.
ART. 9
1. Organismele de legătură şi instituţiile competente ale părţilor contractante pot utiliza limba engleză pentru aplicarea Acordului.
2. Formularele necesare pentru aplicarea Acordului vor fi în ambele limbi oficiale ale părţilor contractante.
3. În scopul aplicării Acordului şi a prezentului aranjament administrativ, prin derogare de la prevederile paragrafului 2 al prezentului articol, alte cereri şi documente nu vor fi respinse pe motiv că sunt redactate în limba oficială a celeilalte părţi contractante.
ART. 10
Organismele de legătură vor face anual schimb de date statistice privind plăţile care au fost efectuate în baza Acordului.
ART. 11
Prezentul aranjament administrativ poate fi amendat, în scris, prin acordul reciproc al autorităţilor competente. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12 al prezentului aranjament administrativ.
ART. 12
Prezentul aranjament administrativ va intra în vigoare la data ultimei notificări, trimisă pe cale diplomatică, care confirmă că procedurile interne necesare pentru intrarea sa în vigoare au fost îndeplinite. Acesta va rămâne în vigoare pe durata Acordului.
 
Semnat la Bucureşti la 3 septembrie 2013, care corespunde cu 28 Elul 5773, în două exemplare originale, în limbile română, ebraică şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.
 
 
Pentru autoritatea competentă din România
Mariana Câmpeanu,
ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice
 
Pentru autoritatea competentă din
Statul Israel
Zeev Elkin,
ministrul adjunct al afacerilor externe
 
 
ANEXA 1
 
ROMÂNIA
Casa Naţională de Pensii Publice
Str. Latină nr. 8, sectorul 2
Bucureşti
România
Telefon: 0040213118047
 
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Bd. Panduri nr. 22, sectorul 5
Bucureşti
Cod poştal: 050659
România
Telefon: 0040213136047
E-mail: anps@prestatiisociale.ro
Web: www.prestatiisociale.ro
STATUL ISRAEL
Institutul Naţional de Asigurări
Biroul central
Bd. Weizman nr. 13
Ierusalim 91909
Israel
Telefon: 972-2-6709753
 ------
 
Data ultimei modificari :V, 22 Apr 2016 11:21:00 +0300