Relații Internaționale - republica Moldova

LEGE nr. 130 din 23 iunie 2011
pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Moldova în domeniul securitatii sociale, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 29 iunie 2011
Data intrarii in vigoare : 2 iulie 2011

Parlamentul României adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratifica Acordul dintre România si Republica Moldova în domeniul securitatii sociale, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI,
IOAN CHELARU

Bucuresti, 23 iunie 2011.
Nr. 130.

ACORD
între România si Republica Moldova în domeniul securitatii sociale

România si Republica Moldova, denumite în continuare parti contractante, dorind sa reglementeze si sa dezvolte relatiile dintre cele doua state în domeniul securitatii sociale, au convenit asupra urmatoarelor dispozitii:

PARTEA I
Dispozitii generale

ART. 1
Definitii
(1) În scopul aplicarii prezentului acord, urmatorii termeni si expresii desemneaza:
1. legislatie - legile si celelalte acte normative care reglementeaza domeniile prevazute la art. 2;
2. autoritate competenta - ministerele responsabile pentru domeniile prevazute la art. 2;
3. institutie - organismul sau autoritatea responsabila pentru aplicarea legislatiei prevazute la art.2;
4. institutie competenta - institutia pe cheltuiala careia sunt furnizate prestatiile;
5. persoana asigurata - persoana care este sau a fost supusa legislatiei prevazute la art. 2;
6. perioada de asigurare - perioadele de contributie si perioadele asimilate, realizate în conformitate cu legislatia fiecarei parti contractante;
7. prestatie - prestatiile în bani si prestatiile în natura;
8. prestatie în bani - pensiile, indemnizatiile, ajutoarele, precum si toate revalorizarile acestora, prevazute de legislatia care reglementeaza domeniile mentionate la art. 2;
9. prestatii în natura - serviciile medicale si alte prestatii care nu sunt prestatii în bani, prevazute de legislatia care reglementeaza domeniile mentionate la art. 2;
10. domiciliu - locul de sedere obisnuita;
11. resedinta - locul de sedere temporara;
12. membri de familie - persoanele definite ca atare de legislatia pe care o aplica institutia competenta;
13. organism de legatura - institutiile desemnate de autoritatile competente pentru realizarea legaturilor directe în scopul aplicarii prezentului acord.
(2) Ceilalti termeni si expresii utilizate în prezentul acord au semnificatia prevazuta de legislatia fiecarei parti contractante.

ART. 2
Domeniul material de aplicare
(1) Prezentul acord se aplica:
- pentru România, legislatiei de asigurari sociale de stat privind:
1. indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca determinata de boli obisnuite sau accidente în afara muncii;
2. indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca determinata de boli profesionale sau accidente de munca;
3. indemnizatia de maternitate;
4. pensiile pentru limita de vârsta, invaliditate, urmas;
5. prestatiile în natura în caz de boala si maternitate;
6. prestatiile în natura în caz de accidente de munca si boli profesionale;
7. ajutorul de deces;
8. indemnizatia de somaj;
- pentru Republica Moldova, legislatiei de asigurari sociale de stat privind:
1. indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca determinata de boli obisnuite sau accidente în afara muncii;
2. indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca determinata de boli profesionale sau accidente de munca;
3. indemnizatia de maternitate;
4. pensiile pentru limita de vârsta;
5. pensiile pentru invaliditate cauzata de boli obisnuite;
6. pensia si indemnizatia de invaliditate în urma accidentelor de munca sau cauzata de boli profesionale;
7. pensia de urmas;
8. prestatiile în natura în caz de boala si maternitate;
9. prestatiile în natura în caz de accidente de munca;
10. ajutorul de deces;
11. ajutorul de somaj.
(2) Prezentul acord se va aplica, de asemenea, legislatiei care înlocuieste, codifica, modifica sau completeaza legislatia referitoare la prestatiile prevazute la alin. (1).
(3) Prezentul acord nu se aplica legislatiei care instituie un nou domeniu al sistemului de asigurari sociale, daca partile contractante nu convin altfel.

ART. 3
Domeniul personal de aplicare
Prezentul acord se va aplica:
1. tuturor persoanelor care sunt sau au fost supuse legislatiei uneia sau ambelor parti contractante;
2. persoanelor ale caror drepturi deriva, conform legislatiei aplicabile, de la persoanele prevazute la pct. 1.

ART. 4
Egalitatea de tratament
Daca prezentul acord nu prevede altfel, persoanele care sunt sau au fost supuse legislatiei unei parti contractante si care au domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante vor avea, în aplicarea legislatiei, aceleasi drepturi si obligatii ca si cetatenii acestei parti contractante.

ART. 5
Exportul prestatiilor
(1) Daca prezentul acord nu dispune altfel, prestatiile în bani, dobândite în baza legislatiei unei parti contractante, nu pot fi micsorate, modificate, suspendate, sistate sau confiscate pe motiv ca persoana îndreptatita are domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica:
1. prestatiilor în caz de somaj;
2. alocatiilor de stat, pensiilor pentru vechime în munca si pensiilor speciale acordate conform legislatiei din Republica Moldova.

ART. 6
Evitarea cumulului de prestatii
(1) Prezentul acord nu poate sa confere sau sa mentina dreptul de a beneficia de doua sau mai multe prestatii care sa acopere acelasi risc, acordate pe baza aceleiasi perioade de asigurare.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica pensiilor pentru limita de vârsta, invaliditate, urmas sau prestatiilor pentru boala profesionala care se platesc de catre institutiile competente ale celor doua parti contractante, în conformitate cu dispozitiile art. 22 si art. 27 pct. 2.

PARTEA A II-A
Legislatia aplicabila

ART. 7
Reguli generale
Daca prezentul acord nu prevede altfel:
1. persoanele care sunt angajate pe teritoriul unei parti contractante sunt supuse numai legislatiei acestei parti contractante, chiar daca au domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante sau daca angajatorul are domiciliul sau sediul pe teritoriul celeilalte parti contractante;
2. lucratorii independenti care îsi desfasoara activitatea pe teritoriul unei parti contractante sunt supusi legislatiei acestei parti contractante, chiar daca au domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante;
3. functionarii publici si personalul asimilat acestora sunt supusi legislatiei partii contractante în a carei administratie sunt angajati.

ART. 8
Lucratorii detasati
(1) Persoana care este angajata pe teritoriul unei parti contractante, care este detasata de catre angajatorul sau pe teritoriul celeilalte parti contractante pentru a exercita o anumita activitate, va fi supusa în continuare legislatiei primei parti contractante pe durata exercitarii acestei activitati, cu conditia ca durata previzibila a acestei activitati sa nu depaseasca 24 de luni.
(2) Lucratorul independent care îsi desfasoara activitatea în mod obisnuit pe teritoriul unei parti contractante si care efectueaza o activitate pe teritoriul celeilalte parti contractante ramâne supus legislatiei primei parti contractante, cu conditia ca durata previzibila a acestei activitati sa nu depaseasca 24 de luni.
(3) Daca durata activitatii se prelungeste mai mult de 24 de luni, la cererea comuna a angajatului si a angajatorului sau a lucratorului independent, legislatia primei parti contractante continua sa se aplice pentru o perioada de cel mult 24 de luni, cu acordul autoritatilor competente ale celor doua parti contractante. Acest acord trebuie solicitat înainte de expirarea perioadei initiale de 24 de luni.

ART. 9
Personalul întreprinderilor de transport international
Persoana angajata într-o întreprindere de transport international care are sediul pe teritoriul unei parti contractante si care efectueaza, pe cont propriu sau în contul unor terti, transporturi internationale de pasageri sau de marfuri, pe caile ferate, rutiere, aeriene sau pe apele interioare este supusa legislatiei acestei parti contractante. Totusi:
1. persoana angajata de catre o filiala sau reprezentanta permanenta a întreprinderii mentionate este supusa legislatiei partii contractante pe teritoriul careia se gaseste aceasta filiala sau reprezentanta permanenta, daca nu este un lucrator detasat;
2. persoana care desfasoara o activitate, în principal pe teritoriul partii contractante unde îsi are domiciliul, este supusa legislatiei acestei parti contractante, chiar daca întreprinderea care o angajeaza nu are pe acest teritoriu nici sediul si nici o filiala sau reprezentanta permanenta.

ART. 10
Echipajul navelor
Persoana care desfasoara o activitate la bordul unei nave sub pavilionul unei parti contractante este supusa legislatiei partii contractante sub al carei pavilion se afla nava.

ART. 11
Misiuni diplomatice si posturi consulare
(1) Pentru membrii misiunilor diplomatice si posturilor consulare si pentru personalul particular angajat exclusiv în serviciul acestora se vor aplica dispozitiile relevante ale Conventiei de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la relatiile diplomatice si ale Conventiei de la Viena din 24 aprilie 1963 cu privire la relatiile consulare.
(2) Membrii personalului de serviciu al misiunilor diplomatice si posturilor consulare ale unei parti contractante, precum si personalul de serviciu aflati în serviciul particular al membrilor acestor misiuni sau posturi, care nu sunt trimisi, ci sunt angajati pe plan local, vor fi supusi legislatiei statului acreditar.
(3) Lucratorii mentionati la alin. (2), care sunt cetateni ai statului acreditant, pot opta sa fie supusi legislatiei statului acreditant, în termen de 3 luni de la data la care persoana în cauza a fost angajata de misiunea diplomatica sau postul consular.

ART. 12
Exceptii de la dispozitiile art. 7-11
Autoritatile competente ale celor doua parti contractante pot conveni la cererea comuna a angajatului si a angajatorului sau la cererea lucratorului independent exceptii de la dispozitiile art. 7-11, în interesul unei persoane sau al unei categorii de persoane, cu conditia ca persoana sau persoanele respective sa fie supuse legislatiei unei parti contractante.

PARTEA A III-A
Dispozitii speciale referitoare la diferitele categorii de prestatii

SECTIUNEA 1
Prestatii în caz de boala si maternitate

ART. 13
Totalizarea perioadelor de asigurare
(1) Daca legislatia unei parti contractante conditioneaza dreptul la prestatii de realizarea unor perioade de asigurare, institutia competenta a acestei parti contractante ia în considerare, daca este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante, în masura în care acestea nu se suprapun, ca si cum ar fi perioade realizate conform legislatiei primei parti contractante.
(2) În ceea ce priveste prestatiile în bani în caz de boala si de maternitate, dispozitiile alin. (1) se vor aplica numai daca persoana în cauza desfasoara o activitate si este supusa legislatiei pe teritoriul partii contractante unde a fost introdusa cererea.

ART. 14
Prestatii în natura în cazul resedintei sau domiciliului pe teritoriul celeilalte parti contractante
(1) Persoanele care îndeplinesc conditiile cerute de legislatia unei parti contractante pentru a avea dreptul la prestatii în natura si a caror stare necesita acordarea de prestatii în natura în caz de urgenta majora care ameninta viata sau integritatea corporala a persoanei, când au resedinta sau domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante, primesc prestatii în natura de la institutia locului de resedinta sau domiciliu, conform dispozitiilor legislatiei pe care o aplica, pe cheltuiala institutiei competente.
(2) Asiguratii români cu resedinta sau domiciliul în Republica Moldova beneficiaza de proteze, dispozitive medicale si alte prestatii importante în natura pe cheltuiala institutiei competente din România. Acordarea acestora de catre institutia din Republica Moldova este conditionata de obtinerea aprobarii prealabile a institutiei competente din România, cu exceptia situatiei în care acordarea prestatiei nu poate fi amânata fara a pune în pericol viata sau integritatea corporala a persoanei în cauza.

ART. 15
Prestatii în natura pentru titularii unei pensii
(1) Titularul unei pensii acordate în baza legislatiilor celor doua parti contractante va primi prestatii în natura în conformitate cu legislatia partii contractante pe teritoriul careia îsi are domiciliul, ca si cum ar fi fost titular al unei pensii numai în conformitate cu legislatia acestei parti contractante.
(2) Titularul unei pensii acordate în baza legislatiei unei parti contractante, care are domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante, va avea dreptul la prestatii în natura în masura în care ar fi avut dreptul la acestea daca ar fi avut domiciliul pe teritoriul primei parti contractante. Prestatiile în natura sunt acordate de institutia locului de domiciliu, în conformitate cu dispozitiile legislatiei pe care o aplica aceasta, ca si cum persoana respectiva ar fi avut dreptul la prestatiile mentionate în virtutea acestei legislatii, costul prestatiilor fiind suportat de institutia competenta a primei parti contractante.
(3) Membrii de familie ai titularului unei pensii acordate de o institutie din România care au domiciliul în Republica Moldova vor primi prestatii în natura pe cheltuiala institutiei competente din România.

ART. 16
Prestatii în bani în caz de resedinta sau domiciliu pe teritoriul celeilalte parti contractante
Prestatiile în bani în cazul resedintei sau domiciliului pe teritoriul celeilalte parti contractante sunt platite de institutia competenta, în conformitate cu dispozitiile legislatiei pe care o aplica.

ART. 17
Transportul persoanei care a primit prestatii în natura
(1) Daca persoana trebuie transportata în tara sa numai cu ambulanta dupa acordarea prestatiilor în natura în caz de urgenta majora care prezinta pericol pentru viata sau integritatea sa corporala, transportul acestei persoane pâna la frontiera celeilalte parti contractante se efectueaza, cu aprobarea prealabila a institutiei competente, de catre institutia partii contractante pe teritoriul careia persoana a primit prestatia în natura, pe cheltuiala institutiei competente.
(2) În cazuri exceptionale, când transportul trebuie efectuat numai cu un mijloc de transport aerian, transportul se efectueaza, cu aprobarea prealabila a institutiei competente, pe cheltuiala institutiei competente, de catre partea contractanta pe teritoriul careia s-a acordat prestatia în natura.
(3) În cazul în care este necesar, dupa iesirea din situatia de urgenta majora care ameninta viata sau integritatea corporala a persoanei, continuarea acordarii prestatiilor în natura sau efectuarea transportului va avea loc cu aprobarea prealabila a institutiei competente.

ART. 18
Institutii
Institutiile care vor acorda prestatiile prevazute la art. 14-17 vor fi desemnate de catre autoritatile competente prin Aranjamentul administrativ.

ART. 19
Rambursare
(1) Institutia competenta va rambursa cheltuielile efective pentru prestatiile acordate, pentru fiecare caz în parte, în conformitate cu dispozitiile art. 14, 15 si 17, catre institutia care furnizeaza prestatiile, cu exceptia cheltuielilor administrative.
(2) Cheltuielile efective ale prestatiilor vor fi calculate de catre institutia care furnizeaza prestatiile, la nivelul tarifelor folosite pentru propriile persoane asigurate.
(3) Institutia competenta va rambursa cheltuielile pentru prestatii acordate conform dispozitiilor art. 15 alin. (2) pe baza de sume forfetare. Modalitatea de calcul al sumelor forfetare va fi stabilita prin Aranjamentul administrativ.
(4) Organismele de legatura ale celor doua parti contractante pot conveni si alte modalitati de rambursare a cheltuielilor, inclusiv compensarea acestora între institutii sau plati în sume forfetare în locul platilor individuale.

SECTIUNEA a 2-a
Pensii

ART. 20
Stabilirea prestatiilor fara totalizarea perioadelor de asigurare
Daca o persoana îndeplineste conditiile pentru obtinerea unei prestatii conform legislatiei unei parti contractante fara a tine cont de perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante, institutia competenta calculeaza prestatiile numai în functie de perioadele de asigurare realizate conform legislatiei pe care o aplica.

ART. 21
Totalizarea perioadelor de asigurare
(1) Daca legislatia unei parti contractante conditioneaza dreptul la prestatii de realizarea unei perioade de asigurare, institutia care aplica aceasta legislatie ia în considerare, daca este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante, în masura în care acestea nu se suprapun, ca si cum ar fi perioade realizate conform legislatiei primei parti contractante.
(2) Daca legislatia unei parti contractante conditioneaza acordarea anumitor prestatii de realizarea unei anumite perioade într-o profesie supusa unui regim special sau într-o profesie sau munca determinata, perioadele realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante nu sunt luate în considerare pentru stabilirea dreptului la aceste prestatii decât daca au fost realizate în baza unui regim similar sau, în lipsa acestuia, în aceeasi profesie sau, dupa caz, în aceeasi munca.
(3) Daca legislatia unei parti contractante prevede ca perioada în care persoana în cauza primeste o pensie poate fi luata în considerare pentru stabilirea dreptului la prestatie, institutia competenta a acestei parti contractante tine cont, în acest scop, de perioada în care a primit o pensie conform legislatiei celeilalte parti contractante.

ART. 22
Acordarea si calcularea prestatiilor
(1) Daca o persoana a fost supusa succesiv sau alternativ legislatiilor celor doua parti contractante, institutia fiecarei parti contractante stabileste, conform legislatiei pe care o aplica, daca aceasta persoana are dreptul la prestatii, tinând cont, daca este cazul, de dispozitiile art. 21.
(2) În acest caz, institutia competenta calculeaza prestatiile dupa cum urmeaza:
1. se calculeaza cuantumul teoretic al prestatiilor datorate, ca si cum toate perioadele de asigurare ar fi fost realizate conform legislatiei pe care o aplica aceasta institutie;
2. se calculeaza apoi cuantumul efectiv al prestatiei datorate persoanei, în functie de cuantumul teoretic calculat conform pct. 1 si proportional cu raportul dintre totalul perioadelor realizate înainte de producerea riscului, în conformitate cu legislatia pe care o aplica si totalul perioadelor realizate înainte de producerea riscului, în conformitate cu legislatiile celor doua parti contractante.
(3) Daca cuantumul prestatiei se stabileste în functie de numarul beneficiarilor, institutia competenta ia în considerare si persoanele care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul celeilalte parti contractante.

ART. 23
Perioada de asigurare mai mica de un an
(1) Fara a lua în considerare dispozitiile art. 21, daca perioada totala de asigurare realizata conform legislatiei unei parti contractante este mai mica de un an si daca, tinând cont numai de aceasta perioada, niciun drept nu este obtinut în baza acestei legislatii, institutia acestei parti contractante nu este obligata sa acorde prestatii pentru perioada mentionata.
(2) Perioadele de asigurare mentionate la alin. (1) sunt luate în considerare de institutia celeilalte parti contractante în conformitate cu dispozitiile art. 21, ca si cum aceste perioade ar fi fost realizate conform legislatiei pe care o aplica.

SECTIUNEA a 3-a
Ajutor de deces

ART. 24
Totalizarea perioadelor de asigurare si acordarea ajutorului de deces
(1) În cazul în care legislatia unei parti contractante conditioneaza dreptul la prestatii de realizarea unei anumite perioade de asigurare, institutia competenta a acestei parti contractante ia în considerare, daca este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante, în masura în care acestea nu se suprapun, ca si cum ar fi perioade realizate în baza legislatiei primei parti contractante.
(2) Ajutorul de deces va fi acordat exclusiv conform legislatiei fiecarei parti contractante.
(3) În cazul în care dreptul la prestatie exista conform legislatiilor ambelor parti contractante:
1. prestatia va fi acordata exclusiv pe baza legislatiei partii contractante pe teritoriul careia a survenit decesul; sau
2. daca decesul nu a survenit pe teritoriul niciuneia dintre partile contractante, prestatia va fi acordata de catre institutia la care persoana a fost asigurata ultima data înaintea decesului.

SECTIUNEA a 4-a
Prestatii în caz de accident de munca si de boala profesionala

ART. 25
Prestatii în caz de boala profesionala daca persoana a fost expusa la acelasi risc în cele doua parti contractante
(1) Prestatiile pentru victimele bolilor profesionale se vor acorda numai în conditiile legislatiei ultimei parti contractante pe teritoriul careia persoana în cauza a desfasurat activitatea susceptibila a fi cauza riscului, chiar daca sunt îndeplinite conditiile legislatiilor ambelor parti contractante, cu respectarea, dupa caz, a dispozitiilor alin. (2)-(4).
(2) În cazul în care legislatia unei parti contractante conditioneaza dreptul la prestatii de o prima diagnosticare a bolii respective pe teritoriul acestei parti contractante, aceasta conditie se considera îndeplinita daca diagnosticarea s-a realizat pe teritoriul celeilalte parti contractante.
(3) În cazul în care legislatia unei parti contractante conditioneaza, explicit sau implicit, dreptul la prestatii de diagnosticarea bolii într-un anumit termen de la încetarea activitatii profesionale susceptibile a fi cauza riscului, institutia competenta ia în considerare, daca este cazul, orice alta activitate care implica riscuri similare, desfasurata în baza legislatiei celeilalte parti contractante.
(4) În situatia în care legislatia unei parti contractante conditioneaza, explicit sau implicit, dreptul la prestatii de exercitarea pe o perioada de timp determinata a unei activitati susceptibile a fi cauza unei boli, pentru calculul prestatiilor sunt luate în considerare si perioadele în care s-a desfasurat o astfel de activitate pe teritoriul celeilalte parti contractante.

ART. 26
Domiciliul sau resedinta pe teritoriul celeilalte Parti contractante
(1) Prestatiile în bani sunt platite de institutia competenta, conform dispozitiei legislatiei pe care o aplica.
(2) Prestatiile în natura în caz de accident de munca sunt acordate de catre institutia locului de domiciliu sau resedinta, conform legislatiei pe care o aplica, pe cheltuiala institutiei competente.
(3) Asiguratii români cu resedinta sau domiciliul în Republica Moldova beneficiaza de prestatii în natura în caz de boala profesionala acordate de catre institutia locului de domiciliu sau resedinta, conform legislatiei pe care o aplica, pe cheltuiala institutiei competente.
(4) Asiguratii români cu resedinta sau domiciliul în Republica Moldova beneficiaza de proteze, dispozitive medicale si alte prestatii importante în natura pe cheltuiala institutiei competente din România. Acordarea acestora de catre institutia din Republica Moldova este conditionata de obtinerea aprobarii prealabile a institutiei competente din România, cu exceptia situatiei în care acordarea prestatiei nu poate fi amânata fara a pune în pericol viata sau integritatea corporala a persoanei în cauza.
(5) Pentru rambursarea cheltuielilor efective ale prestatiilor în natura acordate se aplica dispozitiile art. 19.

ART. 27
Acordarea unei prestatii în caz de agravare a unei boli profesionale
În cazul în care, din cauza unei boli profesionale, persoana a beneficiat sau beneficiaza de o prestatie din partea institutiei unei parti contractante si solicita, în caz de agravare, drepturile la prestatii de la institutia celeilalte parti contractante, se aplica urmatoarele prevederi:
1. în cazul în care persoana nu a exercitat în baza legislatiei celeilalte parti contractante o activitate în masura sa provoace sau sa agraveze boala în cauza, institutia competenta a primei parti contractante este obligata sa suporte prestatia, tinând cont de agravare, conform legislatiei pe care o aplica;
2. în cazul în care persoana a exercitat o astfel de activitate în baza legislatiei celeilalte parti contractante, institutia competenta a primei parti contractante este obligata sa suporte prestatia, fara a tine cont de agravare, conform dispozitiilor legislatiei pe care o aplica; institutia competenta a celei de-a doua parti contractante acorda persoanei în cauza un supliment al carui cuantum este egal cu diferenta dintre cuantumul prestatiei datorate dupa agravare si cuantumul prestatiei care ar fi fost datorata înainte de agravare, în conformitate cu prevederile legislatiei pe care o aplica.

SECTIUNEA a 5-a
Prestatii în caz de somaj

ART. 28
Totalizarea perioadelor de asigurare
În cazul în care legislatia unei parti contractante conditioneaza dreptul la prestatii de realizarea unor perioade de asigurare, institutia competenta a acestei parti contractante va lua în considerare, daca este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante, în masura în care aceste perioade nu se suprapun.

ART. 29
Acordarea prestatiilor
(1) Prestatiile vor fi acordate de institutia competenta a partii contractante pe teritoriul careia persoana în cauza are domiciliul, tinând seama de dispozitiile art. 28, în conformitate cu legislatia pe care o aplica.
(2) În cazul în care legislatia pe care o aplica institutia competenta prevede luarea în considerare a veniturilor realizate, la stabilirea cuantumului prestatiilor se iau în considerare numai veniturile realizate în baza activitatii desfasurate pe teritoriul partii contractante respective. În cazul în care nu exista asemenea venituri sau nu au fost realizate venituri la nivelul salariului minim, prestatia se va stabili pe baza salariului minim prevazut de legislatia partii contractante respective.

PARTEA a IV-a
Dispozitii diverse

ART. 30
Masuri administrative si de cooperare
(1) Autoritatile competente ale celor doua parti contractante vor stabili masurile administrative necesare pentru aplicarea prezentului acord.
(2) Autoritatile competente:
1. vor conveni Aranjamentul administrativ în scopul aplicarii prezentului acord;
2. vor desemna organismele de legatura în scopul realizarii legaturilor directe dintre institutiile partilor contractante;
3. se vor informa reciproc asupra modificarilor aduse legislatiilor partilor contractante, în masura în care aceste modificari afecteaza aplicarea prezentului acord.
(3) În aplicarea prezentului acord, autoritatile competente si institutiile competente ale partilor contractante îsi vor acorda sprijin reciproc, ca si cum ar aplica propria legislatie. Aceasta asistenta administrativa este gratuita.
(4) Daca o persoana care are domiciliul sau resedinta pe teritoriul unei parti contractante a introdus o cerere sau beneficiaza de prestatii conform legislatiei celeilalte parti contractante si daca este necesara o expertiza medicala, institutia locului de domiciliu sau de resedinta a primei parti contractante va efectua aceasta expertiza la cererea si pe cheltuiala institutiei competente a celei de-a doua parti contractante. În cazul în care expertiza medicala este necesara în aplicarea legislatiilor ambelor parti contractante, aceasta va fi efectuata de institutia locului de resedinta sau domiciliu, pe cheltuiala proprie.
(5) Orice date sau informatii privind o anumita persoana, care sunt comunicate conform prezentului acord, sunt considerate confidentiale si nu pot fi utilizate decât în scopul aplicarii prezentului acord.

ART. 31
Scutirea de taxe si de legalizare
(1) Daca legislatia unei parti contractante dispune scutirea integrala sau partiala de taxe de timbru, taxe consulare sau administrative pentru certificatele si alte documente prezentate conform legislatiei acestei parti contractante, aceasta scutire se aplica si certificatelor sau altor documente similare eliberate de autoritatile celeilalte parti contractante pentru aplicarea prezentului acord.
(2) Cele doua parti contractante îsi recunosc reciproc toate actele, documentele sau certificatele de orice fel, necesare pentru aplicarea prezentului acord, asa cum au fost eliberate de autoritatile emitente, fiind scutite de cerinta legalizarii.

ART. 32
Introducerea unei cereri
Cererile care în conformitate cu legislatia unei parti contractante trebuie introduse într-un termen stabilit, la o autoritate, institutie sau instanta judecatoreasca a acestei parti contractante, îndeplinesc aceasta conditie daca sunt introduse, în acelasi termen, la o autoritate, institutie sau instanta judecatoreasca corespondenta a celeilalte parti contractante. În acest caz, autoritatea, institutia sau instanta judecatoreasca care a primit cererea o transmite, fara întârziere, autoritatii, institutiei sau instantei judecatoresti a primei parti contractante, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legatura ale celor doua parti contractante.

ART. 33
Recuperarea platilor excedentare
În cazul în care institutia unei parti contractante a platit unui beneficiar de prestatii o suma care depaseste suma la care avea dreptul, aceasta institutie poate, în conditiile prevazute de legislatia pe care o aplica, sa ceara institutiei celeilalte parti contractante, debitoare de prestatii în favoarea acestui beneficiar, sa retina suma platita în plus din sumele datorate beneficiarului respectiv. Aceasta institutie efectueaza retinerea în conditiile si limitele în care o astfel de compensare este permisa de legislatia pe care o aplica, ca si cum ar fi sume platite în plus de catre ea însasi, si transfera cuantumul astfel dedus institutiei creditoare.

ART. 34
Procedura de executare
(1) Hotarârile cu titlu executoriu ale unei instante judecatoresti a unei parti contractante, precum si documentele executorii emise de catre o autoritate sau o institutie a unei parti contractante cu privire la contributiile de asigurari sociale si la alte creante rezultate din aplicarea prezentului acord sunt recunoscute pe teritoriul celeilalte parti contractante.
(2) Recunoasterea nu poate fi refuzata decât pe motiv de incompatibilitate cu ordinea publica a partii contractante pe teritoriul careia este ceruta recunoasterea hotarârii sau documentului.
(3) Hotarârile si documentele executorii recunoscute conform alin. (1) sunt executate pe teritoriul celeilalte parti contractante. Procedura de executare este conforma cu legislatia partii contractante pe teritoriul careia se executa hotarârea. Hotarârile sau documentele vor fi însotite de o atestare care confirma caracterul lor executoriu (formula executorie).
(4) Creantele privind contributiile de asigurari sociale datorate institutiei unei parti contractante au, în cadrul oricarei proceduri de faliment sau executare silita pe teritoriul celeilalte parti contractante, acelasi rang ca si creantele echivalente de pe teritoriul acestei parti contractante.

ART. 35
Moneda de plata
(1) Plata prestatiilor în bani acordate în conformitate cu prezentul acord va fi efectuata în moneda partii contractante a carei institutie acorda prestatiile.
(2) Plata oricarei prestatii în natura acordate în conformitate cu prezentul acord poate fi efectuata în moneda partii contractante a carei institutie acorda prestatiile.
(3) Moneda si modalitatile de plata pentru sumele reprezentând rambursari ale prestatiilor acordate sunt convenite prin Aranjamentul administrativ.

ART. 36
Solutionarea diferendelor
(1) Eventualele diferende care pot sa apara în ceea ce priveste interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi solutionate prin consultari între autoritatile competente ale celor doua parti contractante.
(2) În cazul în care diferendele nu pot fi solutionate conform alin. (1), acestea vor fi solutionate, pe cale diplomatica, de catre partile contractante.

PARTEA a V-a
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 37
Dispozitii tranzitorii
(1) Prezentul acord nu deschide niciun drept pentru o perioada anterioara intrarii sale în vigoare.
(2) Toate perioadele de asigurare realizate în baza legislatiei unei parti contractante înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord sunt luate în considerare pentru stabilirea drepturilor deschise conform dispozitiilor prezentului acord.
(3) Sub rezerva alin. (1), un drept ia nastere în baza prezentului acord, chiar daca se raporteaza la un risc produs anterior intrarii sale în vigoare.

ART. 38
Revizuirea drepturilor de pensie
(1) Drepturile de pensie obtinute anterior intrarii în vigoare a prezentului acord pot fi revizuite la cerere, conform dispozitiilor prezentului acord.
(2) Drepturile stabilite în urma revizuirii vor fi acordate de la data depunerii cererii.
(3) În cazul în care revizuirea drepturilor de pensie va avea ca efect reducerea cuantumului pensiei, se va mentine în plata pensia stabilita anterior revizuirii.

ART. 39
Intrarea în vigoare
(1) Prezentul acord va fi supus ratificarii de fiecare parte contractanta.
(2) Partile contractante îsi notifica reciproc, pe cale diplomatica, îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.
(3) Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de doua luni de la data ultimei notificari prevazute la alin. (2).
(4) La data intrarii în vigoare a prezentului acord, toate întelegerile care au ca obiect de reglementare domeniul prevazut de prezentul acord îsi înceteaza valabilitatea.

ART. 40
Durata acordului
(1) Prezentul acord se încheie pe o perioada nedeterminata.
(2) Fiecare parte contractanta poate sa îl denunte, pe cale diplomatica, printr-o notificare scrisa adresata celeilalte parti contractante, cu cel putin 6 luni înainte de terminarea anului calendaristic respectiv. În acest caz, acordul îsi înceteaza valabilitatea începând cu prima zi a anului calendaristic urmator.

ART. 41
Efectele acordului asupra drepturilor câstigate sau în curs de dobândire
(1) În cazul denuntarii prezentului acord, drepturile la prestatiile acordate potrivit dispozitiilor sale sunt mentinute.
(2) Drepturile la prestatiile în curs de dobândire, pentru perioade realizate anterior datei de încetare a valabilitatii acordului sunt mentinute, iar cererile depuse înainte de încetarea valabilitatii acordului vor fi solutionate conform dispozitiilor acestuia.

Semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010, în doua exemplare originale.

Pentru România,
Mihai Constantin Seitan,
ministrul muncii, familiei si protectiei sociale

Pentru Republica Moldova,
Valentina Buliga,
ministrul muncii, protectiei sociale si familiei

Prezentarea generală a formularelor de legatură convenite în aplicarea Acordului dintre România și Republica Moldova în domeniul securității sociale, propuse de partea română

MD/RO 202 - „Cerere pentru pensia pentru limita de varsta/ anticipata/ anticipata partiala" – se completeaza in Partea A de catre solicitantul care are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova pentru a fi transmis institutiei competente romane. Institutia competenta moldava va completa Partea B a formularului si il va transmite institutiei competente din Romania.

MD/RO 203 - „Cerere de pensie de urmas" - se completeaza in Partea A de catre solicitantul care are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova pentru a fi transmis institutiei competente romane. Institutia competenta moldava va completa Partea B a formularului si il va transmite institutiei competente din Romania.

MD/RO 204 - „Cerere pentru pensia de invaliditate" - se completeaza in Partea A de catre solicitantul care are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova pentru a fi transmis institutiei competente romane. Institutia competenta moldava va completa Partea B a formularului si il va transmite institutiei competente din Romania.

MD/RO 207 - „Declaratie privind activitatea asiguratului" - acest formular va fi completat de solicitantul care are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova pentru institutia competenta din Romania si cuprinde informatii referitoare la angajatorii sau activitatea independenta desfasurata pe teritoriul celor doua state.

RO/MD 205 - „Certificat privind perioadele de asigurare" – acest formular este emis de catre institutia competenta din Romania pentru atestarea perioadelor de asigurare realizate conform legislatiei pe care o aplica si este transmis institutiei competente din Republica Moldova.

RO/MD 210 - „Notificarea deciziei" – acest formular este completat de institutia competenta romana care transmite un exemplar solicitantului si un exemplar institutiei competente moldave, anexand cate o copie a propriei decizii de pensie.

MD/RO 124 - „Solicitarea unui ajutor de deces" – acest formular se completeaza de catre persoana care solicita acordarea ajutorului de deces. Formularul poate fi adresat fie institutiei competente, fie institutiei de la locul de domiciliu si este insotit de catre documentele justificative necesare acordarii prestatiei.
MD/RO 213 - „Raport medical detaliat" – acest formular este utilizat pentru stabilirea gradului de invaliditate de catre institutiile competente, precum si atunci cand una dintre institutii doreste expertizarea medicala a unei persoane care are resedinta pe teritoriul celuilalt stat.

RO/MD 001 - „Formular de comunicare" – acest formular este utilizat suplimentar altor formulare sau pentru transmiterea oricaror informatii care nu au fost prevazute formal in cadrul altor formulare, carora nu li se substituie in niciun caz. Institutia emitenta completeaza partea A si trimite institutiei destinatare doua exemplare ale formularului. Aceasta completeaza partea B si retransmite un exemplar institutiei emitente.

HOTĂRÂRE nr. 752 din 8 august 2012
privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Iaşi la 3 martie 2012, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
EMITENT:     GUVERNUL 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 8 august 2012 
Data intrarii in vigoare : 8 august 2012
 
Forma actualizata valabila la data de : 7 aprilie 2015
Prezenta forma actualizata este valabila de la 8 august 2012 pana la data selectata
 
 
In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
 
ARTICOL UNIC
Se aprobă Aranjamentul administrativ, semnat la Iaşi la 3 martie 2012, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, ratificat prin Legea nr. 130/2011.
 
 
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
---------------
Ministrul muncii,
familiei şi protecţiei sociale,
Mariana Câmpeanu
 
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Marga
 
Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu
 
Bucureşti, 25 iulie 2012.
Nr. 752.
 
 
ARANJAMENT ADMINISTRATIV
pentru aplicarea Acordului dintre România
şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale
 
 
În baza articolului 30 al Acordului dintre România şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, autorităţile competente au convenit următoarele:
 
PARTEA I
Dispoziţii generale
 
ART. 1
Definiţii
(1) În scopul aplicării prezentului aranjament administrativ:
a) termenul "Acord" desemnează Acordul dintre România şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010;
b) termenul "Aranjament" desemnează prezentul aranjament administrativ pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010.
(2) Termenii utilizaţi în prezentul aranjament au semnificaţia care le-a fost atribuită în articolul 1 al Acordului.
ART. 2
Organisme de legătură
(1) Conform dispoziţiilor alineatului (2) punctul 2 al articolului 30 al Acordului, sunt desemnate ca organisme de legătură:
- pentru România:
- Casa Naţională de Pensii Publice pentru indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boli profesionale sau accidente de muncă, prestaţiile în natură în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, pensiile pentru limită de vârstă, pensiile de invaliditate, pensiile de urmaş; ajutorul de deces;
- Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru prestaţiile în natură în caz de boală şi maternitate, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boli obişnuite sau accidente în afara muncii, indemnizaţia de maternitate;
- Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru indemnizaţia de şomaj.
- pentru Republica Moldova:
- Casa Naţională de Asigurări Sociale pentru indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boli obişnuite sau accidente în afara muncii, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boli profesionale ori accidente de muncă, indemnizaţia de maternitate, pensiile pentru limită de vârstă, pensiile de invaliditate cauzată de boli obişnuite, pensia şi indemnizaţia de invaliditate în urma accidentelor de muncă sau cauzată de boli profesionale, pensia de urmaş, ajutorul de deces, ajutorul de şomaj;
- Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru prestaţiile în natură în caz de boală şi maternitate, prestaţiile în natură în caz de accidente de muncă.
(2) Pentru aplicarea Acordului şi a prezentului aranjament, organismele de legătură desemnate la alineatul (1) pot comunica direct între ele, precum şi cu persoanele interesate sau cu reprezentanţii legali ai acestora.
(3) Organismele de legătură stabilesc de comun acord procedurile comune şi formularele necesare pentru aplicarea Acordului şi a prezentului aranjament.
(4) Organismele de legătură pot efectua schimb de informaţii pe cale electronică.
ART. 3
Instituţii competente
Sunt desemnate ca instituţii competente:
- pentru România:
- Casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale pentru indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boli profesionale şi accidente de muncă, prestaţiile în natură în caz de boală profesională şi accident de muncă, pensiile pentru limită de vârstă, pensiile de invaliditate, pensiile de urmaş, ajutoarele de deces;
- Agenţia Municipiului Bucureşti şi agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă pentru indemnizaţia de şomaj;
- Casele de asigurări de sănătate pentru prestaţiile în natură în caz de boală şi maternitate, indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, indemnizaţia de maternitate.
- pentru Republica Moldova:
- Casa Naţională de Asigurări Sociale pentru indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boli obişnuite sau accidente în afara muncii, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boli profesionale ori accidente de muncă, indemnizaţia de maternitate, pensiile pentru limită de vârstă, pensiile de invaliditate cauzată de boli obişnuite, pensia şi indemnizaţia de invaliditate în urma accidentelor de muncă sau cauzată de boli profesionale, pensia de urmaş, ajutorul de deces, ajutorul de şomaj;
- Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru prestaţiile în natură în caz de boală şi maternitate, prestaţiile în natură în caz de accidente de muncă.
 
PARTEA a II-a
Legislaţie aplicabilă
 
ART. 4
Formular privind legislaţia aplicabilă
(1) În cazurile prevăzute la articolele 7-12 ale Acordului, instituţia desemnată de către autoritatea competentă a părţii contractante a cărei legislaţie este aplicabilă eliberează persoanei asigurate, la cererea angajatorului sau lucrătorului independent, un formular care să ateste că angajatul ori lucrătorul independent rămâne supus acestei legislaţii. Formularul indică perioada de detaşare sau de activitate profesională pe teritoriul celeilalte părţi contractante.
(2) Instituţia desemnată de autoritatea competentă să elibereze formularul prevăzut la alineatul (1) al prezentului articol este:
a) atunci când este aplicabilă legislaţia României: Casa Naţională de Pensii Publice;
b) atunci când este aplicabilă legislaţia Republicii Moldova: Casa Naţională de Asigurări Sociale.
(3) Instituţia care eliberează formularul prevăzut la alineatul (1) al prezentului articol va remite câte un exemplar valabil al formularului angajatorului persoanei angajate sau lucrătorului independent. Persoana angajată sau lucrătorul independent trebuie să păstreze formularul pe durata detaşării sale pe teritoriul celeilalte părţi contractante pentru a-l prezenta, dacă este cazul, instituţiei de asigurări de sănătate sau organelor de control. Instituţia care eliberează formularul prevăzut la alineatul (1) al prezentului articol transmite un exemplar al acestuia instituţiei desemnate a celeilalte părţi contractante.
(4) În cazul întreruperii perioadei de detaşare sau a activităţii profesionale independente pe teritoriul celeilalte părţi contractante, anterior expirării perioadei iniţiale înscrise pe formular, angajatorul ori lucrătorul independent trebuie să informeze instituţia emitentă a formularului privind legislaţia aplicabilă, care va informa la rândul său instituţia desemnată a celeilalte părţi contractante.
(5) În cazul prelungirii perioadei de detaşare peste perioada iniţială de 24 de luni, cererea comună a angajatului şi angajatorului sau a lucrătorului independent se adresează instituţiei desemnate a părţii contractante a cărei legislaţie continuă să se aplice, înaintea expirării perioadei iniţiale de 24 de luni. În acest sens, instituţia desemnată a părţii contractante a cărei legislaţie continuă să se aplice va solicita acordul instituţiei desemnate a celeilalte părţi contractante. Ulterior primirii acordului, instituţia desemnată a părţii contractante a cărei legislaţie continuă să se aplice va înregistra în formularul privind legislaţia aplicabilă numărul şi data aprobării şi va transmite instituţiei desemnate a celeilalte părţi contractante un exemplar al acestuia.
(6) Pentru aplicarea articolului 12 al Acordului, instituţia desemnată a părţii contractante a cărei legislaţie continuă să se aplice va solicita acordul instituţiei desemnate a celeilalte părţi contractante, de preferinţă cu 60 de zile calendaristice anterior datei începerii activităţii pe teritoriul celeilalte părţi contractante. Ulterior primirii acordului, instituţia desemnată a părţii contractante a cărei legislaţie continuă să se aplice va emite formularul privind legislaţia aplicabilă menţionat la alineatul (1) al prezentului articol în care va înregistra numărul şi data aprobării şi va transmite instituţiei desemnate a celeilalte părţi contractante un exemplar al acestuia.
 
PARTEA a III-a
Dispoziţii speciale privind diferitele categorii de prestaţii
 
ART. 5
Formular pentru totalizarea perioadelor de asigurare
(1) În aplicarea articolelor 13 şi 24 ale Acordului, în cazul în care pentru dobândirea, menţinerea sau redobândirea dreptului la prestaţii este necesară luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate în baza legislaţiei celeilalte părţi contractante, instituţia competentă a acestei din urmă părţi contractante va elibera un formular care atestă perioadele de asigurare realizate în baza legislaţiei pe care aceasta o aplică.
(2) Acest formular este eliberat fie la solicitarea persoanei interesate, fie la solicitarea instituţiei competente a celeilalte părţi contractante şi este transmis fie direct, fie prin intermediul organismelor de legătură ale celor două părţi contractante.
 
Secţiunea 1
Prestaţii de boală şi maternitate
 
ART. 6
Acordarea de prestaţii în natură în caz de reşedinţă sau domiciliu pe teritoriul celeilalte părţi contractante
Pentru a beneficia de prestaţii în natură pe teritoriul celeilalte părţi contractante, în conformitate cu articolul 14 al Acordului, persoana asigurată trebuie:
a) să prezinte instituţiei locului de reşedinţă sau direct prestatorului de servicii medicale din sistemul public de sănătate un formular care să ateste că are dreptul la prestaţii în natură în caz de urgenţă majoră care ameninţă viaţa ori integritatea corporală a persoanei, atunci când îşi are reşedinţa pe teritoriul celeilalte părţi contractante, până la momentul când a fost înlăturat pericolul pentru viaţa persoanei şi este posibilă transportarea acesteia. Acest formular este eliberat de către instituţia competentă, la cererea persoanei asigurate, înainte să părăsească teritoriul părţii contractante unde îşi are domiciliul şi indică exact durata perioadei în care aceste prestaţii pot fi acordate. Dacă persoana asigurată nu prezintă formularul menţionat, instituţia locului de reşedinţă se adresează instituţiei competente pentru a-l obţine.
Pentru asiguraţii din Republica Moldova, după ieşirea din starea de urgenţă majoră care ameninţă viaţa sau integritatea corporală a persoanei, asistenţa medicală poate fi acordată pe cheltuiala persoanei în cauză;
b) să se înregistreze la instituţia locului de domiciliu, prin prezentarea unui formular eliberat de instituţia competentă care să ateste că are dreptul la prestaţii în natură în caz de urgenţă majoră care ameninţă viaţa sau integritatea corporală a persoanei, atunci când îşi are domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante până la momentul când a fost înlăturat pericolul pentru viaţa persoanei şi este posibilă transportarea acesteia. Acest formular indică exact durata perioadei în care prestaţiile pot fi acordate. Instituţia locului de domiciliu informează instituţia competentă de toate înregistrările pe care le-a efectuat. Dacă persoana asigurată nu prezintă formularul menţionat, instituţia locului de domiciliu se adresează instituţiei competente pentru a-l obţine.
Pentru asiguraţii din Republica Moldova, după ieşirea din starea de urgenţă majoră care ameninţă viaţa sau integritatea corporală a persoanei, asistenţa medicală poate fi acordată pe cheltuiala persoanei în cauză.
ART. 7
Furnizarea protezelor, dispozitivelor medicale şi a altor prestaţii importante în natură pentru asiguraţii români cu reşedinţa sau domiciliul în Republica Moldova
(1) Prin proteze, dispozitive medicale şi alte prestaţii importante în natură, conform articolului 14 alineatul (2) din Acord, se înţeleg acele prestaţii a căror valoare, la data solicitării, depăşeşte 100 euro, exprimate în moneda naţională a instituţiei care le acordă.
(2) Pentru furnizarea protezelor, dispozitivelor medicale şi a altor prestaţii importante în natură acordate în conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol instituţia locului de domiciliu sau reşedinţă din Republica Moldova cere, printr-un formular, acordul prealabil al instituţiei competente din România, cu excepţia cazurilor când acordarea prestaţiilor nu poate fi amânată fără a pune în pericol viaţa persoanei în cauză.
ART. 8
Acordarea de prestaţii în natură titularilor de pensie
(1) Pentru a beneficia de prestaţii în natură pe teritoriul părţii contractante unde îşi are domiciliul, titularul unei pensii prevăzut la alineatul (2) al articolului 15 din Acord trebuie să se înscrie Ia instituţia locului de domiciliu, prezentând un formular prin care instituţia competentă atestă că el are dreptul la prestaţii în natură în baza legislaţiei părţii contractante debitoare a pensiei. Instituţia competentă va transmite un exemplar al formularului instituţiei celeilalte părţi contractante.
Pentru România, formularul va include şi membrii de familie ai titularului de pensie, prevăzuţi la alineatul (3) al articolului 15 din Acord.
(2) Instituţia locului de domiciliu notifică instituţiei competente toate înscrierile pe care le-a efectuat.
(3) Instituţia competentă notifică instituţiei locului de domiciliu încetarea dreptului la prestaţii în natură pentru titularul unei pensii.
ART. 9
Transportul persoanei care a primit prestaţii în natură sau continuarea acordării prestaţiilor în natură
În aplicarea articolului 17 al Acordului, instituţia locului de reşedinţă sau de domiciliu solicită instituţiei competente acordul prealabil pentru cazurile menţionate, prin intermediul unui formular.
ART. 10
Acordarea prestaţiilor în bani
(1) Pentru a beneficia de prestaţii în bani în baza dispoziţiilor articolului 16 al Acordului, în caz de reşedinţă sau de domiciliu pe teritoriul celeilalte părţi contractante, persoana asigurată trebuie să informeze instituţia locului de reşedinţă sau de domiciliu, în termen de 3 zile de la apariţia incapacităţii temporare de muncă.
La încetarea incapacităţii temporare de muncă, persoana asigurată va prezenta instituţiei locului de reşedinţă sau de domiciliu ori instituţiei competente un certificat privind incapacitatea temporară de muncă, eliberat de către medicul curant.
(2) În cazul prezentării certificatului instituţiei locului de reşedinţă sau de domiciliu, aceasta informează printr-un formular instituţia competentă despre incapacitatea temporară de muncă.
(3) Instituţia competentă poate solicita instituţiei locului de reşedinţă sau de domiciliu să efectueze un control medical ori administrativ suplimentar.
(4) Instituţia competentă va plăti persoanei asigurate prestaţiile în bani.
ART. 11
Instituţiile locului de reşedinţă sau de domiciliu
În aplicarea articolului 18 al Acordului sunt desemnate instituţiile care acordă prestaţiile prevăzute la articolele 14, 15, 16 şi 17 ale Acordului:
- pentru România:
Casele de asigurări de sănătate, prin furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale cu care se află în relaţii contractuale, pentru aplicarea articolelor 14-17 ale Acordului.
- pentru Republica Moldova:
(a) Compania Naţională de Asigurări în Medicină prin prestatorii contractaţi, pentru aplicarea articolelor 14 alineatul (1), 15 şi 17 din Acord;
(b) Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, prin prestatorii contractaţi, pentru aplicarea articolului 14 alineatul (2) din Acord;
(c) Casa Naţională de Asigurări Sociale pentru aplicarea articolului 16 din Acord.
ART. 12
Modalitatea de rambursare între instituţii
(1) În aplicarea articolului 19 al Acordului, cheltuielile pentru prestaţiile acordate în baza dispoziţiilor articolelor 14, 15 şi 17 ale Acordului sunt rambursate de către instituţia competentă pe baza costurilor efective, suportate de instituţia locului de domiciliu sau de reşedinţă, care a acordat prestaţiile, aşa cum rezultă din formularele individuale cu cheltuielile efective pe care această instituţie le prezintă pentru fiecare persoană asigurată, cu excepţia cheltuielilor administrative.
(2) Rambursarea se efectuează în euro de către instituţiile competente prin intermediul organismelor de legătură, care prezintă situaţia recapitulativă a cheltuielilor efectuate în fiecare semestru, însoţită de formularele individuale pentru fiecare persoană asigurată. Conversia din lei (RON), respectiv lei moldoveneşti (MDL) în euro (E) se stabileşte la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale respective din data emiterii cererii de rambursare.
(3) Cererea de rambursare a cheltuielilor se trimite după expirarea fiecărui semestru, dar nu mai târziu de 3 ani, şi va fi soluţionată în termen de 12 luni de la primirea acesteia.
(4) În caz de refuz la plată a cererii de rambursare, contestaţia este comunicată până la expirarea termenului convenit pentru plată.
(5) Nu pot fi luate în considerare pentru rambursare tarife superioare celor aplicabile prestaţiilor în natură acordate persoanelor supuse legislaţiei pe care o aplică instituţia care a acordat prestaţiile.
 
Secţiunea a 2-a
Pensii
 
ART. 13
Confirmarea perioadelor de asigurare
(1) În cazul prestaţiilor prevăzute la punctul 4 al alineatului (1) din articolul 2 al Acordului, prin pensiile pentru limită de vârstă se înţelege pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată şi pensia anticipată parţială.
(2) În aplicarea articolului 21 al Acordului, în cazul în care pentru dobândirea, menţinerea sau redobândirea dreptului la prestaţii este necesară luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate în baza legislaţiei celeilalte părţi contractante, instituţia competentă a acestei din urmă părţi contractante va elibera un formular care atestă perioadele de asigurare realizate în baza legislaţiei pe care o aplică.
(3) Formularul prevăzut la alineatul (2) al prezentului articol este eliberat la solicitarea instituţiei competente a celeilalte părţi contractante şi este transmis fie direct, fie prin intermediul organismelor de legătură ale celor două părţi contractante.
ART. 14
Introducerea cererilor de pensie
(1) Pentru a beneficia de prestaţii în baza dispoziţiilor părţii a III-a secţiunea a 2-a din Acord, solicitantul înaintează o cerere instituţiei competente de la locul de domiciliu cu respectarea dispoziţiilor legale pe care le aplică această instituţie.
(2) Dacă, la momentul introducerii cererii, nicio perioadă de asigurare nu a fost realizată în baza legislaţiei părţii contractante pe teritoriul căreia solicitantul îşi are domiciliul, cererea va fi transmisă organismului de legătură a acestei părţi contractante, care o va transmite fără întârziere organismului de legătură al celeilalte părţi contractante.
ART. 15
Prelucrarea cererilor de pensie
(1) Instituţiile competente ale celor două părţi contractante îşi vor transmite, fără întârziere, cererile, fie direct, fie prin organismele de legătură, prin intermediul unui formular completat în acest scop, precum şi orice alt document disponibil care poate fi necesar pentru prelucrarea cererii.
(2) În baza articolului 13 al prezentului aranjament, fiecare instituţie competentă transmite instituţiei competente a celeilalte părţi contractante şi un formular care să ateste perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei pe care o aplică.
(3) Înainte de transmiterea documentelor prevăzute la alineatele (1) şi (2) ale prezentului articol, instituţia competentă a părţii contractante căreia i-a fost adresată cererea de prestaţii înscrie pe cerere data depunerii acesteia şi confirmă exactitatea datelor personale şi conformitatea acestora cu documentele prezentate în original. Această atestare ţine loc de transmitere a documentelor.
(4) Data depunerii cererii la instituţia competentă a unei părţi contractante este considerată data depunerii cererii pe lângă instituţia competentă a celeilalte părţi contractante, cu excepţia situaţiei în care persoana a solicitat în mod expres ca acordarea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă de către instituţia unei părţi contractante să fie amânată. În acest caz, prestaţiile vor fi acordate de la data indicată de către solicitant, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor legale.
ART. 16
Notificarea deciziilor
Fiecare instituţie competentă stabileşte drepturile cuvenite solicitantului potrivit dispoziţiilor părţii a III-a secţiunea a 2-a din Acord şi notifică persoanei interesate decizia respectivă, indicând căile şi modalităţile de contestaţie şi, totodată, transmite o copie a deciziei împreună cu formularul convenit în acest sens instituţiei competente a celeilalte părţi contractante.
ART. 17
Plata pensiilor
(1) Pensiile datorate de instituţia competentă a unei părţi contractante sunt plătite direct beneficiarilor chiar dacă aceştia îşi au domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante, în termenele prevăzute de legislaţia pe care această instituţie o aplică.
(2) Beneficiarul trebuie să informeze instituţia competentă, în momentul solicitării prestaţiilor, cu privire la locul de domiciliu, banca şi numărul de cont în care îi vor fi plătite prestaţiile, cu respectarea dispoziţiilor articolului 26 al prezentului aranjament.
(3) Plata se face fără nicio deducere pentru costurile administrative. Pentru România, costurile de transfer bancar sunt în sarcina titularului de pensie. Pentru Republica Moldova, costurile de transfer bancar sunt suportate de către instituţia competentă.
(4) În cazul în care persoana îndreptăţită primeşte pensie de la instituţia competentă a unei părţi contractante şi are domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante, aceasta trebuie să transmită instituţiei respective, la fiecare 12 luni, un certificat care să ateste că este în viaţă. Certificatul va fi transmis persoanei îndreptăţite de către instituţia competentă, pentru a fi completat şi semnat în faţa unei autorităţi legale de pe teritoriul celeilalte părţi contractante, care va certifica faptul că acest document a fost semnat personal de titularul drepturilor. Certificatul va fi restituit instituţiei competente în termenul solicitat.
(5) În cazul neprezentării certificatului prevăzut la alineatul 4 al prezentului articol, plata pensiei se suspendă până la prezentarea acestuia.
ART. 18
Recalcularea, suspendarea sau încetarea plăţii pensiilor
În cazul recalculării, suspendării sau încetării plăţii pensiilor, instituţia competentă care a luat această decizie o comunică persoanei interesate, precum şi instituţiei competente a celeilalte părţi contractante, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legătură ale celor două părţi contractante.
 
Secţiunea a 3-a
Ajutorul de deces
 
ART. 19
Acordarea ajutorului de deces
(1) Pentru a beneficia de ajutor de deces în baza legislaţiei uneia dintre părţile contractante, solicitantul care are domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante poate să adreseze cererea sa instituţiei competente sau instituţiei de la locul de domiciliu.
(2) Cererea trebuie să fie însoţită de actele necesare conform legislaţiei pe care o aplică instituţia competentă.
(3) Informaţiile furnizate de către solicitant trebuie să fie susţinute prin documente oficiale anexate cererii şi/sau confirmate, după caz, de către instituţia de la locul de domiciliu al solicitantului.
 
Secţiunea a 4-a
Prestaţii în caz de accident de muncă şi boală profesională
 
ART. 20
Acordarea de prestaţii în natură şi în bani şi rambursarea între instituţii
(1) Dispoziţiile privind prestaţiile în natură pentru asigurarea de boală şi maternitate, prevăzute la articolele 6, 7 şi 9 ale prezentului aranjament, sunt aplicabile, prin analogie, pentru acordarea prestaţiilor în natură în caz de accident de muncă şi boală profesională.
(2) Dispoziţiile prezentului aranjament privind prestaţiile în bani pentru asigurarea de boală şi maternitate sunt aplicabile, prin analogie, acordării prestaţiilor în bani în caz de accident de muncă şi boală profesională, cu excepţia pensiilor.
(3) Dispoziţiile articolelor 12 şi 17 ale prezentului aranjament sunt aplicabile prin analogie.
ART. 21
Schimbul de informaţii şi documente între instituţii referitor la accidente de muncă sau boli profesionale
(1) În cazul în care survine un accident de muncă sau este diagnosticată o boală profesională pe teritoriul unei părţi contractante, altul decât cel pe care se află instituţia competentă, declararea accidentului de muncă sau înregistrarea bolii profesionale trebuie să respecte dispoziţiile legislaţiei pe care o aplică instituţia competentă, fără a aduce atingere dispoziţiilor legale în vigoare pe teritoriul părţii contractante unde a survenit accidentul de muncă sau a fost înregistrată boala profesională.
(2) Instituţia părţii contractante pe teritoriul căreia a survenit accidentul de muncă sau a fost înregistrată boala profesională va transmite instituţiei competente toate informaţiile şi documentele necesare, inclusiv un raport referitor la starea sănătăţii persoanei în cauză, însoţit de certificate medicale la încheierea perioadei de incapacitate de muncă.
ART. 22
Contestarea caracterului de muncă al accidentului sau bolii
(1) În cazul în care instituţia competentă contestă caracterul de muncă al accidentului sau al bolii, aceasta informează imediat instituţia locului de domiciliu sau de reşedinţă care a acordat prestaţiile în natură, care vor fi considerate prestaţii în cadrul asigurării de boală obişnuită.
(2) În cazul în care s-a luat o decizie definitivă cu privire la acest subiect, instituţia competentă informează fără întârziere instituţia locului de domiciliu sau de reşedinţă care a acordat prestaţiile în natură.
a) În cazul în care nu s-a constatat un accident de muncă sau o boală profesională, prestaţiile în natură sunt în continuare acordate ca prestaţii de boală obişnuită, cu condiţia ca persoana în cauză să fie îndreptăţită să le primească.
b) În cazul în care este confirmat caracterul de muncă al accidentului sau caracterul profesional al bolii, prestaţiile în natură acordate persoanei în cauză sunt considerate prestaţii pentru accident de muncă sau boală profesională de la data la care a survenit accidentul de muncă sau a fost pentru prima dată diagnosticată boala profesională.
 
Secţiunea a 5-a
Prestaţiile de şomaj
 
ART. 23
Confirmarea perioadelor de asigurare
(1) Pentru aplicarea dispoziţiilor articolelor 28 şi 29 ale Acordului, persoana interesată trebuie să prezinte instituţiei competente un formular care să ateste perioadele de asigurare realizate în baza legislaţiei celeilalte părţi contractante.
(2) Dacă persoana interesată nu prezintă acest formular, instituţia competentă se adresează instituţiei celeilalte părţi contractante pentru a-l obţine.
 
PARTEA a IV-a
Dispoziţii diverse
 
ART. 24
Control administrativ şi expertiză medicală pentru pensii, accidente de muncă şi boli profesionale
(1) Controlul administrativ şi expertiza medicală în cazul solicitanţilor sau beneficiarilor de prestaţii ai uneia dintre părţile contractante, care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul celeilalte părţi contractante, sunt efectuate la cererea instituţiei competente de către instituţia de la locul de domiciliu sau de reşedinţă, potrivit modalităţilor prevăzute de legislaţia pe care o aplică această ultimă instituţie.
(2) La cererea instituţiei competente a uneia dintre părţile contractante, instituţia competentă a celeilalte părţi contractante comunică gratuit orice informaţie privind starea de sănătate şi orice document pe care îl deţine cu privire la incapacitatea de muncă a solicitantului sau a beneficiarului de prestaţie.
(3) Instituţiile competente păstrează dreptul de a supune persoana interesată unui examen medical suplimentar.
(4) Costurile rezultate în urma examinărilor medicale şi a controalelor medicale de orice fel, necesare pentru acordarea, menţinerea, revizuirea sau redobândirea prestaţiilor, se rambursează de către instituţia în numele căreia au fost efectuate instituţiei care le-a efectuat, pe baza tarifelor aplicate de această din urmă instituţie. Rambursarea este efectuată conform dispoziţiilor articolului 12 al prezentului aranjament. Examenele medicale efectuate în interesul instituţiilor celor două părţi contractante nu vor fi rambursate.
(5) Organismele de legătură ale celor două părţi contractante pot să convină renunţarea la rambursarea costurilor prevăzute la alineatul (4) al prezentului articol.
ART. 25
Schimbul de informaţii
(1) Beneficiarii prestaţiilor acordate în baza legislaţiei uneia din părţile contractante care îşi au domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante comunică instituţiei competente, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legătură, orice schimbare privind situaţia personală sau familială, starea de sănătate a acestora, capacitatea lor de muncă, veniturile lor, precum şi orice alte circumstanţe susceptibile să influenţeze drepturile sau obligaţiile acestora cu privire la legislaţia menţionată la articolul 2 al Acordului şi cu privire la dispoziţiile Acordului.
(2) Instituţiile îşi comunică fie direct, fie prin intermediul organismelor de legătură orice informaţie de tipul celor menţionate la alineatul (1) al prezentului articol despre care au cunoştinţă.
ART. 26
Referinţe bancare
Beneficiarii prestaţiilor în bani şi instituţiile competente trebuie să comunice instituţiei competente debitoare referinţele bancare potrivit normelor internaţionale.
ART. 27
Reluarea plăţii unei prestaţii
Atunci când, după suspendarea unei prestaţii, persoana interesată redobândeşte dreptul la prestaţie în perioada în care îşi are domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante, instituţiile competente vor face schimb de informaţii în vederea reluării plăţii prestaţiei.
ART. 28
Intrarea în vigoare şi durata
(1) Fiecare autoritate competentă va îndeplini procedurile interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului aranjament.
(2) Prezentul aranjament va intra în vigoare la data ultimei notificări, transmisă pe cale diplomatică, privind îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.
(3) Prezentul aranjament va rămâne în vigoare până la încetarea valabilităţii Acordului.
(4) Prezentul aranjament poate fi modificat cu acordul autorităţilor competente. Modificările vor intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (2) al prezentului articol.
 
Semnat la Iaşi, la 3 martie 2012, în două exemplare originale.
Pentru autorităţile competente din România
Claudia Boghicevici,
ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale
 
Pentru autorităţile competente din Republica Moldova
Valentina Buliga,
ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei
                                     -----
 
Data ultimei modificari :V, 22 Apr 2016 11:20:44 +0300