Relații Internaționale - Quebec

LEGE nr. 5 din 7 ianuarie 2015

pentru ratificarea Intelegerii in domeniul securitatii sociale dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Quebecului, semnata la Quebec la 19 noiembrie 2013

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 14 ianuarie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC

    Se ratifica Intelegerea in domeniul securitatii sociale dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Quebecului, semnata la Quebec la 19 noiembrie 2013.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

                        VALERIU-STEFAN ZGONEA

                        PRESEDINTELE SENATULUI

                CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

    Bucuresti, 7 ianuarie 2015.

    Nr. 5.

INTELEGERE

in domeniul securitatii sociale intre Guvernul Romaniei

si Guvernul Quebecului

    Guvernul Romaniei si Guvernul Quebecului, denumite in continuare parti, dorind sa asigure coordonarea legislatiilor lor din domeniul securitatii sociale, au convenit dispozitiile urmatoare:

    TITLUL I

    Dispozitii generale

    ART. 1

    Definitii

    In prezenta intelegere, cu exceptia cazului in care contextul indica un sens diferit, urmatoarele expresii inseamna:

    a) autoritate competenta: ministrul din Romania sau ministrul din Quebec responsabil pentru punerea in aplicare a legislatiei vizate la articolul 2;

    b) institutie competenta:

      (i) institutia din partea careia persoana interesata poate avea dreptul la prestatii; sau

      (ii) institutia desemnata de catre autoritatea competenta a partii in cauza sau cea responsabila cu aplicarea legislatiei vizate la articolul 2;

    c) legislatie: legile, reglementarile, dispozitiile statutare si toate celelalte masuri de aplicare, prezente sau viitoare, care se refera la domeniile si regimurile de securitate sociala vizate la articolul 2;

    d) leziune profesionala: un accident de munca sau o boala profesionala, inclusiv recidiva;

    e) organism de legatura: institutia desemnata de catre autoritatea competenta a fiecareia dintre parti si care este responsabila cu facilitarea punerii in aplicare a intelegerii;

    f) perioada de asigurare: pentru Romania, perioadele de contributie si perioadele echivalente realizate in baza legislatiei sale si pentru Quebec, orice an pentru care au fost platite contributii sau pentru care a fost platita o pensie de invaliditate in baza Legii privind regimul pensiilor din Quebec sau orice alt an considerat ca echivalent;

    g) prestatie: orice prestatie in bani sau in natura prevazuta de legislatia vizata la articolul 2;

    h) a avea resedinta: a avea sederea obisnuita in Romania sau in Quebec, cu intentia de a se stabili acolo sau de a-si mentine acolo domiciliul, pentru care detine o autorizare legala;

    i) resortisant: o persoana de cetatenie canadiana care este sau a fost supusa legislatiei vizate la subparagraful a) al paragrafului 1 al articolului 2 ori a dobandit drepturi in virtutea acestei legislatii sau o persoana de cetatenie romana care este ori a fost supusa legislatiei vizate la subparagraful b) al paragrafului 1 al articolului 2 sau care a dobandit drepturi in virtutea acestei legislatii;

    j) a avea sederea: a se afla temporar pe teritoriul unei parti, fara intentia de a-si stabili resedinta acolo.

    Orice termen care nu este definit in Intelegere are sensul conferit prin legislatia aplicabila.

    ART. 2

    Domeniul material de aplicare

    1. Intelegerea se aplica:

    a) legislatiei din Quebec privind asigurarea de boala, asigurarea de spitalizare si alte servicii de sanatate, Regimul pensiilor din Quebec si celei privind leziunile profesionale;

    b) legislatiei din Romania privind prestatiile de boala si de maternitate, pensiile de batranete (pentru limita de varsta, anticipate si anticipate partiale), de invaliditate, de urmas, ajutorul de deces si prestatiile acordate in caz de accidente de munca si boli profesionale;

    2. Intelegerea se aplica, de asemenea, oricarui act legislativ sau reglementare care modifica, completeaza sau inlocuieste legislatia vizata la paragraful 1.

    3. Intelegerea se aplica, de asemenea, unui act legislativ sau unei reglementari a unei parti care extinde sistemele existente la categorii noi de beneficiari sau la noi prestatii; totusi, aceasta parte beneficiaza de un termen de 3 luni de la publicarea oficiala a acestui act pentru a notifica cealalta parte ca Intelegerea nu se aplica in ceea ce priveste respectivul act.

    4. Intelegerea nu se aplica unui act legislativ sau unei reglementari care se refera la o noua ramura de securitate sociala, decat daca Intelegerea este modificata in acest sens.

    ART. 3

    Domeniul personal de aplicare

    Cu exceptia dispozitiilor contrare, Intelegerea se aplica oricarei persoane care este sau a fost supusa legislatiei uneia dintre parti sau care a dobandit drepturi in virtutea acelei legislatii.

    ART. 4

    Egalitatea de tratament

    Cu exceptia dispozitiilor contrare prevazute de Intelegere, persoanele vizate la articolul 3 beneficiaza in aplicarea legislatiei uneia dintre parti de acelasi tratament ca si resortisantii acelei parti.

    ART. 5

    Exportul prestatiilor

    1. Cu exceptia dispozitiilor contrare prevazute de Intelegere, orice prestatie in bani dobandita in baza legislatiei unei parti, cu sau fara aplicarea Intelegerii, nu poate fi redusa, modificata, suspendata, suprimata ori confiscata, din singurul motiv ca beneficiarul are resedinta sau sederea in afara teritoriului partii unde se afla institutia competenta debitoare; aceasta prestatie ramane platibila catre beneficiar, oricare ar fi locul acestuia de resedinta.

    2. Dispozitiile paragrafului 1 al prezentului articol nu se aplica prestatiilor speciale in bani cu caracter necontributiv acordate in baza legislatiei romane.

    TITLUL II

    Dispozitii cu privire la legislatia aplicabila

    ART. 6

    Regula generala

    Cu exceptia dispozitiilor contrare prevazute de Intelegere si sub rezerva articolelor 7, 8, 9, 10 si 11, persoana care desfasoara o activitate pe teritoriul unei parti este supusa, in ceea ce priveste respectiva activitate, legislatiei acestei parti.

    ART. 7

    Persoana care lucreaza pe cont propriu

    Persoana care are resedinta pe teritoriul uneia dintre parti si care desfasoara o activitate pe cont propriu pe teritoriul celor doua parti nu este supusa in ceea ce priveste respectiva activitate decat legislatiei locului sau de resedinta.

    ART. 8

    Persoana detasata

    1. Persoana supusa legislatiei uneia dintre parti si detasata temporar de catre angajatorul sau cu scopul de a desfasura o activitate pentru o perioada care nu depaseste 36 de luni pe teritoriul celeilalte parti nu este supusa in ceea ce priveste acea activitate decat legislatiei primei parti, pe durata detasarii sale.

    2. Totusi, daca durata activitatii pe care trebuie sa o desfasoare se prelungeste peste durata prevazuta initial, de 36 de luni, legislatia primei parti ramane aplicabila pentru o durata suplimentara maxima de 24 de luni, cu conditia ca institutiile competente ale celor doua parti sa isi dea acordul.

    ART. 9

    Personalul navigant angajat de un transportator international

    1. Persoana care desfasoara o activitate pe teritoriul celor doua parti in calitate de personal navigant al unui transportator international care, in contul unui tert sau pe cont propriu, transporta pe cale aeriana ori pe mare pasageri sau marfuri si care isi are sediul social pe teritoriul uneia dintre parti, nu este supusa, in ceea ce priveste acea activitate, decat legislatiei partii pe teritoriul careia este situat sediul social.

    2. Totusi, daca persoana este angajata de o sucursala sau de o reprezentanta permanenta pe care intreprinderea o detine pe teritoriul uneia dintre parti, alta decat cea unde aceasta isi are sediul social, persoana nu este supusa, in ceea ce priveste aceasta activitate, decat legislatiei partii pe teritoriul careia se afla aceasta sucursala sau reprezentanta permanenta.

    3. Prin derogare de la paragrafele 1 si 2, daca angajatul desfasoara activitatea in mod preponderent pe teritoriul partii unde isi are resedinta, acesta este supus in ceea ce priveste aceasta activitate numai legislatiei acestei parti.

    ART. 10

    Persoana angajata in serviciul guvernamental sau care ocupa o functie publica

    1. Persoana care este angajata in serviciul guvernamental sau care ocupa o functie publica in una dintre parti si este desemnata sa desfasoare activitate pe teritoriul celeilalte parti, nu este supusa, in ceea ce priveste aceasta activitate, decat legislatiei primei parti.

    2. Pentru membrii misiunilor diplomatice si cei ai posturilor consulare, dispozitiile referitoare la securitate sociala din cadrul Conventiei de la Viena din 18 aprilie 1961 privind relatiile diplomatice si din cadrul Conventiei de la Viena din 24 aprilie 1963 privind relatiile consulare continua sa se aplice.

    ART. 11

    Derogari de la dispozitiile privind legislatia aplicabila

    Autoritatile competente ale celor doua parti sau institutiile competente pot, de comun acord, sa deroge de la dispozitiile articolelor 6, 7, 8, 9 si 10 cu privire la o persoana sau la o categorie de persoane.

    TITLUL III

    Dispozitii cu privire la prestatii

    CAP. I

    Prestatii in caz de boala

    ART. 12

    Prestatii vizate

    1. Prezentul capitol se aplica tuturor prestatiilor vizate de legislatia din Quebec privind asigurarea de boala, asigurarea de spitalizare si alte prestatii de sanatate, in conditiile prevazute de aceasta.

    2. Acest capitol se aplica, de asemenea, tuturor prestatiilor prevazute in legislatia din Romania in caz de boala si de maternitate.

    ART. 13

    Persoane vizate

    1. Acest capitol se aplica persoanelor asigurate in baza legislatiei din Romania sau din Quebec.

    2. Pentru aplicarea prezentului capitol, expresia persoana asigurata inseamna:

    a) in ceea ce priveste Quebec, orice persoana care imediat inainte de sosirea sa in Romania era "o persoana care are resedinta in Quebec", in sensul Legii privind asigurarea de boala din Quebec;

    b) in ceea ce priveste Romania, orice persoana asigurata in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

    3. Cu toate acestea, prezentul capitol nu se aplica unei persoane vizate la articolele 9 si 10, nici copiilor sai, nici sotului/sotiei sale si persoanelor aflate in intretinerea persoanei vizate.

    ART. 14

    Statutul de sot si de copii aflati in intretinere

    Institutia competenta determina statutul de sot/sotie si de copii aflati in intretinere, in conformitate cu dispozitiile legislatiei pe care o aplica.

    ART. 15

    Dreptul la prestatii in natura

    1. Pentru deschiderea, mentinerea sau redeschiderea dreptului la prestatii in natura in temeiul legislatiei unei parti, perioadele de asigurare sau de resedinta realizate in baza legislatiei celeilalte parti sunt asimilate cu perioadele de asigurare realizate in baza legislatiei primei parti.

    2. Pentru aplicarea paragrafului precedent, expresia "perioade de asigurare" desemneaza perioadele de cotizare, de munca, de activitate profesionala sau de resedinta, asa cum sunt definite sau recunoscute ca perioade de asigurare de catre legislatia in baza careia au fost realizate, precum si toate perioadele asimilate, recunoscute de aceasta legislatie ca fiind echivalente cu perioade de asigurare.

    ART. 16

    Trecerea de la legislatia unei parti la cea a celeilalte parti

    1. Persoana asigurata intr-una dintre parti, alta decat o persoana vizata la articolele 7, 8, paragrafele 1 si 2 al articolului 9, articolele 10 sau 11, care paraseste teritoriul acestei parti si isi are sederea pe teritoriul celeilalte parti pentru a lucra beneficiaza, ca si sotul/sotia si copiii aflati in intretinere care o insotesc, de prestatii in natura furnizate de institutia de la locul de sedere, in conditiile prevazute de legislatia pe care aceasta o aplica, tinand cont de dispozitiile articolului 15, pe durata intregii perioade de munca pe acest teritoriu, indiferent de durata prevazuta pentru aceasta activitate.

    2. Persoana asigurata care paraseste teritoriul unei parti pentru a avea resedinta pe teritoriul celeilalte parti beneficiaza, ca si sotul/sotia si copiii aflati in intretinere care o insotesc, de prestatii in natura furnizate de catre institutia de la locul de resedinta, prevazute de legislatia pe care aceasta o aplica, tinand cont de dispozitiile articolului 15, incepand cu data sosirii pe acest teritoriu, conform celorlalte conditii prevazute de aceasta legislatie.

    3. Aceleasi dispozitii se aplica sotului/sotiei si copiilor aflati in intretinere care insotesc ori se alatura persoanei asigurate vizate la paragrafele 1 si 2, in masura in care acestia beneficiaza, inainte de a pleca, de dreptul la prestatii pe teritoriul partii pe care il parasesc.

    ART. 17

    Persoana vizata la articolul 7, 8 sau 11

    O persoana asigurata vizata la articolele 7, 8 sau 11, care este supusa legislatiei uneia dintre parti in timp ce are sederea pe teritoriul celeilalte parti pentru a lucra, beneficiaza, ca si sotul/sotia si copiii aflati in intretinere care o insotesc, de prestatii in natura furnizate, pe cheltuiala institutiei competente de catre institutia de la locul de sedere, in conformitate cu dispozitiile legislatiei pe care aceasta din urma o aplica, pe durata perioadei de munca pe acest teritoriu.

    ART. 18

    Sedere pentru studii

    1. O persoana asigurata in baza legislatiei unei parti care are sederea pe teritoriul celeilalte parti pentru a studia beneficiaza, daca dreptul sau la prestatii nu este deschis pe teritoriul de sedere, de prestatii care ii sunt furnizate, ca si sotului/sotiei si copiilor aflati in intretinere care o insotesc, pe cheltuiala institutiei competente, de catre institutia de la locul de sedere, in conformitate cu dispozitiile legislatiei pe care aceasta din urma o aplica, pe durata perioadei de studii pe acest teritoriu.

    2. Pentru aplicarea paragrafului 1, a studia in Quebec inseamna a fi inscris la cursuri de zi intr-o institutie de invatamant de nivelul colegiului sau de nivel universitar, recunoscuta de catre ministerul responsabil; a studia in Romania inseamna a fi inscris la cursuri de zi intr-o institutie de invatamant de nivel postliceal sau universitar, acreditata de catre ministerul responsabil.

    3. Paragraful 1 se aplica prin analogie persoanei care efectueaza:

    a) un stagiu de studii, de nivelul descris la paragraful 2 si recunoscut de catre institutia de invatamant;

    b) cercetari de nivel universitar sau postuniversitar;

    si care nu poate beneficia de prestatii in baza articolului 17.

    ART. 19

    Costul prestatiilor in natura

    1. Pentru aplicarea articolului 16, prestatiile in natura sunt furnizate pe cheltuiala institutiei de la locul de sedere sau de resedinta.

    2. Pentru aplicarea articolelor 17 si 18, prestatiile in natura sunt furnizate pe cheltuiala institutiei competente.

    ART. 20

    Prestatii in bani

    Prestatiile in bani sunt furnizate direct si pe cheltuiala sa de catre institutia competenta, in conformitate cu dispozitiile legislatiei pe care aceasta o aplica.

    CAP. II

    Pensiile de batranete, de invaliditate si de urmas

    ART. 21

    Prestatii avute in vedere

    1. Prezentul capitol se aplica tuturor prestatiilor vizate de Legea privind regimul pensiilor din Quebec.

    2. Prezentul capitol se aplica, de asemenea, tuturor prestatiilor vizate de Legea privind sistemul public de pensii din Romania.

    ART. 22

    Principiul totalizarii

    In cazul in care o persoana a realizat perioade de asigurare conform legislatiei ambelor parti si in masura in care aceasta persoana nu este eligibila pentru o prestatie doar in baza perioadelor de asigurare realizate in baza legislatiei uneia dintre parti, institutia competenta a acestei parti totalizeaza, in masura necesara pentru deschiderea dreptului la o prestatie in baza legislatiei pe care o aplica, perioadele de asigurare realizate in baza legislatiei sale proprii si perioadele de asigurare realizate in baza legislatiei celeilalte parti, cu conditia ca acestea sa nu se suprapuna.

    ART. 23

    Prestatiile in baza legislatiei din Quebec

    1. Daca o persoana care a fost supusa succesiv sau alternativ legislatiei celor doua parti indeplineste conditiile legale pentru deschiderea, pentru sine sau pentru persoanele aflate in intretinerea sa, urmasii sai sau pentru persoanele ale caror drepturi decurg de la aceasta, a dreptului la o prestatie in baza legislatiei din Quebec fara sa fi recurs la totalizarea prevazuta la articolul 22, institutia competenta din Quebec determina cuantumul prestatiei conform dispozitiilor legislatiei pe care o aplica.

    2. Daca persoana vizata la paragraful 1 nu indeplineste conditiile legale pentru deschiderea dreptului la o prestatie fara a fi recurs la totalizare, institutia competenta din Quebec procedeaza dupa cum urmeaza:

    a) recunoaste un an de contributii daca institutia competenta din Romania atesta ca o perioada de asigurare de cel putin 3 luni dintr-un an calendaristic a fost realizata in baza legislatiei din Romania, cu conditia ca acel an sa fie inclus in perioada cotizabila definita de legislatia din Quebec;

    b) totalizeaza, conform articolului 22, anii recunoscuti in baza subparagrafului a) si perioadele realizate conform legislatiei din Quebec.

    3. Atunci cand dreptul la o prestatie este dobandit in baza totalizarii prevazute la paragraful 2, institutia competenta din Quebec determina cuantumul prestatiei platibile prin adunarea sumelor calculate conform subparagrafelor a) si b) de mai jos:

    a) cuantumul reprezentand partea prestatiei corespunzatoare castigurilor este calculat conform dispozitiilor legislatiei din Quebec;

  b) cuantumul reprezentand componenta forfetara din prestatia platibila conform dispozitiilor Intelegerii este determinat prin inmultirea:

    cuantumului forfetar al prestatiei determinate conform dispozitiilor regimului pensiilor din Quebec cu fractia care exprima raportul dintre perioadele de contributii la regimul pensiilor din Quebec si perioada cotizabila definita de legislatia privind acest regim.

    ART. 24

    Prestatii in baza legislatiei din Romania

    1. Daca o persoana a fost supusa succesiv sau alternativ legislatiei celor doua parti, institutia competenta din Romania determina conform legislatiei pe care o aplica, daca aceasta persoana are sau daca urmasii sai au dreptul la prestatii, tinand cont, dupa caz, de dispozitiile articolului 22.

    2. Daca persoana interesata indeplineste conditiile mentionate la paragraful 1 al prezentului articol in conformitate cu legislatia din Romania, fara aplicarea dispozitiilor articolului 22, institutia competenta din Romania calculeaza prestatiile numai in functie de perioadele realizate in baza legislatiei pe care o aplica.

    3. Daca persoana interesata indeplineste conditiile mentionate la paragraful 1 al prezentului articol, in conformitate cu legislatia din Romania, numai prin aplicarea dispozitiilor articolului 22, prestatiile sunt determinate dupa cum urmeaza:

   a) institutia competenta din Romania calculeaza cuantumul teoretic al prestatiilor datorate ca si cum toate perioadele ar fi fost realizate in baza legislatiei pe care o aplica;

    b) institutia competenta din Romania calculeaza apoi cuantumul efectiv al prestatiei datorate persoanei interesate in functie de cuantumul teoretic calculat conform dispozitiilor subparagrafului a) al prezentului paragraf, proportional cu durata perioadelor realizate inainte de aparitia riscului, in conformitate cu legislatia pe care o aplica, raportat la durata totala a perioadelor realizate inainte de aparitia riscului, in conformitate cu legislatia ambelor parti.

   4. Daca valoarea prestatiei variaza in functie de numarul de membri de familie, institutia competenta din Romania ia in considerare si membrii de familie si urmasii care au resedinta in Quebec.

   5. In scopul stabilirii dreptului la o prestatie de batranete conform legislatiei din Romania si pentru aplicarea articolului 22:

    a) un an calendaristic care este o perioada de asigurare conform regimului pensiilor din Quebec este considerat ca 12 luni admisibile conform legislatiei din Romania;

    b) o luna care este o perioada admisibila conform legii privind securitatea de batranete din Canada care se aplica pe teritoriul din Quebec si care nu face parte dintr-o perioada de asigurare conform regimului pensiilor din Quebec este considerata ca o luna admisibila in baza legislatiei din Romania.

  6. In scopul stabilirii dreptului la o prestatie de invaliditate, de urmas sau de deces conform legislatiei din Romania si in scopul aplicarii articolului 22, un an calendaristic care este o perioada de asigurare conform regimului pensiilor din Quebec este considerat ca 12 luni admisibile in baza legislatiei din Romania.

    ART. 25

    Ajutorul de deces pentru Romania

    In cazul in care o persoana supusa legislatiei din Romania a decedat pe teritoriul Quebecului, decesul se considera ca a survenit in Romania.

    ART. 26

    Perioada minima

   1. Prin derogare de la orice alte dispozitii ale Intelegerii, daca durata totala a perioadelor de asigurare realizate conform legislatiei unei parti este mai mica de un an si daca, tinand cont numai de aceste perioade, dreptul la o prestatie nu este dobandit in baza legislatiei acestei parti, institutia competenta a acestei parti nu este obligata in baza Intelegerii sa plateasca o prestatie pentru aceste perioade. Aceste perioade de asigurare sunt luate totusi in calcul de catre institutia competenta a celeilalte parti pentru a determina eligibilitatea la prestatiile acestei parti prin aplicarea prezentului titlu.

  2. Perioadele de asigurare vizate la paragraful precedent sunt luate in considerare de catre institutia celeilalte parti pentru aplicarea dispozitiilor sub-paragrafului a) al paragrafului 3 al articolului 24, ca si cum aceste perioade ar fi fost realizate in conformitate cu legislatia pe care o aplica, cu exceptia subparagrafului b) al paragrafului 3 al articolului 24.

    ART. 27

    Perioadele realizate in baza legislatiei unei terte parti

    Daca o persoana nu are dreptul la o prestatie in urma totalizarii prevazute la articolul 22, perioadele de asigurare realizate in baza legislatiei unei terte parti care este legata de fiecare dintre parti printr-un instrument juridic de securitate sociala care contine dispozitii privind totalizarea perioadelor de asigurare sunt luate in considerare la stabilirea dreptului la prestatii in conformitate cu modalitatile prevazute de prezentul titlu.

    CAP. III

    Prestatii in cazul leziunilor profesionale

    ART. 28

    Prestatii vizate

    Prezentul capitol se refera la toate prestatiile prevazute de legislatia fiecareia dintre parti, in materie de leziuni profesionale.

    ART. 29

    Lucratorul supus legislatiei uneia dintre parti si care are sederea sau resedinta pe teritoriul celeilalte parti

    1. Un lucrator care, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, devine beneficiarul unei prestatii in conformitate cu legislatia uneia dintre parti, atunci cand are sederea sau resedinta pe teritoriul celeilalte parti, are dreptul la prestatii pe acel teritoriu.

   2. Un lucrator care datorita unei leziuni profesionale are dreptul sa beneficieze de prestatii ca urmare a acestei leziuni de la institutia competenta a uneia dintre parti isi mentine dreptul la prestatiile mentionate atunci cand se deplaseaza pe teritoriul celeilalte parti pentru sedere sau pentru a-si stabili resedinta.

    ART. 30

    Recidiva

  1. Un lucrator al carui accident de munca sau a carui boala profesionala a fost recunoscut/a de institutia competenta a unei parti si care sufera o recidiva a accidentului de munca sau a bolii profesionale atunci cand are sederea sau resedinta pe teritoriul celeilalte parti are dreptul pe acel teritoriu la prestatii ca urmare a acestei recidive.

    2. Determinarea dreptului la prestatii se face tinand cont de urmatoarele situatii:

    a) in cazul in care lucratorul a desfasurat, conform legislatiei partii pe teritoriul careia are sederea sau resedinta, o activitate susceptibila a provoca recidiva, institutia competenta a acestei parti se pronunta asupra recidivei in conformitate cu legislatia pe care o aplica. In acest caz:

      (i) institutia competenta a celeilalte parti suporta, daca este cazul, costul prestatiei datorate in conformitate cu legislatia proprie, ca si cum nu ar fi fost nicio recidiva;

      (ii) institutia competenta de la locul de sedere sau de resedinta suporta costul prestatiei suplimentare corespunzatoare recidivei. Pentru prestatiile in bani, valoarea acestui supliment este determinata conform legislatiei partii pe teritoriul careia lucratorul are sederea sau resedinta, ca si cum evenimentul initial ar fi avut loc pe propriul sau teritoriu. Acest cuantum este egal cu diferenta dintre valoarea prestatiei datorate dupa recidiva si valoarea prestatiei care ar fi fost datorata inaintea acesteia. Prestatiile in natura pentru recidiva sunt furnizate de catre si pe cheltuiala institutiei competente de la locul de sedere sau de resedinta in conformitate cu legislatia pe care aceasta o aplica;

    b) in cazul in care lucratorul nu a desfasurat conform legislatiei partii pe teritoriul careia are sederea sau resedinta o activitate ce ar fi putut provoca recidiva, prestatiile acordate ca urmare a acestei recidive sunt platite de catre institutia competenta a celeilalte parti in conformitate cu legislatia pe care o aplica.

    3. Termenul "recidiva" include recidiva si agravarea.

    ART. 31

    Acordarea prestatiilor

    In cazurile prevazute la articolele 29 si 30:

    a) prestatiile in natura sunt acordate, in numele si pe cheltuiala institutiei competente, de catre institutia de la locul de sedere sau de resedinta a lucratorului, potrivit dispozitiilor legislatiei pe care aceasta din urma o aplica in ceea ce priveste domeniul de aplicare si modalitatile de acordare a prestatiilor. Institutia competenta stabileste durata autorizatiei si se pronunta de asemenea, dupa caz, asupra oricarei cereri de prelungire;

    Pentru aplicarea paragrafului 2 al articolului 29, autorizatia trebuie obtinuta inainte ca lucratorul sa se deplaseze pe teritoriul celeilalte parti pentru sedere sau pentru a-si stabili resedinta;

    b) prestatiile in bani sunt furnizate direct de catre institutia competenta a lucratorului pentru leziunea profesionala indemnizata conform dispozitiilor legislatiei pe care aceasta o aplica.

    ART. 32

    Acordarea prestatiilor de mare valoare

    In cazurile prevazute la articolele 29 si 30, acordarea protezelor, a dispozitivelor medicale si a altor prestatii in natura de mare valoare este supusa, cu exceptia cazurilor de urgenta, autorizarii de catre institutia competenta a lucratorului pentru leziunea profesionala indemnizata.

    ART. 33

    Aprecierea gradului de incapacitate

    Pentru a evalua gradul de incapacitate permanenta ca urmare a unei leziuni profesionale in conformitate cu legislatia unei parti, leziunile profesionale survenite anterior in baza legislatiei celeilalte parti sunt luate in considerare ca si cum ele ar fi survenit in baza legislatiei primei parti.

    ART. 34

    Dubla expunere la acelasi risc

    1. Atunci cand un lucrator a desfasurat conform legislatiei celor doua parti o activitate care implica o expunere care conduce la acelasi risc si e susceptibila de a provoca o boala profesionala, drepturile acelui lucrator sau, in caz de deces, cele ale beneficiarilor sunt examinate exclusiv in baza legislatiei partii unde lucratorul sau beneficiarii sai prezinta cererea. Institutia competenta a acestei parti tine cont de urmatoarele dispozitii:

    a) atunci cand, conform acestei legislatii, acordarea prestatiilor este subordonata conditiei ca o astfel de activitate sa fi fost desfasurata pe o perioada de timp determinata sunt luate in considerare, daca este necesar, perioadele realizate conform legislatiei celeilalte parti in care aceasta activitate a fost desfasurata. Aceste perioade trebuie sa fie confirmate in prealabil de catre institutia competenta a acestei ultime parti;

    b) atunci cand, conform acestei legislatii, acordarea prestatiilor este subordonata conditiei ca boala sa fi fost diagnosticata pentru prima data pe teritoriul sau, aceasta conditie este considerata ca indeplinita in situatia in care boala a fost diagnosticata pentru prima data pe teritoriul celeilalte parti;

    c) atunci cand, conform acestei legislatii, acordarea prestatiilor este subordonata conditiei ca boala sa fi fost diagnosticata intr-un interval de timp determinat dupa incetarea ultimei activitati care implica o expunere contributiva la acelasi risc si susceptibila sa provoace o boala profesionala, se tine cont, daca este necesar, de o astfel de activitate desfasurata in conformitate cu legislatia celeilalte parti, ca si cum ar fi fost desfasurata in conformitate cu legislatia pe care o aplica.

    2. Daca cererea de prestatii este acceptata, institutia competenta care a acceptat-o plateste prestatiile in bani si furnizeaza prestatiile in natura in conformitate cu normele prevazute de legislatia pe care o aplica.

    3. Daca cererea de prestatii nu poate sa fie acceptata conform legislatiei pe care o aplica institutia competenta a partii mentionate la paragraful 1, aceasta din urma notifica lucratorul sau, in caz de deces, beneficiarii, precum si institutia competenta a celeilalte parti, pentru ca aceasta sa se pronunte la randul sau asupra eligibilitatii in temeiul legislatiei pe care o aplica si luand in considerare, daca este cazul, subparagrafele a), b) si c) ale paragrafului 1.

    ART. 35

    Luarea in considerare a persoanelor aflate in intretinere

    Daca legislatia unei parti prevede ca valoarea prestatiilor in bani variaza in functie de numarul de persoane aflate in intretinere, institutia competenta a acestei parti tine cont de asemenea si de persoanele aflate in intretinere care au resedinta pe teritoriul celeilalte parti, in masura in care criteriul resedintei nu este esential in conformitate cu legislatia aplicabila, pentru determinarea statutului de persoana aflata in intretinere.

    TITLUL IV

    Dispozitii diverse

    ART. 36

    Aranjamentul administrativ

    1. Un aranjament administrativ care trebuie sa fie aprobat de catre parti stabileste procedurile de aplicare a Intelegerii.

    2. Organismul de legatura al fiecarei parti este desemnat in aranjamentul administrativ.

    ART. 37

    Cererea de prestatii

    1. Pentru a beneficia de o prestatie in cadrul aplicarii Intelegerii, o persoana trebuie sa prezinte o cerere in conformitate cu procedurile prevazute de aranjamentul administrativ.

    2. Pentru aplicarea capitolului 2 al titlului III, o cerere de prestatii prezentata dupa intrarea in vigoare a Intelegerii in conformitate cu legislatia uneia dintre parti este considerata a fi o cerere pentru o prestatie corespunzatoare in conformitate cu legislatia celeilalte parti, in urmatoarele cazuri:

    a) atunci cand o persoana indica intentia sa ca cererea sa fie considerata ca cerere in baza legislatiei celeilalte parti;

    b) atunci cand o persoana indica, la data cererii, ca perioadele de asigurare au fost realizate conform legislatiei celeilalte parti.

    Data primirii unei astfel de cereri este considerata a fi data la care aceasta cerere a fost primita conform legislatiei primei parti.

    3. Prezumtia de la paragraful precedent nu impiedica o persoana sa solicite ca cererea sa pentru prestatii de pensie sau de batranete in baza legislatiei celeilalte parti sa fie amanata.

    ART. 38

    Plata prestatiilor

    1. Toate prestatiile in bani sunt platite direct beneficiarului in moneda partii care efectueaza plata sau intr-o moneda convertibila la locul de resedinta al beneficiarului, fara nicio deducere pentru cheltuielile administrative, altele decat comisioanele bancare, daca exista, implicate de plata prestatiei.

    2. Pentru aplicarea paragrafului 1, atunci cand este necesar sa se utilizeze un curs de schimb, cursul de schimb utilizat este cel al institutiei financiare in vigoare in ziua in care aceasta converteste cuantumul platii.

    ART. 39

    Termen-limita de prezentare a recursurilor

    1. O cerere de recurs care trebuie, in baza legislatiei unei parti, sa fie prezentata intr-un anumit termen la institutia competenta a acestei parti este considerata primita daca este prezentata in acelasi termen la institutia competenta omoloaga a celeilalte parti. In acest caz, institutia competenta a celei de a doua parti transmite fara intarziere respectiva cerere la institutia competenta a primei parti.

    2. Data la care aceasta cerere este prezentata institutiei competente a uneia dintre parti este considerata ca fiind data de prezentare la institutia competenta a celeilalte parti.

    ART. 40

    Expertiza

    1. In cazul in care institutia competenta a uneia dintre parti o solicita, institutia celeilalte parti trebuie sa ia masurile necesare pentru a efectua expertiza solicitata privind persoana care are resedinta sau sederea pe teritoriul celei de a doua parti.

    2. Expertiza prevazuta la paragraful 1 nu poate fi refuzata pentru simplul motiv ca aceasta a fost efectuata pe teritoriul celeilalte parti.

    ART. 41

    Taxe si scutirea de viza pentru legalizare

    1. Orice scutire sau reducere de taxe prevazute de legislatia uneia dintre parti referitoare la eliberarea unui certificat sau unui document necesar pentru punerea in aplicare a acestei legislatii se aplica si la certificatele si documentele necesare pentru punerea in aplicare a legislatiei celeilalte parti.

    2. Orice document necesar pentru aplicarea Intelegerii este exceptat de viza de legalizare de catre autoritatile responsabile, precum si de orice alta formalitate similara.

    ART. 42

    Protectia datelor cu caracter personal

    1. Orice data care permite identificarea unei persoane fizice reprezinta o data cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt confidentiale.

    2. Organismele celor doua parti pot sa isi comunice orice data cu caracter personal necesara pentru aplicarea Intelegerii.

    3. Datele cu caracter personal comunicate unui organism al unei parti in cadrul aplicarii Intelegerii nu pot fi utilizate decat in scopul aplicarii Intelegerii.

    O parte poate, totusi, utiliza astfel de date pentru un alt scop cu acordul persoanei in cauza sau fara consimtamantul sau, numai in urmatoarele cazuri:

    a) atunci cand este vorba de o utilizare compatibila, avand legatura directa si relevanta cu scopurile in care datele au fost colectate;

    b) atunci cand utilizarea datelor este in mod evident in favoarea persoanei in cauza; sau

    c) in cazul in care utilizarea datelor este necesara pentru aplicarea unei legi sau reglementari in Romania sau in Quebec.

    4. O data cu caracter personal comunicata unui organism al unei parti, in cadrul aplicarii Intelegerii, nu poate fi comunicata catre un alt organism al acestei parti decat pentru aplicarea Intelegerii.

    O parte poate totusi sa furnizeze astfel de date cu consimtamantul persoanei in cauza sau fara consimtamantul acesteia numai in urmatoarele cazuri:

    a) datele sunt necesare pentru exercitarea atributiilor unui organism al unei parti;

    b) comunicarea datelor este evident in favoarea persoanei in cauza; sau

    c) comunicarea datelor este necesara in aplicarea unei legi sau reglementari din Romania sau din Quebec.

    5. Organismele celor doua parti trebuie sa se asigure, atunci cand transmit datele prevazute la paragraful 2, ca folosesc mijloace care sa pastreze confidentialitatea acestor date.

    6. Organismul unei parti, caruia i se comunica date prevazute la paragraful 2, le protejeaza impotriva accesului, modificarii si comunicarii neautorizate.

    7. Organismul unei parti, caruia i se comunica date cu caracter personal prevazute la paragraful 2, ia masurile necesare pentru ca acestea sa fie actualizate, complete si exacte pentru a servi scopului pentru care au fost colectate. Daca este necesar, acesta corecteaza datele si le distruge pe cele a caror colectare sau pastrare nu este autorizata de catre o lege sau reglementare care li se aplica. De asemenea, distruge la cerere datele a caror transmitere este interzisa in conformitate cu legile sau reglementarile partii care le-a comunicat.

    8. Sub rezerva legilor sau reglementarilor unei parti, datele pe care le obtine una dintre parti in scopul aplicarii Intelegerii sunt distruse atunci cand a fost indeplinit scopul pentru care au fost colectate sau folosite. Organismele celor doua parti folosesc mijloace de distrugere sigure si definitive si se asigura de pastrarea caracterului confidential al datelor cu caracter personal care urmeaza a fi distruse.

    9. In ceea ce priveste solicitarea adresata organismului unei parti, persoana in cauza are dreptul de a fi informata cu privire la comunicarea de date cu caracter personal prevazute la paragraful 2 si de utilizarea acestora in alte scopuri decat pentru aplicarea Intelegerii. Persoana in cauza poate avea de asemenea acces la datele cu caracter personal care o privesc si le poate corecta, sub rezerva exceptiilor prevazute de legile sau reglementarile partii pe teritoriul careia se afla aceste date.

    10. Autoritatile competente ale partilor se informeaza reciproc cu privire la orice modificare a legilor sau reglementarilor privind protectia datelor cu caracter personal, in mod special in ceea ce priveste celelalte motive pentru care acestea pot fi folosite si comunicate altor entitati fara consimtamantul persoanei in cauza.

    11. Dispozitiile paragrafului 2 si urmatoarelor paragrafe se aplica tinand cont de adaptarile necesare si altor informatii de natura confidentiala care se obtin in cadrul aplicarii Intelegerii sau in scopul acesteia.

    ART. 43

    Masuri administrative

    Autoritatile si institutiile competente:

    a) isi comunica reciproc orice informatie necesara in scopul aplicarii Intelegerii;

    b) se ajuta reciproc, cu titlu gratuit, in orice problema referitoare la aplicarea Intelegerii;

    c) isi comunica reciproc orice informatie despre masurile adoptate in scopul aplicarii Intelegerii sau despre modificarile aduse legislatiei lor in masura in care aceste modificari afecteaza aplicarea Intelegerii;

    d) se informeaza reciproc despre dificultatile intampinate in interpretarea sau aplicarea Intelegerii.

    ART. 44

    Rambursarea intre institutii

    1. Institutia competenta a unei parti trebuie sa ramburseze institutiei celeilalte parti costul prestatiilor acordate in contul sau, in conformitate cu dispozitiile primului capitol si ale capitolului 3 al titlului III.

    2. Institutia competenta a unei parti trebuie sa ramburseze institutiei competente a celeilalte parti cheltuielile aferente fiecarei expertize efectuate in conformitate cu articolul 40. Totusi, comunicarea expertizelor sau a altor informatii aflate in posesia institutiilor competente face parte integranta din masurile de asistenta administrativa si se efectueaza cu titlu gratuit.

    3. Partile stabilesc, daca este cazul, in aranjamentul administrativ daca renunta in totalitate sau partial la rambursarea acestor cheltuieli.

    ART. 45

    Comunicarea

    1. Autoritatile competente, organismele de legatura si institutiile competente ale celor doua parti pot comunica intre ele in limba lor oficiala.

    2. O decizie a unui tribunal sau a unei institutii competente poate sa fie adresata direct unei persoane care are sederea sau are resedinta pe teritoriul celeilalte parti.

    ART. 46

    Solutionarea diferendelor

    1. Autoritatile competente ale celor doua parti solutioneaza orice diferend referitor la interpretarea sau aplicarea Intelegerii.

    2. In cazul in care diferendul nu este solutionat de catre autoritatile competente, acesta trebuie inaintat spre a fi solutionat, prin consultari intre cele doua parti.

 

    TITLUL V

    Dispozitii tranzitorii si finale

 

    ART. 47

    Dispozitii tranzitorii

  1. Intelegerea nu deschide niciun drept la plata unei prestatii pentru o perioada anterioara datei intrarii sale in vigoare.

    2. Pentru aplicarea primului capitol al titlului III si sub rezerva dispozitiilor paragrafului 1, o perioada de asigurare realizata inainte de intrarea in vigoare a Intelegerii este luata in considerare pentru determinarea dreptului la o prestatie in baza Intelegerii.

    3. Pentru aplicarea capitolului 2 al titlului III si sub rezerva dispozitiilor paragrafului 1:

    a) o perioada de asigurare realizata inainte de intrarea in vigoare a Intelegerii este luata in considerare pentru determinarea dreptului la o prestatie in baza Intelegerii;

    b) o prestatie, alta decat ajutorul de deces, este datorata in baza Intelegerii chiar daca ea se raporteaza la un eveniment anterior datei intrarii sale in vigoare;

   c) in cazul in care cererea pentru prestatii, care trebuie acordate in urma aplicarii articolului 22, este prezentata in termen de doi ani de la data intrarii in vigoare a Intelegerii, drepturile ce decurg din Intelegere sunt dobandite incepand cu data intrarii in vigoare a Intelegerii sau incepand cu data deschiderii dreptului la o pensie de batranete, de urmas sau invaliditate, daca aceasta data este ulterioara intrarii in vigoare a Intelegerii, fara a aduce atingere dispozitiilor legislatiei uneia sau alteia dintre parti cu privire la prescrierea drepturilor;

   d) o prestatie care, pe motiv de nationalitate sau de resedinta, a fost refuzata, redusa sau suspendata, este, la cererea persoanei interesate, acordata sau restabilita de la data intrarii in vigoare a Intelegerii;

  e) o prestatie acordata inainte de intrarea in vigoare a Intelegerii este revizuita, la cererea persoanei interesate. Aceasta poate fi, de asemenea, revizuita din oficiu. In cazul in care revizuirea duce la o prestatie mai mica decat cea platita inainte de intrarea in vigoare a Intelegerii, prestatia este mentinuta la nivelul sau anterior;

    f) in cazul in care cererea mentionata la subparagrafele d) si e) ale prezentului paragraf este prezentata in termen de doi ani de la intrarea in vigoare a Intelegerii, drepturile deschise in baza Intelegerii sunt dobandite de la intrarea acesteia in vigoare, prin derogare de la prevederile legislatiei uneia sau alteia dintre parti cu privire la prescrierea drepturilor;

    g) in cazul in care cererea mentionata la subparagrafele d) si e) din prezentul paragraf este prezentata dupa expirarea termenului de doi ani de la intrarea in vigoare a Intelegerii, drepturile care nu sunt prescrise sunt dobandite de la data cererii, sub rezerva dispozitiilor mai favorabile ale legislatiei aplicabile.

    4. Pentru aplicarea capitolului 3 al titlului III, orice perioada de activitate supusa riscului, realizata in baza legislatiei unei parti inainte de intrarea in vigoare a Intelegerii, este luata in considerare la determinarea eligibilitatii pentru prestatii si la repartizarea costurilor intre institutiile competente.

    5. Pentru aplicarea articolului 8, o persoana se considera a fi detasata numai dupa data intrarii in vigoare a Intelegerii.

    ART. 48

    Intrarea in vigoare si durata Intelegerii

    1. Fiecare parte notifica celeilalte parti indeplinirea procedurii interne necesare pentru intrarea in vigoare a Intelegerii. Data ultimei dintre cele doua notificari este considerata ca fiind data intrarii in vigoare a Intelegerii.

    2. Intelegerea este incheiata pe o durata nedeterminata. Aceasta poate fi denuntata de catre una dintre parti prin notificarea celeilalte parti. Intelegerea isi inceteaza valabilitatea la 6 luni de la data acestei notificari catre cealalta parte.

    3. Daca Intelegerea isi inceteaza valabilitatea, orice drept dobandit de o persoana in baza dispozitiilor Intelegerii este mentinut. Autoritatile competente trebuie sa convina asupra drepturilor in curs de dobandire in baza Intelegerii.

    Semnata la Quebec la 19 noiembrie 2013, in doua exemplare originale, in limba romana si in limba franceza, ambele texte fiind egal autentice.

               Pentru Guvernul Romaniei,

                     Maria Ligor,

            ambasadorul Romaniei in Canada

 

               Pentru Guvernul Quebecului,

                  Jean-Francois Lisee,

           Ministrul Relatiilor Internationale,

           francofoniei si comertului exterior

 

HOTARARE nr. 346 din 20 mai 2015

pentru aprobarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Intelegerii in domeniul securitatii sociale dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Quebecului si a Protocolului la Aranjamentul administrativ, semnate la Quebec la 19 noiembrie 2013

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 mai 2015

Data intrarii in vigoare : 28 mai 2015

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1

    Se aproba Aranjamentul administrativ, semnat la Quebec la 19 noiembrie 2013, pentru aplicarea Intelegerii in domeniul securitatii sociale dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Quebecului, semnata la Quebec la 19 noiembrie 2013, ratificata prin Legea nr. 5/2015.

    ART. 2

    Se aproba Protocolul la Aranjamentul administrativ, semnat la Quebec la 19 noiembrie 2013, pentru aplicarea Intelegerii in domeniul securitatii sociale dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Quebecului, semnata la Quebec la 19 noiembrie 2013, ratificata prin Legea nr. 5/2015.

 

                                 PRIM-MINISTRU

                              VICTOR-VIOREL PONTA

 

                                Contrasemneaza:

                                 --------------

                     Ministrul muncii, familiei, protectiei

                       sociale si persoanelor varstnice,

                                  Rovana Plumb

 

                         Ministrul finantelor publice,

                           Eugen Orlando Teodorovici

 

                              Ministrul sanatatii,

                               Nicolae Banicioiu

 

                         Ministrul afacerilor externe,

                             Bogdan Lucian Aurescu

 

    Bucuresti, 20 mai 2015.

    Nr. 346.

 

 

                            ARANJAMENT ADMINISTRATIV

              pentru aplicarea Intelegerii in domeniul securitatii

            sociale dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Quebecului

 

    Guvernul Romaniei si Guvernul Quebecului, denumite in continuare parti, in baza articolului 36 al Intelegerii in domeniul securitatii sociale dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Quebecului, au convenit urmatoarele dispozitii:

    ART. 1

    Definitii

    In prezentul aranjament administrativ:

    a) termenul Intelegere desemneaza Intelegerea in domeniul securitatii sociale dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Quebecului, semnata la Quebec la 19 noiembrie 2013;

    b) ceilalti termeni utilizati au sensul care le este atribuit in articolul 1 al Intelegerii.

    ART. 2

    Organismele de legatura

    1. Conform prevederilor paragrafului 2 al articolului 36 al Intelegerii, organismele de legatura desemnate de fiecare parte sunt:

    a) pentru Guvernul Quebecului:

    - Biroul de intelegeri de securitate sociala al Regiei pensiilor din Quebec sau orice alt organism pe care autoritatea competenta din Quebec va putea sa il desemneze ulterior;

    b) pentru Guvernul Romaniei:

    - Casa Nationala de Pensii Publice pentru pensiile de batranete (pentru limita de varsta, anticipata si anticipata partiala), de invaliditate, de urmas, ajutorul de deces, prestatiile in bani si in natura acordate in caz de accidente de munca si boli profesionale;

    - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru prestatiile de boala si maternitate.

    2. Pentru aplicarea Intelegerii si a prezentului aranjament, organismele de legatura desemnate la paragraful 1 pot comunica intre ele sau cu persoanele interesate ori cu reprezentantii legali ai acestora.

    ART. 3

    Certificat privind legislatia aplicabila

    1. Pentru aplicarea articolelor 7 si 8, a paragrafului 1 al articolului 10 si a articolului 11 al Intelegerii, in cazul in care o persoana ramane supusa legislatiei unei parti atunci cand desfasoara o activitate pe teritoriul celeilalte parti, este eliberat un certificat privind legislatia aplicabila:

    a) de catre organismul de legatura al Guvernului Quebecului, in cazul in care persoana ramane supusa legislatiei din Quebec;

    b) de catre institutia competenta a Guvernului Romaniei, in cazul in care persoana ramane supusa legislatiei din Romania.

    2. Organismul de legatura sau institutia competenta care elibereaza certificatul il transmite persoanei interesate sau, daca este cazul, angajatorului sau si transmite o copie institutiei competente sau organismului de legatura al celeilalte parti.

    3. Persoana vizata la paragraful 1 trebuie sa pastreze certificatul pe intreaga durata a activitatii sale pe teritoriul celeilalte parti pentru a-l prezenta la cerere unui organism al acesteia.

    4. Pentru aplicarea paragrafului 2 al articolului 8 al Intelegerii, cererea de prelungire este adresata organismului de legatura sau institutiei competente a partii care a emis certificatul. Acest organism de legatura sau aceasta institutie competenta solicita acordul institutiei competente sau al organismului de legatura al celeilalte parti. Certificatul emis va include numarul de inregistrare si data aprobarii. Este transmis persoanei interesate sau, daca este cazul, angajatorului acesteia, iar o copie este transmisa organismului de legatura sau institutiei competente a celeilalte parti.

    5. Pentru aplicarea articolului 11 al Intelegerii sunt aplicabile, cu adaptarile necesare, dispozitiile paragrafului 4 privind obtinerea acordului dintre organismul de legatura al Guvernului Quebecului si institutia competenta a Guvernului Romaniei. Organismul de legatura al Guvernului Quebecului isi ia obligatia de a obtine decizia institutiilor competente din Quebec.

    Prestatii in caz de boala

    ART. 4

    Formalitatile privind deschiderea, mentinerea sau redeschiderea dreptului la prestatii

    1. Pentru aplicarea articolelor 15 si 16 ale Intelegerii, informatia referitoare la perioadele de asigurare realizate anterior este furnizata de catre institutia partii la a carei legislatie a fost supusa anterior persoana, prin intermediul formularului de atestare a perioadelor de asigurare.

    2. Pentru a beneficia de prestatii in natura pe teritoriul Quebecului, orice persoana trebuie sa se inscrie la Regia pentru asigurare de boala din Quebec, utilizand formularul de inscriere prevazut in acest scop si prezentand, de asemenea, documentul care corespunde statutului sau de imigrare in Quebec si, daca este cazul, o dovada a stabilirii domiciliului sau, formularul de atestare mentionat la paragraful 1. Dreptul la prestatii este stabilit la primirea acestor documente de catre Regia pentru asigurare de boala din Quebec, cu efect retroactiv din ziua sosirii sale.

    3. Pentru a beneficia de prestatii in natura pe teritoriul Romaniei, orice persoana trebuie sa se inscrie la institutia competenta a Romaniei, in conditiile prevazute de legislatia Romaniei, prezentand formularul de atestare mentionat la paragraful 1. Aceste prestatii sunt acordate incepand cu ziua sosirii sale pe teritoriul Romaniei.

    ART. 5

    Formalitati anterioare acordarii prestatiilor persoanelor detasate, sotului/sotiei si copiilor aflati in intretinere

    Pentru aplicarea articolului 17 al Intelegerii:

    a) in Quebec, persoana trebuie sa se inscrie la Regia de asigurare de boala din Quebec, utilizand formularul de inscriere prevazut in acest scop si prezentand documentul corespunzator statutului sau de imigrare in Quebec si atestarea eligibilitatii la prestatiile in caz de boala;

    b) in Romania, persoana trebuie sa se inscrie la institutia competenta din Romania, in conditiile prevazute de legislatia Romaniei, prezentand atestarea eligibilitatii la prestatiile in caz de boala.

    Prevederile paragrafelor a) si b) se aplica sotului/sotiei si copiilor aflati in intretinere care insotesc sau se alatura lucratorului, cu conditia ca numele lor sa figureze pe atestarea eligibilitatii la prestatii in caz de boala care a fost eliberata acestuia din urma.

    ART. 6

    Formalitati anterioare acordarii prestatiilor pe durata sederii pentru studii

    Pentru aplicarea articolului 18 al Intelegerii:

    a) in Quebec, persoana trebuie sa se inscrie la Regia pentru asigurare de boala din Quebec, utilizand formularul de inscriere prevazut in acest scop si prezentand documentul care corespunde statutului sau de imigrare in Quebec, precum si formularul care atesta situatia sa de persoana asigurata, stabilit de catre institutia competenta din Romania;

    b) in Romania, persoana trebuie sa se inscrie la institutia competenta din Romania, in conditiile prevazute de legislatia din Romania, prezentand formularul care atesta situatia sa de persoana asigurata, stabilit de catre Regia pentru asigurare de boala din Quebec.

    Dispozitiile paragrafelor a) si b) se aplica sotului/sotiei si copiilor aflati in intretinere care insotesc sau se alatura persoanei mentionate la paragrafele precedente, cu conditia ca numele lor sa figureze pe formularul care a fost eliberat acesteia din urma.

    Prestatii de batranete, invaliditate si urmas

    ART. 7

    Prestatii

    1. Pentru aplicarea capitolului 2 al titlului III al Intelegerii, o cerere de prestatii in baza Intelegerii poate fi prezentata organismului de legatura sau institutiei competente a unei parti sau alteia, dupa caz, insotita de documentele justificative solicitate.

    2. Atunci cand un organism de legatura sau o institutie competenta primeste o cerere de prestatii in baza legislatiei aplicate de cealalta parte, cererea este transmisa fara intarziere celeilalte institutii competente sau celuilalt organism de legatura, insotita de copii, certificate pentru conformitate cu originalul, ale documentelor justificative prezentate, indicand data la care cererea a fost primita.

    3. Informatiile privind starea civila continute in cerere trebuie sa fie certificate de catre organismul de legatura sau institutia competenta pentru conformitate cu documentele justificative originale. Certificarea acestor informatii va scuti organismul de legatura sau institutia competenta de a transmite documentele justificative corespunzatoare.

    4. O copie a cererii de prestatii si a documentelor justificative este pastrata de catre organismul de legatura sau institutia competenta la care a fost initial prezentata cererea. O copie a acestor documente este pusa la dispozitia institutiei competente a celeilalte parti, la cererea acesteia.

    5. Organismul de legatura sau institutia competenta confirma, prin intermediul unui formular convenit, perioadele de asigurare recunoscute in baza legislatiei aplicabile.

    6. Organismul de legatura sau institutia competenta trebuie sa furnizeze, la cerere, institutiei competente a celeilalte parti orice informatie si document medical disponibile privind invaliditatea unui solicitant sau a unui beneficiar.

    7. De indata ce a luat o decizie in baza legislatiei pe care o aplica, institutia competenta notifica solicitantul si il informeaza cu privire la modalitatile si termenele de recurs prevazute de aceasta legislatie; informeaza de asemenea organismul de legatura sau institutia competenta a celeilalte parti, utilizand un formular de legatura.

    8. Atunci cand institutia competenta a unei parti constata o schimbare in situatia unui beneficiar care este susceptibila sa afecteze dreptul acestuia la o prestatie in baza legislatiei celeilalte parti, ea informeaza institutia competenta a acestei din urma parti.

    Ajutorul de deces pentru Romania

    ART. 8

    Ajutorul de deces pentru Romania

    1. Pentru a beneficia de ajutor de deces in baza legislatiei romane, solicitantul care are resedinta pe teritoriul Quebecului poate sa adreseze cererea sa organismului de legatura din Quebec.

    2. Cererea trebuie insotita de actele necesare conform legislatiei romane.

    3. Informatiile furnizate de catre solicitant trebuie sustinute prin documente justificative originale sau prin copii certificate pentru conformitate cu originalul de catre organismul de legatura din Quebec.

    Prestatii in caz de leziune profesionala

    ART. 9

    Institutii competente

    Pentru aplicarea capitolului 3 al titlului III al Intelegerii, institutiile competente sunt, in ceea ce priveste legislatia din Romania, casele teritoriale de pensii si, in ceea ce priveste legislatia din Quebec, Comisia de sanatate si de securitate a muncii, denumita in continuare CSST.

    ART. 10

    Declararea leziunii profesionale si schimbul de informatii intre institutiile competente

    1. In cazul in care lucratorul sufera o leziune profesionala conform legislatiei unei parti, atunci cand se afla pe teritoriul celeilalte parti, declararea accidentului de munca sau a bolii profesionale trebuie sa fie facuta conform legislatiei institutiei competente, fara a lua in considerare legislatia in vigoare pe teritoriul unde a survenit accidentul de munca sau boala profesionala.

    2. Institutia partii pe teritoriul careia a survenit leziunea profesionala transmite institutiei competente toate informatiile si documentele necesare prelucrarii cererii, inclusiv rapoartele medicale si rapoartele de cercetare.

    ART. 11

    Prestatii in natura pentru lucratorul supus legislatiei unei parti care are sederea sau resedinta pe teritoriul celeilalte parti

    Pentru a beneficia de prestatii in natura ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale in baza dispozitiilor articolului 31 al Intelegerii, lucratorul supus legislatiei unei parti care are sederea sau resedinta pe teritoriul celeilalte parti trebuie sa prezinte institutiei locului de sedere sau resedinta un formular emis de institutia competenta care sa ateste ca are dreptul sa primeasca prestatii in natura ca urmare a accidentului sau de munca sau a bolii sale profesionale. Formularul indica tipul prestatiilor in natura si perioada in care acestea pot fi acordate. Daca lucratorul nu detine formularul mentionat, institutia locului de sedere sau de resedinta se adreseaza institutiei competente pentru a-l obtine.

    ART. 12

    Recidiva

    1. In caz de recidiva, lucratorul mentionat la articolul 30 al Intelegerii trebuie sa furnizeze institutiei locului de sedere sau de resedinta informatiile necesare privind prestatiile primite anterior, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale care determina aceasta recidiva. Daca aceasta considera ca este necesar, se poate adresa institutiei care a furnizat aceste prestatii cu scopul de a obtine orice detalii despre ele.

    2. Pentru aplicarea punctului ii) de la subparagraful a) din paragraful 2 al articolului 30, institutia locului de sedere sau de resedinta care preia pe cheltuiala sa suplimentul de prestatii corespunzator recidivei anunta institutia competenta a celeilalte parti.

    3. Pentru aplicarea subparagrafului b) din paragraful 2 al articolului 30, o copie a deciziei de refuz trimisa lucratorului de catre institutia locului de sedere sau de resedinta este transmisa si institutiei competente a celeilalte parti, insotita de cererea si de documentele mentionate la paragraful 1, pentru ca aceasta sa se pronunte cu privire la recidiva, conform legislatiei pe care o aplica.

    ART. 13

    Acordarea prestatiilor in natura

    Pentru aplicarea articolului 31 al Intelegerii:

    1. Daca institutia competenta stabileste ca este vorba de un accident de munca sau de o boala profesionala, prestatiile in natura sunt acordate ca prestatii pentru accident de munca sau boala profesionala incepand cu data la care a avut loc accidentul sau a fost declarata boala.

    2. Daca institutia competenta nu stabileste ca este vorba de un accident de munca sau de o boala profesionala, prestatiile in natura sunt acordate conform dispozitiilor capitolului 1 al Intelegerii.

    Institutia competenta informeaza fara intarziere institutia locului de sedere sau de resedinta in legatura cu decizia sa.

    ART. 14

    Acordarea prestatiilor in natura de mare valoare

    1. Pentru aplicarea articolului 32 al Intelegerii, atunci cand institutia locului de sedere sau de resedinta prevede acordarea de proteze, dispozitive medicale sau de alte prestatii in natura de mare valoare, aceasta solicita acordul institutiei competente, utilizand formularul prestabilit. Daca totusi aceste prestatii au fost deja acordate pe motiv de urgenta, institutia locului de sedere sau de resedinta comunica aceasta institutiei competente si confirmarea de primire a acestei comunicari tine loc astfel de autorizare retroactiva.

    2. Prestatiile prevazute la paragraful 1 sunt acordate in conditiile si conform formularelor prevazute de legislatia pe care o aplica institutia locului de sedere sau de resedinta, cu exceptia cazului in care exista un aviz contrar al institutiei competente.

    ART. 15

    Aprecierea gradului de incapacitate

    Pentru aplicarea articolului 33 al Intelegerii, lucratorul si institutia competenta la care era afiliat anterior trebuie sa furnizeze institutiei competente care proceseaza cererea, la cererea acesteia din urma si in masura in care sunt necesare pentru procesarea acestei cereri, informatii privind leziunile profesionale survenite in baza legislatiei anterioare.

    ART. 16

    Dubla expunere la acelasi risc

    1. Institutia competenta care examineaza o cerere depusa in conformitate cu paragraful 1 al articolului 34 solicita de la institutia competenta a celeilalte parti, prin formularul corespunzator, confirmarea duratei perioadelor de munca ce presupun o expunere contributiva referitor la boala profesionala diagnosticata si realizate in baza legislatiei pe care o aplica.

    2. Atunci cand institutia competenta care examineaza cererea constata ca nu poate, conform legislatiei pe care o aplica, sa dea curs cererii, chiar tinand cont de dispozitiile paragrafului 1 al articolului 34 al Intelegerii, notifica lucratorul sau, in caz de deces, beneficiarii despre decizia sa, specificand in special motivele refuzului si modalitatile si termenele de recurs prevazute de catre lege. Aceasta informeaza lucratorul sau, in caz de deces, beneficiarii despre posibilitatea de a consimti la transmiterea catre institutia competenta a celeilalte parti a unei copii a deciziei si a documentelor care o insotesc, pentru ca aceasta din urma sa se pronunte la randul sau asupra cererii. Daca exista consimtamant, ea transmite fara intarziere institutiei competente a celeilalte parti o copie a deciziei si a documentelor care o insotesc.

    3. In cazul unui recurs contra deciziei de refuz a institutiei competente a primei parti, aceasta institutie este obligata sa informeze institutia competenta a celeilalte parti si sa ii comunice ulterior orice decizie definitiva care a fost data.

    Dispozitii diverse si finale

    ART. 17

    Rambursarea intre institutiile competente

    1. Pentru aplicarea articolului 44 al Intelegerii, la sfarsitul fiecarui an calendaristic, atunci cand institutia competenta a unei parti a furnizat prestatii in natura sau a efectuat expertize in numele si pe cheltuiala unei institutii competente a celeilalte parti, institutia competenta a primei parti transmite institutiei competente a celeilalte parti o cerere de rambursare a costului prestatiilor acordate si a expertizelor efectuate in cursul anului respectiv, indicand cuantumul datorat. Aceasta cerere de rambursare este compusa din situatiile individuale ale cheltuielilor si dintr-o scrisoare introductiva a creantei.

    2. Cuantumul datorat trebuie sa fie platit in cursul semestrului urmator datei de receptie a solicitarilor de rambursare, transmise conform dispozitiilor paragrafului 1.

    3. Pentru aplicarea paragrafului 2 al articolului 44, daca expertiza medicala este efectuata in interesul ambelor institutii competente, rambursarile cheltuielilor nu se efectueaza.

    ART. 18

    Proceduri, atestari si formulare

    Procedurile comune, modelul de atestare si formularele necesare aplicarii Intelegerii si a prezentului aranjament administrativ sunt convenite, de comun acord, de catre organismele de legatura sau de catre institutiile competente ale celor doua parti.

    ART. 19

    Date statistice

    Organismele de legatura ale celor doua parti fac schimb, in forma convenita si de indata ce sunt disponibile, de datele statistice privind platile facute pe durata fiecarui an calendaristic catre beneficiari, in baza aplicarii capitolului 2 al titlului III al Intelegerii. Aceste date contin numarul de beneficiari si cuantumul total al prestatiilor pe categorii.

    ART. 20

    Intrarea in vigoare si durata

    Aranjamentul administrativ intra in vigoare in acelasi timp cu Intelegerea si are aceeasi durata cu Intelegerea.

 

    Semnat la Quebec la 19 noiembrie 2013, in doua exemplare originale, in limba romana si in limba franceza, ambele texte fiind egal autentice.

                           Pentru Guvernul Romaniei,

                                  Maria Ligor,

                         ambasadorul Romaniei in Canada

                          Pentru Guvernul Quebecului,

                              Jean-Francois Lisee,

                      ministrul relatiilor internationale,

                      francofoniei si comertului exterior

                                    PROTOCOL

                 la Aranjamentul administrativ pentru aplicarea

               Intelegerii in domeniul securitatii sociale dintre

                    Guvernul Romaniei si Guvernul Quebecului

    Guvernul Romaniei si Guvernul Quebecului, denumite in continuare parti,

    avand in vedere bunele relatii existente intre parti,

    dorind sa asigure conditiile favorabile punerii in aplicare a Intelegerii in domeniul securitatii sociale si a Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Intelegerii,

    in baza paragrafului 3 al articolului 44 al Intelegerii in domeniul securitatii sociale si a articolului 17 al Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Intelegerii,

    partile au convenit urmatoarele dispozitii:

 

    ART. 1

    Partile renunta reciproc la rambursarea prestatiilor in natura in caz de boala, furnizate in aplicarea articolelor 17 si 18 ale Intelegerii in domeniul securitatii sociale si a articolelor 5 si 6 ale Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Intelegerii.

    ART. 2

    Prezentul protocol intra in vigoare in acelasi timp cu Intelegerea si cu Aranjamentul administrativ pentru aplicarea Intelegerii si are o perioada de valabilitate initiala de 5 ani.

    ART. 3

    Prezentul protocol se prelungeste prin tacita reconductiune pentru noi perioade de valabilitate, fiecare de cate 2 ani, cu exceptia denuntarii facute de catre o parte, care trebuie notificata celeilalte parti cu 12 luni inainte de expirarea fiecarei perioade de valabilitate de 2 ani.

 

    Semnat la Quebec la 19 noiembrie 2013, in doua exemplare originale, in limba romana si in limba franceza, ambele texte fiind egal autentice.

 

                           Pentru Guvernul Romaniei,

                                  Maria Ligor,

                         ambasadorul Romaniei in Canada

 

                          Pentru Guvernul Quebecului,

                              Jean-Francois Lisee,

                      ministrul relatiilor internationale,

                      francofoniei si comertului exterior

 

 

 

                                   ----

Data ultimei modificari :V, 22 Apr 2016 12:25:36 +0300