Relații Internaționale - Canada

LEGE nr. 183 din 14 octombrie 2010
pentru ratificarea Acordului în domeniul securitatii sociale dintre România si Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 28 octombrie 2010
Data intrarii in vigoare : 31 octombrie 2010

Parlamentul României adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratifica Acordul în domeniul securitatii sociale dintre România si Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANA

Bucuresti, 14 octombrie 2010.
Nr. 183.

ACORD
în domeniul securitatii sociale între România si Canada

România si Canada, denumite în continuare parti, hotarâte sa coopereze în domeniul securitatii sociale, au decis sa încheie un acord în acest scop si au convenit dupa cum urmeaza:

PARTEA I
Dispozitii generale

ART. 1
Definitii
1. În scopul aplicarii prezentului acord:
legislatie desemneaza, pentru fiecare parte, legile, reglementarile si actele normative prevazute la art. 2; prestatie desemneaza, pentru fiecare parte, orice prestatie în bani care este prevazuta în legislatia acestei parti si include orice suplimente sau majorari aplicabile acestei prestatii în bani; autoritate competenta desemneaza:
- pentru România, ministerul sau ministerele responsabile cu aplicarea legislatiei prevazute la art. 2; si
- pentru Canada, ministrul sau ministrii responsabili cu aplicarea legislatiei Canadei;

institutie competenta desemneaza:
- pentru România, organismul sau autoritatea responsabila cu aplicarea legislatiei prevazute la art. 2; si
- pentru Canada, autoritatea competenta.

perioada de asigurare desemneaza:
- pentru România, perioadele de contributie si perioadele echivalente realizate în baza legislatiei din România; si
- pentru Canada, o perioada de contributie folosita pentru a dobândi dreptul la o prestatie în baza Planului canadian de pensii; o perioada în care se plateste o pensie de invaliditate în baza acestui plan; si o perioada de rezidenta folosita pentru a dobândi dreptul la o prestatie în baza Legii asigurarilor pentru batrânete.
2. Orice alt termen nedefinit în prezentul articol va avea semnificatia prevazuta de legea aplicabila a fiecarei parti.

ART. 2
Legislatia pentru care se aplica acordul
1. Prezentul acord se aplica urmatoarei legislatii:
a) pentru Canada:
(i) Legii asigurarilor pentru batrânete si reglementarilor în baza acesteia;
(ii) Planului canadian de pensii si reglementarilor în baza acestuia;
b) pentru România:
- legislatiei privind asigurarea pentru pensiile de limita de vârsta, invaliditate si urmas;
2. Sub rezerva alin. 3 al prezentului articol, prezentul acord se va aplica, de asemenea, legilor si reglementarilor care modifica, completeaza, consolideaza sau înlocuiesc legislatia prevazuta la alin. 1.
3. Fara a aduce atingere prevederilor alin. 2 al prezentului articol, prezentul acord se aplica si extinderii legislatiei unei parti la noi categorii de beneficiari sau la noi prestatii, daca partea respectiva nu informeaza cealalta parte, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a acestei legislatii, ca acordul nu se va aplica noilor categorii de beneficiari sau noilor prestatii.

ART. 3
Persoanele carora li se aplica acordul
Prezentul acord se va aplica oricarei persoane care este sau care a fost supusa legislatiei României sau Canadei si persoanelor ale caror drepturi deriva de la aceasta persoana, în conformitate cu legislatia aplicabila a fiecarei parti.

ART. 4
Egalitatea de tratament
Orice persoana mentionata la art. 3 careia i se aplica legislatia unei parti are aceleasi drepturi si obligatii, în baza acelei legislatii, ca si cetatenii acelei parti.

ART. 5
Exportul prestatiilor
1. Daca prezentul acord nu prevede altfel, prestatiile platite în baza legislatiei uneia dintre parti oricarei persoane mentionate la art. 3, inclusiv prestatiile dobândite în baza prezentului acord, nu vor fi supuse niciunei reduceri, modificari, suspendari sau anulari numai pe motiv ca persoana are rezidenta pe teritoriul celeilalte parti.
2. O indemnizatie si un supliment de venit garantat se vor plati unei persoane aflate în afara Canadei numai în limita permisa de Legea asigurarilor pentru batrânete.
3. Daca prezentul acord nu prevede altfel, prestatiile platite unei persoane prevazute la art. 3 se vor plati, de asemenea, si când aceasta persoana are rezidenta pe teritoriul unui stat tert.

PARTEA a II-a
Dispozitii privind legislatia aplicabila

ART. 6
Reguli generale cu privire la asigurarea lucratorilor salariati si a lucratorilor independenti
Sub rezerva art. 7-10:
a) un lucrator salariat care lucreaza pe teritoriul unei parti va fi supus, în ceea ce priveste activitatea respectiva, numai legislatiei acestei parti;
b) un lucrator independent care îsi are rezidenta pe teritoriul unei parti si care lucreaza pe cont propriu pe teritoriul celeilalte parti sau pe teritoriile ambelor parti va fi supus, în ceea ce priveste activitatea respectiva, numai legislatiei primei parti.

ART. 7
Detasarile
1. Un lucrator salariat care este supus legislatiei unei parti si care este trimis sa lucreze pe teritoriul celeilalte parti pentru acelasi angajator va fi supus, în ceea ce priveste activitatea respectiva, numai legislatiei primei parti, ca si când activitatea respectiva a fost efectuata pe teritoriul sau, pentru o perioada ce poate fi mentinuta pâna la 36 de luni.
2. În baza alin. 1 al prezentului articol, perioada în care lucratorul salariat este supus legislatiei primei parti poate fi extinsa pentru o perioada suplimentara de 24 de luni, pe baza consimtamântului prealabil al autoritatilor competente ale ambelor parti.

ART. 8
Echipajele navelor
O persoana care, în lipsa prezentului acord, ar fi supusa legislatiei ambelor parti în ceea ce priveste angajarea ca membru al echipajului unei nave va fi supusa, în ceea ce priveste activitatea respectiva, numai legislatiei partii unde aceasta îsi are rezidenta.

ART. 9
Serviciul public si lucratorii guvernamentali
1. Fara a aduce atingere prevederilor prezentului acord, dispozitiile privind securitatea sociala ale Conventiei de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la relatiile diplomatice si ale Conventiei de la Viena din 24 aprilie 1963 cu privire la relatiile consulare se vor aplica în continuare.
2. O persoana angajata în serviciul guvernamental sau public, care este trimisa de catre o parte sa lucreze pe teritoriul celeilalte parti, este supusa, în ceea ce priveste activitatea respectiva, numai legislatiei primei parti.
3. Sub rezerva dispozitiilor alin. 1 si 2 ale prezentului articol, o persoana care îsi are rezidenta pe teritoriul unei parti si care este angajata acolo în serviciul guvernamental, public, într-o misiune diplomatica sau post consular pentru cealalta parte, va fi supusa, în ceea ce priveste activitatea respectiva, numai legislatiei primei parti.

ART. 10
Exceptii
Autoritatile competente ale partilor pot modifica, de comun acord, aplicarea dispozitiilor art. 6-9 în beneficiul oricarei persoane sau categorii de persoane.

ART. 11
Definirea anumitor perioade de rezidenta în ceea ce priveste legislatia Canadei
1. În scopul calcularii cuantumului prestatiilor în baza Legii asigurarilor pentru batrânete:
a) daca o persoana este supusa Planului canadian de pensii sau sistemului general de pensii al unei provincii a Canadei în timpul oricarei perioade de prezenta sau de rezidenta în România, aceasta perioada va fi considerata ca perioada de rezidenta în Canada pentru respectiva persoana; se va considera, de asemenea, a fi perioada de rezidenta în Canada pentru sotul/sotia sau partenerul acestei persoane si pentru persoanele aflate în întretinerea sa care îsi au rezidenta împreuna cu aceasta si care nu sunt supuse legislatiei din România ca urmare a angajarii sau a activitatii independente;
b) daca o persoana este supusa legislatiei din România în timpul oricarei perioade de prezenta sau de rezidenta în Canada, aceasta perioada nu va fi considerata ca perioada de rezidenta în Canada pentru respectiva persoana; de asemenea, nu va fi considerata perioada de rezidenta în Canada pentru sotul/sotia sau partenerul sau si pentru persoanele aflate în întretinerea sa care îsi au rezidenta împreuna cu aceasta si care nu sunt supuse Planului canadian de pensii sau sistemului general de pensii al unei provincii a Canadei ca urmare a angajarii sau a activitatii independente.
2. În aplicarea alin. 1 al prezentului articol:
a) o persoana va fi considerata ca fiind supusa Planului canadian de pensii sau sistemului general de pensii al unei provincii a Canadei în timpul unei perioade de prezenta sau de rezidenta în România numai daca persoana respectiva plateste contributii în cadrul acestui sistem, corespunzator acestei perioade, ca urmare a angajarii sau a activitatii independente;
b) o persoana va fi considerata ca fiind supusa legislatiei din România în timpul unei perioade de prezenta sau de rezidenta în Canada numai daca respectiva persoana plateste contributii obligatorii ce decurg din legislatia mentionata, corespunzator acestei perioade, ca urmare a angajarii sau a activitatii independente.

PARTEA a III-a
Dispozitii referitoare la prestatii

CAP. 1
Totalizarea

ART. 12
Perioade în baza legislatiilor din România si Canada
1. Daca o persoana nu îndeplineste conditiile pentru obtinerea unei prestatii deoarece nu a realizat suficiente perioade de asigurare conform legislatiei unei parti, eligibilitatea persoanei respective pentru acea prestatie va fi determinata prin totalizarea acestor perioade cu cele mentionate la alin. 2-4, cu conditia ca perioadele sa nu se suprapuna.
2. În scopul determinarii eligibilitatii pentru o prestatie:
a) în baza Legii asigurarilor pentru batrânete din Canada, o perioada de asigurare realizata în baza legislatiei din România este considerata ca perioada de rezidenta în Canada;
b) în baza Planului canadian de pensii, un an calendaristic care include cel putin 3 luni considerate ca perioade de asigurare în baza legislatiei din România va fi considerat ca un an de asigurare în baza Planului canadian de pensii.
3. În scopul determinarii eligibilitatii pentru obtinerea unei prestatii de batrânete în baza legislatiei din România:
a) un an calendaristic care este considerat perioada de asigurare în baza Planului canadian de pensii va fi considerat ca 12 luni de asigurare în baza legislatiei din România;
b) o luna care este considerata perioada de asigurare în baza Legii asigurarilor pentru batrânete din Canada si care nu se suprapune cu o perioada de asigurare în baza Planului canadian de pensii va fi considerata ca o luna de asigurare în baza legislatiei din România.
În scopul determinarii eligibilitatii pentru obtinerea unei prestatii de invaliditate, urmas sau deces în baza legislatiei din România, un an calendaristic care este considerat perioada de asigurare în baza Planului canadian de pensii este considerat ca fiind 12 luni de asigurare în baza legislatiei din România.

ART. 13
Perioade în baza legislatiei unui stat tert
Daca o persoana nu este eligibila pentru o prestatie în baza perioadelor de asigurare realizate conform legislatiei unei parti, totalizate conform dispozitiilor art. 12, eligibilitatea persoanei respective pentru aceasta prestatie va fi determinata prin totalizarea acestor perioade cu perioade realizate în baza legislatiei unui stat tert cu care ambele parti au încheiat instrumente de securitate sociala care prevad totalizarea perioadelor. Vor fi luate în considerare doar perioadele care pot fi avute în vedere în baza dispozitiilor privind totalizarea prevazute de instrumentul relevant cu acest stat tert.

ART. 14
Perioada minima pentru totalizare
Fara a tine seama de prevederile prezentului acord, daca durata totala a perioadelor de asigurare realizate în baza legislatiei unei parti este mai mica de un an si daca, luând în considerare numai aceste perioade, nu exista niciun drept la prestatie în baza legislatiei acestei parti, institutia competenta a acestei parti nu va trebui sa plateasca o prestatie pentru aceste perioade în baza prezentului acord. Aceste perioade de asigurare vor fi totusi luate în considerare de catre institutia competenta a celeilalte parti pentru a determina eligibilitatea pentru prestatii de catre aceasta parte, prin aplicarea prevederilor cap. 1.

CAP. 2
Prestatii în baza legislatiei Canadei

ART. 15
Prestatiile în baza Legii asigurarilor pentru batrânete
1. Daca o persoana are dreptul la o pensie sau la o alocatie în baza Legii asigurarilor pentru batrânete numai prin aplicarea dispozitiilor privind totalizarea din cap. 1, institutia competenta din Canada va calcula cuantumul pensiei sau alocatiei platibile acestei persoane, conform prevederilor acestei legi care reglementeaza plata unei pensii sau indemnizatii partiale, exclusiv pe baza perioadelor de rezidenta din Canada, care pot fi luate în considerare în baza acestei legi.
2. Alin. 1 se va aplica si unei persoane din afara Canadei care ar fi eligibila pentru o pensie integrala în Canada, dar care nu a avut rezidenta în Canada pentru o perioada minima ceruta de Legea asigurarilor pentru batrânete pentru plata unei pensii în afara Canadei.
3. O pensie de asigurari pentru batrânete va fi platita unei persoane aflate în afara Canadei numai daca perioadele de rezidenta ale acestei persoane, totalizate conform prevederilor cap. 1, sunt cel putin egale cu perioada minima de rezidenta în Canada ceruta de Legea asigurarilor pentru batrânete pentru plata unei pensii în afara Canadei.

ART. 16
Prestatiile în baza Planului canadian de pensii
Daca o persoana are dreptul la o prestatie numai prin aplicarea dispozitiilor privind totalizarea din cap. 1, institutia competenta din Canada va calcula cuantumul prestatiei platibile acestei persoane astfel:
a) partea legata de câstiguri a prestatiei va fi determinata conform prevederilor Planului canadian de pensii, exclusiv pe baza câstigurilor ce deschid dreptul la pensie în baza acestui plan;
b) partea fixa a prestatiei va fi determinata prin înmultirea:
(i) cuantumului partii fixe a prestatiei determinat în conformitate cu prevederile Planului canadian de pensii cu
(ii) fractia care reprezinta raportul dintre perioada de contributie la Planul canadian de pensii si perioada minima necesara pentru eligibilitate în baza acestui plan pentru a stabili dreptul la aceasta prestatie, dar aceasta fractie nu va depasi în niciun caz valoarea 1.

CAP. 3
Prestatii în baza legislatiei din România

ART. 17
Calcularea cuantumului prestatiei datorate
1. Daca o persoana este eligibila pentru o prestatie numai prin aplicarea dispozitiilor privind totalizarea din cap. 1, institutia competenta din România va calcula cuantumul prestatiei platibile acestei persoane astfel:
a) cuantumul teoretic al prestatiei se va calcula ca si când toate perioadele de asigurare au fost realizate în baza legislatiei din România; si
b) în baza cuantumului teoretic calculat în conformitate cu alin. 1 lit. a), determina cuantumul prestatiei platibile prin aplicarea raportului dintre durata perioadelor de asigurare în baza legislatiei din România si perioadele de asigurare totalizate.
2. Daca cuantumul prestatiei este determinat luând în considerare numarul de beneficiari, institutia competenta din România va lua în considerare si persoanele care îsi au rezidenta sau se afla în Canada.
3. În scopul calcularii cuantumului prestatiei conform dispozitiilor alin. 1 al prezentului articol, vor fi luate în considerare numai venitul avut în vedere în baza legislatiei din România si contributiile platite în baza acestei legislatii.

PARTEA a IV-a
Dispozitii administrative si diverse

ART. 18
Acordul administrativ
1. În vederea stabilirii masurilor necesare pentru aplicarea prezentului acord, se va încheia un acord administrativ.
2. Organismele de legatura vor fi desemnate în acest acord administrativ.

ART. 19
Schimb de informatii si asistenta reciproca
1. Autoritatile competente si institutiile responsabile de aplicarea prezentului acord:
a) îsi vor comunica reciproc, în limita permisa de legislatia pe care o aplica, orice informatie necesara pentru aplicarea acelei legislatii;
b) vor depune toate diligentele si îsi vor furniza asistenta reciproca în scopul determinarii dreptului la o prestatie sau a cuantumului acesteia în baza prezentului acord ori în baza legislatiei careia i se aplica acest acord, ca si când ar aplica propria legislatie;
c) îsi vor comunica reciproc, cât de curând posibil, toate informatiile despre masurile luate pentru aplicarea prezentului acord sau despre modificarile în propria legislatie, în masura în care aceste modificari afecteaza aplicarea prezentului acord.
2. Asistenta mentionata în alin. 1 lit. b) al prezentului articol va fi gratuita, sub rezerva oricarei dispozitii continute în prezentul acord sau în Acordul administrativ încheiat în baza art. 18 pentru rambursarea anumitor tipuri de cheltuieli.
3. Daca institutia competenta a unei parti cere ca un solicitant sau beneficiar care îsi are rezidenta pe teritoriul celeilalte parti sa efectueze o examinare medicala, la solicitarea organismului de legatura al primei parti, organismul de legatura al ultimei parti va face aranjamentele pentru efectuarea acestei examinari. Daca examinarea medicala este realizata exclusiv în folosul institutiei care o solicita, organismul de legatura va rambursa organismului de legatura al celeilalte parti costurile examinarii. Totusi, daca examinarea medicala este în folosul ambelor organisme de legatura, nu va exista o rambursare de costuri.
4. Numai daca nu se cere o divulgare în baza legilor unei parti, orice informatie despre o persoana, care este transmisa în conformitate cu prezentul acord unei parti de catre cealalta parte, este confidentiala si va fi folosita numai în scopul aplicarii prezentului acord si a legislatiei careia i se aplica prezentul acord.

ART. 20
Scutirea sau reducerea de taxe, datorii, speze si cheltuieli
1. Orice exceptare de la sau reducere de taxe, datorii legale, speze consulare si cheltuieli administrative pentru care exista prevederi în legislatia unei parti referitoare la eliberarea oricarui certificat sau document necesar pentru aplicarea acestei legislatii se va extinde la certificatele sau documentele necesare pentru aplicarea legislatiei celeilalte parti.
2. Orice documente de natura oficiala necesare pentru aplicarea prezentului acord vor fi exceptate de orice autentificare de catre autoritatile diplomatice sau consulare si de formalitati similare.

ART. 21
Limbile de comunicare
În scopul aplicarii prezentului acord, autoritatile si institutiile competente ale partilor pot comunica direct între ele în oricare dintre limbile lor oficiale.

ART. 22
Introducerea unei cereri, notificari sau a unui apel
1. Cererile, notificarile si apelurile cu privire la dreptul la o prestatie sau cu privire la cuantumul acesteia în baza legislatiei unei parti care, în scopul aplicarii acestei legislatii, ar fi trebuit depuse într-un termen stabilit la o autoritate competenta sau la o institutie competenta a acestei parti, dar care au fost depuse în acelasi termen la o autoritate competenta sau la o institutie competenta a celeilalte parti, vor fi considerate ca fiind depuse la autoritatea competenta sau la institutia competenta a primei parti. Data depunerii cererilor, notificarilor si apelurilor la autoritatea competenta sau la institutia competenta a celeilalte parti va fi considerata a fi data depunerii acestora la autoritatea competenta sau la institutia competenta a primei parti. Autoritatea competenta sau institutia competenta unde a fost depusa/depus cererea, notificarea sau apelul o/îl va transmite fara întârziere autoritatii competente sau institutiei competente a celeilalte parti.
2. Data depunerii cererii pentru o prestatie în baza legislatiei unei parti va fi considerata a fi data depunerii unei cereri pentru o prestatie corespondenta în baza legislatiei celeilalte parti, cu conditia ca solicitantul, în momentul depunerii cererii:
(i) sa solicite ca respectiva cerere sa fie considerata cerere în baza legislatiei celeilalte parti; sau
(ii) sa furnizeze informatii care indica faptul ca a realizat perioade de asigurare în baza legislatiei celeilalte parti.
Aceasta prevedere nu se va aplica daca solicitantul cere amânarea cererii sale pentru prestatie în baza legislatiei celeilalte parti.
3. Alin. 2 al prezentului articol se va aplica numai cererilor depuse dupa data intrarii în vigoare a prezentului acord.

ART. 23
Plata prestatiilor
1. Institutia competenta a unei parti va plati prestatiile în baza prezentului acord unui beneficiar care are rezidenta în afara teritoriului sau, într-o moneda liber convertibila.
2. O institutie competenta a unei parti va plati prestatii în baza prezentului acord fara nicio deducere a cheltuielilor sale administrative.

ART. 24
Solutionarea diferendelor
1. Autoritatile competente ale partilor vor solutiona, în masura posibilului, orice diferende aparute în interpretarea sau aplicarea prezentului acord în conformitate cu spiritul si principiile fundamentale ale acestuia.
2. Partile se vor consulta cu promptitudine, la cererea oricareia dintre parti, în ceea ce priveste aspecte care nu au fost solutionate de catre autoritatile competente în conformitate cu alin. 1 al prezentului articol.

ART. 25
Întelegeri cu o provincie din Canada
Autoritatea relevanta din România si o provincie din Canada pot încheia întelegeri cu privire la orice aspect de securitate sociala care intra în competenta provinciala în Canada, în masura în care aceste întelegeri nu contravin dispozitiilor prezentului acord.

PARTEA a V-a
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 26
Dispozitii tranzitorii
1. Orice perioada de asigurare realizata anterior intrarii în vigoare a prezentului acord va fi luata în considerare pentru stabilirea dreptului la o prestatie în baza prezentului acord, precum si a cuantumului acesteia.
2. Nicio dispozitie a prezentului acord nu va conferi vreun drept la plata unei prestatii pentru o perioada anterioara intrarii în vigoare a prezentului acord.
3. Sub rezerva alin. 2 al prezentului articol, o prestatie, alta decât o prestatie forfetara, se va plati în baza prezentului acord pentru evenimente care au avut loc anterior datei intrarii în vigoare a prezentului acord.

ART. 27
Durata si încetarea valabilitatii
1. Prezentul acord va ramâne în vigoare pe o perioada nedeterminata. Acordul poate fi denuntat oricând de catre oricare dintre parti printr-o notificare scrisa transmisa celeilalte parti cu 12 luni înainte.
2. În situatia încetarii valabilitatii prezentului acord, orice drept dobândit de o persoana în conformitate cu dispozitiile acestuia se mentine si orice cerere depusa anterior încetarii valabilitatii sale va fi luata în considerare, în conformitate cu dispozitiile prezentului acord.

ART. 28
Intrarea în vigoare
Prezentul acord intra în vigoare în prima zi a celei de-a patra luni care urmeaza lunii în care fiecare parte a primit de la cealalta parte notificarea scrisa privind îndeplinirea tuturor cerintelor interne pentru intrarea acestuia în vigoare.


Drept care subsemnatii, fiind autorizati corespunzator în acest scop, au semnat prezentul acord.
Semnat în doua exemplare, la Ottawa la 19 noiembrie 2009, în limbile româna, engleza si franceza, fiecare versiune fiind egal autentica.

Pentru România
Bogdan Aurescu,
secretar de stat

Pentru Canada
Janice Charette,
ministru adjunct al resurselor umane si dezvoltarii competentelor

ACORD ADMINISTRATIV din 1 iunie 2010
între Guvernul României si Guvernul Canadei pentru aplicarea Acordului în domeniul securitatii sociale dintre România si Canada
EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 11 martie 2011
Data intrarii in vigoare : 11 martie 2011

Guvernul României si Guvernul Canadei, în baza art. 18 alin. 1 din Acordul în domeniul securitatii sociale dintre România si Canada, au decis urmatoarele:

ART. 1
Definitii
1. În scopul aplicarii prezentului acord administrativ, Acord în domeniul securitatii sociale desemneaza Acordul în domeniul securitatii sociale dintre România si Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009.
2. În scopul aplicarii prezentului acord administrativ, autoritate competenta desemneaza Departamentul Resurse Umane si Dezvoltarea Competentelor din Canada, Agentia Fiscala Canadiana si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din România.
3. Orice alt termen are semnificatia conferita acestuia prin Acordul în domeniul securitatii sociale.

ART. 2
Organismele de legatura
În baza art. 18 alin. 2 din Acordul în domeniul securitatii sociale, se desemneaza urmatoarele entitati ca organisme de legatura:
a) pentru Departamentul Resurse Umane si Dezvoltarea Competentelor din Canada si Agentia Fiscala Canadiana:
i) referitor la toate aspectele, cu exceptia aplicarii art. 6-10 din Acordul în domeniul securitatii sociale si art. 3 din prezentul acord administrativ, Divizia de Operatiuni Internationale, Service Canada, Departamentul Resurse Umane si Dezvoltarea Competentelor; si
(ii) referitor la aplicarea art. 6-10 din Acordul în domeniul securitatii sociale si a art. 3 din prezentul acord administrativ, Directia de Politica Legislativa din cadrul Agentiei Fiscale Canadiene;
b) pentru Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din România, Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale.

ART. 3
Asigurarea lucratorilor salariati si a lucratorilor independenti
1. În cazurile mentionate la art. 6 lit. b) si la art. 7, 8 si 10 din Acordul în domeniul securitatii sociale, organismul de legatura a carui legislatie se aplica va elibera, la cerere, un certificat cu durata determinata care sa ateste, cu privire la activitatea respectiva, ca lucratorul salariat si angajatorul sau sau lucratorul independent se supun acestei legislatii. Lucratorul salariat respectiv, precum si angajatorul sau, lucratorul independent si celalalt organism de legatura primesc o copie a certificatului din partea organismului de legatura care îl elibereaza. Certificatul va dovedi ca lucratorul salariat sau lucratorul independent este scutit de asigurarea obligatorie, în baza legislatiei aplicate de celalalt organism de legatura.
2. În cazurile mentionate la art. 9 alin. 3 din Acordul în domeniul securitatii sociale, toate conditiile stabilite pentru angajatori în baza legislatiei aplicabile vor fi respectate.

ART. 4
Procesarea unei cereri
1. Daca un organism de legatura primeste o cerere pentru o prestatie în baza legislatiei aplicate de celalalt organism de legatura, acesta va transmite cererea fara întârziere celuilalt organism de legatura, indicând data la care a fost primita cererea.
2. Împreuna cu cererea, primul organism de legatura va transmite de asemenea orice documentatie pe care o are la dispozitie, care ar putea fi necesara celuilalt organism de legatura la stabilirea dreptului solicitantului la prestatie.
3. Informatiile personale continute în cerere vor fi certificate de organismul de legatura care va confirma ca informatia se coroboreaza cu documente doveditoare; transmiterea formularului astfel certificat va scuti organismul de legatura de a transmite documentele justificative. Tipul de informatie careia i se aplica prezentul alineat va fi decis reciproc de catre organismele de legatura.
4. Organismul de legatura va furniza, la cerere, celuilalt organism de legatura orice informatii si documentatie medicala disponibile referitoare la invaliditatea unui solicitant sau a unui beneficiar.
5. În plus fata de cererea si documentatia mentionate în prezentul articol, primul organism de legatura va transmite celuilalt organism de legatura un formular de legatura care va indica, în special, perioadele de asigurare în baza legislatiei sale.
6. Celalalt organism de legatura va determina ulterior dreptul solicitantului si va notifica atât solicitantul, cât si primul organism de legatura cu privire la decizia de a acorda sau de a refuza prestatiile.

ART. 5
Examinarile medicale
1. Organismele de legatura vor face aranjamente pentru examinari medicale unul pentru celalalt, potrivit dispozitiilor art. 19 alin. 3 din Acordul în domeniul securitatii sociale.
2. La primirea unei declaratii anuale detaliate asupra costurilor, emisa pâna la data de 31 decembrie a fiecarui an, primul organism de legatura va rambursa celuilalt organism de legatura, în timp util în cursul anului urmator, sumele datorate ca urmare a efectuarii aranjamentelor pentru examinarile medicale.
3. Un organism de legatura poate refuza sa faca aranjamente pentru examinari medicale suplimentare, daca celalalt organism de legatura nu respecta prevederile alin. 2 din prezentul articol.

ART. 6
Schimbul de date statistice
Autoritatile competente vor face anual schimb de date statistice referitoare la platile efectuate de fiecare conform Acordului în domeniul securitatii sociale. Aceste date statistice vor include informatii referitoare la numarul de beneficiari si suma totala a prestatiilor platite, pe categorii de prestatii.

ART. 7
Formulare si proceduri detaliate
1. În conformitate cu prevederile prezentului acord administrativ, organismele de legatura vor decide reciproc asupra formularelor si procedurilor detaliate necesare pentru aplicarea Acordului în domeniul securitatii sociale.
2. Un organism de legatura poate refuza sa accepte o cerere pentru o prestatie în baza legislatiei aplicate de celalalt organism de legatura, daca respectiva cerere nu este prezentata pe formularul convenit.
3. Un organism de legatura poate refuza sa accepte informatii sau sa ofere informatii celuilalt organism de legatura daca respectivul organism de legatura nu solicita sau nu ofera informatii prin formularul de legatura convenit.

ART. 8
Intrarea în vigoare
Prezentul acord administrativ va intra în vigoare la data intrarii în vigoare a Acordului în domeniul securitatii sociale si îsi va înceta valabilitatea o data cu încetarea valabilitatii Acordului în domeniul securitatii sociale.

 

Drept care, subsemnaţii, fiind autorizaţi corespunzător în acest scop, au semnat prezentul acord administrativ.
Semnat în două exemplare la Bucureşti la data de 1 iunie 2010, în limbile română, engleză şi franceză, fiecare versiune fiind egal autentică.

Pentru Guvernul României,
Mihai Constantin Seitan,
ministrul muncii, familiei si protectiei sociale

Pentru Guvernul Canadei,
Philippe Beaulne,
ambasadorul Canadei la Bucureşti

Data ultimei modificari :V, 22 Apr 2016 11:18:36 +0300