Relații Internaționale - Republica Coreea

LEGE nr. 327 din 27 octombrie 2009
pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Coreea în domeniul securitatii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 2 noiembrie 2009
Data intrarii in vigoare : 5 noiembrie 2009

Parlamentul României adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratifica Acordul dintre România si Republica Coreea în domeniul securitatii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor <LLNK 11991 0221 202 75 7>art. 75 si ale <LLNK 11991 0221 202 76 55>art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI,
TEODOR VIOREL MELESCANU

Bucuresti, 27 octombrie 2009.
Nr. 327.

ACORD
între România si Republica Coreea în domeniul securitatii sociale

România si Republica Coreea, denumite în continuare parti contractante, dorind sa reglementeze si sa dezvolte relatiile dintre cele doua state în domeniul securitatii sociale, au convenit asupra urmatoarelor dispozitii:

PARTEA I
Dispozitii generale

ART. 1
Definitii
1. În scopul aplicarii prezentului acord, urmatorii termeni si expresii desemneaza:
a) cetatean - o persoana considerata astfel conform legilor si reglementarilor ambelor parti contractante;
b) legislatie - legile si celelalte acte normative prevazute la art. 2 al prezentului acord;
c) autoritate competenta:
- pentru România, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse*);
_______
*) Potrivit <LLNK 12008 221180 302 14 58>art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobata prin <LLNK 12009 186 10 201 0 18>Legea nr. 186/2009, se înfiinteaza Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.

- pentru Republica Coreea, denumita în continuare Coreea, Ministrul Sanatatii, Bunastarii si Aspectelor Familiale;
d) institutie:
- pentru România, organismul sau autoritatea responsabila cu aplicarea legislatiei prevazute la art. 2;
- pentru Republica Coreea, Serviciul National de Pensii;
e) perioada de asigurare - orice perioada de contributie recunoscuta si realizata în conformitate cu legislatia unei parti contractante si orice alta perioada recunoscuta ca echivalenta cu o perioada de contributie în conformitate cu respectiva legislatie;
f) prestatie - orice prestatie prevazuta de legislatia care reglementeaza domeniile prevazute la art. 2 al prezentului acord;
g) domiciliu - locul de sedere obisnuita;
h) resedinta - locul de sedere temporara.
2. Orice alt termen care nu este definit în prezentul articol are semnificatia atribuita de legislatia aplicabila.

ART. 2
Domeniul material de aplicare
1. Prezentul acord se aplica legislatiei referitoare:
a) pentru România, la pensii; si
b) pentru Republica Coreea, la pensia nationala.
2. Prezentul acord se aplica legislatiei viitoare care modifica, completeaza, consolideaza sau înlocuieste legislatia mentionata la alin. 1 al prezentului articol.
3. Daca nu se prevede altfel în prezentul acord, legislatia la care se face referire în alin. 1 nu include tratate sau alte acorduri internationale de securitate sociala care pot fi încheiate între o parte contractanta si un stat tert sau legislatia promulgata pentru implementarea lor specifica.
4. Fara a aduce atingere prevederilor alin. 2 al prezentului articol, prezentul acord nu se aplica legilor sau reglementarilor care extind legislatia actuala a unei parti contractante la noi categorii de prestatii, daca autoritatea competenta a acelei parti contractante notifica autoritatii competente a celeilalte parti contractante în scris, în decurs de 6 luni de la data publicarii acestor legi si reglementari, ca nu se intentioneaza o astfel de extindere a acordului.

ART. 3
Domeniul personal de aplicare
Prezentul acord se aplica oricarei persoane care este sau a fost supusa legislatiei oricarei parti contractante, persoanelor dependente si urmasilor acestei persoane, în întelesul legislatiei fiecarei parti contractante.

ART. 4
Egalitate de tratament
1. Daca prezentul acord nu prevede altfel, cetatenii unei parti contractante care au domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante au, în aplicarea legislatiei unei parti contractante, aceleasi drepturi si obligatii ca si cetatenii acestei parti contractante. Cele mentionate se aplica si persoanelor dependente sau urmasilor care au domiciliul pe teritoriul oricarei parti contractante, cu privire la drepturile lor care deriva de la persoanele mentionate în prezentul paragraf.
2. Daca prezentul acord nu prevede altfel, o prestatie acordata în baza legislatiei unei parti contractante nu poate fi redusa, modificata, suspendata, retrasa sau confiscata pe motiv ca beneficiarul are domiciliul sau resedinta pe teritoriul celeilalte parti contractante si prestatia se plateste pe teritoriul celeilalte parti contractante.
3. Prestatiile în baza legislatiei unei parti contractante sunt acordate cetatenilor celeilalte parti contractante care au domiciliul în afara teritoriilor partilor contractante în aceleasi conditii în care acestea sunt acordate cetatenilor primei parti contractante care au domiciliul în afara teritoriilor partilor contractante.

PARTEA a II-a
Dispozitii privind legislatia aplicabila

ART. 5
Reguli generale
1. Daca prezentul acord nu prevede altfel, o persoana care este lucrator salariat pe teritoriul unei parti contractante este supusa, în ceea ce priveste angajarea, numai legislatiei acestei parti contractante.
2. Daca o persoana are domiciliul pe teritoriul unei parti contractante si este lucrator independent pe teritoriul celeilalte parti contractante sau pe teritoriul ambelor parti contractante, aceasta este supusa numai legislatiei partii contractante pe teritoriul careia îsi are domiciliul.
3. Daca o persoana este lucrator salariat pe teritoriul unei parti contractante si în aceeasi perioada de timp lucrator independent pe teritoriul celeilalte parti contractante, aceasta este supusa numai legislatiei partii contractante pe teritoriul careia îsi are domiciliul.

ART. 6
Lucratorii detasati
1. O persoana care este lucrator salariat pe teritoriul unei parti contractante si care este detasata de catre angajatorul sau pe teritoriul celeilalte parti contractante pentru a exercita o anumita activitate este supusa în continuare legislatiei primei parti contractante, pe durata exercitarii acestei activitati, cu conditia ca durata previzibila a acestei activitati sa nu depaseasca 36 de luni. Acest paragraf se aplica si unui lucrator care a fost trimis de catre angajatorul lui pe teritoriul unei parti contractante la o filiala sau sucursala a angajatorului pe teritoriul celeilalte parti contractante.
2. Daca durata activitatii se prelungeste mai mult de 36 de luni, la cererea comuna a angajatului si a angajatorului, legislatia primei parti contractante continua sa se aplice pentru o perioada de cel mult 24 de luni, cu acordul autoritatilor competente ale celor doua parti contractante. Acest acord trebuie solicitat înainte de expirarea perioadei initiale de 36 de luni.

ART. 7
Marinarii
O persoana care are domiciliul pe teritoriul unei parti contractante si este angajata la bordul unei nave sub pavilionul celeilalte parti contractante este supusa legislatiei primei parti contractante.

ART. 8
Personalul întreprinderilor de transport international
1. Persoana angajata într-o întreprindere de transport international care îsi are sediul pe teritoriul unei parti contractante si care efectueaza, pe cont propriu sau în contul unor terti, transporturi internationale de pasageri ori de marfuri, pe caile ferate, rutiere, aeriene sau pe apele interioare, este supusa legislatiei acestei parti contractante.
2. Fara a aduce atingere prevederilor alin. 1, o persoana angajata de catre o filiala sau reprezentanta permanenta a întreprinderii mentionate la alin. 1 este supusa legislatiei partii contractante pe teritoriul careia se gaseste aceasta filiala sau reprezentanta permanenta.
3. Fara a aduce atingere prevederilor alin. 1 si 2, persoana care desfasoara o activitate, în principal, pe teritoriul partii contractante unde îsi are domiciliul este supusa legislatiei acestei parti contractante, chiar daca întreprinderea care o angajeaza nu are pe acest teritoriu nici sediul si nici o filiala sau reprezentanta permanenta.

ART. 9
Membrii misiunilor diplomatice si functionarii publici
1. Membrilor misiunilor diplomatice si posturilor consulare si personalului particular angajat exclusiv în serviciul acestora li se aplica dispozitiile relevante ale Conventiei de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la relatiile diplomatice si ale Conventiei de la Viena din 24 aprilie 1963 cu privire la relatiile consulare.
2. Functionarii publici si personalul asimilat acestora sunt supusi legislatiei privind sistemul obligatoriu de pensii a partii contractante în a carei administratie sunt angajati.

ART. 10
Exceptii de la dispozitiile art. 5-9
Autoritatile competente ale celor doua parti contractante sau institutiile desemnate de acestea pot conveni exceptii de la dispozitiile art. 5-9, în interesul unei persoane sau al unei categorii de persoane, cu conditia ca persoana sau persoanele respective sa fie supuse legislatiei uneia dintre partile contractante.

PARTEA a III-a
Dispozitii privind prestatiile

ART. 11
Determinarea prestatiilor fara totalizarea perioadelor de asigurare
Daca o persoana îndeplineste conditiile pentru obtinerea unei prestatii conform legislatiei unei parti contractante, fara a tine cont de perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante, institutia primei parti contractante calculeaza prestatiile numai în functie de perioadele de asigurare realizate conform legislatiei acelei parti contractante.

ART. 12
Totalizarea perioadelor de asigurare
1. Daca legislatia unei parti contractante conditioneaza dreptul la prestatii de realizarea unei perioade de asigurare, institutia acelei parti contractante ia în considerare, daca este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante, în masura în care acestea nu se suprapun, ca si cum ar fi perioade realizate conform legislatiei primei parti contractante.
2. Daca legislatia unei parti contractante conditioneaza acordarea anumitor prestatii de realizarea unei anumite perioade într-o profesie supusa unui regim special sau într-o profesie ori munca specifica, perioadele realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante nu sunt luate în considerare pentru stabilirea dreptului la aceste prestatii decât daca au fost realizate în baza unui regim corespondent sau, în lipsa acestuia, în aceeasi profesie ori, dupa caz, în aceeasi munca. Daca persoana în cauza nu îndeplineste conditiile pentru obtinerea acestor prestatii, perioadele de asigurare realizate într-un regim special sau într-o profesie ori munca specifica sunt totalizate în baza regimului general de asigurari mentionat la alin. 1 al prezentului articol.
3. Daca o persoana nu este eligibila pentru o prestatie în baza perioadelor de asigurare realizate sub legislatiile ambelor parti contractante, totalizate conform alin. 1 sau 2 ale prezentului articol, dreptul acelei persoane pentru respectiva prestatie este determinat prin totalizarea acestor perioade cu perioadele de asigurare realizate în baza legislatiei partilor terte cu care ambele parti contractante au încheiat instrumente juridice internationale de securitate sociala care prevad totalizarea perioadelor de asigurare.
4. Daca legislatia unei parti contractante prevede ca perioada în care persoana în cauza primeste o pensie poate fi luata în considerare pentru stabilirea dreptului la prestatie, institutia acestei parti contractante tine cont, în acest scop, de perioada în care a primit o pensie conform legislatiei celeilalte parti contractante.

ART. 13
Calcularea si acordarea prestatiilor
1. Institutia fiecarei parti contractante determina daca persoana în cauza îndeplineste conditiile pentru a avea dreptul la prestatii, luând în considerare, unde este cazul, prevederile art. 12 al prezentului acord.
2. În acest caz, institutia calculeaza prestatiile dupa cum urmeaza:
(i) se calculeaza cuantumul teoretic al prestatiilor datorate, ca si cum toate perioadele de asigurare ar fi fost realizate conform legislatiei acelei parti contractante;
(ii) se calculeaza apoi cuantumul efectiv al prestatiei datorate persoanei, în functie de cuantumul teoretic calculat conform pct. (i) al prezentului alineat, proportional cu raportul dintre totalul perioadelor realizate înainte de producerea riscului în conformitate cu legislatia pe care aceasta o aplica si totalul perioadelor realizate înainte de producerea riscului în conformitate cu legislatiile celor doua parti contractante si, daca este necesar, cu legislatia unui stat tert.
3. Daca cuantumul prestatiei se stabileste în functie de numarul beneficiarilor sau dependentilor, institutiile iau în considerare si persoanele care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul celeilalte parti contractante.

ART. 14
Dispozitii speciale referitoare la Republica Coreea
1. Sub rezerva art. 12 al prezentului acord, pentru a obtine o prestatie de invaliditate sau de urmas, conditia prevazuta de legislatia coreeana ca o persoana sa fie asigurata când evenimentul asigurat se produce este considerata ca fiind îndeplinita daca persoana este asigurata pentru o prestatie în baza legislatiei române la data producerii evenimentului asigurat în conformitate cu legislatia Republicii Coreea.
2. Suma forfetara rambursata va fi acordata cetatenilor români în aceleasi conditii în care aceasta este acordata cetatenilor coreeni.
3. Prevederile legislatiei Republicii Coreea care restrictioneaza dreptul la prestatia de invaliditate sau urmas din cauza neplatii contributiilor la data la care persoana îndeplineste conditiile pentru obtinerea prestatiei se aplica numai perioadei de asigurare realizate în baza legislatiei Republicii Coreea.

PARTEA a IV-a
Dispozitii diverse

ART. 15
Cooperarea între autoritatile competente si institutii
1. Autoritatile competente ale celor doua parti contractante:
a) vor conveni aranjamentul administrativ în scopul aplicarii prezentului acord;
b) se vor informa reciproc asupra masurilor luate pentru aplicarea prezentului acord;
c) se vor informa reciproc asupra modificarilor aduse legislatiilor respective, în masura în care aceste modificari afecteaza aplicarea prezentului acord.
d) vor desemna organismele de legatura respective.
2. În scopul aplicarii prezentului acord, autoritatile competente si institutiile celor doua parti contractante îsi acorda sprijinul reciproc, precum si asistenta administrativa si tehnica necesara, în mod gratuit, ca si cum ar aplica propria legislatie.
3. În scopul acordarii prestatiilor datorate exclusiv de una dintre partile contractante cetatenilor unui stat tert, în baza altor instrumente internationale la care aceasta este parte, cealalta parte contractanta acorda sprijinul sau, precum si asistenta administrativa si tehnica necesara, prin furnizarea informatiilor necesare asupra evidentei afilierii si asigurarii persoanei în cauza, care este sau a fost supusa legislatiei sale, în conformitate cu prevederile ce vor fi stabilite în aranjamentul administrativ mentionat la alin. 1 punctul a) al prezentului articol.
4. În scopul aplicarii prezentului acord, autoritatile competente si institutiile celor doua parti contractante pot comunica direct între ele si cu persoanele în cauza sau reprezentantii acestora.
5. În scopul aplicarii prezentului acord, autoritatile competente si institutiile celor doua parti contractante pot comunica direct între ele, în limbile lor oficiale sau în engleza.
6. În scopul aplicarii prezentului acord, nicio solicitare sau niciun document nu poate fi respinsa/respins pe motiv ca este scrisa/scris în limba oficiala a celeilalte parti contractante.

ART. 16
Examinarea medicala
1. Daca institutia unei parti contractante cere unui solicitant sau beneficiar care îsi are domiciliul sau resedinta pe teritoriul celeilalte parti contractante sa se supuna unui control medical, acest control medical se va aranja sau efectua de catre institutia ultimei parti contractante la solicitarea si pe cheltuiala primei parti contractante.
2. În cazul controalelor medicale efectuate în scopul aplicarii legislatiei celor doua parti contractante, aceste controale vor fi aranjate sau efectuate de catre institutia de la locul de resedinta ori de domiciliu, pe cheltuiala acesteia.

ART. 17
Protectia datelor personale
1. Comunicarea datelor personale între autoritatile competente si institutiile partilor contractante în baza prezentului acord sau în baza aranjamentului administrativ mentionat la art. 15 alin. 1 a) al prezentului acord se supune legilor si reglementarilor privind protectia datelor ale partii contractante care le transmite.
2. Orice comunicare, stocare, modificare sau distrugere a datelor de catre autoritatea competenta sau institutia partii contractante primitoare se supune legilor si reglementarilor privind protectia datelor acestei parti contractante.

ART. 18
Reducerea sau scutirea de taxe si de legalizare
1. Orice scutire integrala sau partiala de taxe de timbru, taxe consulare ori administrative prevazuta de legislatia unei parti contractante, pentru certificate si alte documente prezentate conform legislatiei acelei parti contractante, se aplica si certificatelor sau altor documente similare eliberate conform legislatiei celeilalte parti contractante ori conform dispozitiilor prezentului acord.
2. Toate actele, documentele sau certificatele necesare a fi eliberate pentru aplicarea prezentului acord sunt scutite de legalizarea de catre autoritatile diplomatice ori consulare.
3. Copiile documentelor care au fost atestate ca fiind copii autentice si conforme de catre institutia unei parti contractante sunt acceptate ca fiind copii autentice si conforme de catre o institutie din cealalta parte contractanta, fara o alta certificare.

ART. 19
Introducerea unor cereri, declaratii sau apeluri
1. Cererile, declaratiile sau apelurile care, în conformitate cu legislatia unei parti contractante, trebuie introduse într-un termen stabilit la o autoritate, institutie a acestei parti contractante, îndeplinesc aceasta conditie daca sunt introduse, în acelasi termen, la o autoritate, institutie a celeilalte parti contractante.
2. În cazurile mentionate la alin. 1, autoritatea competenta sau institutia care a primit cererea, declaratia ori apelul o/îl transmite, fara întârziere, autoritatii competente sau institutiei primei parti contractante, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legatura.

ART. 20
Plata prestatiilor
1. Plata oricarei prestatii acordate conform prezentului acord poate fi efectuata în moneda partii contractante a carei institutie acorda prestatiile.
2. Platile în cealalta parte contractanta care rezulta din aplicarea prezentului acord se efectueaza în moneda convertibila.

ART. 21
Solutionarea diferendelor
1. Eventualele diferende privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord sunt solutionate prin consultari între autoritatile competente ori institutiile celor doua parti contractante.
2. În cazul în care diferendele nu pot fi solutionate conform alin. 1 al prezentului articol, partile contractante depun toate eforturile necesare pentru solutionarea lor.

PARTEA a V-a
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 22
Dispozitii tranzitorii
1. Prezentul acord nu deschide niciun drept pentru o perioada anterioara intrarii sale în vigoare.
2. Sub rezerva prevederilor alin. 1 al prezentului articol, toate perioadele de asigurare realizate în baza legislatiei oricarei parti contractante înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord sunt luate în considerare pentru stabilirea drepturilor deschise conform dispozitiilor prezentului acord.
3. Sub rezerva prevederilor alin. 1 al prezentului articol, un drept ia nastere în baza prezentului acord chiar daca se raporteaza la un risc produs anterior intrarii sale în vigoare.
4. Totusi, institutiilor oricarei parti contractante nu li se cere sa ia în considerare perioadele de asigurare realizate înainte de data la care ele pot recunoaste aceste perioade de asigurare conform legislatiei lor.
5. Prestatiile dobândite înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord pot fi revizuite la cerere, în conformitate cu prevederile prezentului acord.
6. Daca revizuirea prestatiilor mentionate la alin. 5 nu va avea ca rezultat dreptul la prestatie sau va avea ca rezultat micsorarea prestatiei, aceeasi valoare a prestatiei platita anterior va continua sa fie platita de catre institutia care platea prestatia înainte de revizuire.

ART. 23
Intrarea în vigoare
Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni de la data primirii ultimei notificari prin care partile contractante se informeaza reciproc despre îndeplinirea tuturor procedurilor legale interne pentru intrarea sa în vigoare.

ART. 24
Valabilitatea acordului
1. Prezentul acord se încheie pe o perioada nedeterminata.
2. Prezentul acord poate sa fie modificat prin consensul celor doua parti contractante. Orice astfel de modificare va intra în vigoare conform prevederilor art. 23.
3. Fiecare parte contractanta poate sa denunte prezentul acord printr-o notificare scrisa adresata celeilalte parti contractante. În acest caz, prezentul acord îsi înceteaza valabilitatea începând cu prima zi a celei de-a sasea luni care urmeaza lunii în care a fost primita notificarea scrisa de catre cealalta parte contractanta.
4. În cazul denuntarii prezentului acord, toate drepturile dobândite în baza dispozitiilor sale sunt mentinute si cererile prezentate înainte de încetarea valabilitatii prezentului acord vor fi solutionate potrivit dispozitiilor acestuia.
Drept care subsemnatii, împuterniciti în acest scop, au semnat prezentul acord.

Semnat la Seul la 11 septembrie 2008, în doua exemplare originale, fiecare în limbile româna, coreeana si engleza, toate textele fiind egal autentice. În cazul oricarei divergente de interpretare, va prevala textul în limba engleza.

Pentru România,
Lazar Comanescu

Pentru Republica Coreea,
Jong-rak Kwon

ARANJAMENT ADMINISTRATIV din 21 ianuarie 2010
pentru aplicarea <LLNK 12008 0300BOa1 0 9>Acordului dintre România si Republica Coreea în domeniul securitatii sociale
EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 20 mai 2010
Data intrarii in vigoare : 20 mai 2010

Autoritatile competente din România si Republica Coreea,
în conformitate cu <LLNK 12008 0300BOa1 0 39>alin. 1 lit. a) al art. 15 al Acordului dintre România si Republica Coreea în domeniul securitatii sociale, semnat la 11 septembrie 2008 la Seul, denumit în continuare Acord, au convenit urmatoarele:

ART. 1
Definitii
Termenii utilizati în prezentul aranjament administrativ au aceeasi semnificatie ca si în Acord.

ART. 2
Organismele de legatura
1. Organismele de legatura mentionate la alin. 1 lit. d) al art. 15 al Acordului vor fi:
a) pentru Republica Coreea, Serviciul National de Pensii;
b) pentru România, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
2. Organismele de legatura mentionate la alin. 1 al prezentului articol vor conveni asupra procedurilor si formularelor comune necesare pentru aplicarea Acordului si a prezentului aranjament administrativ.

ART. 3
Certificatul privind legislatia aplicabila
1. Daca legislatia unei parti contractante este aplicabila potrivit oricarei dispozitii din partea a II-a a Acordului, institutia acestei parti contractante desemnata în alin. 2 al prezentului articol va elibera, pe baza cererii angajatorului sau lucratorului independent, un certificat care sa ateste ca lucratorul salariat sau lucratorul independent este supus acestei legislatii. Acest certificat va indica durata sa de valabilitate si va dovedi ca lucratorul salariat sau lucratorul independent este exceptat de la aplicarea legislatiei privind asigurarea sociala obligatorie a celeilalte parti contractante.
2. Institutia desemnata sa elibereze certificatul mentionat în alin. 1 al prezentului articol este:
a) în Republica Coreea, Serviciul National de Pensii;
b) în România, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
3. Institutia unei parti contractante mentionata la alin. 2 al prezentului articol va furniza o copie a acestui certificat lucratorului salariat sau lucratorului independent, precum si angajatorului lucratorului salariat si organismului de legatura al celeilalte parti contractante.
4. Pentru aplicarea alin. 2 al art. 6 al Acordului, institutia desemnata a unei parti contractante a carei legislatie continua sa se aplice va solicita consimtamântul institutiei desemnate a celeilalte parti contractante, de preferinta cu 60 de zile calendaristice anterior expirarii perioadei initiale a detasarii.
5. Pentru aplicarea art. 10 al Acordului, institutia desemnata a unei parti contractante a carei legislatie continua sa se aplice va solicita consimtamântul institutiei desemnate a celeilalte parti contractante, de preferinta cu 60 de zile calendaristice anterior datei începerii activitatii pe teritoriul celeilalte parti contractante.
6. Dupa primirea consimtamântului institutiei celeilalte parti contractante, institutia desemnata a partii contractante a carei legislatie continua sa se aplice va emite certificatul privind legislatia aplicabila mentionat la alin. 1 al prezentului articol.

ART. 4
Procesarea unei cereri
1. Daca organismul de legatura al unei parti contractante primeste o cerere pentru o prestatie în baza legislatiei celeilalte parti contractante, acesta va transmite fara întârziere cererea organismului de legatura al celeilalte parti contractante, indicând data la care cererea a fost primita.
2. Data depunerii cererii la institutia unei parti contractante va fi considerata ca fiind data depunerii cererii la institutia celeilalte parti contractante, cu exceptia situatiei în care persoana a solicitat în mod expres ca acordarea drepturilor de catre institutia unei parti contractante sa fie amânata. În acest caz, prestatiile vor fi acordate de la data indicata de catre solicitant, cu conditia îndeplinirii cerintelor legale.
3. Împreuna cu cererea organismul de legatura al unei parti contractante va transmite de asemenea orice documentatie disponibila care ar putea fi necesara organismului de legatura al celeilalte parti contractante în stabilirea dreptului la prestatie al solicitantului.
4. Informatiile personale referitoare la o persoana si mentionate în cerere vor fi certificate de catre organismul de legatura, care va confirma ca informatia este coroborata cu dovezi documentare. Tipul de informatie caruia i se aplica prezentul alineat va fi determinat de comun acord de catre organismele de legatura ale partilor contractante.
5. Institutia unei parti contractante va trimite prin intermediul organismelor de legatura institutiei celeilalte parti contractante formularul care indica perioadele de asigurare realizate în baza legislatiei pe care o aplica, împreuna cu decizia luata. Transmiterea deciziei poate fi amânata pâna la primirea tuturor documentelor necesare de la persoana în cauza sau de la institutia celeilalte parti contractante.
6. Fiecare institutie va informa solicitantul cu privire la decizia luata. Notificarea deciziei va contine informatii asupra modalitatilor si termenelor de contestare a deciziei.

ART. 5
Luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate într-un stat tert
Perioadele de asigurare realizate în baza legislatiei unei terte parti, mentionate în alin. 3 al art. 12 al Acordului, vor fi luate în considerare la calcularea prestatiilor potrivit art. 13 al Acordului.

ART. 6
Plata prestatiilor
Atunci când institutia unei parti contractante plateste prestatii, rata de conversie va fi cursul de schimb valabil în ziua efectuarii platii.

ART. 7
Asistenta administrativa
1. Daca institutia unei parti contractante solicita asistenta administrativa din partea institutiei celeilalte parti contractante, care nu va fi gratuita, institutia celeilalte parti contractante va informa institutia primei parti contractante despre faptul ca asistenta solicitata nu va fi gratuita si va acorda o astfel de asistenta numai daca cele doua institutii convin asupra termenului si modalitatii de rambursare a costurilor.
2. Daca se solicita, institutia uneia dintre partile contractante va acorda gratuit institutiei celeilalte parti contractante orice informatie si documentatie medicala aflate în posesia sa, relevante pentru evaluarea invaliditatii solicitantului sau beneficiarului.
3. Daca institutia unei parti contractante solicita ca o persoana aflata pe teritoriul celeilalte parti contractante care primeste sau solicita acordarea de prestatii în baza Acordului sa fie supusa unei investigatii medicale, aceasta examinare, daca este solicitata de respectiva institutie, va fi pregatita de catre institutia celeilalte parti contractante potrivit reglementarilor pe care aceasta le aplica si pe cheltuiala institutiei care solicita examinarea.
4. Dupa prezentarea unei declaratii detaliate de cheltuieli de catre institutia unei parti contractante, institutia celeilalte parti contractante va rambursa, fara întârziere, orice sume datorate conform alin. 1 sau 3 ale prezentului articol.

ART. 8
Schimbul de date statistice
Organismele de legatura ale partilor contractante vor face anual schimb de date statistice cu privire la numarul de certificate emise în baza art. 3 al prezentului aranjament administrativ si cu privire la platile acordate beneficiarilor în baza Acordului. Aceste date statistice vor include numarul de beneficiari si suma totala a prestatiilor, pe categorii de prestatii platite conform Acordului. Aceste statistici vor fi furnizate printr-un formular convenit între organismele de legatura.

ART. 9
Intrarea în vigoare
Prezentul aranjament administrativ va intra în vigoare la aceeasi data ca si Acordul si va avea aceeasi perioada de valabilitate.

Semnat în doua exemplare, la Bucuresti la 21 ianuarie 2010, în limbile româna, coreeana si engleza, toate textele fiind egal autentice. În cazul oricaror divergente de interpretare, va prevala textul în limba engleza.

Pentru autoritatea competenta din România,
Mihai Constantin Seitan,
ministrul muncii, familiei si protectiei sociale

Pentru autoritatea competenta din Republica Coreea,
Jae-Hee Jeon,
ministrul sanatatii, bunastarii si afacerilor sociale

Data ultimei modificari :V, 22 Apr 2016 11:19:38 +0300