Cumul drepturi de pensie cu alte venituri

Cumulul este interzis doar beneficiarilor categoriilor de pensie anticipata si anticipata partiala. Aceştia nu pot cumula pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii.

Data ultimei modificari :Ma, 21 Apr 2015 21:26:55 +0300

Categorii de pensionari care pot cumula pensia cu venituri din activitaţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie

 • pensionarii pentru limită de vârstă 

        - cu venituri din activitate desfaşurată în sectorul privat, indiferent de cuantumul pensiei;

        - cu venituri din activitate desfăşurată în sectorul bugetar doar dacă nivelul pensiei este mai mic de 2.298 lei pentru anul 2014;

 • nevăzătorii;
 • pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copiii, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate;
 • copiii, pensionari de urmaş, până la împlinirea vârstei de 16 ani, respectiv 26 dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora;
 • soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut (2.415 lei pentru anul 2015).
Data ultimei modificari :Ma, 21 Apr 2015 21:25:13 +0300

Cu cât timp înainte împlinirii vârstei de pensionare trebuie depusă cererea?

Cererea de pensionare se depune incepand cu data indeplinirii conditiilor de pensionare si nu inaintea acestei date.

Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 15:37:26 +0300

Schimbarea domiciliului - transferul dosarului de pensie

Pensionarul trebuie să se adreseze casei judeţene de pensii de care aparţine cu domiciliul actual cu:

 • o cerere în vederea transferării drepturilor de pensie în alt judeţ;
 • o copie a actului de identitate din care să rezulte noua adresă;
 • un talon de pensie.

În situaţia transferului dosarului de pensie, conform procedurilor de comunicare la plată, casa teritorială care înregistrează acest dosar în evidenţele sale are obligaţia să verifice dosarul administrativ, venit prin transfer, să valideze punctajul mediu anual şi să comunice la  plată pentru a se achita drepturile de pensie pensionarului în cauza. Aşadar, casa destinatară va proceda la verificarea dosarului venit prin transfer, va emite și va comunica decizia de pensie, precum și transmiterea către sistemul central de plăți a modalității de plată prin bancă, începând cu luna de plată comunicată de casa expeditoare. Facem precizarea că plata drepturilor de pensie se va efectua de către casa expeditoare pentru o perioadă de încă 3 (trei) luni calendaristice prin mandate poștale cu dungă albastră, la noua adresă de domiciliu a pensionarului.

Verificarea este necesară pentru a nu se introduce, eventual, în baza de date informatizată a casei teritoriale de pensii informaţii eronate care ar putea să afecteze, pe termen lung, drepturile de pensie ale celui venit prin transfer.

Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 15:34:58 +0300

Reluarea plăţii pensiei

Reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, după cum urmează:

 • începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
 • începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului de 30 de zile;
 • de la data începerii anului şcolar, în situaţia copilului urmaş care a împlinit vârsta de 16 ani şi nu face dovada continuării studiilor.
Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 15:31:12 +0300

Încetarea plăţii pensiei

Plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:

 • pensionarul a decedat;
 • pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia;
 • pensionarul de invaliditate, copilul, beneficiar al pensiei de urmaş, incadrat in grad de invaliditate, precum şi soţul supravieţuitor, beneficiar al pensiei de urmaş,  incadrat in gradul I sau II de invaliditate, şi-au redobândit capacitatea de muncă, potrivit legii;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, copilul, beneficiar al pensiei de urmaş, incadrat in grad de invaliditate, precum şi soţul supravieţuitor, beneficiar al pensiei de urmaş,  incadrat in gradul I sau II de invaliditate, nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, copilul, beneficiar al pensiei de urmaş, incadrat in grad de invaliditate, precum şi soţul supravieţuitor, beneficiar al pensiei de urmaş,  incadrat in gradul I sau II de invaliditate, nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, copilul, beneficiar al pensiei de urmaş, incadrat in grad de invaliditate, precum şi soţul supravieţuitor, beneficiar al pensiei de urmaş,  incadrat in gradul I sau II de invaliditate, nu a mai urmat programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în vederea reintegrării socio-profesionale;
 • copilul, beneficiar al unei pensii de urmaş, a împlinit vârsta de 26 de ani, cu excepţia copilului, beneficiar al pensiei de urmaş, incadrat in oricare grad de invaliditate;
 • pensionarul urmaş a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor, comisă asupra susţinătorului.
Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 15:30:03 +0300

Suspendarea plăţii pensiei

Plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:

 • pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă potrivit prevederilor acesteia pensia se plăteşte de către celălalt stat;
 • pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, realizeaza venituri pentru care asigurarea in sistemul public de pensii este obligatorie, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni;
 • pensionarul de invaliditate sau copilul, beneficiar al pensiei de urmaş, incadrat in oricare grad de invaliditate, ori soţul supravieţuitor, beneficiar al pensiei de urmaş,  incadrat in gradul I sau II de invaliditate, nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă;
 • pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii, întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale;
 • pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, realizeaza venituri pentru care asigurarea in sistemul public de pensii este obligatorie, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni;
 • pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III, realizeaza venituri in baza unui contract de munca, raport de serviciu, contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil sau desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, depăşind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv;
 • copilul, beneficiar al pensiei de urmaş, care a împlinit vârsta de 16 ani şi nu face dovada continuării studiilor;
 • soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, realizează venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dacă acestea sunt mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut;
 • soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit;
 • soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din acelaşi sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii;
 • pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la cumulul pensiei cu salariul;
 • in situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, care îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, daca nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs;
 • plata indemnizaţiei pentru însoţitorul pensionarului de invaliditate incadrat in gradul I de invaliditate, se suspendă pe perioada în care pensionarul este internat într-o instituţie de asistenţă socială sau într-o unitate medicală specializată, în care se asigură supraveghere şi îngrijire permanente, cu excepţia situaţiilor în care pensionarul este nevăzător;
 • suspendarea plăţii pensiei şi/sau a indemnizaţiei pentru însoţitor se poate face şi la cererea pensionarului, situaţie în care suspendarea plăţii se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.
Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 15:29:09 +0300

Contestarea deciziei de pensie

Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii şi de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii.

Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 15:27:47 +0300

Anularea deciziei de pensie

Decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului in termen de 30 de zile de la comunicare.

Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 15:27:06 +0300

Cum este procedura privind transferul dosarului de pensie?

Dosarul de pensie se poate transfera dintr-un judeţ în altul, în situaţia în care pensionarul solicită efectuarea acestei operaţiuni printr-o cerere simplă, la care anexează :

 1. o copie a actului său de identitate din care rezultă noua
 2. un cupon de pensie - pentru evidenţa numărului de dosar de pensie la care va fi efectuată operaţiunea;

Cererea se va înregistra la sediul casei teritoriale de pensii unde se află în prezent în evidenţă. Solicitantul poate fi persoana îndreptăţită, , precum şi mandatarul, desemnat prin procură specială.

Transferul dosarului se va face către casa de pensii aferentă noului domiciliu, iar aceasta din urmă va emite o nouă decizie de pensie, luînd astfel în evidenţă dosarul respectiv.

In situatia transferului dosarului de pensie, conform procedurilor de comunicare la plata, casa teritoriala care inregistreaza acest dosar in evidentele sale are obligatia sa verifice dosarul administrativ, venit prin transfer, sa valideze punctajul mediu anual si sa comunice la  plata pentru a se achita drepturile de pensie pensionarului in cauza.

 Facem precizarea ca plata drepturilor de pensie se va efectua, in continuare, de catre casa expeditoare pentru o perioada de inca 3 (trei ) luni calendaristice, prin mandate poștale cu dunga albastra, la noua adresa de domiciliu.

Verificarea este necesara pentru a nu se introduce, eventual, in baza de date informatizata a casei teritoriale de pensii informatii eronate care ar putea sã afecteze, pe termen lung, drepturile de pensie ale celui venit prin transfer.

Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 15:26:03 +0300

Cum pot intra în posesia talonului de pensie?

Taloanele de pensie se transmit la domiciliul pensionarului, prin CN Poşta Română, indiferent de modalitate de plată a pensiei – card/cont bancar sau prin compania mai sus menţionată.

Având în vedere faptul că pe aceste taloane sunt înscrise date cu caracter personal: codul numeric personal, venitul brut şi net cuvenit pensionarului, demonstrează calitatea de pensionar, acestea nu pot fi înmânate decât titularului, sub semnatură, prin prezentarea carţii de identitate, sau mandatarului desemnat prin procură specială, pentru a evita folosirea datelor de pe cuponul de pensie sau chiar a cuponului de către alte persoane în scopuri  oneroase.

În cazul în care aceste taloane nu sunt înmânate titularului, ele se întorc la casa teritorială de pensii. În situaţia în care aveţi nevoie de talonul de pensie pe luna respectivă şi nu aţi avut posibilitatea să intraţi în posesia lui, puteţi solicita casei teritorială de pensii eliberarea unei adeverinţe care să dovedească calitatea de pensionar.

Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 15:24:48 +0300