Cine beneficiază de aplicarea indicelui de corecţie?

 In cazul persoanelor care si-au deschis drepturile de pensii in intervalul 1 ianuarie 2011- 22 ianuarie 2013, punctajul mediu anual s-a corectat cu noii indici de corectie calculati in conformitate cu prevederile Deciziei Curtii Constutionale a Romaniei nr. 437/2013, respectiv ale OUG nr. 113/2013 referitoare la aplicarea indicelui de corectie, in luna ianuarie a.c.

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 12:06:12 +0200

Ce pot face daca nu am avut carnetul de muncă scanat?

Procesul de preluare date şi scanare a carnetelor de muncă s-a derulat până la data de 30.12.2010. Persoanele ale căror carnete nu au fost scanate trebuie să păstreze aceste documente, în original, având în vedere faptul că la deschiderea drepturilor de pensie, carnetele de muncă, se depun în original. Menţionăm că deschiderea drepturilor de pensie nu este condiţionată de scanarea carnetului de muncă.

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 12:02:13 +0200

Când se transmit taloanele speciale de călătorie?

 De principiu, taloanele speciale de călătorie valabile pentru anul următor se transmit în luna decembrie a fiecărui an, împreună cu talonul de pensie.

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 13:58:31 +0200

Care este valoarea punctului de pensie pentru anul 2014?

 Pentru anul 2014 indicele de corecție utilizat este de 1.07.

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 12:09:09 +0200

Cum se poate crea un cont pe portalul www.cnpp.ro?

 Pentru crearea unui cont online vizitatorii trebuie să citească descrierea fluxului de creare utilizator şi să îşi exprime acordul pentru condiţiile de utilizare a portalului CNPP. Acordul este considerat a fi asumat prin introducerea datelor specifice cererii de creare cont

Pentru identificarea unică a utilizatorului este necesară completarea formularului de creare cont. Toate campurile marcate cu * sunt obligatorii şi salvarea cererii nu este posibilă daca acestea nu sunt completate. Datele introduse trebuie să fie conforme cu realitatea.

Structura formularului este următoarea :

Date de identificare:

· Numele şi prenumele

· CNP

· Adresa de e-mail

· Act de identitate

·  Adresa de domiciliu

Se introduce text (Cod CAPTCHA)

Se apasă butonul de finalizare formular.

După finalizarea completării formularului se apasă butonul Print pentru a putea fi semnat olograf în original, pe hârtie.

Pentru obţinerea datelor de acces, după ce s-a tipărit cererea trebuie parcurse urmatoarele etape:

· Se semnează cererea;

· Solicitantul se va prezenta personal cu cererea semnată la oricare casa teritorială de pensii, împreună cu actul de identitate în original şi copie sau, după caz, cu documentele justificative în original şi copie  pentru fiecare persoană terţă căreia îi va administra  contul;

Cererea va fi procesată şi aprobată la nivelul casei teritoriale de pensii. După aprobare vor fi transmise datele de acces (nume utilizator şi parolă) solicitantului, pe e-mailul specificat de acesta în cerere.

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 13:52:35 +0200

Care sunt actele necesare pentru depunerea dosarului de pensie de invaliditate?

·  cerere tip pentru înscrierea la pensia de invaliditate;

·  actele menţionate la pensia pentru limită de vârstă;

·  decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);

·  adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original);

· documentele necesare dovedirii accidentului de muncă sau bolii profesionale, după caz;

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 11:41:26 +0200

Cine beneficiază de taloane speciale de călătorie?

 Pensionarii din sistemul public de pensii, precum şi pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale beneficiază anual de un total de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată cu trenuri regio R şi trenuri interregio IR fără regim de rezervare clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de călători clasa a II-a, la transportul intern în comun, între localităţi.

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 13:57:54 +0200

Ce fel de informaţii oferă serviciile electronice oferite de portal ww.cnpp.ro?

 După ce veți crea contul veți avea acces gratuit la următoarele informații:
     • Informații din carnetul de muncă
     • Informații Accidente de munca și boli profesionale
     • Fișă participant fond pensii PILON II
     • Debite executare silită
     • Stagii anuale dupa 04.2001
     • Fișă financiară
     • Stagii lunare după 04.2001
     • Declarații nominale depuse de angajatorii dvs
     • Informații pensie comunitară

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 13:55:30 +0200

Care sunt actele necesare pentru depunerea dosarului de pensie pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială?

 

- cerere tip pentru înscrierea la pensie ;

- acte de vechime: 

- carnetul de muncă (original şi copie);

- adeverinţe privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată, completate potrivit legii;

- adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);

- adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);

- actele de stare civilă ale solicitantului:

- BI/CI;

- certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);

- livretul militar (original şi copie);

- diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

- dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);

- adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);

- dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

- procura specială, pentru mandatar (original şi copie);

- acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare.

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 11:42:13 +0200

Ce beneficii au persoanele care au lucrat în grupe superioare de muncă, respectiv condiţii deosebite/speciale de muncă?

Perioada lucrată în grupe superioare de muncă, respectiv condiţii deosebite/speciale de muncă conferă asiguraţilor următoarele drepturi:

· majorarea stagiului de cotizare prin acordarea unui spor la stagiul de cotizare de 3 luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa a II a de muncă, respectiv în condiţii deosebite de muncă;

· majorarea stagiului de cotizare prin acordarea unui spor la stagiul de cotizare de 6 luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa I de muncă, respectiv în condiţii speciale de muncă;

· reducerea vârstei standard de pensionare, proporţional cu perioada efectiv lucrată în aceste condiţii (tabelul 1 și tabelul 2 din lege).

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 11:52:32 +0200

Care sunt perioadele asimilate stagiului de cotizare?

 În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

· a beneficiat de pensie de invaliditate;

· a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;

· a satisfacut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

· a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;

· a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;

· a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;

· a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenti de poliţie sau student al unei instituţii de învaăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională pentru formarea cadrelor militare, politiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.  

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 11:55:08 +0200

Plata drepturilor de pensie în cont bancar

 

 

În vederea încasării pensiilor prin cont curent personal, pensionarii se adresează direct instituţiilor financiar-bancare, solicitând deschiderea contului. Contul se deschide pe numele clientului beneficiar de drepturi băneşti sau a reprezentantului sau legal, la solicitarea acestuia sau, după  caz, la cererea mandatarului desemnat de acesta  prin  procura  specială, emisă conform legii.  După deschiderea contului, persoana interesată trebuie să se adreseze casei teritoriale de pensii  de care aparţine, cu o cerere însoţită de o copie a extrasului de cont. Aceste acte pot fi transmise, prin poşta, în original, în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În prezent, CNPP derulează plăţi prin următoarele bănci comerciale:

 1. Banca  Comercială Româna
 2. CEC
 3. Bancpost S.A.*- această instituție bancară a fost preluată, începând cu data de 1 ianuarie 2019 de Banca Transilvania S.A.
 4. Banca Comercială Carpatica S.A.
 5. Banca Româna de Dezvoltare
 6. Procredit Bank S.A.
 7. BancaTransilvania S.A.
 8. Libra Bank
 9. Raiffeisen Bank
 10. OTP Bank România S.A.
 11. ATE Bank România S.A.
 12. Piraeus Bank
 13. Romanian International Bank
 14. Intesa Sanpaolo Bank
 15. UniCredit Tiriac Bank
 16. Alpha Bank România S.A.
 17. Banca Românească S.A.
 18. Credit Europe Bank S.A.
 19. Garanti Bank
 20. ING Bank
 21. Marfin Bank
 22. Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP
Data ultimei modificari :Mi, 16 Oct 2019 12:12:38 +0300

Care este plafonul de impozitare în cazul veniturilor din pensii?

 Plafonul de impozitare a veniturilor din pensii se ridică  la 2.000 de lei începând cu 1 februaie 2017.

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 12:12:54 +0200

Care este indicele de corecţie utilizat pentru anul 2016?

 Pentru anul 2016 indicele de corecție utilizat este de 1.09.

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 12:10:29 +0200

Care sunt actele necesare pentru înscrierea la pensia de urmaş?

· cerere tip pentru înscrierea la pensie de urmaş;

· actele menţionate la pensia pentru limită de vârstă, pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;

· actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz (original şi copie);

· decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în cazul urmaşului invalid (original);

· decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);

· adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani (original);

· actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);

· documente necesare pentru decesul cauzat de accident de muncă, respectiv boală profesională.

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 11:50:38 +0200

Se mai rețin contribuții de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din pensii?

 Începând cu 1 februarie 2017, pensionarii sistemului public de pensii beneficiază de asigurare în sistemul de sănătate fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 12:13:48 +0200

Cand poate solicita personalul didactic deschiderea drepturilor de pensie ?

 Având în vedere prevederile art. 284 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, așa cum au fost modificate prin OUG nr. 49/2014, personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control se pensionează pentru limită de vârstă, anticipat și anticipat parțial, la data încheierii anului scolar în care împlinește vârsta standard de pensionare (în cazul pensiei pentru limită de vârstă) sau, după caz, vârsta standard de pensionare redusă cu cel mult 5 ani, în situația pensiei anticipate/ anticipate parțiale.

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 14:01:49 +0200

Care este indicele de corecţie utilizat pentru anul 2017?

 Până la 30 iunie 2017, indicele de corecție utilizat este de 1.14, iar după această dată este de 1,05.

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 12:11:14 +0200

Cum pot obține un ajutor social de la casa de pensii?

Casele de pensii nu acordă ajutoare sociale, doar drepturi de pensie și indemnizații prevăzute de legi cu caracter special. În vedere obținerii unui ajutor social vă îndrumăm să vă adresați primăriei din localitatea de domiciliu.

Data ultimei modificari :Ma, 27 Iun 2017 15:15:15 +0300

Cum se face repartizarea la un fond de pensii administrat privat?

În cazul în care asiguratul nu a optat pentru un  fond de pensii administrat privat (pilonul II) în cel mult patru luni de la momentul angajării, va fi repartizat aleatoriu la unul dintre fondurile existente.

Data ultimei modificari :Ma, 27 Iun 2017 15:17:32 +0300