Care sunt documentele necesare achitării sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat?

Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt:

• cerere-tip;

• certificatul de deces (original și copie);

• actul de identitate al solicitantului;

• acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care atestă calitatea de moștenitor;

• talonul de pensie al persoanei decedate.

Data ultimei modificari :Ma, 27 Iun 2017 15:27:38 +0300

Cine poate solicita pensia neîncasată din luna decesului pensionarului?

Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat se acordă soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, moștenitorilor legali și/sau, după caz, celorlalți moștenitori testamentari, în condițiile dreptului comun.

Data ultimei modificari :Ma, 27 Iun 2017 15:25:10 +0300

Care este cuantumul ajutorului de deces?

Pentru anul 2017, începând cu data de 20 februarie, cuantumul ajutorului de deces este de 3.131 lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, respectiv de 1.566 lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 15:21:18 +0200

De ce acte am nevoie pentru a obţine ajutorul de deces?

Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificat de deces (original şi copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o forma de învătământ organizată potrivit legii (original).
Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 15:20:20 +0200

Cum pot obţine ajutorul de deces?

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la plătitorii acestui drept de asigurări sociale, respectiv la casa teritoriala de pensii, dacă susţinătorul decedat era pensionar, sau la angajatorul asiguratului decedat.

Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 15:19:40 +0200

Cine poate solicita ajutorul de deces?

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedeşte cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz:

    a) soţul supravieţuitor;

    b) copilul;

    c) părintele;

    d) tutorele;

    e) curatorul;

    f) oricare altă persoană.

Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 15:19:06 +0200

În cât timp şi cine achită ajutorul de deces

Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de:

  • angajator, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi V, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
  • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
  • casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.

În situaţia persoanelor asigurate în sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare socială încheiat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, ajutorul de deces se achită de casa teritorială de pensii la care se află în evidenţă.

Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 15:18:41 +0200