Interes public

Unul dintre drepturile fundamentale ale cetăţenilor României garantat prin intermediul Constituţiei este accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public.

Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi al Hotărârii nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public public.

Informaţia de interes public reprezintă orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Potrivit legii, există informaţii de interes public la care accesul este exceptat, şi anume:

 • informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 • informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
 • informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 • informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţă, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
 • informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
 • informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
Legea împarte informaţiile publice gestionate de o autoritate sau instituţie publică în două categorii, din punct de vedere al modului de acces:
 • informaţii oferite din oficiu;
 • informaţii oferite la cerere. 
Informaţiile oferite din oficiu sunt acele informaţii pe care autoritatea sau instituţia publică trebuie să le facă publice (prin afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de internet proprie şi prin punerea la dispoziţia cetăţenilor, spre consultare, la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop) fără ca cetăţeanul să fie nevoit să formuleze o cerere în acest sens.
 
Buletin Informativ (Legea 544/2001)
În această categorie sunt cuprinse următoarele tipuri de informaţii: 
 1. actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice; Statut  HG nr.118/2012, Lege nr. 263/2010,  HG nr. 257/2011, Ordin nr. 1453/2011, Lege nr. 346/2002, Lege nr. 188/1999, Lege nr. 7/2004, HG nr. 1344/2007.
 2. structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice
 3. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; 
 4. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet
 5. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
 6. programele şi strategiile proprii
 7. lista cuprinzând documentele de interes public
 8. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
 9. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
Data ultimei modificari :Ma, 11 Iun 2019 17:06:27 +0300