Depunere documente

Depunere cerere pentru
Tip solicitant
Date de identificare
*Nume
*Prenume
*CNP
*Adresă e-mail
*Telefon
*Judeţ
*Adresă domiciliu
caracter(e) rămase
*Tip act identitate *Serie *Număr

Date procura
*Număr procură
*Dată procură
*Eliberată de
Date specifice cerere selectata
*Decizie medicală
Adeverinta venit mediu brut
Tip urmas
Numar sustinatori
  Informatii Sustinator 1 Informatii Sustinator 2
*CNP
Data Deces
Cauza Deces
Numar dosar
Calitate persoana decedata
*Nume
*Prenume
*CNP
Numar dosar
Plata pensie luna deces
Plata ajutor deces
*Denumire
*CUI
*Adresa email sediu
*Telefon sediu
*Adresa sediu
caracter(e) rămase
*Tip activitate(CAEN)
Venitul asigurat
Cota contributiei de asigurari sociale
Cuantumul contributiei de asigurari sociale
Dosar pensie
Dosar pensie
Dosar pensie
Dosar pensie
*Catre Casa Teritoriala de pensii
Fisiere de incarcat
*Cerere tip


Carnetul de munca


Carnetul de munca pentru membrii CAP


Carnetul de asigurari sociale pentru agricultori


Alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata (adeverinte)


Alte acte intocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie


*Actele de stare civila ale solicitantului: BI/CI, certificat de nastere si de casatorie


Livretul militar


Diploma de absolvire a invatamantului universitar si adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi


Dovada recunoasterii de catre statul roman a cursurilor universitare, pentru  persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar in  strainatate


Adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca


Adeverinta privind conditiile de munca deosebite, speciale si/sau alte conditii (anexa12),(anexa13),(anexa14)


Adeverinta cu cuantumul ajutorului de somaj pentru cei care au beneficiat de somaj dupa data de 01.04.2001


Procura speciala pentru mandatar, daca este cazul. Descarca aici


Dovada incetarii calitatii de asigurat in cazul inscrierii la pensie anticipata sau pensie anticipata partiala, pentru persoanele care, la data solicitarii, nu mai au calitatea de asigurat


Acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, si/sau al Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare


Decizia medicala asupra capacitatii de munca emisa de medicul expert al asigurarilor sociale


Adeverinta din care sa rezulte data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca/copia ultimului certificat de concediu medical sau, dupa caz, adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asigurat


Copie a formularului pentru inregistrarea accidentului de munca (FIAM) sau copie a fisei de declarare a cazului de boala profesionala BP2 pentru accident de munca, respectiv boala profesionala


Actele de stare civila ale urmasilor si ale reprezentantului legal, dupa caz


Actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor in care susţinatorul decedat avea calitatea de pensionar


Copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de munca


Copie BP2 si copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boala profesionala


Adeverinta de studii, in cazul urmasilor copii in varsta de peste 16 ani


Declaraţie pe propria raspundere din care sa rezulte ca urmaşul nu a fost condamnat prin sentinţa ramasa definitiva pentru infracţiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra susţinatorului;


ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR cu: vechimea in specialitate si media veniturilor (totale brute) ce stau la baza stabilirii pensiei de serviciu


*Cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11. Descarca ANEXA nr. 11


*Certificat de deces


*Act de identitate al solicitantului


*Acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu persoana decedata sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar


*Dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces


*Documentul de plata (mandat) sau documentul de informare(talon mov)


*Dovada ca membrul de familie decedat nu era asigurat sau pensionar se face prin declaratie pe propria raspundere a celui ce solicita ajutorul de deces


*Adeverinta emisa de angajator din care sa reiasa ca decedatul era salariat(asigurat in sistemul public de pensii) si copie dupa dispozitia de desfacere a contractului individual de munca de familie sau adeverinta emisa de angajator din care sa reiasa ca salariatul era angajat la data decesului sau extras de pe REVISAL, eliberat de unitatea angajatoare


*Adeverinta emisa de angajator din care sa reiasa ca salariatul era angajat la data decesului membrului de familie


*Adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii


*Decizie medicala emisa sau vizata de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani


Copie dupa contractul de munca


*Cerere pentru determinarea legislatiei aplicabile in caz de pluriactivitate desfasurata pe teritoriul altor state membre UE, pe teritoriul statelor SEE si/sau pe teritoriul Elvetiei, Conform procedurii prevazute la articolul 16 din Regulamentul nr. 987/2009. Descarca aici


*Declaratie pe propria raspundere a angajatorului


*Situatii financiare actuale ale comerciantului din Romania sau din strainatate


*Contracte comerciale implementate pe teritoriul Romaniei


*Contractul incheiat intre angajatorul din Romania si angajatorul din statul de ocupare temporara


*Contracte comerciale incheiate cu persoane fizice sau juridice care sa fie implementate pe teritoriul Romaniei


*Contractul/ele încheiat/e de lucratorul independent privind activitatea din statul de ocupare temporara


*Ordinul sau decizia conducatorului institutiei publice de aprobare a detasarii pe teritoriul altui stat membru sau un document echivalent


*Contractul incheiat cu autoritatea imputernicita a Uniunii Europene sau un document echivalent


*Documentul care atesta baza de resedinta, conform legislatiei din domeniul aviatiei civile


*Declaratia pe propria raspundere pentru determinarea legislatiei aplicabile in caz de pluriactivitate


*Documente justificative suplimentare prin care se motiveaza solicitarea privind perioada de detasare mai mare de 24 de luni calendaristice


*Cerere - Anexa 13. Descarca aici


Certificatul medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boala profesionala


*Adeverinta privind venitul brut lunar


*Extras de cont


*Cerere - Anexa 15. Descarca aici


*Declaratia pe propria raspundere a angajatorului care a solicitat rambursarea din care trebuie sa reiasa caracterul de urgenta al transportului, mijlocul de transport utilizat, precum si descrierea imprejurarilor care au impus utilizarea altor mijloace decat a celor uzuale pentru salvarea victimei accidentului de munca


*Factura sau alte documente din care sa rezulte tipul cheltuielilor efectuate, precum si cuantumul acestora


*Documente justificative din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de transportul necesar pentru repatriere


*Documentul care atesta mentinerea titularului la sistemul de securitate sociala din Romania


*Certificatul de concediu medical completat conform prevederilor legale


Centralizator privind certificatele de concediu medical. Descarca aici


*Certificatele de concediu medical care au fost depuse la casele de asigurari de sanatate, dupa caz


*Certificatul de concediu medical completat cu codul 10


*Recomandare medicala


*Certificatul de concediu medical completat cu codul 11


*Adresa de inaintare


*Anexa adresa de inaintare (document EXCEL)


Proces verbal de cercetare accident de munca/FIAM sau BP2


*Documente medicale


Adeverinta angajator din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical


Decizia medicului expert de incadrare in grad de invaliditate


Decizia medicală emisă de Comisia MJ/MS


Adeverinta tip emisa de angajator privind vechimea in magistratura


Actele necesare pentru pensia de limită de vârstă din sistemul public


Adeverinta tip pentru acordarea pensiei de serviciu


Hotararea comisiei MMPS


Adeverinta si legitimatia de la uniunea de creatori legal constituite


Declaratie pe proprie raspundere ca nu este beneficiar al indemnizatiei de merit prevazuta de Legea nr. 118/2002


Adeverinta sau certificat eliberat de UM 02405 Pitesti


Legitimatie si adeverinta eliberata de SSPR


Acte oficiale din care sa rezulte dovada persecutiei etnice sau declaratie cu martori


*Decizia comisiei AJPIS


Hotararea comisiei CJP


Declaratie pe proprie raspundere ca nu s-a recasatorit


*Contract de asigurare sociala(cumparare vechime)+Act aditional. Descarca aici


Acte de stare civila pentru dovedirea calitatii de sot supravietuitor/copil/parinte


Certificat de mostenitor - dupa caz


Documentul care face obiectul recalcularii (adeverinta de vechime, cu sporuri, hotarari judecatoresti, etc.)


Programul individual de recuperare stabilit de medicul expert al asigurarilor sociale din serviciul de expertiza medicala din cadrul caselor teritoriale de pensii


Recomandarea medicala - se va depune la ridicarea biletului


*Cerere - Anexa 8. Descarca aici


*Orice act oficial emis de catre o autoritate competenta, pentru accidentele de munca sau bolile profesionale petrecute anterior aplicarii legii nr. 5/1965 cu privire la protectia muncii, cu modificarile ulterioare


*Prescriptia medicului curant


*Audiograma tonala liminara si audiograma vocala eliberate de o clinica de specialitate sau de un serviciu specializat


*Documente din care sa reiasa ca aparatul acustic a fost deteriorat in timpul accidentului de munca (declaratia pe proprie raspundere a victimei AM / declaratiile martorilor / proces verbal de cercetare AM, dupa caz)


Actul legal prin care s-a dispus incetarea raportului de munca, cu indicarea temeiului legal, dupa caz


Carnet somer, vizat la zi, dupa caz


Contract de voluntariat, dupa caz


Documente doveditoare ale falimentului, dupa caz


*Cerere - Anexa 10. Descarca aici


*Fisa de aptitudini emisa de medicul de medicina muncii din care sa reiasa obligativitatea schimbarii locului de munca


Dovada calitatii de asigurat in sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale din Romania, respectiv adeverinta de la angajator, dupa caz


Copie dupa documentul care atesta schimbarea numelui, dupa caz


*Documentul portabil DA1/formular E123


*RO202 Instrumentarea unei cereri de pensie de batranete. Descarca aici.


E207 Certificat privind cariera de asigurat. Descarca aici


Documente privind stagiul de cotizare realizat in alte state membre UE, SEE, Elvetia


*Declaratie pe propria raspundere pentru determinarea statului de sedere obisnuita in cazul persoanelor care intra sub incidenta regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate sociala si a acordurilor bilaterale de securitate sociala la care Romania este parte. Descarca aici


*RO204 Instrumentarea unei cereri de pensie de invaliditate. Descarca aici.


*RO/SRB 202 CERERE PENTRU PENSIE DE LIMITA DE VASTA/PENSIE ANTICIPATA/PENSIE DE INVALIDITATE In functie de tipul de pensie solicitat din Serbia (la pct. 1 formularul RO/SRB 202), se vor prezenta documentele prevazute de legislatia din Romania (pensia pentru limita de varsta, anticipata, de invaliditate din Romania). In plus, in cazul cererii de pensie de invaliditate, se vor prezenta documente medicale recente (FACULTATIV). Descarca aici.


RO/SRB 204 CHESTIONAR PRIVIND PERIOADELE DE ACTIVITATE (ANGAJARE). Descarca aici.


Alte documente


Cerere privind notificarea calitatiiI de neasigurat in sistemul de securitate sociala din Romania. Descarca aici.


*RO/QUE 204 CERERE DE PRESTATII DE INVALIDITATE


*RO/PM 202 INSTRUMENTAREA UNEI CERERI PENTRU PENSIA DE BATRANETE/ANTICIPATA/ANTICIPATA PARTIALA. Descarca aici.


Documente privind cariera asiguratului realizatat pe teritoriul Macedoniei


*RO/PM 204 INSTRUMENTAREA UNEI CERERI PENTRU PENSIA DE INVALIDITATE. Descarca aici.


*R/TR 12 CERERE PENTRU ACORDAREA PENSIEI PENTRU LIMITA DE VARSTA/INVALIDITATE/URMAS. Descarca aici.


*RO/MD 202 INSTRUMENTAREA UNEI CERERI PENTRU PENSIA PENTRU LIMITA DE VARSTA/ANTICIPATA/ANTICIPATA PARTIALA. Descarca aici.


*RO/MD 204 INSTRUMENTAREA UNEI CERERI PENTRU PENSIA DE INVALIDITATE. Descarca aici.


*RO/KR 2 CERERE PENTRU PRESTATII COREENE IN BAZA ACORDULUI DINTRE ROMANIA SI REPUBLICA COREEA IN DOMENIUL SECURITATII SOCIALE. Descarca aici.


*RO/KR 2A RAPORT MEDICAL


*CERERE DE PENSIE PENTRU LIMITA DE VARSTA. Se vor prezenta documente de stare civila, de venituri din Romania si privind cariera de asigurat din Israel. Descarca aici.


*FORMULAR DE CERERE PENTRU PENSIE DE INVALIDITATE. Se vor prezenta documente de stare civila, de venituri din Romania si privind cariera de asigurat din Israel. Descarca aici.


*RO-CAN 1 CERERE DE PENSIE CANADIANĂ DE BATRANETE, PENSIE PENTRU RETRAGEREA DIN ACTIVITATE SI PENSIE DE URMAS


*CERERE PENTRU PENSIA DE INVALIDITATE CONFORM PLANULUI DE PENSII DIN CANADA - RO-CAN 1 (DI)


COPIE CONTRACT CU ANGAJATORUL DIN GERMANIA


ADEVERINTA


DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE


*RO203 Instrumentarea unei cereri de pensie de urmas


*RO/SRB 203 CERERE DE PENSIE DE URMAS. Descarca aici.


*RO203 Instrumentarea unei cereri de pensie de urmas. Descarca aici.


*RO PM 203. Descarca aici.


*RO/PM 124 SOLICITAREA UNUI AJUTOR DE DECES. Descarca aici.


*ACTELE PREVAZUTE DE LEGISLATIA NATIONALA DIN ROMANIA IN CAZUL AJUTORULUI DE DECES


*RO/MD 203 INSTRUMENTAREA UNEI CERERI PENSIE DE URMAS. Descarca aici.


*RO/KR 203 INSTRUMENTAREA UNEI CERERI DE PENSIE DE URMAS. Descarca aici.


CERERE DE PENSIE DE URMAS. Se vor prezenta documente de stare civila, de venituri din Romania si privind cariera din Israel a asiguratului decedat. Descarca aici.


*CERERE DE PENSIE DE URMAS PENTRU COPII CONFORM PLANULUI DE PENSII DIN CANADA - RO - CAN 3


*Certificat de viata. Descarca aici


*Recomandarea medicului curant din care sa rezulte necesitatea implantarii


*Adeverinta privind venitul brut lunar, la momentul confirmarii accidentului de munca / declararii bolii profesionale


Documentul care atesta mentinerea titularului la sistemul de securitate sociala din Romania, dupa caz


*Cerere pentru acordarea prestatiilor in baza DA1/formularului E123. aici


*Documente medicale insotite de traducerea acestora


Act de identitate al solicitantului


*Centralizator privind certificatele de concediu medical. Descarca aici


Extras de cont


Dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces


*Documente din care sa reiasa ca ochelarii au fost deteriorati in timpul accidentului de munca (declaratia pe proprie raspundere a victimei AM / declaratiile martorilor / proces verbal de cercetare AM, dupa caz)


*Declaratia pe propria raspundere a persoanei fizice care a solicitat rambursarea, din care trebuie sa reiasa caracterul de urgenta al transportului, mijlocul de transport utilizat, precum si descrierea imprejurarilor care au impus utilizarea altor mijloace decat a celor uzuale pentru salvarea victimei accidentului de munca


Actul legal prin case s-a dispus incetarea raportului de munca, cu indicarea temeiului legal/confirmarea scrisa a expirarii mandatului exercitata in cadrul autoritatii elective, executive, legislative sau judecatoresti, dupa caz;


*Documente din care sa reiasa ca proteza oculara a fost deteriorata in timpul accidentului de munca (declaratie pe propria raspundere a victimei AM / declaratiile martorilor / proces verbal de cercetare al AM, dupa caz)


*Adeverinta privind venitul brut lunar din ultimele 6 luni. Descarca aici


*Cerere pentru eliberarea documentului portabil DA1. Descarca aici


*Copie imputernicire


*Cerere tip. Descarca ANEXA nr. 6


*Cerere tip. Descarca ANEXA nr. 7


*Cerere tip. Descarca ANEXA nr. 8


*Cerere tip. Descarca ANEXA nr. 9


*Cerere tip. Descarca cerere privind recalcularea pensiei


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


*Copie dupa contractul de munca


Situatii financiare actuale ale societatii (* se vor prezenta documente din care sa reiasa veniturile realizate in Romania si cele realizate pe teritoriul altor state membre: cele mai recente doua balante analitice de verificare, semnate, eventual facturi, chitanțe, extrase de cont, alte documente atestand incasarile obtinute din activitatile prestate in Romania)


Contract de asigurare. Descarca aici


*Declaratie. Descarca aici


Act aditional. Descarca aici


*Cerere pentru TRANSMITEREA documentului de informare online conform Legii 270/2021. Descarca aici


*Cerere pentru RENUNTAREA la transmiterea documentului de informare online conform Legii 270/2021. Descarca aici


*Cerere tip. Descarca aici


* - Câmpuri obligatorii
Notificare către beneficiar:
Avand în vedere intervalele de prelucrare ale informaţiilor, dacă data depunerii cererii este în intervalul 1-Z a lunii curente (N), documentul de informare va putea fi transmis în contul online deschis în Portalul CNPP sau pe e-mail în luna (N+1); altfel, acesta va putea fi transmis în luna (N+2).
De asemenea, avand în vedere că documentul de informare pentru luna de plată decembrie şi, după caz, pentru luna de plată ianuarie, contine şi cupoanele de călătorie cu reducere 50% sau 100% acordate în baza Legii nr.147/2000 sau în baza legilor cu caracter special, acesta va fi transmis şi în format fizic.
Menţiune: în functie de sărbătorile legale şi de datele calendaristice ale lunii depunerii cererii, Z poate avea o valoare cuprinsă între 5 şi 10.
Vă rugăm să vă asiguraţi că aţi încărcat toate documentele dumneavoastră din lista de mai sus. În vederea acordării drepturilor solicitate este necesară transmiterea completă a informaţiilor existente.
Marimea maxima a unui fisier incarcat este de 5MB. Marimea totala a fisierelor incarcate nu trebuie sa depaseasca 100MB
Introduceți text
în căsuța următoare
Vă rugăm să introduceți textul de mai sus folosind litere mari sau mici exact cum este afişat în cadrul imaginii
Dacă textul nu este lizibil apăsați butonul