Care sunt actele necesare pentru depunerea dosarului de pensie pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială?

 

- cerere tip pentru înscrierea la pensie ;

- acte de vechime: 

- carnetul de muncă (original şi copie);

- adeverinţe privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată, completate potrivit legii;

- adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);

- adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);

- actele de stare civilă ale solicitantului:

- BI/CI;

- certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);

- livretul militar (original şi copie);

- diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

- dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);

- adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);

- dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

- procura specială, pentru mandatar (original şi copie);

- acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare.

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 11:42:13 +0200