Precizări adeverințe grupe de muncă

 

PRECIZĂRI

REFERITOARE LA FORMATUL ȘI CONȚINUTUL ADEVERINȚEI CARE ATESTĂ

 ÎNCADRAREA UNOR PERIOADE ÎN CONDIȚII DE GRUPA I ȘI/SAU A II-A DE MUNCĂ

 

Dovada vechimii în muncă în grupa I şi/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă.

În situaţia în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I şi/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau deţinătorii legali de arhive.

Adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt valorificate numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

Prin documente verificabile se înţelege:

·   actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă sau, în lipsa acestuia, actul administrativ privind încadrarea locurilor de muncă/activităţilor/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă;

·   contractul individual de muncă;

·   contractul colectiv de muncă;

·   decizii interne;

·   act administrativ de modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu;

·   extras din statele de plată din care să rezulte secţia/atelierul/locul de muncă, precum şi orice alte documente justificative.

 

Angajatorii sau orice alţi deţinători legali de arhive sunt obligaţi să pună la dispoziţia Casei Naţionale de Pensii Publice şi/sau a caselor teritoriale de pensii, după caz, la solicitarea acestora, documentele întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001 pe baza cărora s-au eliberat adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă, în vederea verificării respectării legislaţiei în domeniu (art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice).

În situaţia în care, în urma verificărilor, se constată nerespectarea legislaţiei privind încadrarea în grupe superioare de muncă sau nu sunt prezentate documentele care au stat la baza eliberării adeverinţelor, perioadele respective sunt valorificate ca vechime în muncă/stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă.

Adeverinţele prin care se atestă faptul că în anumite perioade persoanele şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 14, la normele de aplicare a Legii nr. 263/2010 aprobate prin HG 257/2011, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate în evidenţele angajatorilor sau ale deţinătorilor legali de arhive.

Adeverinţele întocmite şi eliberate anterior datei de 24 septembrie 2008, data intrării în vigoare a Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 590/2008, care nu au fost valorificate la stabilirea şi/sau recalcularea pensiilor, se utilizează la stabilirea şi/sau modificarea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile legale de valabilitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul  anexei 14.

Adeverinţele întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 590/2008, până la data de 31 decembrie 2010, vor putea fi valorificate la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile de fond şi formă prevăzute de acesta.

 

Model  - Anexa 14 la norme

 

 

UNITATEA ..................................

C.U.I. ............ /Cod fiscal ...........

Adresa .........., telefon ................

Nr. .........../data ......................

 

 

ADEVERINŢĂ

Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ............, născut/născută la data de ......... în localitatea ............., judeţul ........, sectorul ...., având codul numeric personal ..........., a fost angajat/angajată cu contract individual de muncă la societatea*) ............, în perioada de la .......... până la ......... .

În perioada de la .......... până la ............, având meseria/funcţia de ..........., a fost încadrat/încadrată în grupa**) ............. de muncă, în procent de ......%, conform nominalizării efectuate prin .........***)

Temeiul juridic al încadrării în grupa**) ............ de muncă îl reprezintă .........****)

OBSERVAŢII: .......................................................

Menţionăm că prezenta adeverinţă s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva societăţii, cunoscându-se atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Conducătorul unităţii,

.........................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Direcţia/Serviciul cu atribuţii salarizare personal

..................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

Întocmit

.........................................

(numele, prenumele şi semnătura)

 

*) Se completează denumirea societăţii sau, după caz, eventualele denumiri anterioare.

**) Se completează I sau II.

***) Se completează actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării (proces-verbal, decizie, tabel, hotărârea consiliului de administraţie şi a sindicatului privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă, pontajele lunare, registrul de evidenţă a intrărilor în subteran etc.).

****) Se completează actul normativ (nr., dată, poziţie, anexă etc.) care anterior datei de 1 aprilie 2001 a constituit temei juridic pentru încadrarea în grupă superioară de muncă:

- pentru perioada anterioară datei de 18 martie 1969, încadrarea în grupa I sau II de muncă s-a făcut cu respectarea Instrucţiunilor Ministerului Muncii nr. 1.040/1967 care cuprind meseriile şi funcţiile prevăzute în grupele I şi II de muncă;- pentru perioada lucrată după data de 18 martie 1969 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupe superioare de muncă s-a făcut conform Ordinului ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990, ordin ce a înlocuit ordinele Ministerului Muncii şi Ministerului Sănătăţii nr. 59/1969, nr. 105/1976 şi nr. 210/1977;

- pentru perioada lucrată după data de 1 martie 1990 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupele I şi II de muncă s-a făcut conform Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, pentru perioada lucrată după 1 martie 1990;

- alte acte normative în vigoare la data respectivă.

 

OBSERVAŢII: Se va completa cu precizări suplimentare, după caz, în situaţia persoanelor care au lucrat în aceleaşi condiţii cu muncitorii. Câmpurile marcate cu asterisc sunt obligatoriu de completat.

 

!!! click aici pentru a descărca modelul adeverinței

 

 

!!!!!! La rubrica „OBSERVAȚII" se pot detalia toate aspectele care au existat la momentul respectiv:

·      în ceea ce privește legătura dintre meseria/funcția titularului cu activitatea proriu-zisă și temeiul juridic de încadrare în grupa I și /sau a II-a de muncă;

·     cu privire la activitățile desfășurate în aceleași condiții de muncă cu ceilalti angajați, ale căror meserii se regăsesc în actul juridic;

·      privind timpul de realizare a activității ce face obiectul încadrării în condiții superioare de muncă;

·      referitoare la alte particularități care să comfirme că persoana a realizat vechime în grupe de muncă.  

Pentru a putea fi valorificată, adeverinţa menţionată la anexa 14 se completează în mod obligatoriu la toate rubricile prevăzute.

 

 

Data ultimei modificari :J, 13 Feb 2020 21:17:22 +0200