Exportul pensiilor în străinătate

Plata pensiilor în străinătate asigurată de către CNPP şi CITIBANK EUROPE PLC. DUBLIN, sucursala România

Începând cu luna august 2008, beneficiarii sistemului public de pensii stabiliţi în străinătate îşi primesc pensia pe teritoriul statului de domiciliu sau de resedinţă (stat de şedere obişnuită), în contul bancar declarat la casa teritorială de pensii în evidenţa căreia se află dosarul de pensie. Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) a încheiat un parteneriat cu CITIBANK EUROPE PLC. DUBLIN, sucursala România, prin intermediul căruia pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor sistemului public se transferă în străinătate, într-un cont bancar deschis de aceştia la o bancă de pe teritoriul statului de domiciliu sau de şedere obişnuită, după caz. Primele plăţi în străinătate au fost asigurate în luna iulie 2008, în vederea testării procedurilor de transfer.

Aderarea României la Uniunea Europeană a impus renunţarea la clauzele de reşedinţă (şedere obişnuită) în cazul beneficiarilor stabiliţi pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene (UE) şi, ulterior, ale Spaţiului Economic European (SEE). Potrivit legislaţiei comunitare în vigoare, persoana care are dreptul la pensii şi la ajutoare de deces, dobândite potrivit legislaţiei române, va beneficia de aceste prestaţii chiar dacă locul său de şedere obişnuită este stabilit pe teritoriul altui stat membru al UE, SEE şi Elveţia.

De asemenea, pentru a asigura egalitatea de tratament între toţi beneficiarii sistemului public de pensii şi luând în considerare solicitările venite din partea celor care nu au domiciliul pe teritoriul unui stat membru al UE, SEE şi Elveţia şi nici nu îşi pot desemna un mandatar cu domiciliul pe teritoriul României, a fost prevăzută posibilitatea plăţii drepturilor cuvenite din sistemul public şi pe teritoriul statelor extracomunitare.

Începând cu 01.11.2009, prin OUG nr. 113/2009 privind serviciile de plată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost transpuse prevederile Directivei nr. 2007/64/CE, în conformitate cu care costurile aferente transferurilor între statele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, într-o monedă oficială a unui stat membru al Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European sunt suportate în mod corespunzător şi proporţional de către beneficiar şi plătitor.

În consecinţă, începând cu luna noiembrie 2009, plăţile care fac obiectul Directivei menţionate s-au  efectuat cu indicativul de plăţi SHA şi nu BEN, această nouă metodă de suportare a comisioanelor fiind în favoarea beneficiarilor.

În vederea asigurării exportului prestaţiilor pe teritoriul statului de domiciliu (de şedere permanentă), titularul drepturilor de pensie fie transmite detaliile bancare (numele aşa cum este înregistrat la bancă, denumirea băncii, adresa băncii, cod de identificare bancară - BIC/SWIFT, număr de cont bancar internaţional – IBAN), prin intermediul instituţiei de asigurări sociale de la locul de şedere permanentă, fie completează declaraţia de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii şi o depune la sediul casei teritoriale de pensii, personal sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, emisă conform legii, însoţită de un document care confirmă detaliile bancare şi de o copie a actului de identitate al titularului care atestă locul de şedere permanentă. Transmiterea declaraţiei de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite şi a documentelor care o însoţesc se poate face prin poştă, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail, scanate, la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postate de instituţia menţionată pe site-ul acesteia.

Reţinerea contribuţiilor la Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România având reşedinţa (locul de şedere permanentă) sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat

La data de 22 aprilie 2011 a intrat în vigoare Ordinul nr. 1.285/437/2011 al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind reţinerea contribuţiilor la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România având reşedinţa sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat, publicat în M. Of. al României nr. 286 din 22 aprilie 2011.

Acest ordin a fost adoptat având în vedere necesitatea clarificării diferitelor situaţii în care se regăsesc beneficiarii de drepturi de pensii din sistemul public de pensii din România stabiliţi pe teritoriul altor state, din punctul de vedere al asigurării sociale de sănătate.

În cazul beneficiarilor de drepturi de pensie din sistemul public de pensii din România stabiliţi pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, pe teritoriul statelor membre ale Spaţiului Economic European sau Elveţiei,

 • sunt aplicabile dispoziţiile legislaţiei comunitare în vigoare în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială, ca urmare a dobândirii, de către România, a statutului de stat membru al Uniunii Europene;

 • dispoziţii similare se regăsesc şi în acordurile bilaterale în domeniul securităţii sociale la care România este parte, cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate;

  • în prezent, sunt în vigoare instrumente juridice bilaterale încheiate cu Turcia, Macedonia, Canada, Republica Coreea şi Republica Moldova.

În aplicarea instrumentelor juridice cu caracter internaţional în domeniul securităţii sociale la care România este parte:

 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a fost desemnată drept organism de legătură în materie de asigurări sociale de sănătate

 • Casa Naţională de Pensii Publice este organism de legătură în materie de pensii şi instituţie competentă pentru determinarea legislaţiei aplicabile

Astfel, în cazul persoanelor stabilite pe teritoriul statelor cu care se aplică astfel de instrumente juridice de coordonare se impune efectuarea unei analize pentru fiecare caz în parte, în acest sens competenţa revenind casei de asigurări de sănătate din raza casei teritoriale de pensii competente (în evidenţa căreia se regăseşte dosarul de pensie).

O analiză punctuală în ceea ce priveşte asigurarea la sistemul de asigurări sociale de sănătate şi plata contribuţiilor la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate din România se impune şi în cazul solicitanţilor/beneficiarilor de drepturi de pensie din sistemul public de pensii din România care îşi declară domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România nu aplică niciun instrument juridic cu caracter internaţional în domeniul securităţii sociale.

În conformitate cu prevederile ordinului menţionat, în aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială, în situaţia în care solicitantul/beneficiarul de drepturi de pensie care are locul de şedere obişnuită pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau Elveţiei, face dovada că este asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul în care este stabilit sau într-un alt stat membru UE, SEE sau în Elveţia, acesta va fi exceptat, în România, de la plata contribuţiilor de sănătate prevăzute de lege,

 • sub rezerva dobândirii calităţii de pensioanar al sistemului public de pensii din acest stat

 • şi dacă solicită în mod expres acest lucru.

În mod similar a fost reglementată şi situaţia solicitanţilor/beneficiarilor de drepturi de pensie stabiliţi pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate,

 • cu excepţia persoanelor care fac obiectul Acordului cu Turcia care, potrivit art. 16 alin. 1 al Acordului între România şi Republica Turcia în domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara, la 6 iulie 1999, ratificat prin Legea nr. 551/2002, datorează contribuţii la Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate, odată cu dobândirea calităţii de pensionar al sistemului public de pensii din România.

În vederea analizării situaţiei pensionarilor sistemului public de pensii care au locul de şedere obişnuită sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat, din punctul de vedere al asigurării sociale de sănătate şi al plăţii contribuţiei la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate din România,

 • casele teritoriale de pensii competente transmit solicitanţilor/beneficiarilor de drepturi de pensie O NOTIFICARE prin intermediul căreia să se reglementeze statutul de asigurat al persoanelor în cauză pentru asigurările sociale de sănătate (Notificare anexa 1 şi notificare anexa 2).

În cazul persoanelor care la data intrării în vigoare a Ordinului au calitatea de pensionari în plată ai sistemului public de pensii din România, notificările la care am făcut referire anterior pot fi transmise acestora

 • atât ca urmare a consultării bazelor de date existente la nivelul caselor teritoriale de pensii,

 • cât şi la cererea persoanelor în cauză.

Ulterior primirii respectivelor notificări, persoanele vor completa şi semna partea B a notificării şi o vor transmite, prin poştă, e-mail, fax, reprezentant legal, împreună cu documentele care fac dovada calităţii de asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de şedere permanentă, caselor de asigurări de sănătate din raza caselor teritoriale de pensii competente.

 • Atenţie! Nu au obligaţia transmiterii documentelor justificative ale calităţii de asigurat pentru asigurările de sănătate în statul de domiciliu persoanele care au domiciliul declarat pe teritoriul unui stat cu care România nu aplică niciun instrument juridic bilateral în domeniul securităţii sociale (spre exemplu: Australia, S.U.A. etc.).

Documentele transmise de solicitanţii/beneficiarii drepturilor de pensie vor fi analizate de casele de asigurări de sănătate care vor transmite caselor teritoriale de pensii competente datele referitoare la persoanele care vor fi exceptate de la plata contribuţiilor la Fond.

 • În mod similar se va proceda cu persoanele care trebuie reintroduse în baza de date a asiguraţilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

Pensionarii sistemului public de pensii din România, care vor fi exceptaţi de la plata contribuţiilor la Fond, calculată asupra veniturilor din pensia cuvenită în sistemul public de pensii din România, nu vor mai avea calitatea de persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din acest stat, respectiv din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate nu se mai decontează servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale.

 • În conformitate cu prevederile legale, casele teritoriale de pensii au obligaţia calculării, reţinerii şi virării contribuţiilor la Fond în cazul tuturor beneficiarilor sistemului public de pensii din România, cu excepţia celor pentru care casele de asigurări de sănătate au notificat exceptarea de la plată.

 • Punerea/Reluarea în plată a drepturilor de pensie de către casele teritoriale de pensii nu este condiţionată de transmiterea informaţiilor de casele de asigurări sănătate la persoanele care vor fi exceptate de la plata contribuţiilor la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate din România.

 • Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligaţi să comunice caselor de asigurări de sănătate orice schimbare în situaţia proprie de natură să conducă la modificarea statutului de asigurat pentru asigurările sociale de sănătate cu efecte asupra obligaţiei de plată a contribuţiilor la Fond, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.

Data ultimei modificari :J, 19 Sep 2013 12:21:55 +0300

Descărcare documente

Document tipizat pentru Declarație transfer drepturi în străinătate


Document tipizat pentru Anexa 1


Document tipizat pentru Anexa 2