ETICĂ

CODUL ETIC și MANAGEMENTUL ETICII în cadrul CNPP

Valorile și principiile etice după care este orientată activitatea în cadrul CNPP sunt definite în Codul Etic.

Fiecare persoană care activează în cadrul instituției are obligația de a cunoște codul etic și de a-și ghida activitatea profesională și conduita în cadrul instituției după codul etic.

Obiectivul Codului este să contribuie la crearea unei culturi organizaționale a integrității la nivelul CNPP și a unui climat etic care să determine personalul și colaboratorii să acționeze cu încredere reciprocă și profesionalism în interesul cetățeanului.

Cele 4 valori care stau la baza orientării etice în cadrul CNPP și principiile corespondente sunt: responsabilitate, profesionalism, integritate și transparență.

  1. Principiul responsabilității

Personalul și colaboratorii CNPP trebuie să se asigure că, prin modul în care îndeplinesc atribuțiile de serviciu sau desfășoară oricare altă activitate profesională legată de aceste atribuții, respectă interesul public, interesele legitime și drepturile cetățenilor și nu afectează demnitatea și integritatea acestora.

  1. Principiul profesionalismului

Toate atribuțiile de serviciu care revin personalului și colaboratorilor CNPP trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale.

  1. Principiul integrității

În orice situație, personalul și colaboratorii Casei trebuie să adopte un comportament bazat pe respect, imparțialitate, onestitate, egalitate de șanse și nediscriminare, deschidere și diligență față de cetățean și fără ingerințe care să afecteze interesul public, interesele legitime și drepturile cetățenilor ori prestigiul instituțional.

  1. Principiul transparenței

Personalul și colaboratorii CNPP trebuie să promoveze guvernarea deschisă către cetățean, să asigure accesul neîngrădit la informațiile de interes public, dar în același timp să protejeze informațiile cu caracter confidențial de care sunt responsabili ori de care au luat cunoștință.

 

CONSILIERUL DE ETICĂ

În conformitate cu prevederile art. 451 alin (1) și  art. 452 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul CNPP a fost desemnat, prin ordin al Președintelui, consilierul de etică cu scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor de conduită în cadrul CNPP.

Principalele atribuții ale consilierului de etică sunt:

  • desfăşoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a angajaților sau la iniţiativa sa, atunci când angajatul CNPP nu i se adresează cu o solicitare, cu privire la respectarea normelor etice;
  • monitorizează aplicarea prevederilor Codului Etic în cadrul instituției publice;
  • întocmește și transmite rapoarte privind respectarea normelor etice de către angajații CNPP.
  • organizează sesiuni de informare a angajaților CNPP cu privire la normele de etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii.

Programul de consiliere pentru respectarea normelor etice se desfășoară la Biroul consilierului de etică din sediul CNPP de pe str. Latină, nr. 8, sec. 2, Bucureşti, corp B, parter, cam. 61, în fiecare joi în intervalul 14:00-16:00.

Date de contact: Adela Neagu, tel: 021.316.24.33, int. 265, e-mail: consilier.etica@cnpp.ro.

Consilierul de etică nu este membru sau secretar în comisia de disciplină și nu intervine în activitatea comisiei de disciplină. Managementul eticii în CNPP are în primul rând un rol formativ, de orientare etică, privind încălcarea principiilor și normelor de conduită pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor și a vulnerabilităților și nu unul sancționator.

Multe dintre abaterile disciplinare apar dintr-o desconsiderare a valorilor etice la care aderă instituția sau dintr-o necunoaștere a acestora. Acest lucru poate fi preîntâmpinat prin întreținerea unui mediu de lucru unde este recunoscută și apreciată o conduită etică. O bună înțelegere a Codului etic de fiecare persoană care activează în cadrul instituției și o corectă aplicare a acestuia poate conduce la o scădere semnificativă a abaterilor disciplinare și la un act administrativ corect, adresat cetățeanului și celorlalți beneficiari.

Data ultimei modificari :Ma, 11 Mai 2021 12:25:01 +0300