Sume neîncasate de către pensionarul decedat

Sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite şi neîncasate până la deces, se plătesc:

  • soţului supravieţuitor;
  • copiilor;
  • părinţilor;
  • în lipsa acestora, moştenitorilor în condiţiile dreptului comun.

Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt, după caz:

- cerere (anexa nr. 9);

- certificatul de deces, în original şi în copie;

- actul de identitate al solicitantului (original şi în copie);

- acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original şi copie);

- certificatul de moştenitor (original şi copie);

- copia talonului de plată a pensiei persoanei decedate, după caz.

Aceste sume pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani.

Potrivit prevederilor Legii nr.9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevazute de legislația din domeniul de activitate al caselor teritoriale de pensii, fotocopierea gratuită a documentelor originale  fiind asigurată de instituțiile în cauză.

 

Data ultimei modificari :J, 03 Aug 2023 09:07:30 +0300