Indemnizații prevăzute de legi cu caracter special

 

Decretul-Lege nr. 118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat

 

Categorii de beneficiari:


A. Persoana care, după data de 6 martie 1945 a fost persecutată din motive politice, după cum urmează:

• a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;

• a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;

• a fost internată în spitale de psihiatrie;

• a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

• a fost strămutată într-o altă localitate;

• a participat în acţiuni de împotrivire cu arma în mână şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist până la data de 31 decembrie 1964;

• a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;

• a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului, indiferent de locul reținerii.


B. Soțul supraviețuitor:

• al persoanei decedate în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale ţărăneşti ori decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

• al persoanei decedate după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare, din prizonierat sau după încetarea măsurii de stabilire a domiciliului obligatoriu, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

• al persoanei decedate în condiţiile de mai sus şi care, din motive de supravieţuire, a fost nevoit (nevoită) să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier, strămutat sau căruia i s-a stabilit domiciliu obligatoriu, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia.


C. Copiii:

1. Copilul celui decedat, dispărut sau exterminat în timpul luptelor cu organele de represiune comunistă, în răscoale ţărăneşti, în timpul detenţiei, internării abuzive în spitale de psihiatrie, în timpul aplicării măsurii domiciliului obligatoriu, strămutării, deportării sau prizonieratului;

2. Copilul minor la data căsătoriei părintelui său cu persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. A şi care a fost crescut de către părintele beneficiar de indemnizaţie;

3. Copilul  minor  la  data  la  care  unul  sau  ambii  părinţi  s-au   aflat   în  una  dintre situaţiile prevăzute la lit. A, precum  și  copilul   născut  în   perioada   în   care  unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la lit. A;

4. Copilul născut după încetarea situaţiilor prevăzute la lit. A;

5. Copilul celui decedat după eliberarea din  detenţie, internare  abuzivă  în  spitale de psihiatrie, după ridicarea măsurii domiciliului obligatoriu, strămutare, deportare sau prizonierat, în situaţia în care părintele său, deşi ar fi avut dreptul, nu a beneficiat de prevederile decretului-lege.


Drepturi acordate:

• indemnizație lunară acordată titularului în funcție de perioada de persecuție din motive politice (ani, luni, zile);

• indemnizație  lunară în sumă fixă, pentru soțul supraviețuitor;

• indemnizație lunară în sumă fixă, pentru copilul prevăzut la lit. C,  pct. 1;

• indemnizație lunară în același cuantum cu indemnizația de care ar fi beneficiat părintele, pentru copilul  prevăzut la lit. C, pct. 2, pct. 3 și pct. 5;

• indemnizație lunară în cuantum de 50% din indemnizația de care ar fi beneficiat părintele, pentru copilul prevăzut la lit. C, pct. 2, pct. 4 și pct. 5.


Dreptul de a opta la indemnizația mai avantajoasă:

Copilul care s-a aflat atât în situațiile prevăzute la lit. C, cât și în una dintre situațiile prevăzute la lit. A beneficiază de indemnizația lunară al cărei cuantum este mai mare.

În situația în care ambii părinți ai copilului prevăzut la lit. C au beneficiat de indemnizaţie lunară se va acorda indemnizaţia al cărei cuantum este mai mare.

Soțul supravețuitor care s-a aflat și în una dintre situațiile prevăzute la lit. A  beneficiază de indemnizație lunară al cărui cuantum este mai mare.


Alte facilități:

a) asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor;

b) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând societăţilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); în cazul societăţilor cu capital privat, costul abonamentelor de transport se decontează integral de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază beneficiarul;

c) douăsprezece călătorii gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, după caz, la alegere, folosirea acestora fiind posibilă şi de către însoţitori, membri de familie, în cadrul numărului de călători stabilit pentru titular;

d) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică;

e) în cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari conform lit. b) şi c), aceştia le pot folosi şi pentru însoţitori. Tichetele de călătorie gratuite pot fi ridicate şi utilizate şi de către soţul/soţia sau de către alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe bază de împuternicire cu dată certă, însoţită de o copie a actului de identitate al titularului tichetului, nefiind necesară prezenţa titularului la momentul realizării călătoriei;

f) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum şi scutire de plata taxei de abonament;

g) acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.


Persoanele prevăzute la lit. A beneficiază și de :

a)  prioritate la repartizarea de către consiliile locale a unei locuinţe din fondul locativ de stat;

b)  prioritate la acordarea, prin unităţile CEC Bank, de credite avantajoase pentru cumpărarea, construirea sau repararea de locuinţe proprietate personală; acordarea creditului se va face în condiţiile prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Fiecare an de detenţie sau internare  se consideră ca vechime în muncă un an şi şase luni. Perioadele de strămutare și domiciliu obligatoriu constituie vechime în muncă, dacă persoanele în cauză fac dovada că nu au putut să se încadreze în muncă în funcţii pentru care aveau pregătirea profesională.

Se consideră vechime în muncă şi perioada în care o persoană aflată într-una dintre situaţiile prevăzute la lit. A (cu excepția situației în care a fost deportată sau constituită în prizonier după data de 23 august 1944 ) nu s-a putut încadra ca urmare a unei invalidităţi de gradul I sau II survenite în timpul în care s-a aflat în acea situaţie sau, ulterior, dacă dovedeşte că aceasta s-a produs din cauza ori în legătură cu persecuţia la care a fost supusă.

Persoanele care fac dovada, prin hotărâre judecătorească de constatare, că nu au putut să-şi exercite profesia sau, după caz, ocupaţia pe perioada în care au fost persecutate sau urmărite din motive politice beneficiază de vechime în muncă pe perioada în care s-au aflat în atare situaţie.


Stabilirea şi plata drepturilor:

Instituţia competentă în a se pronunţa asupra calităţii de beneficiar al Decretului – lege  nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare este agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială.

Agenţiile teritoriale pentru plăți şi inspecţie socială sunt obligate să se pronunţe asupra cererii de dobândire a calității de persoană persecutată din motive politice printr-o decizie motivată.

Casele teritoriale de pensii pun în plată drepturile stabilite prin decizie de către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială.

Drepturile se acordă de la data de 1 a lunii următoare depunerii cererii și se  plătesc titularului sau mandatarului desemnat de acesta prin procură specială pentru încasarea drepturilor respective, în funcție de opțiune, sau la cererea beneficiarului în contul curent/contul de card deschis la o bancă comercială sau altă instituție financiară cu care CNPP are în acest sens convenție.

Prevederile decretului-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra umanităţii sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au desfăşurat o activitate fascistă şi/sau legionară în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel, precum şi copiilor acestora.

Beneficiază de prevederile legii și persoanele care nu mai au cetăţenia română, indiferent de domiciliul acestora dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Persoanele care au domiciliul în străinătate, pot depune cererea personal, la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în funcţie de ultimul domiciliu din România sau, prin mandatar desemnat prin procură specială, la agenţiile teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază mandatarul.

 

Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare

 

Categorii de beneficiari:

 • pensionarii sistemului public, beneficiari de pensii de serviciu stabilite și plătite de CNPP, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;
 • calitatea de membru al uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se atestă de către conducerea acestora pe bază de adeverinţă.
 • Ministerul Culturii a comunicat lista uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, listă ce cuprinde un număr de 9 uniuni și anume:
  • Uniunea Scriitorilor din România;
  • Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România;
  • Uniunea Artiștilor Plastici din România;
  • Uniunea Teatrală din România;
  • Uniunea Cineaștilor din România;
  • Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România;
  • Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România;
  • Uniunea Arhitecților din România;
  • Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.

Drepturi acordate:

 • indemnizație al cărei cuantum reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăși două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată.
 • cuantumul indemnizaţiei se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie.
 • indemnizaţia nu se acordă persoanelor care beneficiază de indemnizaţia acordată potrivit Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările ulterioare.

Stabilirea și plata indemnizației:

 • stabilirea și plata indemnizației lunare se efectuează de casa teritorială de pensii în a cărei rază solicitantul are domiciliul sau reședința solicitantul;
 • indemnizația lunară se acordă la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea la casa teritorială de pensii, pe baza următoarelor documente:
 • cerere de acordare a indemnizaţiei lunare;
 • copie de pe legitimaţia de membru al uniunii de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoană juridică de utilitate publică, vizată la zi;
 • copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate;
 • adeverinţă eliberată de uniunea de creatori legal constituită şi recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică al cărei membru este solicitantul;
 • decizia de pensionare sau, după caz, talonul de plată a pensiei prin mandat poştal ori talonul prin cont curent sau cont de card;
 • procura specială şi autentificată conform reglementărilor legale în vigoare, după caz.

 

Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

Categorii de beneficiari:

a) invalizii de război;

b) văduvele de veterani de război;

c) văduvele de război;

d) veteranii de război;

e) prizonierii de război;

f) accidentații de război în afara serviciului ordonat.

Calitatea de veteran se stabileşte conform art. 5 din Legea nr. 44/1994 de către Ministerul Apărării Naţionale, pe baza datelor din livretul militar, ori în lipsa acestuia pe baza actelor oficiale eliberate de către organele stabilite de acest minister.

Invalizii de război îşi dovedesc calitatea prin procesul verbal de clasare.

Prizonierii de război îşi dovedesc calitatea prin datele înscrise în livretul militar, precum şi din orice alt document emis de Ministerul Apărării Naţionale ori de organul la care au fost reţinuţi.
În cazul în care cei îndreptăţiţi nu posedă livret militar ori nu li se poate elibera dovada necesară datorită inexistenţei sau distrugerii arhivelor confirmată în scris, calitatea de veteran de război se va determina de comisiile de reconstituire cu martori în condiţiile prevăzute de lege şi de metodologia stabilită în acest scop de Ministerul Apărării Naţionale.

Drepturi acordate:

Indemnizaţii:

 • invalizii de război, beneficiază de indemnizație diferențiată în funcție de gradul de invaliditate;

 • veteranii de război și văduvele de război beneficiază de indemnizație în cuantum stabilit prin lege;

 • văduvele de veterani de război, care nu s-a recăsătorit, beneficiază de 50% din indemnizația de veteran de război și din renta lunară la care avea dreptul soțul decedat, respectiv 100% din indemnizația de veteran de război, dacă soții acestora nu au fost decorați cu rodine și medalii.

Spor de participare pe front, care se compune dintr-o sumă fixă pentru primul an de participare pe front indiferent de numărul de luni de participare pe front, la care se adaugă şi o sumă fixă pentru fiecare lună de participare pe front ce depăşeşte un an.

Rente, în cazul în care veteranilor de război le-au fost acordate ordine şi medalii pentru faptele de arme săvârşite pe câmpul de luptă, drepturi ce se acordă în funcție de tipul decorației.

Indemnizaţie de gratitudine, neimpozabilă, acordată invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război, în valoare de 50% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata.

Alte facilități printre care enumerăm:

 • 12 călătorii gratuite, dus-întors, sau 24 de călătorii simple pe calea ferată;

 • gratuități pe mijloacele de transport în comun;

 • scutire de la plata impozitelor și taxelor locale;

 • scutire de la plata abonamentului unui post telefonic;

 • bilete de tratament gratuite;

 • ajutor anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei termice și energiei electrice. Ajutorul anual se asigură prin instituțiile care efectuează plata indemnizaţiilor de veteran de război, din fondurile puse la dispoziţie în acest scop de la bugetul de stat;

 • alte facilități.

Stabilirea calității de beneficiar al legii și documente necesare:

1) Pentru acordarea drepturilor cuvenite veteranilor de război se vor depune la Filialele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război următoarele acte:

 • cerere pentru acordarea indemnizaţiei de veteran de război;

 • adeverinţă eliberată de Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război;

 • certificat eliberat de U.M. 02405 Piteşti;

 • acte de stare civilă în copie şi original;

 • acte de identitate în copie şi original;

 • livret militar în copie şi original;

 • cupon pensie.

2) Pentru acordarea drepturilor cuvenite în calitate de văduvă de veteran de război se vor depune la Filialele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război  următoarele acte:

 • În cazul în care titularul a decedat înainte de dobândirea calităţii de veteran de război, soţia urmaşă va depune actele prevăzute la cap.B pct. 1).

3) În situaţia în care titularul decedat avea stabilită calitatea de veteran de război, soţia urmaşă va depune următoarele acte:

 • cerere pentru acordarea indemnizaţiei de văduvă de veteran de război;

 • declaraţie pe proprie răspundere că nu s-a recăsătorit;

 • legitimaţia veteranului de război decedat;

 • cuponul de pensie al veteranului de război decedat;

 • cuponul de pensie al solicitantei;

 • certificat de deces veteranului de război decedat în copie şi original;

 • certificat de naştere în copie şi original;

 • certificat de căsătorie în copie şi original;

 • act de identitate în copie şi original.

Stabilirea și plata indemnizațiilor, rentelor și sporului de participare pe front se face de către casele teritoriale de pensii din raza de domiciliu a solicitantului, pe baza dosarului întocmit de Filialele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război.

 

 

Legea nr. 49/1999
privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare

Categorii de beneficiari

a) invalizii de război, mari mutilați sau cei încadrați în gradul I, II sau III de invaliditate;
b) văduvele de război;
c) copiii celor morți sau dispăruți în război;
d) accidentații de război în afara serviciului ordonat.

Drepturi acordate:

 • pensie IOVR, în funcție de gradul de invaliditate în care sunt încadrați, cuantumul drepturilor fiind stabilite prin lege;

 • văduva de război beneficiază de pensie IOVR în cuantumul stabilit prin lege;

 • invalizii și accidentații de răzoi, marii mutilați și cei incadrați în gradul I de invaliditate primesc, pe lângă pensia I.O.V.R., și o sumă fixă pentru îngrijire, cuantumul fiind stabilit prin lege;

 • acidentații de război în afara serviciului ordonat au dreptul la 50% din cuantumurile prevăzute pentru invalizii de război, diferențiat în funcție de gradul de invaliditate în care sunt încadrați;

 • alte drepturi:

pensionarii I.O.V.R. au dreptul, in mod gratuit, la asistență medicală în spitale și ambulatoriu, la întreținere și medicamente pe timpul internării, în condițiile legii. De asemenea, beneficiază, potrivit legii, de trimitere la tratament în stațiunile balneoclimaterice;

► în cazul decesului pensionarilor care beneficiază numai de pensie I.O.V.R. se acordă un ajutor de deces unei singure persoane, care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, curatorul, moştenitorul - în condiţiile dreptului comun - sau, în lipsa acesteia, persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces;

► pensionarilor care beneficiază numai de pensie I.O.V.R. li se acordă un ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie aflat în întreţinerea lor şi care nu are un drept propriu de asigurări sociale.

Stabilirea şi plata drepturilor

- comisiile de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă stabilesc gradul de invaliditate;
- casele de pensii din raza de domiciliu a solicitantului emit decizie și efectuează plata pensiilor pe baza cererii solicitantului.

 

Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată

Categorii de beneficiari:

 • artiştii interpreţi sau executanţi, cetăţeni români, care au desfăşurat activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist în perioada 1 ianuarie 1950 – 27 septembrie 1999 pe teritoriul României sau în străinătate;

 • artiştii interpreţi sau executanţi liber-profesionişti care, urmare a unei boli profesionale, nu au mai putut desfăşura activitatea artistică şi care dovedesc această situaţie, precum şi faptul că au realizat o perioadă de activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist de minimum 5 ani.

Condiții de acordare a drepturilor:
Artiştii interpreţi sau executanţi care au desfăşurat activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru activitatea artistic-interpretativă, la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 • au vârsta standard de pensionare prevăzută de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

 • au realizat o perioadă de activitate artistic-interpretativă de minimum 10 ani;

 • realizează venituri nete lunare sub nivelul pensiei medii anuale pentru limită de vârstă şi stagiul complet de cotizare, din sistemul public de pensii, comunicată de Institutul Naţional de Statistică, aferentă anului anterior acordării indemnizaţiei.

Perioada de activitate artistic-interpretativă se constituie din:

 • însumarea anilor calendaristici în care s-a realizat o activitate artistic-interpretativă de cel puţin 92 de zile lucrătoare;

 • însumarea perioadelor reprezentând vechime în specialitate, realizată prin desfăşurarea de activitate artistic-interpretativă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, dar insuficientă pentru obţinerea unei pensii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Stabilirea calității de artişti interpreţi sau executanţi se face de către o Comisie ce funcționează în prezent pe lângă Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și care se pronunță prin Hotărâre.
Documentele oficiale şi/sau dovezile solicitantului se depun de către acesta la Comisie, care le analizează, stabilește nivelul indemnizației cuvenite și emite o hotărâre, pe care o transmite beneficiarului și casei teritoriale de pernsii din raza de domiciliu a acestuia.
Hotărârea Comisiei cuprinde pe lângă datele de identificare ale solicitantului şi cuantumul indemnizaţiei lunare cuvenite acestuia și o anexă din care rezultă perioada/perioadele de vechime luate în considerare la stabilirea indemnizației.

Stabilirea și plata indemnizației:
Plata indemnizaţiei pentru activitatea artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist se efectuează de casa teritorială de pensii competentă, prin decizie administrativă, pe baza hotărârii emisă de Comisie.

La primirea hotărârii Comisiei, casa teritorială de pensii are următoarele obligaţii:

a) să înregistreze hotărârea;

b) să verifice perioadele de vechime care au fost valorificate pentru stabilirea pensiei în sistemul public de pensii, în vederea identificării eventualelor suprapuneri.

Indemnizaţia pentru activitatea artistic-interpretativă se plăteşte începând cu luna următoare celei în care s-a emis hotărârea Comisiei.

Pentru menţinerea în plată a indemnizaţiei, beneficiarii legii trebuie să depună la casa teritorială de pensii, până la sârşitul primului trimestru al fiecărui an, dovadă eliberată de organul fiscal din care să reiasă veniturile nete realizate în anul anterior.
În situaţia în care dovada nu se depune în termen sau veniturile realizate în anul anterior sunt mai mari decât pensia medie anuală pentru limită de vârstă, comunicată de Institutul Naţional de Statistică, indemnizaţia se suspendă.
Plata indemnizaţiei suspendate pentru motivele prezentate se reia cu luna următoare celei în care beneficiarul a înregistrat la casa teritorială de pensii dovada eliberată de organul fiscal din care rezultă nivelul veniturilor realizate.

 

Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările și completările ulterioare

 

Categorii de beneficiari:

 • persoanele, cetăţeni români, care au efectuat stagiul militar în detaşamentele de muncă din cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961;

 • soția celui decedat, din categoria celor prevăzuţi de lege, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

Drepturi acordate:

 • indemnizaţie lunară, neimpozabilă, într-un cuantum stabilit prin lege, pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii;

 • soția celui decedat beneficiază de indemnizație în cuantum de 50% din indemnizația ce s-ar fi cuvenit soțului, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

 • asistenţă medicală şi medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, cât şi în timpul spitalizării;

Stabilirea calității de beneficiar al legii se face la cerere, de către o comisie ce funcționează în cadrul caselor teritoriale de pensii și a municipiului București, pe baza următoarelor documente:

 • livret militar, în original şi în copie;

 • adeverință eliberată de centrele militare judeţene sau de UM 02405 Piteşti, în original şi în copie.

Comisia se pronunță printr-o hotărâre motivată.

Stabilirea și plata indemnizației lunare se face de către casele teritoriale de pensii, prin decizie, pe baza următoarelor documente:

În cazul titularului:

 • cerere;

 • buletin de identitate (carte de identitate) – copie şi original;

 • certificat de naştere – copie şi original;

 • certificat de căsătorie – copie şi original;

 • cupon pensie;

 • hotărâre pentru stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 309/2002.

În cazul soţului supravieţuitor:

 • cerere;

 • certificat de naştere (copie şi original);

 • certificat de căsătorie (copie şi original);

 • certificat de deces (copie şi original);

 • hotărâre (pentru soțul supraviețuitor) pentru stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 309/2002.

 

Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

Categorii de beneficiari şi drepturi:

Urmaşii eroilor-martiri, şi anume: soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi fiecare dintre copiii acestuia. Aceştia au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

    a) soţ supravieţuitor al eroului martir - un coeficient de 1,10;

    b) părinte al eroului martir - un coeficient de 1,10;

    c) copil al eroului martir - un coeficient de 1,10 până la majorat sau până la terminarea studiilor, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, indiferent în întreţinerea cui se află;

   d) copil al eroului martir - un coeficient de 0,50, după vârsta de 26 de ani.

Luptătorii răniţi pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta. Aceştia au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

    a) 2,00 - pentru marii mutilaţi;

    b) 1,75 - pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;

    c) 1,50 - pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;

    d) 1,25 - pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;

    e) 1,10 - pentru persoanele neîncadrate în grad de invaliditate.

Marii mutilaţi şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate beneficiază, pe lângă indemnizaţia prevăzută anterior, şi de o indemnizaţie de îngrijire, calculată prin aplicarea coeficientului de multiplicare 0,50 asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Luptătorii reţinuţi beneficiază de o indemnizaţie lunară reparatorie în coeficient de 1,10, calculată prin aplicarea acestui coeficient de multiplicare asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Luptătorii cu Rol Determinant beneficiază de o indemnizaţie de gratitudine lunară în coeficient de 1,10, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 Persoană care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 beneficiază de o indemnizaţie de gratitudine lunară în coeficient de 1,10, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Soţul al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 beneficiază de o indemnizaţie de gratitudine lunară în coeficient de 1,10, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Urmaşii persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

    a) soţ supravieţuitor al eroului martir - un coeficient de 1,10;

    b) părinte al eroului martir - un coeficient de 1,10;

    c) copil al eroului martir - un coeficient de 1,10 până la majorat sau până la terminarea studiilor, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, indiferent în întreţinerea cui se află;

   d) copil al eroului martir - un coeficient de 0,50, după vârsta de 26 de ani.

Persoana care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 beneficiază de o indemnizaţie lunară reparatorie în coeficient de 1,10, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Soţul persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 beneficiază de o indemnizaţie lunară reparatorie în coeficient de 1,10, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Copiiii persoanelor care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, beneficiază de o indemnizaţie lunară reparatorie în coeficient de 1,10, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Categoriile de beneficiari menţionaţi anterior beneficiază şi de următoarele drepturi acordate prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale:

·       pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard, prevăzută de lege;

·      acordarea unei indemnizaţii lunare, adăugată la pensia pentru limită de vârstă, echivalentă cu un coeficient de 0,6, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

De aceste două drepturi beneficiază şi Luptătorii Remarcaţi prin Fapte Deosebite.

Stabilirea calităţii de beneficiar al Legii nr. 341/2004 se face de către Secretariatul de Stat - Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

Drepturile se stabilesc de către casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale pe baza următoarelor documente:

   a) cerere;

   b) certificatul preschimbat sau certificatul nou, după caz, (original şi copie);

   c) adeverinţă eliberată de Secretariatului de Stat (original);

   d) legitimaţia (original şi copie);

   e) buletinul de identitate sau cartea de identitate (original şi copie);

   f) decizie de încadrare în grad de invaliditate (în cazul luptătorilor răniţi încadraţi    într-un grad de invaliditate), după caz;

   g) decizie de pensie pentru limită de vârstă, după caz;

   h) documente de stare civilă (certificat naştere, certificat căsătorie, etc.), după caz  (copie şi original);

   î) adeverinţe de şcolarizare, după caz;

   i) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că soţul supravieţuitor nu s-a recăsătorit, după caz.

Plata indemnizațiilor prevăzute de lege se face prin decizie emisă de către casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale. 

În anul 2015:

- conform prevederilor art. IV alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2014 indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- potrivit  dispoziţiilor art. II din O.G. nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987,

 • copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadraţi în nicio formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor beneficiază de o indemnizaţie lunară reparatorie în cuantum de 2020 lei;
 • Luptătorii cu Rol Determinant beneficiază de indemnizaţie lunară de gratitudine în cuantum de 2020 lei;
 • Pentru persoanele prevăzute la art. 18 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, plata indemnizaţiei se menţine la nivelul lunii decembrie a anului 2014;
 • Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi obţin certificat potrivit prevederilor art. 20 din aceeaşi lege, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 4 alin. (2) şi art. 5 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu luna ianuarie a anului 2015.

De asemenea, potrivit dispozițiilor:

 • O.U.G. nr. 57/2015 în anul 2016, indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, s-au menținut în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2015;
 • O.U.G. nr. 99/2016, respectiv O.U.G. nr. 9/2017 în anul 2017, indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, s-au menținut în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2016;
 • O.U.G. nr. 90/2017 în anul 2018, indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, s-au menținut în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2017;
 • O.U.G. nr. 114/2018 în perioada 2019-2021, indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, s-au menținut în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2018;
 • O.U.G. nr. 130/2021 în anul 2022,  indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, s-au menținut în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2021;
 • O.U.G. nr. 168/2022 şi în anul 2023, indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se menţin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2022.

 

 

Legea nr. 578/2004
privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările și completările ulterioare

Categorii de beneficiari:

Soţul supravieţuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, după caz, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori.


Condiţii de acordare:

a) este pensionar din sistemul public de pensii şi are cel puţin vârsta standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare (în prezent Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare);

b) nu beneficiază de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;

c) nu s-a recăsătorit după decesul soţului;

d) durata căsătoriei cu soţul care a decedat a fost de cel puţin 10 ani. În cazul în care durata căsătoriei a fost mai mică de 10 ani, dar cel puțin 5 ani, cuantumul ajutorului lunar se diminuează proporțional;

e) nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare (în prezent art.6 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare);

f) are domiciliul pe teritoriul României.

Ajutorul lunar se acorda în situaţia în care cuantumurile drepturilor de pensie realizate la data solicitării de către beneficiari sunt mai mici de:

a) 364 lei, în situaţia soţului supravieţuitor care beneficiază de pensie stabilită în baza prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare (în prezent Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare) sau stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, precum şi în situaţia soţului supravieţuitor care beneficiază atât de pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cât şi în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori;

b) 140 lei, în situaţia soţului supravieţuitor care beneficiază numai de pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori.

Stabilirea şi plata ajutorului lunar

Ajutorul lunar se stabileşte prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, din raza de domiciliu a solicitantului, pe baza următoarelor documente:

a) cererea de acordare a ajutorului lunar;

b) copia buletinului de identitate sau a cărţii de identitate din care să rezulte codul numeric personal;

c) copia certificatului de naştere al soţului supravieţuitor;

d) copia certificatului de căsătorie;

e) copia certificatului de deces al soţului decedat;

f) copia deciziei de pensie/talonului de pensie sau, după caz, dovada depunerii la casa teritorială de pensii, anterior decesului, a cererii de pensionare a soţului decedat;

g) copia deciziei de pensie/talonului de pensie sau, după caz, dovada depunerii la casa teritorială de pensii a cererii de pensionare a soţului supravieţuitor;

h) declaraţia pe propria răspundere, sub sancţiunea prevederilor art. 292 din Codul penal, din care să rezulte că soţul supravieţuitor nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare (în prezent art. 6 din Legea nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare), că nu s-a recăsătorit după decesul soţului şi că nu beneficiază de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;

i) alte documente necesare stabilirii ajutorului lunar, după caz.

Ajutorul lunar se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii la casa teritorială de pensii.

 

Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice, cu modificările și completările ulterioare

 

Categorii de beneficiari:

A. Persoana, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuții din motive etnice, după cum urmează:

• a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;

• a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;

• a fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate;

• a făcut parte din detașamentele de muncă forţată;

• a fost supraviețuitoare a trenului morţii;

• soţul sau soţia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populaţiei minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

• a fost evacuată din locuinţa pe care o deţinea;


B. Soțul supraviețuitor al persoanei decedate, din categoria celor prevăzuți de lege.


C. Copiii:

1. Copilul celui decedat, dispărut sau exterminat în trenul morţii, în timpul masacrelor îndreptate împotriva populaţiei minoritare, în timpul deportării în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate, în timpul privării de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare, în timpul refugierii, expulzării sau strămutării în altă localitate, în timpul evacuării din locuinţa pe care o deţinea, în timp ce a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;

2. Copilul minor la data la care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la lit. A, precum şi copilul născut în perioada în care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la lit. A.

3. Copilul născut după încetarea situaţiilor prevăzute la lit. A.

4. Copilul celui decedat după încetarea situaţiilor prevăzute la lit. A în situaţia în care părintele său, deşi ar fi avut dreptul, nu a beneficiat de prevederile ordonanţei.


Drepturi acordate:

• indemnizație lunară acordată titularului în funcție de perioada de persecuție din  motive etnice (ani, luni, zile) sau în sumă fixă;

• indemnizație  lunară în sumă fixă, pentru soțul supraviețuitor;

• indemnizație lunară în sumă fixă, pentru copilul prevăzut la lit. C pct. 1;

• indemnizație lunară în același cuantum cu indemnizația de care ar fi beneficiat părintele său pentru copilul prevăzut la lit. C pct. 2 și pct. 4;

• indemnizație lunară în cuantum de 50% din indemnizația de care ar fi beneficiat părintele său pentru copilul prevăzut la lit. C pct. 3 și pct 4.


Dreptul de a opta la o indemnizație mai avantajoasă:

• Copilul care s-a aflat atât în una dintre situaţiile prevăzute la lit.C  pct. 2, 3 și 4, cât şi în una dintre situaţiile prevăzute la lit. A,  beneficiază de indemnizaţia al cărei cuantum este mai mare.

• In situaţia în care ambii părinţi ai copilului s-au aflat în situaţiile prevăzute la lit.A, copilul are dreptul la indemnizaţia al cărei cuantum este mai mare.


Alte facilități:

• scutire de la plata impozitelor și a taxelor locale;

• asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor;

• transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun aparţinând unităţilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);

• 6 călătorii dus-întors gratuite, anual, pe calea ferată română, clasa I, cu mijloace de transport auto sau, după caz, cu mijloace fluviale, la alegere; în cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titular, acesta poate oferi gratuitatea călătoriei și pentru o persoană care să îl însoțescă și să îl ajute pe timpul călătoriei;

• un bilet, pe an, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică;

• scutirea de la plata taxei de abonament aferentă postului telefonic instalat -telefonie fixă;

• acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.


Perioada în care persoana persecutată din motive etnice nu s-a putut încadra în muncă, ca urmare a unei invalidități de gradul I sau II survenite ca urmare a persecuției, constituie vechime în muncă şi se ia în considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se acordă în funcţie de vechimea în muncă.


Stabilirea şi plata drepturilor:

Dovedirea situaţiilor prevăzute de lege se face de către persoanele interesate, cu următoarele acte:

• acte eliberate de Crucea Roşie Internaţională;

• acte eliberate de lagărele de concentrare;

• livrete militare sau adeverinţe eliberate de U.M. 02405 Piteşti, pentru persoanele care au fost în detașamentele de muncă obligatorie;

• carnet/foi de pontaj privind zilele de muncă obligatorie;

• carnet de identitate privind pe cei deportați în Moghilev;

• adeverinţe eliberate de Arhivele Naţionale Române sau de direcţiile judeţene ale acestora, ordine, dispoziţii etc.;

• buletine de evidență a populaţiei, eliberate de postul de jandarmi din localitatea respectivă din Transnistria;

• acte eliberate de primăria oraşelor respective;

• certificate sau adeverinţe de la autorităţile militare ori civile româneşti;

• adeverinţe eliberate de alte autorităţi din Transnistria;

• alte asemenea acte oficiale.


Stabilirea calității de persoană persecutată din motive etnice se face pe baza următoarelor documente:

• Cerere (formular existent la casa teritorială de pensii);

• Act de identitate solicitant – copie și original;

• Acte de stare civilă, certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificatul de deces, după caz – copie și original;

• Documente oficiale care să ateste persecuția din motive etnice aplicate părintelui, respectiv perioada în care au fost aplicate;

• Declarație pe propria răspundere din care să rezulte condiția de eligibilitate prevăzută de art. 9 din O.G. nr. 105/1999 (formular de la casa teritorială de pensii).


Cererea împreună cu documentele pentru stabilirea calității de persoană persecutată din motive etnice se depun la casa județeană de pensii, sau, după caz, la Casa de Pensii a Municipiului București.

Drepturile se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea.

Prevederile ordonanţei nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra păcii şi omenirii, celor care înainte de 23 august 1944 au desfăşurat o activitate fascistă în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel, celor care în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 au făcut parte din aparatul de represiune, securitate, miliţie şi din instanţele militare care au instrumentat şi au judecat procese politice ale opozanţilor regimului comunist, precum şi copiilor acestora.


Beneficiază de prevederile ordonanței și persoanele care nu mai au cetăţenia română, indiferent de domiciliul acestora, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de dispoziţiile acestei ordonanţe. Persoanele care au domiciliul în străinătate, pot depune cererea personal, la casele judeţene de pensii, respectiv la Casa de Pensii a municipiului Bucureşti, în funcţie de ultimul domiciliu din România sau, prin mandatar desemnat prin procură specială, la casele judeţene de pensii în a căror rază teritorială domiciliază mandatarul.

Data ultimei modificari :J, 25 Mai 2023 08:42:35 +0300