Acord comercial și de cooperare UE-UK

CADRUL LEGAL APLICABIL ÎN RELAȚIA DINTRE

STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, STATELE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (ISLANDA, PRINCIPATUL LIECHTENSTEIN, REGATUL NORVEGIEI), CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ

ȘI

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2021

 

La data de 31 decembrie 2020, s-a încheiat perioada de tranziție pentru retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană.

În perioada de tranziție, 1 februarie  - 31 decembrie 2020, s – au aplicat prevederile Acordului privind retragerea Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit″ din Uniunea Europeană („Uniunea″) și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Euratom″), continuând să se aplice integral dreptul Uniunii Europene.

Acordul de retragere protejează drepturile existente anterior retragerii și viitoare bazate pe perioade anterioare de asigurare.

În acest context, cetățenii Uniunii Europene care au realizat perioade de asigurare în Regatul Unit, precum și cetățenii Regatului Unit care au realizat perioade de asigurare în Uniunea Europeană, apatrizii, refugiații și cetățenii statelor terțe care își au reședința într – unul dintre statele membre, respectiv Regatul Unit, vor putea să solicite prestații de asigurări sociale, inclusiv pensii, în baza perioadelor de asigurare realizate anterior datei de 31.12.2020, atât în statele membre ale Uniunii Europene, cât și în Regatul Unit și chiar ulterior, în anumite condiții restrictive, prevăzute în Acordul de retragere.   

Pe parcursul anului 2020, Uniunea Europeană și Regatul Unit au desfășurat negocieri pentru încheierea unui Acord privind relațiile viitoare.

La data de 30.12.2020 a fost semnat, de către președintele Consiliului European și de Președinta Comisiei Europene, Acordul comercial și de cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte parte (https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/draft-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en).

În ceea ce privește domeniul securității sociale, prevederile cuprinse în respectivul Acord sunt similare celor prevăzute în Regulamentele de coordonare a sistemelor de securitate socială (CE) nr. 883/2004 și 987/2009.

Acest Acord se aplică cu titlu provizoriu de la 01.01.2021 până la finalizarea procedurilor necesare intrării sale în vigoare.

Precizări referitoare în domeniul pensiilor:

Începând cu data de 01.01.2021, instrumentarea cererilor de acordare de drepturi de pensie internațională în Relația cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord se va realiza:

  • În cazul persoanelor care au fost înainte 01.01.2021 și/sau se află în continuare într – o situație transfrontalieră între UE/SEE/Elveția și UK, în conformitate cu prevederile Acordului de Retragere, cu alte cuvinte, în conformitate cu prevederile Regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială (CE) nr. 883/2004 și 987/2009; 
  • în cazul cetățenilor statelor Spațiului Economic European și al Confederației Elvețiene care se află într – o situație transfrontalieră începând cu data de 01.01.2021, în conformitate cu prevederile Acordului de Retragere (soluție aplicabilă cetățenilor care au realizat perioade de asigurare în cel puțin un stat membru al Uniunii Europene, în Regatul Unit și într – unul dintre statele membre ale Spațiului Economic European, respectiv Elveția);
  • în cazul cetățenilor Uniunii Europene și ai Regatului Unit, al cetățenilor statelor terțe, inclusiv apatrizilor și refugiaților, care au reședința legală pe teritoriul unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau al Regatului Unit, precum și membrilor de familie și urmașilor acestora, care se află într – o situație transfrontalieră începând cu 01.01.2021, în conformitate cu Acordul comercial și de cooperare.   

Precizări referitoare la emiterea documentul portabil A1:

Documentele portabile A1 emise de Casa Națională de Pensii Publice anterior datei de 31.12.2020, pentru salariații/lucrătorii independenți detașați pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și pentru persoanele care desfășoară activitate salariată și/sau independentă în două sau mai multe state din care unul este România și unul este Regatul Unit, își mențin valabilitatea pe întreaga perioadă pentru care au fost emise, în conformitate cu prevederile Acordului de Retragere.

Începând cu data de 01.01.2021, Casa Națională de Pensii Publice va continua să aplice regulile în domeniul detașării lucrătorilor și va emite documente portabile A1 pentru salariații/lucrătorii independenți detașați pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și pentru persoanele care desfășoară activitate salariată și/sau independentă în două sau mai multe state din care unul este România și unul este Regatul Unit, în conformitate cu prevederile Acordului comercial și de cooperare, respectiv în conformitate cu prevederile Acordului de retragere, după caz.

Diferențe între prevederile Acordului comercial și de cooperare și cele Regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială:

  • Acordul comercial și de cooperare nu cuprinde prevederi similare celor existente la Art. 16 din Regulamentul 883/2004 (Derogări de la art. 11 – 15) cu privire la emiterea documentelor portabile A1 în condiții de Excepție;
  • Acordul comercial și de cooperare cuprinde prevederi suplimentare în cazul persoanelor care desfășoară activități salariate sau independente în două sau mai multe state (și nu în Regatul Unit), fără a desfășura o parte substanțială a activității pe teritoriul statului de reședință, după cum urmează:

5. O persoană care desfășoară în mod obișnuit o activitate salariată în cel puțin două state membre (și nu în Regatul Unit) se supune legislației Regatului Unit în cazul în care persoana respectivă nu desfășoară o parte substanțială a activității respective în statul de reședință și, în plus:

(a) este angajată de una sau mai multe întreprinderi sau de unul sau mai mulți angajatori al căror sediu sau loc de desfășurare a activității se află în Regatul Unit;

(b) își are reședința într-un stat membru și este angajată de una sau mai multe întreprinderi sau de unul sau mai mulți angajatori, toți cu sediul sau locul de desfășurare a activității în Regatul Unit și în statul membru de reședință;

(c) își are reședința în Regatul Unit și este angajată de cel puțin două întreprinderi sau de cel puțin doi angajatori, dintre care cel puțin două (doi) au sediul sau locul de desfășurare a activității în state membre diferite; sau

(d) își are reședința în Regatul Unit și este angajată de una sau mai multe întreprinderi sau de unul sau mai mulți angajatori cu sediul sau locul de desfășurare a activității într-un alt stat.

6. O persoană care desfășoară în mod obișnuit o activitate independentă în două sau mai multe state membre (și nu în Regatul Unit), fără a desfășura o parte substanțială a activității respective în statul de reședință, se supune legislației Regatului Unit în cazul în care centrul de interes al activității sale este situat în Regatul Unit.

7. Alineatul (6) nu se aplică în cazul unei persoane care desfășoară în mod obișnuit o activitate salariată și independentă în două sau mai multe state membre.

8. În sensul legislației stabilite în conformitate cu aceste dispoziții, persoanele prevăzute la alineatele (1)-(6) sunt tratate ca și cum și-ar desfășura toate activitățile salariate sau independente și și-ar realiza toate veniturile în statul interesat.

Data ultimei modificari :Ma, 02 Feb 2021 14:01:07 +0200