Noutăţi Noutăţi

« Înapoi

Informații suplimentare procedură de plată modificat de CNPAS

 

CINE POATE BENEFICIA DE EXPORTUL PRESTAŢIILOR?

Au dreptul la transferul drepturilor de pensie beneficiarii sistemului public de pensii din România care au:
1.locul de şedere obişnuită pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European, al Turciei şi al Macedoniei
2.domiciliul pe teritoriul altui stat decât cele menţionate la punctul 1

PROCEDURA DE PLATĂ

În cazul beneficiarilor stabiliţi în străinătate care vor opta pentru exportul prestaţiilor pe teritoriul statului de şedere obişnuită (pentru statele membre UE/SEE, Turcia şi Macedonia), respectiv de domiciliu (pentru celelalte state), va fi utilizată o procedură de transfer bancar, plăţile urmând a fi făcute în EUR, GBP sau USD, în funcţie de opţiunea persoanelor interesate.

Dacă beneficiarii nu îşi exprimă opţiunea pentru una dintre cele trei valute, plata se va asigura în:
- EUR, pentru beneficiarii stabiliţi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European (cu excepţia beneficiarilor stabiliţi pe teritoriul Marii Britanii, în cazul cărora plăţile se vor face în GBP), respectiv în
- USD, pentru beneficiarii aflaţi în spaţiul extracomunitar (SUA, Canada, Australia etc) sau pe teritoriul statelor cu care România aplică o convenţie sau un acord de securitate socială care prevede exportul prestaţiilor (Turcia, Macedonia).

Având în vedere diferitele situaţii în care se regăsesc persoanele beneficiare de pensii şi de alte drepturi din sistemul public de pensii din România, procedura de export al pensiilor presupune următoarele:
- Deschiderea, de către beneficiar, a unui cont la banca agreată de acesta, de pe teritoriul statului de şedere obişnuită, respectiv de domiciliu, după caz;

 • Este important de ştiut că, în vederea efectuării exportului prestaţiilor, nu este necesară deschiderea contului la o bancă aparţinând Grupului Citi, dar această opţiune poate conduce la achitarea unor taxe de transfer bancar mai reduse.

Comunicarea, de către beneficiar, a detaliilor bancare (adresa completă a beneficiarului, denumirea şi adresa băncii beneficiarului, codul SWIFT/BIC al băncii beneficiarului, acolo unde e cazul, precum şi numărul de cont internaţional bancar) către instituţia plătitoare (casa teritorială de pensii în evidenţa căreia se află dosarul de pensii).

 • În funcţie de situaţia în care se regăseşte persoana, această comunicare poate fi:
  • Asigurată prin intermediul instituţiei de asigurări sociale de la locul de şedere permanentă, în cazul beneficiarilor stabiliţi pe teritoriul unui stat membru UE/SEE, pe teritoriul Turciei sau Macedoniei.
  • Directă, cererile şi documentele necesare urmând a fi depuse sau transmise casei teritoriale de pensii care plăteşte prestaţiile, în cazul beneficiarilor domiciliaţi pe teritoriul altor state.

CONFIRMAREA DETALIILOR BANCARE

În vederea achitării drepturilor prin transfer bancar, casele teritoriale de pensii vor utiliza informaţiile bancare confirmate de beneficiarii sistemului public de pensii, după cum urmează:

- În cazul persoanelor stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European, pe teritoriul Turciei sau Macedoniei, detaliile bancare pot fi comunicate în cadrul formularelor europene de legătură transmise de instituţiile de asigurări sociale de pe teritoriul statului de şedere obişnuită.
- În cazul tuturor beneficiarilor stabiliţi în străinătate, detaliile bancare pot fi comunicate:

 • din iniţiativa persoanelor interesate, prin depunerea sau transmiterea, de către titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, la sediul casei teritoriale de pensii, a declaraţiei de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (link 1)
  • declaraţia poate fi transmisă şi prin poştă sau pe e-mail, scanată, la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postată de instituţia menţionată pe site-ul acesteia.
  • declaraţia de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii trebuie însoţită de:
   • un document care confirmă detaliile bancare şi de
   • copie a actului de identitate a titularului care atestă domiciliul său actual/ locul de şedere obişnuită
 • din iniţiativa casei teritoriale de pensii, prin transmiterea, de către casa teritorială de pensii, a unui exemplar al certificatului de viaţă (link 2), beneficiarul drepturilor căruia i se trimite un asemenea certificat având obligaţia de a-l restitui casei de pensii, în termenul indicat de respectiva instituţie.
  • Certificatul de viaţă se completează după cum urmează:
   • Partea A de către casa teritorială de pensii
   • Partea B de către beneficiarul sistemului public
   • Partea C de către o autoritate legală de pe teritoriul statului de şedere obişnuită, respectiv domiciliu, după caz.
  • Certificatul de viaţă va fi transmis beneficiarilor nerezidenţi în versiune bilingvă, utilizându-se, alături de limba română, o limbă de circulaţie internaţională.
   • Termenul indicat de casa teritorială de pensii pentru transmiterea certificatului de viaţă semnat şi ştampilat trebuie respectat cu stricteţe de către beneficiari, în caz contrar drepturile de pensie cuvenite acestora din sistemul public de pensii nefiind puse în plată, în cazul noilor beneficiari, respectiv fiind suspendate, în cazul beneficiarilor aflaţi în plată.

- Confirmarea detaliilor bancare şi/sau adresei de reşedinţă, respectiv de domiciliu: beneficiarii nerezidenţi au obligaţia de a confirma detaliile bancare şi/sau adresa de şedere permanentă, respectiv de domiciliu, ori de câte ori vor interveni modificări ale informaţiilor respective.

- IMPORTANT!

 • DACĂ LA DOSARUL DVS. DE PENSIE NU SE AFLĂ DETALIILE BANCARE SAU ACESTEA AU FOST COMUNICATE CU MAI MULT DE 6 LUNI ÎN URMĂ, ESTE NECESAR SĂ COMUNICAŢI CASEI TERITORIALE DE PENSII ÎN EVIDENŢA CĂREIA SE AFLĂ DOSARUL DVS. DETALIILE BANCARE ACTUALE, CONFORM MODALITĂŢILOR DESCRISE MAI SUS.

 

Serviciile bancare pe care Citibank România le va presta pentru CNPAS sunt următoarele:
- deschiderea pentru fiecare casă teritorială de pensii de conturi curente în moneda naţională şi valută;
- efectuarea schimburilor valutare ordonate de casele teritoriale de pensii;
- instalarea, configurarea şi accesul la platforma de internet banking a Citibank România – CitiDirect Online Banking la nivelul fiecărei case teritoriale de pensii;
- efectuarea de plăţi ordonate de casele teritoriale de pensii în favoarea clienţilor nerezidenţi.


Filtrare noutăți:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006