Editor de Bunuri Editor de Bunuri

Revenire la pagina anterioara
« Înapoi

Documente OUG nr. 90/2021

Dorim să venim în sprijinul persoanelor interesate și precizăm că documentele care constituie dosarul de de înscriere la concurs, pentru ocuparea posturilor publicate pe site-urile caselor teritoriale de pensii, sunt următoarele:

a) Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa nr. 2 la anunţul de concurs semnată de candidat;

b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat);

c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);

f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) CV format Europass datat şi semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie să conţină obligatoriu date de contact valide -adresa de e-mail şi număr de telefon);

h) Declarație prin care-și exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr.3).

Documentele doveditoare ale studiilor şi experienţei/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverinţe de lucru, alte documente doveditoare) se prezintă însoţite de documentele originale şi se depun certificate pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate.

De asemenea, candidatul trebuie să îndeplinească o serie de condiții generale și specifice:

CONDIȚII GENERALE

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

h) este de acord sa-i fie prelucrate datele cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate.

CONDIȚII SPECIFICE

Condiţii specifice: - Consilier (S) debutant

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul: științe economice, științe inginerești, științe juridice, științe administrative; precum și în domeniul de licență: matematică, fizică sau informatică.

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: nu este necesară vechime în specialitatea studiilor.

Condiţii specifice: - Referent (M) debutant

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

- vechime în muncă: nu este necesară vechime.

MENȚIUNE !!

NUMĂRUL DE POSTURI PENTRU FIECARE CASA TERITORIALĂ DE PENSII ȘI  INFORMAȚIILE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS SE REGĂSESC PE SITE-URILE CASELOR TERITORIALE DE PENSII  

Cerere de înscriere (Anexa nr. 2)

Declarație privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa nr. 3)

 

Birou de presă                                                                   26.08.2021